Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování na přechodných účtech


Bc. Kateřina Kandlerová
17. 9. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V tomto článku se zaměříme na účtovou skupinu 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Na názorných příkladech si ukážeme, že i když to může být malá noční můra pro nejednoho účetního či účetní, nejedná o nic tak složitého.


 
V praxi dochází často k tomu, že na přelomu účetního období, např. v prosinci, obdržíte fakturu za nájemné, kterou však budete proplácet až v lednu následujícího roku. Nebo se dostanete do situace, kdy v prosinci obdržíte platbu za vzdělávací kurz dopředu, který se však bude konat v lednu. Pro tyto a další případy použijeme některý z účtů skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.
 
I když tyto účty mohou být malou noční můrou pro nejednoho účetního či účetní, nejedná o nic tak složitého. Můžete se o tom sami přesvědčit níže na názorných příkladech.

Přechodné účty aktiv a pasiv

Jak už název napovídá, tyto účty se používají v tzv. přechodném období v souvislosti s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pomocí těchto položek může účetní jednotka zahrnout náklady a výnosy do těch účetních období, s kterými souvisí věcně a časově. Mají vliv na výsledek hospodaření. Jakoby dočasně nahrazují náklady, výnosy, výdaje a příjmy, aby byly zahrnuty ve správný okamžik do výsledku hospodaření.
 
Tyto účty můžeme rozdělit do dvou skupin:
 • účty časového rozlišení,

 • dohadné účty aktivní a pasivní.
 
Účty časového rozlišení se používají pro nasměrování nákladů a výnosů do toho období, s nímž věcně a časově souvisí. Pro použití musí být splněny následující tři podmínky:
 1. účel (např. druh prováděných oprav),

 2. období (přesně vymezené),

 3. částka, která je vynaložena (vyjádřena v peněžních prostředcích).
 
Není-li splněna některá z podmínek, použijí se tzv. dohadné účty aktiv a pasiv.
 
Dohadné účty aktivní a pasivní se používají, když je potřeba vyrovnat časový nesoulad mezi plněním a jeho vykazováním. Jsou tak zachyceny položky, které nelze vyúčtovat jako běžné pohledávky, ale přitom výnos přísluší do běžného účetního období.

Legislativní pohled

Je důležité dodržet zásadu účtování do takového období, kterého se položka týká. Nedodržením této zásady bychom totiž mohli porušit § 7 zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) o podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví účetní jednotky. Proto je nutné správně rozlišit příjmy a výdaje, které přechází z jednoho účetního období do druhého.
 
Pokud by účetní jednotka neúčtovala na účtech přechodných účtů aktiv a pasiv, může také porušit zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) tím, že své příjmy nebo výdaje zahrne do nesprávného daňového období.
 
Dále se mluví o těchto typech účtů v Českých účetních standardech č. 017 nebo č. 019, zejména v odstavci 6.
 
Než se tedy pustíte do samotného účtování, rozhodně byste uvedené legislativní prameny neměli opomenout.

Jednotlivé účty a příklady

 • 381 – Náklady příštích období
Tento účet použijeme v případě, kdy dojde k platbám v běžném období, ale náklady se uskuteční až v období příštím. Pojí se s konkrétními účty v účtové třídě 5. Jedná se např. o nájemné placené předem, leasingové splátky, předplatné časopisů atd.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
2013 Úhrada nájemného na 1.Q/2014
a) smluvní cena
b) DPH 21 %

15.000,-
3.150,-

381
343

221
221
  účetní závěrka k 31. 12. 2013      
2014 Zúčtování nájemného za leden 2014  5.000,- 518 381
  Zúčtování nájemného za únor 2014 5.000,- 518 381
  Zúčtování nájemného za březen 2014  5.000,- 518 381
 
 • 382 – Komplexní náklady příštích období
Jedná se o náklady, které se rozkládají na delší časové období. V běžném období vzniknou větší finanční náklady, jejichž ekonomický efekt se promítne v příštích obdobích. Náklady z běžného období je účetní jednotka povinna rovnoměrně zúčtovat v následujících minimálně čtyřech letech.
 
Jsou to náklady příštích období, které se vztahují k danému účelu. Jedná se např. o předzásobení před sezónou, zahájení nové výroby, rozšiřování nové výroby apod.
 
Princip účtování spočívá v tom, že náklady (výdaje) v běžném období zaúčtujeme na účet 382 souvztažně s účtem 555.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
2013 Výdejka materiálu na rozšíření výrobní linky 
na výrobu sušenek
100.000,- 501 112
  Mzdy zaměstnancům 130.000,- 521 331
  Opotřebení DM 20.000,- 551 082
  Faktura za reklamu na nové sušenky
a) smluvní cena
b) DPH 21 %

150.000,-
31.500,-

518
343

321
321
  Zaúčtování komplexních nákladů PO 400.000,- 382 555
2014 Zaúčtování ¼ komplexních nákladů PO (400 / 4 = 100) 100.000,- 555 382
2015 Zaúčtování ¼ komplexních nákladů PO 100.000,- 555 382
2016 Zaúčtování ¼ komplexních nákladů PO 100.000,- 555 382
2017 Zaúčtování ¼ komplexních nákladů PO 100.000,- 555 382

PO = příští období

Z tohoto příkladu můžeme názorně vidět, že se jedná o soubor nákladů vztahujících se k danému účelu, v našem případě se jedná o výrobu nových sušenek.
 
 • 383 – Výdaje příštích období
Tento účet využijeme v případě, kdy v běžném období nastane náklad a výdaj se uskuteční až v období příštím. Např. nájemné placené pozadu, prémie odměn vyplácené po skončení roku, mzdy za nevybranou dovolenou atd.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
2013 Nájemné za prosinec 2013 5.000,- 518 383
  účetní závěrka k 31. 12. 2013      
2014 Úhrada nájemného za 12/2013 5.000,- 383 221
 
 • 384 – Výnosy příštích období
V běžném účetním období se na tomto účtu účtují příjmy, které však věcně patří do výnosů příštích období. Může se jednat např. o předem zaplacené zájezdy či předplatné jazykových kurzů apod.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
BO r. 2013 Příjem za kurzy německého jazyka
(konání v lednu 2014)
a) smluvní cena
b) DPH 21 %


10 x 5.000 = 50.000,-
10.500,-


211
211


384
343
  účetní závěrka k 31. 1. 2014      
PO r. 2014 Výdej kancelářských potřeb účastníkům kurzu 1.000,- 501 112
  Mzdové náklady vyučujícího 25.000,- 521 331
  Za pronájem místnosti 5.000,- 518 211
  Zúčtování kurzovného z r. 2013
(náklady 31.000,- + zisk 19.000,-)
50.000,- 384 602

BO = běžné období
PO = příští období

 
 • 385 – Příjmy příštích období
Účet se používá tehdy, když v běžném období nastanou výnosy, ke kterým lze přiřadit náklady, ale úhrada (příjmy) těchto výnosů nastanou v příštím období. Např. nevyfakturované, ale uskutečněné služby nebo dodávky zboží, provize, dodávky energie uskutečněné do konce účetního období, ale vyfakturované v následujícím období atd.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
  Pokládka podlahy v kancelářích administrativní budovy
 
     
BO r. 2013 Výdejka plovoucí podlahy 20.000,- 501 112
  Mzdové náklady zaměstnanců 30.000,- 521 331
  Opotřebení nákladního automobilu 10.000,- 551 082
  Nevyfakturované práce 100.000,- 385 602
  účetní závěrka k 31. 12. 2013      
PO r. 2014 Tržby z prodeje služeb 100.000,- 311 385
  DPH 21 % 21.000,- 311 343
  Úhrada faktury 121.000,- 221 311

BO = běžné období
PO = příští období

 
 • 388 – Dohadné účty aktivní
Jedná se o účty, na kterých se účtují položky, které nelze vyúčtovat jako běžné pohledávky, ale výnos z nich přísluší do běžného účetního období. Jako příklad můžeme uvést pohledávku za pojišťovnu v důsledku pojistné události v případě, když ještě nebyla poskytnuta pojistná náhrada a ke konci rozvahového dne není potvrzena konečná výše náhrady. Dalším příkladem může být odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv.
 
Příklad účtování:
Rok Text Částka MD D
  Vyúčtování dohadné položky aktivní
(účetní jednotka odhadne výši plnění pojišťovny)
20.000,- 388 648
PO Zaúčtování skutečné pohledávky 15.000,- 378 388
  Doúčtování dohadné položky aktivní 5.000,- 648 388

PO = příští období
 
 • 389 – Dohadné účty pasivní
Tyto účty slouží k zachycení nevyfakturovaných dodávek. Mohou to být například dodávky výrobků, prací, služeb nebo zboží, kdy v běžném období bylo poskytnuto plnění, ale faktura (vyúčtování) nepřišla do doby uzavření účetních knih.
 
Tento účet je podobný účtu 383. Rozdíl je však v tom, že na účtu 389 lze vyúčtovat pouze takové částky, u nichž víme, že se v budoucím období vynaloží na příslušný účet, ale neznáme jejich výši.
 
Příklad účtování:
Rok Text MD D
BO prosinec  Dle spotřeby vypočtena předpokládaná spotřeba el. energie 502 389
PO Zaúčtování dohadných položek pasivních na základě faktury 389 321

BO = běžné období
PO = příští období


K rozvahovému dni se účetní jednotka dále rozhoduje, zda tyto dohadné účty zahrne do dlouhodobých či krátkodobých pohledávek nebo závazků. Rozhodujícím faktorem je splatnost k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Závěr

Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, přechodné účty pomáhají účetní jednotce účtovat položky do správného období a zachovat tak zásadu o podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví účetní jednotky. Je důležité se podrobněji seznámit s jednotlivými účty této účtové skupiny, abychom věděli, jak je správně použít. Musíme u nich rozlišovat běžné a příští účetní období a vědět, do jakého období spadá výdaj, náklad, výnos či příjem.
 
V neposlední řadě nelze opomenout seznámení s aktuální legislativou a souvisejícími předpisy. Jejich znalost může firmě, které vedeme účetnictví, nebo nám samotným, ušetřit značné komplikace.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Sarka
25. 1. 2016 21:16:15
Mám FP vystavena 31.12.2015, doručena 12.1.2016, předmět plnění vztahující se k roku 2015. Prosím o radu, jak zaúčtuji včetně data, základ daně, daň. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
22. 3. 2015 19:20:08
Dobrýb den, chtěla bych se zeptat, zda musím doklad za nákup dálničních známek účtovat na účet 381, když byly známky zakoupeny v prosinci 2014, ale platné jsou na rok 2015.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

Best for Kids
Kvalitní sportovní potřeby a hračky pro aktivní rodinu. Let´s play!
www.bestforkids.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru