Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 7. díl


Bc. Michaela Hauzarová
31. 10. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V tomto díle si představíme účtovou skupinu 35 až 39.

Foto: Shutterstock

 

V tomto díle se budeme znovu zabývat účtovou třídou 3 – Zúčtovací vztahy. Představíme si zbývající účtové skupiny 35 až 39, které jsme minule nestihli, a opět si ukážeme příklady účtování jednotlivých účetních operací souvisejících s touto účtovou třídou.


 
Minulý díl našeho seriálu účetnictví pro začátečníky jsme věnovali účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy. Konkrétně jsme se seznámili s účtovými skupinami 31 až 34. V dnešním díle se budeme zabývat účtovými skupinami 35 až 39 včetně jejich obsahu a opět si ukážeme příklady účtování jednotlivých účetních operací souvisejících s touto účtovou třídou.

Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky

 • 351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba (A)
Účtují se zde pohledávky za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami (včetně pohledávek z poskytnutých zápůjček a úvěrů), s výjimkou pohledávek vykazovaných na jiných účtech. Většinou se jedná o krátkodobé zápůjčky firmám, které s účetní jednotkou tvoří jednu skupinu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí krátkodobé zápůjčky firmám v rámci mezinárodní skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek 1 500 000 Kč MD 351/D 221
VÚD Kurzové zisky při úhradě pohledávky 60 000 Kč MD 351/D 663 (kurzové zisky)
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 352 – Pohledávky – podstatný vliv (A)
Účtují se zde pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem (i pohledávky z poskytnutých úvěrů a zápůjček), s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.
 
Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný. Není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí zápůjčky společnosti pod podstatným vlivem z obchodních vztahů 1 000 000 Kč MD 352/D 221
VÚD Vyúčtování úroků z poskytnuté zápůjčky 100 000 Kč MD 352/D 6xx (výnos)
VBÚ Příjem úhrady splacené zápůjčky včetně úroků 1 100 000 Kč MD 221/D 352

VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál (A)
Účtují se zde veškeré pohledávky vyplývající z úpisu kapitálu za společníky, akcionáři, případně členy družstva. Pohledávku lze splatit peněžním i nepeněžním vkladem. V případě, že se jedná o pohledávku za zahraničním subjektem, která je splatná v cizí měně, je třeba provést přepočet aktuálním kurzem, a to k rozvahovému dni, a výsledkově proúčtovat vzniklý kurzový rozdíl.
 
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál patří k nejpoužívanějším účtům účtové skupiny 35.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 50 000 Kč MD 353/D 419 (změny základního kapitálu)
VBÚ Úhrada pohledávky uskutečněné akcionáři 50 000 Kč MD 221/D 353
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (A)
Účtují se zde pohledávky za společníky k úhradě ztrát společnosti. V případě pohledávky za společníky v. o. s nebo komplementáři u k. s. vyúčtujeme danou pohledávku ve prospěch nákladového účtu (nedaňového).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování pohledávky k úhradě ztráty za společníkem v. o. s. 120 000 Kč MD 354/D 596 (převod podílu na výsledku hospodaření společníkům)
VBÚ Úhrada pohledávky 120 000 Kč MD 221/D 354
 
 
V případě pohledávky za společníky s. r. o. vyúčtujeme tuto pohledávku ve prospěch účtu „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování pohledávky k úhradě ztráty
za společníkem s. r. o.
120 000 Kč MD 354/D 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace (A)
Účtují se zde pohledávky za společníky týkající se jim poskytnutých krátkodobých zápůjček, úroky z prodlení při splácení peněžitých vkladů, zálohy společníkům či vklady tichých společníků.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Poskytnutí krátkodobé zápůjčky společníkovi v obchodní korporaci 300 000 Kč MD 355/D 211
VÚD Vklad tichého společníka 1 000 000 Kč MD 355/D 479 (jiné dlouhodobé závazky)
VÚD Vyúčtování úroků z prodlení 10 000 Kč MD 355/D 6xx (výnos)
 
VPD = výdajový pokladní doklad
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (A)
Účtují se zde pohledávky vůči ostatním účastníkům společnosti.
 
Společnost dle nového občanského zákoníku („NOZ“) vzniká, pokud se smlouvou zaváže několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. O dosažení společného účelu se všichni společníci mají přičiňovat přibližně stejnou měrou. Ten, kdo se zavázal přispět společnosti pouze svou činností, není povinen k jinému příspěvku. Ten, kdo se zavázal přispět pouze majetkem, není povinen přičinit se o dosažení společného účelu jakýmkoli jiným způsobem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Úhrada pohledávky 10 000 Kč MD 211/D 358
 
VPD = výdajový pokladní doklad

Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům

 • 361 – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (P)
Účtují se zde krátkodobé závazky – např. přijaté zápůjčky od obchodních korporací, které s účetní jednotkou tvoří skupinu (v případě dlouhodobých závazků přijaté zápůjčky evidujeme na účtu 471 – Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Vyúčtování krátkodobé zápůjčky v rámci skupiny obchodních korporací, s nimiž účetní jednotka tvoří konsolidovaný celek 500 000 Kč MD 221/D 361
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 362 – Závazky – podstatný vliv (P)
Účtují se zde závazky vůči účetním jednotkám s podstatným vlivem.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Přijetí zápůjčky od společnosti s podstatným vlivem 900 000 Kč MD 221/D 362
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (P)
Účtuje se zde přiznání podílu zisku společníkům. V případě, že se jedná o závazek vůči společníkům v. o. s nebo komplementářům k. s., vyúčtujeme daný dluh na vrub nákladového účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování dluhů ke společníkům ve v. o. s. či komplementářům v k. s. ve výši jejich podílu na zisku obchodní korporace při uzavírání účetních knih 5 000 000 Kč MD 596 (převod podílu na výsledku hospodaření společníkům)/D 364
 
 
V případě, že se jedná o závazek vůči společníkům s. r. o., vyúčtujeme tento dluh na vrub účtu „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování dluhů ke společníkům v s. r. o.
ve výši jejich podílu na zisku
5 000 000 Kč MD 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)/D 364
VBÚ Úhrada závazků 5 000 000 Kč MD 364/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z běžného účtu
 
 • 365 – Ostatní závazky ke společníkům obchodní korporace (P)
Účtují se zde přijaté krátkodobé zápůjčky od jednotlivých společníků obchodních korporací a dluhy vyplývající z vypořádacích podílů s. r. o. (dluhy týkající se tichého společenství evidujeme na účtu 479 – Ostatní dlouhodobé závazky).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Zápůjčka od společníka s. r. o. 200 000 Kč MD 221/D 365
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 366 – Závazky ke společníkům ze závislé činnosti (P)
Účtují se zde závazky vůči společníkům z titulu jejich činnosti pro obchodní korporaci. V souladu s ustanovením § 6 zákona o daních z příjmů se na společníka pohlíží jako na zaměstnance. Účtování je obdobné jako na závazkovém účtu „Zaměstnanci“.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis hrubé mzdy společníka 35 000 Kč MD 522 (příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti)/D 366
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (P)
Účtují se zde vklady do obchodní korporace jednotlivými společníky či akcionáři.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vložení vkladu do s. r. o. 100 000 Kč MD 063 (ostatní cenné papíry a podíly)/D 367
VBÚ Úhrada upsaných vkladů 100 000 Kč MD 367/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 368 – Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (P)
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování závazku vůči společníkům společnosti 4 000 Kč MD 010 (dlouhodobý nehmotný majetek)/D 368
VPD Úhrada závazku 4 000 Kč MD 368/D 211
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VPD = výdajový pokladní doklad

Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky

 • 371 – Pohledávky z prodeje obchodního závodu (A)
Účtuje se zde o pohledávkách vztahujících se k prodeji obchodního závodu. Obchodní závod (dříve podnik) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že obchodní závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Prodej obchodního závodu či jeho části – kupní cena 8 000 000 Kč MD 371/D 6xx (výnos)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 372 – Závazky z koupě obchodního závodu (P)
Účtuje se zde o závazcích vztahujících se ke koupi obchodního závodu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Úhrada závazku vztahujícího se ke koupi obchodního závodu 8 000 000 Kč MD 372/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (A)
Účet slouží pro sledování pevných termínových kontraktů. Termínové kontrakty jsou označovány jako deriváty neboli odvozené finanční nástroje. Jedná se o skutečnost, kdy obchody fakticky proběhnou v určitém časovém okamžiku v budoucnu, ale jejich podmínky jsou stanoveny v současnosti.
 
Deriváty se používají pro řízení rizik nebo jako nástroj pro spekulaci (k obchodování). Okamžik vzniku termínového obchodu se účtuje pouze na podrozvahových účtech. Až ve chvíli změny reálné hodnoty se termínové operace zaúčtují na účet 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Změna reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejném trhu 20 000 Kč MD 373/D 667 (výnosy z derivátových operací)
VÚD Změna reálné hodnoty derivátů určených k obchodování na veřejném trhu 10 000 Kč MD 567 (náklady z derivátových operací)/D 373
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 374 – Pohledávky z nájmu a pachtu (A)
Účtují se zde pohledávky z nájmu a pachtu závodu podle § 2349 a násl. NOZ v souladu s ČÚS 011. Pachtem se rozumí nájem věci, kterou lze nejen užívat, ale i požívat, tedy brát z ní užitky, plody a výnosy (zisky) a spotřebovávat je.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Pronájem obchodního závodu jako celku 1 000 000 Kč MD 374/D 069 (jiný dlouhodobý finanční majetek)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů (A)
Účtují se zde pohledávky při vydání dluhopisů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vydání emitovaných dluhopisů 400 000 Kč MD 375/D 241 (emitované krátkodobé dluhopisy)
VBÚ Získání finančních prostředků za vydané dluhopisy 400 000 Kč MD 221/D 375
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 376 – Nakoupené opce (A)
Účtují se zde pohledávky vzniklé z titulu nakoupené opce. Opce jsou odvozené cenné papíry, které jsou určeny pro uplatnění přednostního práva. Umožňují sjednat zítřejší obchod za dnešní ceny.

Opce představují smlouvu upravující právo na nákup nebo prodej určitého aktiva za předem stanovenou cenu. Držitel opce pak zaplatí vystaviteli určitou cenu, která se nazývá cena opce neboli opční prémie.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Pořízení nákupní opce 3 000 Kč MD 376/D 379 (jiné závazky)
VÚD Změna reálné hodnoty 2 500 Kč MD 567 (náklady z derivátových operací)/D 376
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 377 – Prodané opce (P)
Účtují se zde závazky vzniklé z titulu prodané opce.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Prodaná opce 3 000 Kč MD 221/D 377
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 378 – Jiné pohledávky (A)
Účtují se zde účetní operace, které nemají vymezený svůj samostatný účet (např. pohledávky z důvodu předpisu náhrady škody vůči odpovědné osobě).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis náhrady za škodu 5 000 Kč MD 378/D 648 (ostatní provozní výnosy)
VBÚ Úhrada manka (škody) 5 000 Kč MD 221/D 378
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 379 – Jiné závazky (P)
Účtují se zde ostatní operace, které nemají vymezený svůj vlastní účet (např. dluh z odpovědnosti za způsobenou škodu, srážky z mezd zaměstnanců apod.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Předpis cla při dovozu zboží celnímu orgánu 15 000 Kč MD 131/D 379
 
VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy účtovali do účetního období, se kterým věcně a časově souvisí (časově však nelze rozlišovat pokuty, penále, manka a škody).
 
 • 381 – Náklady příštích období (A)
Účtuje se zde o částkách, které jsou v běžném období výdajem, ale nákladem se stávají až v období následujícím.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nájemné týkající se roku 2017, placené 12/2016 8 000 Kč 2016: MD 381/D 221
VÚD 2017 – Zúčtování časového rozlišení 8 000 Kč 2017: MD 518/D 381
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 382 – Komplexní náklady příštích období (A)
Účtuje se zde o částkách, které jsou v běžném období výdajem, ale nákladem se stávají až v období následujícím, a které se vztahují k několika nákladovým druhům najednou, sledované ve vztahu k danému účelu (např. náklady na dlouhodobou propagaci, na výzkum apod.). Komplexní náklady příštích období se zúčtují v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od chvíle, kdy došlo k jejich zaúčtování na účet 382.
 
 • 383 – Výdaje příštích období (P)
Účtuje se zde o částkách, které jsou v běžném období nákladem, ale výdajem se stanou až v období následujícím. Lze účtovat pouze o takových částkách, které se v budoucích účetních obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši (například nájemné hrazené pozadu, elektrická energie atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nájemné týkající se roku 2016, zaplacené v 1/2017 10 000 Kč 2016: MD 518 (ostatní služby)/D 383
VBÚ 2017 – Uhrazené nájemné 10 000 Kč 2017: MD 383/D 221
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 384 – Výnosy příštích období (P)
Účtuje se zde o částkách, které jsou v běžném období příjmem, ale výnosem se stanou až v období následujícím (například předem přijatá platba za nájemné). Časovým rozlišením účetní jednotka dosáhne toho, že část zisku bude zdaněna až v následujícím zdaňovacím období.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ V roce 2016 přijata platba za nájemné vztahující se k 1/2017 30 000 Kč 2016: MD 221/D 384
VÚD 2017 – Rozpuštění do výnosů 30 000 Kč 2017: MD 384/D 602 (tržby z prodeje služeb)
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 385 – Příjmy příštích období (A)
Účtuje se zde o částkách, které věcně a časově souvisejí s výnosy běžného období a které účetní jednotka neobdržela, ale nebyly ani zaúčtovány na účtech pohledávek vůči právnickým či fyzickým osobám (např. provedené, ale nevyúčtované služby).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD V roce 2016 provedené služby, které však byly vyfakturované až 2017 100 000 Kč 2016: MD 385/D 602
VBÚ 2017 – Odběratel uhradil fakturu 100 000 Kč 2017: MD 221/D 385
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
 • 388 – Dohadné účty aktivní (A)
Účtují se zde pohledávky, když neznáme částku ani splatnost. Úkolem dohadných položek je ke dni účetní závěrky co nejvěrněji zobrazit finanční situaci účetní jednotky. O dohadných položkách účtujeme pouze ke dni účetní závěrky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nepotvrzená předpokládaná výše náhrady škody z provozní činnosti od pojišťovny 88 000 Kč MD 388/D 648 (ostatní provozní výnosy)
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 389 – Dohadné účty pasivní (P)
Účtují se zde položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh (např. nevyfakturované dodávky, nákladové úroky atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Nevyfakturovaná dodávka zboží v roce 2016 200 000 Kč 2016: MD 131/D 389
FAP Přijatá faktura za nákup zboží v roce 2017 200 000 Kč 2017: MD 389/D 321
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
FAP = faktura přijatá

Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

 • 391 – Opravná položka k pohledávkám (A)
Účtuje se zde nepřímé snížení hodnoty pohledávky na vrub účtu nákladů a ve prospěch účtu 391. Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popřípadě zrušení podle ČÚS 005. Výše opravné položky nesmí nikdy přesáhnout hodnotu pohledávky.
 
Účtuje se jak o zákonných, tak i ostatních účetních opravných položkách. Zákonné opravné položky jsou vyjmenovány v zákoně o rezervách (např. opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení). Ostatní opravné položky jsou z pohledu daně z příjmů daňově neuznatelné.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Tvorba zákonné opravné položky k pohledávkám 100 000 Kč MD 558 (tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti)/D 391
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 395 – Vnitřní zúčtování (A)
Účtuje se zde v případě, že účetní jednotky potřebují sledovat pohledávky a závazky mezi samostatnými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky. Na tomto účtu můžeme sledovat i DPH na vstupu a výstupu, která se chová jako neutrální položka při pořízení zboží z jiného členského státu. Tento účet nesmí při uzavírání knih vykazovat zůstatek.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Přesuny zboží mezi závody 100 000 Kč MD 395/D 131
VÚD Zboží v „příjímacím“ závodě 100 000 Kč MD 131/D 395
 
VÚD = vnitřní účetní doklad
 
 • 398 – Spojovací účet při sdružení (A)
Účtují se zde převody nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti podle § 2716 a násl. NOZ.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Vyúčtování operací ve vztahu se společníkem 100 Kč MD 398/D 221
 
VBÚ = výpis z bankovního účtu
 
Případný zůstatek tohoto účtu se na konci roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou (účet 358 – Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti) nebo závazkem (účet 368 – Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti) za příslušnými společníky sdruženými ve společnosti.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 4. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetnictví
Vedení účetnictví


Umělecký kovář Kotalík
Cokoliv od hřebíku po rozhlednu
www.kovarina.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru