Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetnictví pro začátečníky – 4. díl


Bc. Michaela Hauzarová
27. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V tomto díle podrobněji prozkoumáme účtovou třídu 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky.

Foto: Adobe Stock

 

V tomto díle seriálu pro začínající účetní podrobněji prozkoumáme účtovou třídu 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky z pohledu účtování. Na závěr se seznámíme se základy ocenění a inventarizací tohoto majetku.


 
Základními znaky aktiv a pasiv obsažených v účtové třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky z pohledu účtování jsou:
 • vysoká likvidnost,
 • bezprostřední obchodovatelnost,
 • předpokládaná splatnost do jednoho roku.

Účtování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

Na úvod si zopakujeme informaci o základním principu podvojného účtování, kterou jsme si uvedli již v předchozích dílech.
 
Aktivní účty (A): přírůstek účtujeme na straně Má dáti (MD), úbytek na straně Dal (D).

Pasivní účty (P): přírůstek účtujeme na straně Dal (D), úbytek na straně Má dáti (MD).

Výsledkové účty: náklady (třída 5) účtujeme na straně Má dáti (MD), výnosy (třída 6) účtujeme na straně Dal (D).
 
Podle účtového rozvrhu pro podnikatele (vzorový účtový rozvrh pro podnikatele) účtovou třídu 2 dále rozdělujeme na účtové skupiny (závazné) a syntetické účty – viz níže. U každého účtu si ukážeme účetní souvztažnosti některých účetních případů.

Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

 • 211 – Pokladna (A)
Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny, tak i cizích měn (valut).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Nákup kancelářského papíru v hotovosti 2 000 Kč MD 501 (Spotřeba materiálu)/D 211
PPD Tržba v hotovosti za prodané výrobky 17 000 Kč MD 211/D 601 (Tržby za vlastní výrobky)

VPD = výdajový pokladní doklad
PPD = příjmový pokladní doklad
 
 • 213 – Ceniny (A)
Účtuje se zde pohyb cenin, zejména poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní karty, zakoupené stravenky.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Nákup poštovních známek v hotovosti 1 000 Kč MD 213/D 211
VÚD Spotřeba poštovních známek  200 Kč MD 501/D 213

VÚD = vnitřní účetní doklad

Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

 • 221 – Bankovní účet (A)
Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz na běžném bankovním účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VFA Odběratel uhradil fakturu za zboží 4 000 Kč MD 221/D 311 (Odběratelé – pohledávky z obchodních vztahů)
PFA Úhrada přijaté faktury za poradenství 1 000 Kč MD 321 (Dodavatelé – závazky
z obchodních vztahů)/D 221
 
VFA = vydaná faktura
PFA = přijatá faktura

Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry

 • 231 – Krátkodobé bankovní úvěry (P)
Účtuje se zde krátkodobý úvěr na dobu jeden rok a kratší, bez ohledu na to, zda byl úvěr převeden na běžný účet, nebo banka hradí závazky přímo z úvěrového účtu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutí krátkodobého úvěru 100 000 Kč MD 221/D 231
VBÚ Splátka krátkodobého úvěru 10 000 Kč MD 231/D 221
VÚÚ Úhrada přijaté faktury za frézovací stroj
z krátkodobého bankovního úvěru
60 000 Kč MD 321/D 231

VBÚ = výpis z bankovního účtu
VÚÚ = výpis z úvěrového účtu
 
 • 232 – Eskontní úvěry (P)
Účtují se zde úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. na jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Poskytnutý eskontní úvěr od banky 50 000 Kč MD 221/D 232
VÚD Vyúčtování diskontu – rozdílu mezi hodnotou
směnky a výší poskytnutého úvěru
7 000 Kč MD 562 (Úroky)/D 232

Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci

 • 241 – Emitované krátkodobé dluhopisy (P)
Účtují se zde emitované dluhopisy s dobou splatnosti kratší než jeden rok. Emitované dluhopisy jsou dlužné cenné papíry, které emitovala (vydala, uvedla na trh) účetní jednotka s cílem získat peněžní prostředky formou krátkodobé finanční výpomoci.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Emitované krátkodobé dluhopisy 200 000 Kč MD 375 (Pohledávky z emitovaných dluhopisů)/D 241
VÚD Diskont 20 000 Kč MD 562/D 241
VBÚ Úhrada emitovaných krátkodobých dluhopisů od věřitelů 180 000 Kč MD 221/D 375
    
 • 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (P)
Účtují se zde krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, které jednotka získá od společníků v obchodní společnosti (ty se účtují ve skupině 36).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Přijatá krátkodobá finanční výpomoc
od ostatních osob s výjimkou bank
120 000 Kč MD 221/D 249
VPD Splátka finanční výpomoci v hotovosti 15 000 Kč MD 249/D 211

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek

 • 251 – Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde majetkové cenné papíry držené za účelem obchodování na veřejném trhu (burze) a s cílem dosahovat zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji v horizontu maximálně do jednoho roku.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup akcií za účelem obchodování 60 000 Kč MD 251/D 221
VÚD Přijaté dividendy 10 000 Kč MD 251/D 666 (Výnosy z krátkodobého finančního majetku)
VÚD Úbytek prodaných akcií 5 000 Kč MD 561 (Prodané cenné papíry a podíly)/D 251
                                 
 • 252 – Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (P)
Účtují se zde cenné papíry, jejichž emitentem je sama účetní jednotka, která může tyto cenné papíry nabývat podle zákona o obchodních korporacích.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup vlastních akcií 300 000 Kč MD 252/D 221
VBÚ Prodej vlastních akcií 400 000 Kč MD 221/D 661 (Tržby z prodeje cenných papírů a podílů)
VÚD Vyřazení vlastních akcií v účetní hodnotě 300 000 Kč MD 561/D 252
      
 • 253 – Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde dluhopisové cenné papíry za účelem obchodování na burze, s cílem dosáhnout zisku z rozdílu cen při nákupu a prodeji.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup cizí směnky 80 000 Kč MD 253/D 221
VÚD Úrokový výnos 15 000 Kč MD 253/D 666
VBÚ Úhrada výnosového úroku 15 000 Kč MD 221/D 253
VBÚ Prodej cizí směnky 80 000 Kč MD 561/D 253
 
 • 255 – Vlastní dluhopisy (A)
Účtují se zde vlastní dluhopisy, jejichž emitentem je sama účetní jednotka, která může mít tyto cenné papíry v držení v souladu s právními předpisy. Vlastní dluhopisy může účetní jednotka získat nákupem na trhu s cennými papíry, nebo se může jednat o neprodaný zbytek z emise dluhopisů.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Vyúčtování vlastních neprodaných dluhopisů 40 000 Kč MD 255/D 375
VÚD Vyřazení vlastních neprodaných dluhopisů 50 000 Kč MD 241/D 255
   
 • 256 – Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti (A)
Účtují se zde cenné papíry se splatností do jednoho roku, které jsou založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužník má povinnost splatit dlužnou částku v předem určenou dobu a k tomu i úrok.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup dluhopisů držených do splatnosti 30 000 Kč MD 256/D 221
VBÚ Příjem úroků z dluhopisů 3 000 Kč MD 221/D 256
VÚD Prodej dlužných cenných papírů se splatností do jednoho roku 30 000 Kč MD 561/D 256
 
 • 257 – Ostatní cenné papíry k obchodování (A)
Účtují se zde ostatní realizovatelné cenné papíry, např. krátkodobé cenné papíry neobchodovatelné na burze, opční listy (cenné papíry k uplatnění přednostního práva).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Nákup opčních listů 50 000 Kč MD 257/D 221
VÚD Naběhlý výnosový úrok za určité období 10 000 Kč MD 257/D 662 (Úroky)
VBÚ Úhrada úroků 10 000 Kč MD 221/D 257
VÚD Odpis v den uplatnění přednostního práva 50 000 Kč MD 568 (Ostatní finanční náklady)/D 257
 
 • 259 – Pořizování krátkodobého finančního majetku (A)
Účtují se zde pořizovací ceny krátkodobého finančního majetku, včetně všech dalších nákladů spojených s jejich pořízením (např. poplatky makléřům, poradcům, burzám atd.).
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VBÚ Pořízení krátkodobého finančního
majetku – cena pořízení
65 000 Kč MD 259/D 221
VBÚ Pořízení krátkodobého finančního
majetku – provize
5 000 Kč MD 259/D 221
VÚD Zařazení krátkodobého finančního majetku 70 000 Kč MD 25x/D 259

Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty

 • 261 – Peníze na cestě (A)
Účtují se zde převody mezi finančními účty z důvodu překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Účtuje se zde i o směnkách na cestě.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VPD Odvod peněžních prostředků z pokladny do banky 10 000 Kč MD 261/D 211
VBÚ Příjem hotovosti na bankovní účet 10 000 Kč MD 221/D 261

Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

 • 291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (A)
Účtují se zde ve výjimečných případech opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku, vedenému na účtech 25 – Krátkodobý finanční majetek. Vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku zjištěné inventarizací.
 
Doklad Účetní případ Částka Zaúčtování (MD/D)
VÚD Snížení ocenění krátkodobého finančního majetku 1 500 Kč MD 579 (Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti – nedaňový náklad)/D 291
VÚD Částečné zrušení opravné položky 1 000 Kč MD 291/D 579

Vnitřní účetní směrnice

Pro účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých bankovních úvěrech je nutné, aby měla účetní jednotka sestavenou účetní směrnici s pravidly a postupy týkajícími se:
 • vedení pokladny (seznam pokladních knih, odpovědných osob),
 • evidence ostatního krátkodobého finančního majetku (druhy, odpovědné osoby),
 • účtování o cizích měnách (stanovení používaných kursů, případně způsob stanovení pevného kursu, jeho platnost atd.),
 • provádění inventarizace krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů,
 • postupu tvorby a čerpání opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku.
Nedílnou součástí vnitřní účetní směrnice je vhodně sestavený účtový rozvrh v členění syntetických a analytických účtů tak, aby účetní jednotka byla schopna sestavit rozvahu v příslušném předepsaném členění. Samozřejmě je možné provádět i další členění podle potřeb samotné účetní jednotky.

Analytické členění je vhodné zejména u těchto položek účtového rozvrhu:
 • u pokladny, šeků, poukázek k zúčtování (211, 213) a bankovních účtů (221) podle jednotlivých měn,
 • bankovní účty (221) podle jednotlivých účtů otevřených účetní jednotce v bankách,
 • bankovní úvěry (231) podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce,
 • cenné papíry podle jednotlivých druhů cenných papírů (25x).

Oceňování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. e) a f) zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) se peněžní prostředky a ceniny oceňují jejich jmenovitými hodnotami a podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami (tj. cenami včetně poplatků a provizí makléřům, poradcům, burzám atd.).
 
Cenné papíry se oceňují reálnou hodnotou v souladu s ustanovením § 27 ZoÚ, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou.
 
Podle ustanovení § 4 odst. 12 ZoÚ jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
 
V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.

Inventarizace krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků

Inventarizací se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje se, zda tento stav odpovídá stavu účetnímu. Inventarizace se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, a zároveň se ověřuje, zda neexistuje důvod k účtování o opravných položkách. Dokladem o provedení inventarizace je inventurní soupis majetku a závazků.
 
Inventarizace krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků se provádí:
 • fyzickou inventurou – peněžní hotovost, ceniny, listinné cenné papíry atd.,
 • dokladovou inventurou – účty v bankách, úvěry, zaknihované cenné papíry atd.
Výsledek inventarizace:
 • skutečný stav = stav účetní (nevzniká žádný rozdíl),
 • skutečný stav < stav v účetnictví (výsledkem je manko),
 • skutečný stav > stav v účetnictví (výsledkem je přebytek).
O inventarizačních rozdílech se účtuje do účetního období, za které se provádí inventarizace, v souladu s ustanoveními Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
 
 
Související články:
Účetnictví pro začátečníky – 1. díl
Účetnictví pro začátečníky – 2. díl
Účetnictví pro začátečníky – 3. díl
Účetnictví pro začátečníky – 5. díl
Účetnictví pro začátečníky – 6. díl
Účetnictví pro začátečníky – 7. díl
Účetnictví pro začátečníky – 8. díl
Účetnictví pro začátečníky – 9. díl
Účetnictví pro začátečníky – 10. díl
Účetnictví pro začátečníky – 11. díl
Účetnictví pro začátečníky – 12. díl
Účetní souvztažnosti pro podnikatelské subjekty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LANCOMAT s.r.o.
Vše pro strukturované kabeláže, optické sítě a rozvaděče
www.lancomat.cz

Strategické ICT
webové aplikace na míru, propojení s firemními IS
www.cofis.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,79 Kč
0,015 Kč
23,09 Kč
-0,007 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru