Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účetní závěrka od roku 2016


Ing. Michal Kadlec
9. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost řada změn v oblasti účetnictví, které mají dopad i na účetní závěrku.

Foto: Fotolia

 

Ačkoliv každého majitele společnosti zajímá zejména daňové přiznání, resp. výše daně, zákon o účetnictví ukládá všem účetním jednotkám povinnost sestavit účetní závěrku, která je neméně důležitá, a informace z ní slouží nejen majiteli společnosti.


 
Od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost řada změn v oblasti účetnictví, které mají dopad i na účetní závěrku (poprvé sestavovanou za rok 2016). První důležitou změnou je zavedení kategorizace účetních jednotek, kdy nám „vznikají“ účetní jednotky mikro, malé, střední a velké, a jejich povinnosti se liší právě podle jejich velikosti (viz např. článek Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016).
 
Účetní jednotky musí sestavit účetní závěrku podle pravidel zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“). Účetní závěrka je tam definovaná jako nedílný celek, který tvoří:
 
1. rozvaha (bilance),

2. výkaz zisku a ztráty (obecně označovaný jako výsledovka),

3. příloha, která vysvětluje a doplňuje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty,

4. u obchodních společností zahrnuje i přehled o peněžních tocích – kromě:
 • subjektů veřejného zájmu (definuje je ZoÚ v § 1a), s výjimkou zdravotních pojišťoven,
 • malých účetních jednotek,
 • mikro účetních jednotek.
Naopak vybrané účetní jednotky (definuje je ZoÚ v § 1 odst. 3) sestavují přehled o peněžních tocích vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:
 • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
Je třeba si uvědomit, že do konce roku 2015 byla aktiva celkem aktivy brutto – od roku 2016 ovšem aktiva celkem chápeme jako aktiva netto.
 
Od roku 2016 se nám do úhrnu čistého obratu nepromítne aktivace, změna stavu ani mimořádné výnosy (to souvisí se zrušením účetních skupin 61 a 62 a 68).

5. u obchodních společností přehled o změnách vlastního kapitálu – kromě:
 • malých účetních jednotek,
 • mikro účetních jednotek.
Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě tyto hodnoty:
 • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
 • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč.
Účetní závěrka musí obsahovat samozřejmě také:
 • obchodní firmu/název/jméno,
 • sídlo/bydliště,
 • identifikační číslo osoby,
 • informaci o zápisu do veřejného rejstříku (uváděnou na obchodních listinách),
 • právní formu,
 • případnou informaci o tom, že je účetní jednotka v likvidaci,
 • předmět podnikání (nebo činnosti), pro který byla zřízena,
 • rozvahový den (okamžik), k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 • okamžik sestavení účetní závěrky,
 • podpisový záznam.

Účetní závěrka – v plném rozsahu/ve zkráceném rozsahu

Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Prováděcí předpis – konkrétně vyhláška č. 500/2002 Sb. („prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“), stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií účetních jednotek rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném a ve zkráceném rozsahu.
 
V jednotlivých přílohách této vyhlášky je definováno, „jak podrobně“ musíme rozvahu a výkaz zisku a ztráty vykazovat právě v závislosti na velikosti (kategorii) účetní jednotky.
 
Rozvaha v plném rozsahu je definovaná v příloze č. 1 a sestavují ji tyto účetní jednotky:
 • velké účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky – povinně auditované,
 • mikro účetní jednotky – povinně auditované.
Zjednodušeně řečeno ty, které podléhají povinně auditu.
 
Rozvaha (tzv. základní verze) ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka bez povinnosti auditu) obsahuje opět položky podle přílohy č. 1 vyhlášky, a to pouze položky označené písmeny.
 
Tzv. základní verze rozvahy ve zkráceném rozsahu:

AKTIVA:
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek
C. Oběžná aktiva
D. Časové rozlišení aktiv


PASIVA
A. Vlastní kapitál
B. Rezervy
C. Závazky     
D. Časové rozlišení pasiv


Dá se očekávat, že tato verze bude pro některé uživatele informací z účetní závěrky (zejména banky) nedostatečná a budou požadovat rozvahu spíše v plném rozsahu.
 
Rozvaha (rozšířená verze) ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka bez povinnosti auditu) potom obsahuje položky podle této přílohy č. 1 vyhlášky, ale pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi + položka C.II.1. Dlouhodobé pohledávky + položka C.II.2. Krátkodobé pohledávky.
 
Tzv. rozšířená verze rozvahy ve zkráceném rozsahu:

AKTIVA
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
C.II. Pohledávky
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.III. Krátkodobý finanční majetek
C.IV. Peněžní prostředky

D. Časové rozlišení aktiv

PASIVA
A. Vlastní kapitál
A.I. Základní kapitál
A.II. Ážio a kapitálové fondy
A.III. Fondy ze zisku
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/−)
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/−)
A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (−)

B. + C. Cizí zdroje
    
B. Rezervy

C. Závazky
C.I. Dlouhodobé závazky
C.II. Krátkodobé závazky     
C.II.2. Krátkodobé závazky

D. Časové rozlišení pasiv


Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo přílohy č. 3 (účelové členění) této vyhlášky a sestavují ho:
 • velké účetní jednotky,
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky – bez povinnosti auditu,
 • mikro účetní jednotky – bez povinnosti auditu.
Mnoho menších účetních jednotek bude tedy muset nově vykazovat informace ve výkazu zisku a ztráty v mnohem podrobnější struktuře, na druhou stranu je však nebudou muset vždy zveřejňovat ve sbírce listin.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu zahrnuje položky přílohy č. 2 nebo přílohy č. 3 vyhlášky, a to jen ty označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky. Tento výkaz ve zkráceném rozsahu je určen pouze pro mikro a malou účetní jednotku, která není:
 • obchodní společností,
 • nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Stejně tak daná vyhláška definuje, kdo a jakým způsobem sestavuje přílohu – v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Tento prováděcí předpis stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek podle kategorií vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v (k) účetní závěrce. Tyto informace by měly být uvedené v tom pořadí, v jakém jsou vykázány v jednotlivých položkách v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Kromě toho se můžeme ještě setkat s pojmem „zjednodušený rozsah vedení účetnictví“ – ten se však týká pouze příspěvkových organizací (rozhodne-li tak její zřizovatel). Dále můžou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vést spolky/pobočné spolky, odborové organizace, církve a náboženské společnosti, honební společenstva, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy, ústavy, SVJ nebo bytová a sociální družstva.
 
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví pak představuje především účtování na účty pouze v rámci účtových skupin (nikoli účtových tříd), netvoří se povinně rezervy a opravné položky.

Účetní závěrka – řádná/mimořádná/mezitímní

Řádnou účetní závěrku sestavujeme v případě, že ji sestavujeme k poslednímu dni účetního období. Pokud sestavujeme účetní závěrku k jinému dni, hovoříme o účetní závěrce mimořádné.

Nejčastěji můžeme sestavovat mimořádnou účetní závěrku např.:
 • ke dni, který předchází dni vstupu do likvidace,
 • ke dni, který předchází přeměně společnosti,
 • ke dni, kdy zaniká povinnost vést účetnictví.
Mezitímní účetní závěrku sestavujeme taky k jinému dni, než je poslední den účetního období. V tomto případě však neuzavíráme účetní knihy. Mezitímní účetní závěrku sestavujeme např. ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci (abychom mohli správně stanovit vypořádací podíl) anebo v případě výplaty zálohy na podíl na zisku.

Účetní závěrka – auditovaná/neauditovaná

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem tyto účetní jednotky:
 • velké účetní jednotky (s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu),
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy, a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot:
  • aktiva celkem 40 000 000 Kč,
  • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,
 • ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou hodnot uvedených v předchozím odstavci.

Účetní závěrka – nekonsolidovaná (individuální)/konsolidovaná

Tak jako účetní jednotky jsou zatříděny do jednotlivých kategorií (mikro, malá, střední, velká), tak i skupiny účetních jednotek jsou kategorizovány (malá, střední a velká skupina). Viz např. článek Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016.
 
Malá skupina nemusí sestavovat konsolidovanou účetní závěrku (pokud nezahrnuje subjekt veřejného zájmu).
 
Fakticky tak platí, že povinnost konsolidace existuje, pokud skupina překročí dvě ze tří kritérií:
 • aktiva 100 000 000 Kč,
 • obrat 200 000 000 Kč,
 • počet zaměstnanců 50.
Konsolidovaná účetní závěrka je pak vždy povinně auditovaná.

Schválení účetní závěrky

Řádnou účetní závěrku schvaluje valná hromada do šesti měsíců od posledního dne účetního období (většinou tedy do 30. června).

Zveřejnění účetní závěrky

Neoblíbeným a opomíjeným krokem je zveřejnění účetní závěrky. Účetní závěrka by měla být zveřejněna do 30 dnů od schválení. Zveřejnění realizujeme zasláním účetní závěrky (ve formátu PDF) na příslušný rejstříkový soud, který ji uloží do sbírky listin.
 
Pro mikro a malé účetní jednotky odpadá povinnost zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (poprvé za rok 2016).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

zoro
17. 4. 2020 12:27:52
výkazy
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
13. 4. 2018 14:52:25
Musite pouzit puvodni formulare, platne pro dane obdobi
Hlášení závadného obsahu

zdenka
13. 4. 2018 13:55:31
Dobrý den, dnes za mnou přšel jednatel jedné společnosti,která byla založena v roce 2013, za který byla sestavena i účetní závěrka. V letech 2014,2015,2016 společnost nevykonávala žádnou činnost, pouze nabíhali bankovní poplatky. Nyní by tento jednatel chtěl sestaviz zpětně účetní závěrky za 2014,2015,2016. Jaké mám použít formuláře, když před rokem 2016 platili jiné? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

student
6. 3. 2018 9:55:16
Dobrý den, mám dotaz: do kdy je pojišťovna povinna zveřejnit svou účetní závěrku?
Hlášení závadného obsahu

Pavla Zedková
3. 1. 2018 17:59:59
úče závěrka od 2016
Hlášení závadného obsahu

Pavla Zedková
3. 1. 2018 17:56:45
úče závěrka od 2016
Hlášení závadného obsahu

STORMWARE s.r.o.
27. 3. 2017 11:33:49
pro tajemnikSTTP:
Dobrý den, v programu TAX je možné sestavit výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce) pro podnikatele a neziskové organizace vedoucí účetnictví. V případě, že jste právnickou osobou vedoucí jednoduché účetnictví, není zpracování výkazů v programu TAX možné. Pokud jste nezisková organizace a nově vedete účetnictví v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu, pak program TAX umožní z programu POHODA načíst výkazy v případě, že je v programu POHODA účetní jednotka zavedena jako nevýdělečná organizace vedoucí účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

tajemnikSTTP
26. 3. 2017 11:26:18
Používáme už řadu let Pohodu lite pro účetnictví v neziskovém zapsaném spolu. Pracujeme tak v jednoduchém účetnictví (DE) s vlastní osnovou přizpůsobenou potřebám vlastního hospodaření. Nyní jsme však nuceni zpracovávat účetní uzávěrku do sbírky listin v intencích a s kategoriemi podvojného účetnictví v rozsahu jako "obchodní" společnosti. Bohužel ve Vašem produktu TAX jsem nenalezl možnost vytvoření účetní závěrky (rozvahy a výkazu) z JÚ. Nebo se mýlím a jen jsem se špatně díval?
Hlášení závadného obsahu

rena
17. 3. 2017 13:53:35
Zajímalo by mne může být rozvaha sestavena v zkráceném rozsahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
25. 10. 2016 13:36:43
Ano, mate samozřejmě pravdu - celé je to o závazcích - C.II.2. jsou tedy krátkodobé závazky (a ne pohledávky)
Hlášení závadného obsahu

Eva
25. 10. 2016 10:36:14
Dobrý den máte chybu v tzv. rozšířené verzi rozvahy ve zkráceném rozsahu. Krátkodobé pohledávky nepatří do závazků...
C. Závazky
C.I. Dlouhodobé závazky
C.II. Krátkodobé závazky
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JANDA Consulting s.r.o.
Vedení účetnictví, daně & právo | 25 let zkušeností
www.jandaconsulting.org

JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru