Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování dlouhodobého hmotného majetku


Bc. Michaela Hauzarová
8. 4. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se v průběhu účetního období změní vstupní cena, pokračuje se v odpisech ze změněné vstupní ceny.

Foto: 123RF

 

Dlouhodobý majetek můžeme pořídit různými způsoby – od koupě přes vlastní výrobu až po převod z osobního užívání. Jak to ale správně zaúčtujeme? Dočtete se v následujících řádcích, kde si vše ukážeme na praktických příkladech.


 
Postup účtování třídy 0 – Dlouhodobý majetek upravují České účetní standardy pro podnikatele (dále jen „ČUS“) č. 013 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, vyhláška č. 500/2002 Sb.zákon o účetnictví. Majetek bývá nejčastěji pořízen dodavatelsky – koupí, může být ale i vyroben ve vlastní režii, získán darováním či převedením z osobního majetku do majetku firmy.

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky

Při pořízení dlouhodobého majetku koupí dochází k jeho ocenění tzv. pořizovací cenou, do které vstupují i vedlejší pořizovací náklady, například doprava či montáž dlouhodobého majetku. Naopak zaškolení obsluhy stroje již není součástí vedlejších pořizovacích nákladů.

Příklad 1

Pořadí Položka Datum Text Částka v Kč MD/D
1. FAP1 1. 12. 2018 Nákup stroje 200 000 042/321
  DPH 21 %     42 000 343/321
2. FAP2 5. 12. 2018 Doprava stroje 30 000 042/321
  DPH 21 %     6 300 343/321
3. FAP3 10. 12. 2018 Montáž stroje 50 000 042/321
  DPH 21 %     10 500 343/321
4. FAP4 11. 12. 2018 Zaškolení obsluhy (neplátce DPH) 15 000 518/321
5. VÚD 12. 12. 2018 Převedení stroje do užívání 280 000 022/042
6. VBÚ 20. 12. 2018 Úhrada faktur 1, 2, 3, 4 353 800 321/221

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii

V průběhu účetního období se účtují vlastní náklady jako spotřeba materiálu, energií, mzdové náklady atd. do nákladů na účet 5XX analyticky. Tyto náklady však lze uplatnit pouze formou odpisů, proto se na konci účetního období zaúčtují na účet MD 042/D 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku darováním

Darovaný dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na účty MD 022/D 648 – Ostatní finanční výnosy nebo D 668 – Ostatní provozní výnosy.

Převod dlouhodobého hmotného majetku z osobního užívání do podnikání

Při vkladu osobního majetku do podnikání se tento majetek zaúčtuje na účty MD 022/D 491 – Účet individuálního podnikatele.

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Z účtování je zřejmé, že u dlouhodobého majetku nedochází ke spotřebě jednorázově. Opotřebení tohoto majetku, a to jak fyzické, tak i morální (například zastaralost softwaru), se vyjadřuje prostřednictvím účetních odpisů, s jejichž pomocí se náklady spojené s pořízením majetku rozloží do jednotlivých účetních období podle předpokládané doby použitelnosti majetku či výkonu.

Pokud v průběhu účetního období dojde k dodatečné změně vstupní ceny, pak se odpisy nepřepočítávají, ale pokračuje se v odpisování ze změněné vstupní ceny.

Odpisy se zobrazují prostřednictvím nákladového účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na straně MD a 08X oprávek na straně D. Stanovení účetních odpisů je zcela v režii účetní jednotky na základě svého odpisového plánu, který stanoví s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Příklad 2

Účetní jednotka pořídila pracovní stroj v hodnotě 280 000 Kč. Stroj byl zařazen do užívání 12. 12. 2018. Doba používání (opotřebení) byla stanovena na 56 měsíců.

Výpočet měsíčního odpisu: 280 000 ÷ 56 = 5 000 Kč

 
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena
1. rok 280 000 5 000 5 000 275 000
2. rok 280 000 60 000 65 000 215 000
3. rok 280 000 60 000 125 000 155 000
4. rok 280 000 60 000 185 000 95 000
5. rok 280 000 60 000 245 000 35 000
6. rok 280 000 35 000 280 000 0

Účetní jednotka bude stroj odpisovat až do sedmého měsíce roku 2023.

Tab.: Účetní odpis majetku
 
Datum Částka v Kč MD/D
31. 12. 2018 5 000 551/082
31. 12. 2019 60 000 551/082

Vyřazení plně odepsaného majetku 280 000 Kč účtujeme na MD 082/D 022.

K vyřazení může však dojít i u takového majetku, který není plně odepsán, například na konci čtvrtého roku, zůstatková cena je 95 000 Kč.

Majetek se opět vyřadí v pořizovací ceně: 280 000 Kč MD 082/D 022.

Doúčtování zůstatkové ceny se odvíjí dle způsobu vyřazení:
  • vyřazení z důvodu likvidace 95 000 Kč MD 551/D 082,
  • vyřazení z důvodu prodeje 95 000 Kč MD 541/D 082,
  • vyřazení z důvodu darování 95 000 Kč MD 543/D 082,
  • vyřazení z důvodu manka a škody 95 000 Kč MD 582/D 082,
  • vyřazení převodem do osobního vlastnictví 95 000 Kč MD 491/D 082.

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Náklady vynaložené na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku se během účetního období evidují na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, a to do okamžiku uvedení technického zhodnocení do užívání. V okamžiku uvedení technického zhodnocení do užívání je o hodnotu tohoto technického zhodnocení zvýšena pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku.

Příklad 3

Ve čtvrtém roce odpisování stroje došlo k modernizace stroje v hodnotě 60 000 Kč. Pořizovací hodnota majetku byla 280 000 Kč, doba používání 56 měsíců.
 
Datum Položka Částka v Kč MD/D
23. 1. 2021 FAP na modernizaci stroje 60 000 042/321
1. 2. 2021 Zařazení technického zhodnocení do užívání 60 000 022/042

Výpočet odpisů po provedení technického zhodnocení:

Účetní odpis za první měsíc v roce 2021: 5 000 Kč

Stanovení nového měsíčního účetního odpisu od 1. 2. 2021: (280 000 − 5 000 − 60 000 − 60 000 − 5 000 + 60 000) ÷ (56 měsíců – 26 měsíců) = 7 000 Kč

Účetní odpis za rok 2021: 5 000 + 7 000 × 11 = 82 000 Kč
 
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena
1. rok 280 000 5 000 5 000 275 000
2. rok 280 000 60 000 65 000 215 000
3. rok 280 000 60 000 125 000 155 000
4. rok 340 000 82 000 207 000 133 000
5. rok 340 000 84 000 291 000 49 000
6. rok 340 000 49 000 340 000 0

V případě, že jsou výdaje na technické zhodnocení během účetního období nižší než 40 000 Kč, může je účetní jednotka přeúčtovat do nákladů.

Příklad 4

Účetní jednotka během účetního období investovala do modernizace strojního zařízení.
 
Položka Text Částka v Kč MD/D
FAP 1 Nákup čidla 24 000 042/321
FAP 2 Nákup skluzu 13 000 042/321
FAP 3 Montáž skluzu 1 700 042/321
Vyúčtování do nákladů   38 000 548/042

Účetní jednotka si však může na základě svého vnitřního předpisu stanovit částku hranice technického zhodnocení nižší než 40 000 Kč a v takovém případě tato částka vstupuje také do pořizovací ceny tohoto majetku.


Související článek:

Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Hauzarová
17. 7. 2020 15:07:07
Pro Jakub Kletenský: Děkuji za upozornění a omlouvám se za chybu, samozřejmě se jedná o výnosy. Text bude opraven.
Hlášení závadného obsahu

Jakub Kletenský
14. 7. 2020 16:04:23
Máte v článku chybu - MD 022/D 648 – Ostatní finanční náklady nebo D 668 – Ostatní provozní náklady

Jedna se o VÝNOSY, ne NÁKLADY.
Hlášení závadného obsahu

Eva Žižková
Uživatel POHODA
3. 6. 2020 16:07:17
účtování vířivka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Prodej přírodního kamene
Obklady a dlažby z přírodního kamene pro váš domov a zahradu.
www.stone-art.info

BREDFORD Consulting, s.r.
daně-účetnictví-mzdy
www.bredford.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru