Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování a zdaňování cizoměnových operací


Ing. Martin Bureš
18. 10. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Veškeré účetní případy, které proběhly v cizích měnách, musíme přepočítat na české koruny.

Foto: 123RF

 

V dnešním světě se stále více setkáváme s rozmanitými zahraničními měnami. Někdy se známějšími – euro, jindy s méně známými, například čínské rimimbi. V dnešním článku se zaměříme na účetní a daňové souvislosti cizoměnových operací.


 
České účetní předpisy nám ukládají povinnost přepočítat veškeré účetní případy, které vznikly v cizích měnách, do českých korun. Majetek a závazky vyjádřené v cizích měnách přepočítáváme do českých korun:
 • k okamžiku uskutečnění účetního případu (§ 24 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“),
 • ke konci rozvahového dne (§ 24 odst. 2 písm. b) ZoÚ) nebo
 • k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky (§ 24 odst. 2 písm. b) ZoÚ).
Při výše zmíněných operacích vznikají kurzové rozdíly. Většinu kurzových rozdílů účtujeme:
 • do nákladů (v případě kurzové ztráty) – účet 563 – Kurzové ztráty nebo
 • do výnosů (v případě kurzového zisku) – účet 663 – Kurzové zisky.
Kurzové zisky představují zdanitelné výnosykurzové ztráty daňově uznatelné náklady. Výjimka se týká kurzových rozdílů:
 • u cenných papírů přeceňovaných ekvivalencí a
 • u cenných papírů přeceňovaných reálnou hodnotou,
které neúčtujeme samostatně na účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (§ 60 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (dále jen „VoÚ“).

U cenných papírů a podílů nepřeceňovaných ekvivalencí ani na reálnou hodnotu účtujeme kurzové rozdíly přímo do vlastního kapitálu na účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (§ 60 odst. 3 VoÚ). Při výpočtu kurzových rozdílů máme na výběr ze dvou variant:
 • aktuální kurz ČNB platný k datu uskutečnění účetního případu, který musíme použít také pro přepočet k rozvahovému dni (§ 24 odst. 6 ZoÚ),
 • pevný kurz, který představuje kurz ČNB k prvnímu dni období, po které používáme pevný kurz (§ 24 odst. 7 ZoÚ).
Pro úplnost dodejme, že v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, můžeme použít skutečný sjednaný kurz, za který byly tyto měny nakoupeny či prodány.

V případě cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně, použijeme pro její přepočet poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný ČNB nebo kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru (§ 24 odst. 7 ZoÚ).

Aktuální kurz a pevný kurz můžeme v rámci jedné obchodní korporace kombinovat. Pravidla používání příslušných kurzů si stanovujeme ve vnitřním předpisu, ve kterém uvádíme účetní případy a k nim použité přepočítací kurzy.

Používání aktuálního kurzu ČNB

V případě zvolení aktuálního kurzu ČNB používáme pro každou účetní operaci aktuální kurz ČNB, tj. kurz podle kurzovníku ČNB pro den uskutečnění účetního případu. Musíme si dávat pozor na používání aktuálního kurzu ČNB, protože není k dispozici hned na začátku pracovního dne (ČNB vyhlašuje aktuální kurz cca ve 14 hodin).

Příklad 1: Použití aktuálního kurzu ČNB

Společnost Obyčejná s. r. o. (dále jen „Obyčejná“) používá pro přepočet cizích měn na české koruny na svém devizovém účtu aktuální kurz ČNB platný k datu uskutečnění účetního případu.

Na svém devizovém bankovním účtu eviduje k 1. 8. 2017 10 000 EUR ve svém účetnictví 270 200 Kč. V průběhu měsíce srpna 2017 uskutečnila společnost Obyčejná následující operace:

 
Den Operace Částka (EUR) Kurz Kč/EUR Částka Kč MD DAL
4. 8. 2017 Výběr EUR do pokladny 200 26,065 5 213 261 221
11. 8. 2017 Převod na bankovní účet v Kč 3 000 26,155 78 465 261 221
18. 8. 2017 Platba závazku v EUR 1 500 26,110 39 165 321 221

Společnost Obyčejná eviduje k 1. 9. 2017 na svém devizovém účtu zůstatek 5 300 EURve svém účetnictví 147 357 Kč.

Pozn. V českých účetních předpisech nenalezneme povinnost vyčíslovat průběžné kurzové rozdíly (povinnost vyčíslovat kurzové rozdíly se vztahuje až k rozvahovému dni).

Používání pevného kurzu

V případě zvolení pevného kurzu používáme pro každou účetní operaci kurz prvního dne daného období (můžeme si zvolit rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc…), ve kterém se účetní případ odehrál.

Pokud by první den daného období přicházel například na víkend nebo státní svátek, použijeme pro stanovení pevného kurzu aktuální kurz ČNB posledního předcházejícího pracovního dne.

Příklad 2: Použití pevného kurzu

Společnost Extravagantní, SCE (dále jen „Extravagantní“) používá pro přepočet cizích měn na české koruny na svém devizovém účtu pevný měsíční kurz platný k prvnímu dni daného měsíce.

Na svém devizovém účtu eviduje k 1. 8. 2017 10 000 CHF (švýcarský frank), ve svém účetnictví k 1. 8. 2017 251 660 Kč. V průběhu měsíce srpna 2017 uskutečnila společnost Extravagantní následující operace:

 
Den Operace Částka (CHF) Kurz Kč/CHF Částka (Kč) MD DAL
4. 8. 2017 Výběr CHF do pokladny 200 22,889 4 577,80 261 221
11. 8. 2017 Převod na bankovní účet v Kč 3 000 22,889 68 667,00 261 221
18. 8. 2017 Úhrada závazku v CHF 1 500 22,889 34 333,50 321 221

Společnost Extravagantní eviduje k 1. 9. 2017 na svém devizovém účtu 5 300 CHF a ve svém účetnictví 178 415,20 Kč.

Den uskutečnění účetního případu

Pro výpočet kurzového rozdílu z jakékoli účetní operace vyjádřené v cizí měně nám nepostačí znát pouze výši daného kurzu, ale musíme znát také den uskutečnění účetního případu.

Kurzové rozdíly vznikají, (České účetní standardy č. 006 – Kurzové rozdíly (dále jen „ČÚS“), bod 2.2.), při:
 • splnění peněžitého dluhu,
 • inkasu pohledávky,
 • postoupení pohledávky (viz Příklad 3 níže),
 • vkladu pohledávky – tj. nepeněžní vklad do obchodní korporace (viz. Příklad 4 níže),
 • převzetí dluhu u původního dlužníka,
 • vzájemném započtení pohledávek (viz Příklad 5 níže),
 • úhradě úvěru nebo (zá)půjčky novým úvěrem nebo (zá)půjčkou,
 • převodu záloh (a závdavků) na úhradu pohledávek a dluhů.
Kurzové rozdíly nevznikají, (ČÚS bod 2.3), při:
 • oznámení o změně věřitele u dlužníka,
 • oznámení u věřitele, že za dlužníka bude plnit dlužník jiný,
 • dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněz (kurzový rozdíl zde vzniká až při pohybu peněz), s výjimkou změny zahraniční měny na Kč,
 • splácení peněžních vkladů do obchodních korporací (viz Příklad 6 níže).
Ve vnitřním předpise si můžeme zvolit, jakým kurzem budeme tyto účetní případy přepočítávat.

Příklad 3: Postoupení pohledávky v cizí měně

Společnost Experti a. s. (dále jen „Experti“) eviduje ve svém účetnictví pohledávku za společností Opferlamm GmbH ve výši 2 000 EUR. Společnost Experti postoupila dne 31. 8. 2017 pohledávku společnosti Kruťáci a. s. (dále jen „Kruťáci“) za 800 EUR. Níže si ukážeme veškeré účetní operace:
 
Datum Operace Částka (EUR) Kurz Kč/EUR Částka (Kč) MD DAL Poznámky
31. 12. 2017 Počáteční stav pohledávky 2 000 27,02 54 040 311 xxx  
31. 82017 Zúčtování postoupené pohledávky 2 000 26,105 52 210 546 311 Kurz k datu postoupení pohledávky
31. 8. 2017 Kurzový rozdíl z postoupení pohledávky     1 830 563 311 Výpočet
2 000 × (26,105 − 27,02)
31. 8. 2017 Výnos z postoupení pohledávky 800 26,105 20 884 378 646  

Společnost Experti bude mít daňově uznatelnou:
 • jmenovitou hodnotu pohledávky do  výše související úhrady z postoupení, tedy 20 884 Kč a
 • kurzovou ztrátu ve výši 1 830Kč.

Příklad 4: Vklad pohledávky v cizí měně (představuje nepeněžní vklad)

Společnost Macecha, SE (dále jen „Macecha“) má pohledávku za dceřinou společností Step Daughter Ltd. (dále jen „Step Daughter“) ve výši 50 000 EUR. Společnost Macecha vloží dne 31. 8. 2017 pohledávku do základního kapitálu (share capital) druhé dceřiné společnosti Own Brother Plc. (dále jen „Own Brother“).
 
Datum Operace Částka (EUR) Kurz Kč/EUR Částka (Kč) MD DAL Poznámky
31. 12. 2016 Počáteční stav pohledávky 50 000 27,02 1 351 000 311 xxx  
31. 8. 2017 Vklad pohledávky 50 000 26,105 1 305 250 378 311 Kurz k datu vkladu pohledávky do základního kapitálu
31. 8. 2017 Kurzový rozdíl z vkladu     45 750 563 311 Výpočet
50 000 × (26,105 − 27,02)
31. 8. 2017 Zvýšení základního kapitálu 50 000 26,105 1 305 250 061 378  

Společnosti Macecha se zvýší výše finanční investice ve společnosti Own Brother o účetní hodnotu vkládané pohledávky, tedy 1 305 250 Kč.

Příklad 5: Zápočet pohledávek a závazků v cizí měně

Společnost Velbloud a. s. (dále jen „Velbloud“) měla za společností Ťava a.s. (dále jen „Ťava“) pohledávku ve výši 200 EURzávazek vůči stejné společnosti ve výši 400 EUR. K 31. 8. 2017 došlo k zápočtu pohledávky s částí závazku ve výši 200 EUR.
 
Datum Operace Částka (EUR) Kurz Kč/EUR Částka (Kč) MD DAL Poznámky
31. 12. 2016 Počáteční stav pohledávky 200 27,02 5 404 311 xxx  
13. 6. 2016 Počáteční stav závazku 400 27,035 10 814 xxx 321  
31. 8. 2017 Zápočet pohledávky a závazku 200 26,105 5 221 xxx 311 Kurz k datu zápočtu
31. 8. 2017 Kurzový rozdíl ze zápočtu     183 311 663 Výpočet
200 × (26,105 − 27,02)
31. 8. 2017 Započtení kurzem k datu zápočtu 200 26,105 5 221 321 xxx  
31. 8. 2017 Kurzový rozdíl ze zápočtu     186 321 663 Výpočet
200 × (26,105 − 27,035)
31. 8. 2017 Zůstatek závazku 100 27,035 5 407 321 xxx  

Příklad 6: Peněžní vklad v EUR do zahraniční společnosti – vklad je vyjádřen v cizí měně

Společnost Tichošlápek, a. s. (dále jen „Tichošlápek“) se zavázala ke zvýšení základního kapitálu singapurské společnosti Bulshada Pte Ltd. (dále jen „Bulshada“) o 10 000 SGD (singapurský dolar). Společnost Tichošlápek splatila vklad do základního kapitálu dne 28. 8. 2017, singapurský rejstřík zapsal změnu do obchodního rejstříku dne 31. 8. 2017.
 
Datum Operace Částka (SGD) Kurz Kč/SGD Částka (Kč) MD DAL Poznámky
28. 8. 2017 Splacení vkladu 10 000 16,154 161 540 378 221 Kurz banky k datu splacení vkladu
31. 8. 2017 Převod k datu zápisu základního kapitálu do singapurského obchodního rejstříku 10 000 16,218 162 180 061 378 Kurz ČNB ke dni zápisu do obchodního rejstříku
31. 8. 2017 Kurzové rozdíly k datu zápisu     640 378 663 Výpočet
10 000 × (16,218 − 16,154)

Datum zápisu základního kapitálu do obchodního rejstříku zjistíme ze singapurského obchodního rejstříku.

Kurzové rozdíly k rozvahovému dni

Kurzové rozdíly (s malou výjimkou, viz níže) účtujeme ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky):
 • na účet 563 – Kurzové ztráty (v případě kurzové ztráty) nebo
 • na účet 663 – Kurzové zisky (v případě kurzového zisku).
K rozvahovému dni (nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky) přeceňujeme všechny druhy „vyjmenovaných“ majetků a závazků v cizích měnách (§ 4 odst. 12 ZoÚ):
 • pohledávky a závazky,
 • podíly na obchodních společnostech, cenné papíry a deriváty,
 • ceniny, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně,
 • cizí měny,
 • opravné položky, rezervy a technické rezervy, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.
Jak jsme si uváděli výše, výjimka se týká kurzových rozdílů:
 • u cenných papírů přeceňovaných ekvivalencí a
 • u cenných papírů přeceňovaných reálnou hodnotou,
které neúčtujeme samostatně na účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí.

U cenných papírů a podílů nepřeceňovaných ekvivalencí ani na reálnou hodnotu účtujeme kurzové rozdíly přímo do vlastního kapitálu na účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Nicméně nikde v českých účetních předpisech nenalezneme, jestli máme k rozvahovému dni přepočítávat přechodné účty aktiv a pasiv vyjádřené v cizích měnách. Domnívám se, že se tyto přechodné účty nepřepočítávají, nicméně bych pro svůj názor uvítal oporu v českých účetních předpisech.

Příklad 7: Pohledávky vyjádřené v cizí měně s opravnými položkami

Jedním z účetních oříšků je účetní zachycení pohledávek vyjádřených v cizí měně, ke kterým jsou vytvořeny opravné položky. Jelikož jsou pohledávky cizoměnové, opravné položky k nim vytvořené musíme k rozvahovému dni přepočítat do českých korun. Pro lepší představu si uvedeme příklad.

Společnost Hindi a. s. (dále jen „Hindi“) se zabývá distribucí indického oblečení. V rámci své obchodní činnosti prodala zboží indické společnosti Bakavaas, WOS (dále jen „Bakavaas“) za 3 000 000 INR (indická rupie).

Nicméně společnost Bakavaas pohledávku neuhradila, tak společnosti Hindi vytvořila podle platného vnitřního předpisu k 30. 6. 2016 50% účetní opravnou položku (společnost Hindi neuvažovala o tvorbě daňové opravné položky). Společnost Bakavaas zázrakem uhradila svou pohledávku k 31. 8. 2017.

 
Datum Operace Částka (tis. INR) Kurz 100 Kč/INR Částka (Kč) MD DAL Poznámky
  Počáteční stav pohledávky 3 000 36,328 1 089 840 311 xxx  
30. 6. 2016 Tvorba opravné položky 1 500 36,186 542 790 559 391  
31.12.2016 Kurzový rozdíl pohledávky     42 870 311 663 Výpočet
3 000 × (36,186/100 − 36,328/100)
31. 12. 2016 Konečný stav pohledávky po přepočtení 3 000 37,757 1 132 710 311 xxx  
31. 12. 2016 Přepočet opravné položky     23 565 559 391 Výpočet
1 500 × (37,757/100 − 36,186/100)
31. 12. 2016 Konečný stav opravné položky po přepočtení     566 355 xxx 391  
31. 8. 2017 Úhrada pohledávky 3 000 34,525 1 035 750 221 311  
  Kurzový rozdíl     96 960 563 311 Výpočet
(1 035 750 − 1 132 710)
  Rozpuštění opravné položky     566 355 391 559  

Společnost Hindi měla k 31. 12. 2016:
 • zdanitelný výnos ve výši 42 870 Kč z kurzového zisku z přepočtení pohledávky a
 • daňově neuznatelný náklad ve výši 23 565 Kč z přepočtení účetní opravné položky k pohledávce.
Společnost Hindi měla k datu úhrady pohledávky:
 • daňově uznatelný náklad ve výši 96 960 Kč z kurzové ztráty z úhrady pohledávky a
 • „nezdanitelný výnos“ ve výši 566 355 Kč z rozpuštění účetní opravné položky k pohledávce (jedná se o položku, o kterou můžeme snížit základ daně na řádku 112 daňového přiznání).

Příklad 8: Ocenění obchodních podílů k rozvahovému dni ekvivalencí

Společnost Myšička s. r. o. (dále jen „Myšička“) pořídila v průběhu roku 2014 70% podíl ve slovenské společnosti Kocour, s. r. o. (dále jen „Kocour“) za 200 000 EUR, přičemž se rozhodla, že bude podíly, které představují rozhodující nebo podstatný vliv, oceňovat ekvivalencí.

Údaje z účetních závěrek společnosti Kocour ukazuje tabulka níže:

 
Datum Vlastní kapitál (EUR) Podíl na vlastním kapitálu (EUR) Výše přecenění ekvivalencí (EUR)
31. 12. 2014 600 000 360 000 (0,7 × 600 000) + 160 000 (360 000 − 200 000)
31. 12. 2015 250 000 175 000 (0,7 × 250 000) − 185 000 (175 000 − 360 000)
 
Datum Operace Částka (EUR) Kurz Kč/EUR Částka Kč MD DAL
  Pořizovací cena (počáteční zůstatek) 200 000 27,425 5 458 000 061/1xx xxx
31. 12. 2014 Přecenění ekvivalencí 160 000 27,725 4 436 000 061/2xx 414
31. 12. 2014 Kurzový rozdíl     60 000 061/2xx 414
31. 12. 2014 Konečný zůstatek hodnoty podílu     9 981 000 061 xxx
31. 12. 2015 Přecenění ekvivalencí 185 000 27,025 4 999 625 414 061/2xx
31. 12. 2015 Kurzový rozdíl     252 000 414 061/2xx
31. 12. 2015 Konečný zůstatek hodnoty podílu     4 729 375 061 xxx

Společnosti Myšička nevznikají k rozvahovému dni žádné daňové povinnosti.

Příklad 9: Realizovatelný cenný papír

Společnost Nenasyta a. s. (dále jen „Nenasyta“) pořídila v průběhu roku 2014 akcie jihoafrické společnosti Diamond Mines, Pty Ltd (dále jen „Diamond Mines“) za 200 000 ZAR (jihoafrický rand), přičemž podle vnitřního předpisu rozhodla, že akcie bude považovat za realizovatelné cenné papíry.
 • K 31. 12. 2014 byla reálná hodnota akcií 160 000 ZAR,
 • k 31. 12. 2015 byla reálná hodnota akcií 140 000 ZAR.
Datum Operace Částka (ZAR) Kurz Kč/ZAR Částka (Kč) MD DAL
  Pořizovací cena (počáteční stav) 200 000 1,884 367 800 063/1xx xxx
31. 12. 2014 Oceňovací rozdíl 40 000 1,974 78 960 414 063/2xx
31. 12. 2014 Kurzové rozdíly     18 000 063/2xx 414
31. 12. 2014 Konečný zůstatek hodnoty akcií     315 840 063 xxx
31. 12. 2015 Oceňovací rozdíl 20 000 1,594 31 880 414 063/2xx
31. 12. 2015 Kurzové rozdíly     60 800 414 063/2xx
31. 12. 2015 Konečný zůstatek hodnoty akcií     223 160 063 xxx

Společnosti Nenasyta nevznikají k rozvahovému dni žádné daňové povinnosti.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jiří Pospíšil
Uživatel POHODA
27. 10. 2017 17:31:40
Dobrý den, aktuálně řeším problém týkající se cizoměnových závazků, na který jsem ve Vaše článku bohužel nenašel odpověď. Dokázal byste mi prosím poradit, jak naložit se závazky v cizí měně, které věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení, jako své pohledávky? Zákon 182/2006 § 175 ukládá věřitelům, aby při přihlášení své pohledávky do insolvenčního řízení je přepočetli na českou měnu (jsou-li cizoměnové). Mělo by se toto "přecenění" promítnout i do účetnictví věřitele a udělat tak z cizoměnového závazku závazek v české měně?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

Tailor Services, s.r.o.
Podniková ekonomika a management pro náročné.
www.tailorservices.com

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru