Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování dlouhodobého majetku


Bc. Kateřina Kandlerová
23. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za dlouhodobý považujeme takový majetek, který má účetní jednotka v držení po dobu delší než jeden rok, nebo jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Foto: Fotolia

 

V dnešním článku se zaměříme na základní členění dlouhodobého majetku, na jeho pořízení i vyřazení. V příkladech samotného účtování nás bude zajímat zejména účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.


 
Dlouhodobý majetek patří v účtové osnově do třídy 0. Jedná se o nejméně likvidní aktivum. Za dlouhodobý považujeme takový majetek, který má účetní jednotka v držení po dobu delší než jeden rok, nebo jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok. Abychom této oblasti dobře porozuměli, hned v úvodu se zaměříme na charakteristiku jednotlivého druhu majetku.
 
Dlouhodobý majetek se dělí na:
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (zkráceně „DNM“) – laicky řečeno jde o majetek, který „nelze uchopit“ – má dobu použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenu vyšší než 60.000 Kč.
 
Do této skupiny patří:
 • Zřizovací výdaje 011 – tím se rozumí výdaje spojené se zřízením nového podniku či firmy (patří sem např. soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, odměny za poradenské služby atd.)
 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 – předpokladem pro zařazení na tento účet je, že tyto výsledky jsou nakoupeny samostatně nebo vytvořeny vlastní činností pro účel obchodování (výsledky využitelných prací, např. projekty, technologické postupy, receptury atd.)
 • Software 013 – podmínkou je, že software není součástí dodávky hardware a jeho ocenění, také nesmí jít o software vytvořený na zakázku
 • Ocenitelná práva 014 – předměty průmyslového vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti atd.
 • Goodwill 015
 • Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019

Dlouhodobý hmotný majetek

Do dlouhodobého hmotného majetku („DHM“) patří věci movité i nemovité, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou vyšší než 40.000 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek podle účtové osnovy rozdělujeme dále na majetek odpisovaný a neodpisovaný.
 
Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří:
 • Stavby 021 – např. budovy, důlní díla, byty a nebytové prostory, otvírky nových lomů atd.
 • Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 – např. stroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář a také drahé kovy bez ohledu na výši ocenění
 • Pěstitelské celky trvalých porostů 025 – např. ovocné stromy či keře na souvislém pozemku, trvalý porost vinic a chmelnic
 • Základní stádo a tažná zvířata 026 – zvířata také můžeme zařadit do zásob, záleží na záměru, s jakým účetní jednotky zvířata chovají (např. skot, koně, prasata, husy, jeleni,…)
 • Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 027 – kladný nebo záporný rozdíl, který se odepisuje
 • Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 – např. technické zhodnocení majetku, pokud nezvyšovalo jeho pořizovací cenu
 • Pozemky 031 – nepatří sem pozemky, které jsou předmětem koupě a prodeje účetní jednotkou, která má právo s nimi obchodovat a která tyto pozemky nepronajímá či je jinak sama neužívá
 • Umělecká díla a sbírky 032

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým finančním majetkem („DFM“) rozumíme takový majetek, který má účetní jednotka záměr držet jej po dobu delší než jeden rok a očekává z jeho držení určité užitky, jako např. úroky, dividendy či práva na ovládání apod. Mezi dlouhodobý finanční majetek se řadí podíly v ovládaných a řízených osobách, dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry.
 
Výše uvedené tři skupiny majetku a jednotlivé začlenění slouží jako obecné příklady. Je možné, že se v praxi či teorii setkáte s dalšími specifickými podmínkami pro uvedení a začlenění do jednotlivých konkrétních skupin majetku, a to v souladu s různými právními předpisy či zákony.

Evidence a ocenění DHM a DNM

Obecně je vyžadováno, aby DHM a DNM byl evidován podle jednotlivých složek tohoto majetku a aby byla zajištěna jeho identifikace.
 
K tomuto účelu slouží např. inventární karty, které by měly obsahovat tyto náležitosti:
 • název majetku, případně jeho číselné označení,
 • u koho je majetek ve správě,
 • datum a způsob pořízení,
 • datum zúčtování (uvedení do užívání),
 • ocenění,
 • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů,
 • zůstatková cena,
 • datum a způsob vyřazení.
 
Tyto karty se skladují ještě pět let po vyřazení majetku.
 
Existují tři způsoby ocenění dlouhodobého majetku:
 • pořizovací cenou – to je taková cena, která zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související, používá se při vzniku účetního případu (např. pořízení od externího dodavatele),
 • reprodukční pořizovací cenou – cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, používá se pro ocenění majetku získaného vkladem nebo vytvořeného vlastní činností a pro ocenění přebytků dlouhodobého majetku, když nelze zjistit vlastní náklady,
 • cenou vlastních nákladů – cena představující přímé a nepřímé náklady u majetku vytvořeného vlastní činností.

Systém účtování dlouhodobého majetku

Abychom dobře porozuměli systému účtování dlouhodobého majetku a osvojili si základní principy, je důležité pamatovat na čtyři hlavní kroky.
 
Těmi jsou:
 • opotřebení majetku,
   
 • pořízení dlouhodobého majetku,
   
 • zařazení na majetkový účet,
   
 • vyřazení majetku.
 
Níže se na tyto jednotlivé kroky podrobněji zaměříme a ukážeme si konkrétní příklady účtování.

Pořízení dlouhodobého majetku

K pořízení DHM a DNM dochází zpravidla těmito základními způsoby (ke každému jednotlivému způsobu je uveden i příklad zaúčtování):

Text MD D
1. Koupí od externího dodavatele
Př. Faktura developera za nakoupenou budovu

042

321
2. Vytvořením ve vlastní režii
Př. faktura v rámci podniku (vnitropodniková) za provedení
montážních prací na výrobní lince

042

622
3. Nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti
Př. týká se jen DNM

041

325, 479
4. Bezúplatným nabytím (darováním)
Př. Bezplatné nabytí DNM v reprodukční ceně

010

413
5. Vkladem od jiné osoby
Př. Vložení administrativní budovy

042

353
6. Převodem podle právních předpisů
Př. Majetek získaný státním podnikem tzv. delimitací

042

411
7. Přeřazením z osobního užívání do podnikání
Př. Přeřazení DNM z osobního užívání do podnikání

010

491

 
Při pořizování dlouhodobého majetku může také dojít k tomu, že účetní jednotka si tento majetek pořídí prostřednictvím zálohy. Takovéto zálohy se účtují na účtech skupiny 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. Zaúčtování můžeme vidět níže na příkladu:

Text MD D
1. Poskytnutí zálohy na DNM 051 221
2. Konečná faktura (na které je výše záloh uvedena a o níž je
úhrada závazku snížena)
321 051

Zařazení na majetkový účet

Pro zařazení dlouhodobého majetku do užívání platí obecná pravidla, jako jsou:
 • majetek musí být způsobilý k užívání,
 • způsobilost se dokládá v protokolu,
 • vytvoří se evidence na inventární kartě.
 
Podkladem pro účtování je interní doklad (např. zařazovací protokol).
 
Příklady zařazení:

Text MD D
1. Zařazení DNM 010 041
2. Zařazení DHM
a. odpisovaného
b. neodpisovaného

022
031

042
042

Opotřebení majetku (odpisy)

Opotřebení majetku může být fyzické či morální a vyjadřuje se pomocí odpisů. Při odpisování se účetní jednotka řídí těmito právními předpisy:
 
Používáme dva druhy odpisů – daňové a účetní. Dále se pak rozhodujeme, zda budeme odpisovat rovnoměrně či zrychleně. Dlouhodobý finanční majetek odpisům nepodléhá, stejně jako pozemky a umělecká díla a sbírky.

Text MD D
Příklady účtování odpisů 551 07x, 08x

 
Účetní odpisy se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jsou plně v kompetenci účetní jednotky. Důležité je sestavit odpisový plán, který podléhá archivaci. Odpisuje se v průběhu užívání, které nelze přerušit. Průběh používání může být vyjádřen ve vazbě na čas, ale také ve vazbě např. na výkony. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Existuje několik metod výpočtu těchto odpisů, např. časové lineární či specifické.
 
Daňové odpisy mají oporu v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a to zejména od § 30. Odepisování se v tomto případě rozlišuje na rovnoměrné a zrychlené.
 
Dalším, neméně důležitým, pojmem jsou oprávky. Tento pojem vyjadřuje celkovou výši zúčtovaného opotřebení majetku ve formě odpisů. Účetní zajímavostí je to, že účty oprávek mají samy o sobě pasivní charakter, ale uvádí se v aktivech se znaménkem minus.

Příklad účtování:

MD D
551 081, 082, 073

 
Při této příležitosti je také důležité zmínit technické zhodnocení majetku. Mezi technické zhodnocení se zahrnují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku s podmínkou, že u jednotlivého majetku překročí za účetní období částku 40.000 Kč.
 
Jeho hodnota může zvýšit pořizovací cenu dlouhodobého majetku nebo tvoří samostatnou položku. Pokud technické zhodnocení nepřekročí limit 40.000 Kč, účtuje se na nákladové účty (účet 548, 517 či 518).
 
V praxi se často mohou objevit problémy se správným rozlišením pojmů rekonstrukce a modernizace od oprav a udržování. Těmto pojmům je důležité správně porozumět, protože o opravách se účtuje na nákladové účty, které ovlivňují výsledek hospodaření.
 
Jak vyplývá z Účetních standardů č. 013, o technickém zhodnocení se „neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat a majetku v účtové skupině 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.“
 
Při výše splněných podmínkách je technické zhodnocení (TZ) součástí dlouhodobého majetku a odepisuje se. Níže je uveden příklad účtování:

Text MD D
1. Pořízení zabezpečení do budovy (TZ) 021 321
2. Odpisy TZ 551 081
3. Vyřazení TZ 081 021

Vyřazení dlouhodobého majetku

Vyřazení dlouhodobého majetku upravují České účetní standardy č. 013. Majetek se vyřazuje na základě průkazného dokladu.
 
Dlouhodobý odepisovaný majetek se vyřazuje ve dvou fázích. Nejprve dojde k úbytku na majetkovém účtu, při němž dochází k převedení pořizovací ceny majetku na příslušný účet oprávek. Po porovnání pořizovací ceny a oprávek dochází k druhé fázi. Tou je doúčtování zůstatkové ceny (rozdíl mezi pořizovací cenou a dosavadními oprávkami) na účet, který odpovídá účelu vyřazení.
 
Dlouhodobý majetek, který se neodepisuje, se zúčtuje z majetkového účtu na příslušný účet, který odpovídá účelu vyřazení.
 
Způsoby vyřazení a jejich zaúčtování v příkladech:

Text MD D
1. Likvidace 551 082
2. Vyřazení 082 022
3. Demontáž ve vlastní režii 518 622
4. Odvoz do sběru 518 321
5. Darem
a. odpis
b. vyřazení

543
082

082
022
6. Prodejem
a. odpis
b. vyřazení
c. faktura – prodej

541
082
311

082
022
641
7. Manko, škoda
a. odpis
b. vyřazení

549
082

082
022
8. Přeřazení DM do osobního užívání
a. přeřazení do užívání
b. vyřazení

491
082

082
022
9. Vyřazení DFM při prodeji
a. úbytek prodaných cenných papírů
b. úhrada za prodané cenné papíry

561
221

061
661
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Anna
15. 1. 2020 14:43:29
Dobrý den, v účetnictví je již dříve pořízen dlouhodobý hmotný majetek v částce 50 000,-. Tento majetek nebyl nikdy zařazen do užívání. Prosím o radu jak nejlépe vyřadit tento majetek? Předem velice děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Iva
20. 3. 2019 10:09:29
Dobrý den, mohu tzv. dát do obch. majetku os. auto v případě, že daním příjem z pronájmu bytu dle par. 9 Zákona o daních z příjmů. Kromě tohoto příjmu mám pouze příjem ze zaměstnání. Jde mi o to, jestli kromě paušálu na dopravu mohu využít i odpisy vozu, případně další náklady. Děkuji předem za názory.
Hlášení závadného obsahu

Renata
5. 3. 2019 8:36:27
účtování majetku
Hlášení závadného obsahu

Renata
5. 3. 2019 8:32:01
majetek
Hlášení závadného obsahu

darsty
26. 2. 2019 13:40:38
BD zakoupilo od MČ dům v hodnotě 15 mil. Vzalo si na toto úvěr, který splácí. Bývalá správcovská firma (nekomunikuje) toto zapsala na účty 021 a 411, na 461 a domnívám se, že na účet 353. Tentose již několik let je bez pohybu. Prošla jsem účetnictví do roku 2015, další již nejsou k dispozici, a nic jsem nenašla. Co mi poradíte, že mám s tím dělat? Rozdíl mezi 461 a 353 je skoro 4 mil. Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Vojtkoj
15. 3. 2017 8:36:07
Dobrý den, firma nakoupila formu za 350.000,- Kč včetně DPH. Ve stejný den, jako byla vystavena tato faktura, byla vystavena faktura druhá za úpravu této formy za 70.000,- Kč včetně. Je pořizovací cena rovna součtu těchto dvou faktur? Budu účtovat zařazení majetku 022/042 s částkou 420.000,- Kč a na tuto částku vypočítám odpisy?
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Nářadí Šťastný
Firma zabývající se prodejem nářadí, zahradní technikou, výrobou klíčů
www.naradi-stastny.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru