Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování nákladů v praxi


Bc. Kateřina Kandlerová
2. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účty v účtové třídě 5 patří do výsledkových účtů, protože ovlivňují výsledek hospodaření.

Foto: Fotolia

 

V tomto článku se podíváme na základní rozdělení nákladů a způsob jejich účtování. Na příkladech si ukážeme konkrétní podvojné zápisy nákladů k dalším účtům. A dotkneme se též jedné z nejdiskutovanějších oblastí – účtování nákladů na reprezentaci.


 
Pokud vedete účetnictví (dříve známé pod názvem podvojné účetnictví), jistě jste nejednou řešili náklady. Jedná se o velmi důležitou oblast pro každého, kdo se účtováním tohoto druhu zabývá. Hlavním důvodem je mimo jiné to, že způsob účtování a evidence nákladů je stěžejní pro výpočet hospodářského výsledku, tedy zisku nebo ztráty.
 
V tomto článku si poukážeme na základní rozdělení nákladů a způsob jejich účtování. V názorných příkladech se seznámíme s konkrétními ukázkami podvojného zápisu nákladů k dalším účtům. Mimo jiné se též dotkneme jedné z nejdiskutovanějších oblastí, a tou je účtování nákladů na reprezentaci.

Rozdíl mezi nákladem a výdajem

Na úvod si uveďme jeden důležitý rozdíl. Velmi často se setkáváme s tím, že klienti a podnikatelé zaměňují dva stěžejní pojmy – výdaj a náklad. Jak tedy správně tyto dva účetní pojmy chápat?
 
Obecně řečeno, výdajem se rozumí úbytek peněžních prostředků, aniž by se zkoumal účel vynaložení. Je pravdou, že obvykle směřují k nákladům, ale nemusí tomu být tak pokaždé. Evidují se jako úbytek majetku na straně „dal“ rozvahových účtů aktivních.
 
Hlavním rozdílem mezi nákladem a výdajem je, že u nákladu je vymezený účel budoucí hodnoty. Proti takovému nákladu vždy stojí vytvořená hodnota. Zároveň, jak jsme si již uvedli, náklad přímo ovlivňuje výsledek hospodaření. Naproti tomu výdajem je vše, co bylo z podniku vydáno bez ohledu na časové určení a zároveň nemá přímý vliv na výsledek hospodaření.

Náklady z účetního hlediska a jejich členění

Zjednodušeně řečeno, nákladem se rozumí vynaložené prostředky za účelem dosažení výnosů v daném účetním období. Náklady se evidují na straně „má dáti“ (MD) nákladových účtů v účtové třídě 5. Náklad je chápán jako pokles aktiv či vznik závazku a obvykle vede k úbytku peněžních prostředků.
 
Náklady obecně členíme na:
 • provozní (sk. 50 až 55) – tyto náklady souvisejí s hlavní podnikatelskou činností, která se pravidelně opakuje,
 • finanční (sk. 56 až 57) – náklady související s finančními operacemi (např. úrokové a kursové operace, bankovní poplatky či operace s cennými papíry),
 • mimořádné (sk. 58) – vyplývají z mimořádných událostí, jako jsou např. škody způsobené živelní pohromou, požárem atp.
 • daně z příjmů a převodové účty (sk. 59)
 
Vymezení a způsob účtování nákladů stanovují České účetní standardy, zejména č. 019, ale nákladů se týká i č. 017 (zúčtovací vztahy) nebo č. 004 (rezervy). Dále je dobré prostudovat zejména zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.).

Účtování nákladů

Účty v účtové třídě 5 patří do výsledkových účtů, protože ovlivňují výsledek hospodaření. Na stranu MD se připisují přírůstky a na stranu dal (D) úbytky.
 
Při účtování se uplatňuje několik zásad. Mezi ně např. patří:

1. Zásada kumulace nákladů – na stranu MD se účtuje narůstajícím způsobem.

2. Zásada časové a věcné souvislosti – náklady účtujeme v období, do něhož časově i věcně spadají. Musí být časově rozlišené. Rozlišují se pomocí účtů 381 a 382 (náklady příštích období) a účtu 383 (výdaje příštích období).

3. Zásada uzavřenosti – do nákladů nelze zahrnout náklady, které nepatří účetní jednotce.
 
Opravy nákladů se provádějí na účtech, kterých se týkají. Opravy lze provádět ve většině případů minusem na straně MD. Pokud jde o významnou částku, použije se účtová skupina 58 – Mimořádné náklady.
 
Na konci roku se konečné zůstatky nákladových účtů převedou na účet 710.

Analytická evidence neboli analytika

Analytické rozlišení účtů určuje zákon o daních z příjmů, případně vnitřní předpisy účetní jednotky. Je dobrým nástrojem pro přehlednost a zároveň pro snadnější zjištění daňového základu a výpočet daně z příjmů.
 
Analytika je důležitá zejména u těch účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti. Tyto položky je potřeba sledovat odděleně. Např. účet 518 si rozdělíme na účty 518.100 až 518.800 podle jednotlivých druhů – tato skupina je daňově uznatelná, a 518.900, což bude účet pro daňově neuznatelné náklady účtu 518.
 
Příklady účetních nákladů neuznávaných do základu daně:
 • účet 512 Cestovné – do základu daně se uznává pouze cestovné v rámci limitu
 • účet 513 Náklady na reprezentaci
 • účet 538 Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí
 • účet 543 Dary, pokud splňují podmínky dané zákonem, lze je odečíst od základu daně (nejsou ale součástí základu daně)
 • účet 549 Manka a škody – jsou součástí základu daně pouze do výše přijatých náhrad
 • účet 551 Odpisy DNM a DHM – do základu daně se neuznávají účetní odpisy

Příklady účtování

 • Skupina 50 – Spotřebované nákupy
V této účtové skupině účtujeme na účtech 501 – spotřeba materiálu a 504 – prodané zboží podle toho, jaký způsob jsme si zvolili u účtování zásob, tedy zda se jedná o způsob A nebo B.
 
Na účtech 502 a 503 se účtují neskladovatelné nákupy, jako je např. elektřina nebo voda pro technologické účely.
 
Text MD D
Spotřeba materiálu 501 112
Spotřeba el. energie
cena bez DPH
DPH

502
343

321
321
Úbytek zboží 504 132

 • Skupina 51 – Služby
Zde účtujeme např. náklady za externí služby od jiných účetních jednotek. Mohou to být faktury za telefon, internetové služby, účetní služby, reklamní služby atp.
 
Náklady na reprezentaci nejsou podle § 25t zákona o daních z příjmů daňově účinné. To znamená, že výdaje např. za pohoštění či občerstvení si nemůžeme dávat do nákladů. Avšak za daňově uznatelné náklady na reprezentaci firmy můžeme považovat např. pronájem prostor, ve kterém se koná pohoštění pro naše obchodní partnery nebo reklamní předměty.
 
Text MD D
Cestovné
záloha
uznané výdaje
doplatek

335
512
335

211
211
211
Náklady na reprezentaci 513 321
Faktura za telefon
cena bez DPH
DPH

518/1
343

321
321

 • Skupina 52 – Osobní náklady
Na účtech se v této skupině účtují veškeré požitky zaměstnanců, včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na účtě 524 se účtuje sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnancům zaměstnavatel.
 
Na účet 527 můžeme účtovat např. zákonné pojištění mezd či školení zaměstnanců. Na účtě 528 jsou nedaňové náklady nad rámec zákonného pojištění.
 
Text MD D
Hrubé mzdy zaměstnanců 521 331
Sociální pojištění zaměstnavatel 524 336/1
Zdravotní pojištění zaměstnavatel 524 336/2

 • Skupina 53 – Daně a poplatky
Zde účtujeme o daních a jiných odvodech. Pozor, daň z příjmů patří do skupiny 59.
 
Text MD D
Silniční daň 531 221, 211
Daň z nemovitých věcí 532 221, 211
Darovací daň 538 221, 211

 • Skupina 54 – Jiné provozní náklady
Text MD D
Prodaný materiál, úbytek v pořizovací ceně 542 112
Majetek, který jsme darovali 543 211, 112, 132
Manko 549 112, 132, ...
                                                                            
 • Skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
Zde účtujeme o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a o tvorbě a použití zákonných či ostatních rezerv. Do této skupiny patří také tvorba a zúčtování komplexních nákladů, zákonných opravných položek a opravných položek. K účtu 555 je souvztažný účet 382.
 
Text MD D
Odpis DHM 551 082
Tvorba rezervy na opravy DHM 552 451
Komplexní náklady příštích období 555 382

 • Skupina 56 – Finanční náklady
V této skupině účtujeme např. o úbytku cenných papírů, úrocích, které máme povinnost zaplatit bankám (úroky z prodlení, úroky z poskytnutých půjček) či o kursových ztrátách. ČÚS č. 006 mluví o kursových rozdílech. Na účet 568 – ostatní finanční náklady patří zejména bankovní výlohy.
 
Text MD D
Úbytek cenných papírů v důsledku prodeje 561 251, 253
Úrok z úvěru 562 221

 • Skupina 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů
V této skupině účtujeme o tvorbě a použití rezerv týkajících se finančních nákladů (účet 754). K účtu 574 je souvztažný účet 459 – ostatní rezervy. K účtu 579 jsou souvztažné účty třídy 9.
 
 • Skupina 58 – Mimořádné náklady
Jak už z názvu této skupiny vyplývá, jedná se o operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky či případy mimořádných událostí, které se vyskytují nahodile.

 • Skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty
Zde účtujeme výši splatných daní. Jedná se zde o daň z příjmů. Doměrky daně za minulá léta se účtují na vrub účtu 595, vratky daně za minulá léta se účtují ve prospěch tohoto účtu.
 
Náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti účetní jednotky se účtují ve prospěch účtu 597.
 
Text MD D
Daň z příjmů 591 341
Odložená daň 592
594
481
481

 
Pozn.: Výše uvedené příklady jsou pouze názornou ukázkou účtování nákladů. Ve své podnikatelské praxi se zcela jistě setkáte s desítkami dalších „kombinací“ nákladových účtů s dalšími účty v rámci podvojného zápisu.


Související článek:

Účtování výnosů v praxi
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Bc. Kateřina Kandlerová
3. 8. 2014 14:32:12
U nákladů obecně platí, že jako daňový náklad je vše, co je vynaloženo pro dosažení, zajištění a udržení příjmů. V otázce nákladů na reprezentaci dochází k častým výkladovým sporům ohledně daňové uznatelnosti. Proto bych Vám doporučila obrátit se s tímto konkrétním dotazem na posouzení této situace na svého správce daně, aby nedošlo k pozdějším nesrovnalostem.
Hlášení závadného obsahu

Ludmila Karásková
31. 7. 2014 9:45:04
Znamená to, že zapůjčení stanů, stolů a lavic na uspořádání podnikové oslavy je daňově uznatelné?
Hlášení závadného obsahu

Pavel Holoubek
4. 7. 2014 10:53:05
Dobrý den, mohu se zeptat, zda je možné rozdělit náklady tak, že by se jeden měsíc vynechal. Potřebuji rozúčtovat náklady na 3 měsíce s tím, že do července dám poměrnou část a pak bych potřeboval až do září a října? Předem mockrát děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Bc. Kateřina Kandlerová
2. 5. 2014 12:56:52
Dobrý den, tento příklad se dá chápat dvěma způsoby. Buď jako jednotlivé příklady účtování, a pak zde může být i zaúčtování 512/211, nebo jako souvislý případ - a potom máte pravdu a bylo by zde 512/335.
Hlášení závadného obsahu

Josef Novák
2. 5. 2014 7:45:12
Nemá být v účtování uznaných cestovních výdajů ve Vašem příkladě na Dal účet jiný než 211 (například 335) ? Podle Vašeho účtování byste vydala částku ve výši cestovného z pokladny dvakrát.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Fotofofr.com
Profesionální fotografie a video pro všechny, kteří vyžadují kvalitu.
www.fotofofr.com

Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru