Účet 513 – Náklady na reprezentaci


Bc. Alena Haas Kubátová
24. 10. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Náklady na reprezentaci účtované na účtu 513 patří mezi daňově neuznatelné náklady.

Foto: 123RF

 

V následujícím článku si podrobně představíme účet 513 – Náklady na reprezentaci. Které účetní operace jsou s tímto účtem nejčastěji spojeny? Jak s ním souvisí dary? A je účet vždy daňově neuznatelný?


 
Náklady na reprezentaci jsou upraveny § 24 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Jsou zde uvedeny náklady daňově neuznatelné, a tedy neovlivňující základ daně z příjmů. Mezi tyto náklady patří právě i náklady na reprezentaci účtované na nákladovém účtu 513. Patří sem zejména:
 • občerstvení,
 • pohoštění,
 • dary (za určitých podmínek – viz níže),
 • vlastní výkony použité pro účely reprezentace.
O všech těchto nákladech účtujeme na účtu 513 – Náklady na reprezentaci. Účet 513 zmiňuje Český účetní standard č. 019 – Náklady a výnosy v části 3.1. a 3.3. Náklady vynaložené na reprezentaci musíme vždy vyloučit ze základu daně z důvodu jejich daňové neúčinnosti, jak ukazuje příklad na konci článku. Připomeňme také, že zde nevzniká nárok na odpočet DPH.

Příkladem účetních operací spojených s účtem 513 jsou např. tyto:
 
1) Faktura za pohoštění obchodních partnerů hrazená z BÚ: 513/321

2) Účtenka z restaurace – pohoštění obchodních partnerů hrazené v hotovosti: 513/211

3) Užití materiálu či zboží k reprezentaci:
    a) při účtování způsobem A: 513/112, 132
    b) při účtování způsobem B: 513/501, 504
    c) odvod DPH, pokud došlo při nákupu k odpočtu DPH: 513/343

4) Užití vlastních výrobků k reprezentaci: 513/123

5) Odvod DPH: 513/343

Související náklady – v čem se nejčastěji chybuje

Existují i náklady související s reprezentací firmy a jsou přitom daňově uznatelné. Jde například o pronájem prostor, kde se koná pohoštění pro obchodní partnery, jakožto i náklady na dopravu zaměstnanců na tyto typy akcí, nebo reklamní předměty (propagační letáky, katalogy apod.).

V praxi mnohdy dochází k záměně pojmů. Je důležité neplést si reprezentaci, sponzoring a reklamu. Reprezentací se pro účely tohoto článku rozumí podle zákona o daních z příjmů výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, které jsou daňově neuznatelné. O sponzoringu hovoříme v případě, kdy jde o podporu osoby či organizace formou finančního nebo materiálního daru. Reklamou se pak rozumí oznámení, předvedení nebo jiná prezentace šířená komunikačními médii, přičemž cílem je podpora podnikatelské činnosti, propagace ochranné známky apod.

Na účtu 513 neúčtujeme o drobných reklamních předmětech, které lze podle § 25 ZDP uplatnit jako daňově účinné náklady. Dále na účtu 513 neúčtujeme o bezúplatně předávaných vzorcích výrobků či zboží, ty patří na účet 504. Nepatří sem ani předměty předané jakožto věcné ceny do soutěží nebo reklamního slosování.

Vraťme se ještě k darům. Je třeba připomenout, co je a co není dar (z účetního a daňového pohledu). Darem není reklamní nebo propagační předmět, který splňuje některé nebo všechny následující znaky:
 • je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu,
 • je opatřen názvem propagovaného zboží či služby,
 • jeho hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč,
 • není předmětem spotřební daně (s výjimku tichého vína).
Tyto předměty účtujeme na 501 – Spotřeba materiálu a půjde o daňově uznatelné náklady.

Vliv účtu 513 na výsledek hospodaření

Ukažme si nyní na praktickém příkladu, jak se účtování na účtu 513 projeví v konečném výsledku hospodaření a jaký bude mít vliv na konečnou výši daně z příjmů.

Společnost Ludvík s.r.o. vykázala ve výsledovce k 31. 12. 2021 tyto náklady a výnosy.
 
Účet Částka
501 – Spotřeba materiálu 350 000 Kč
502 – Spotřeba energie 460 000 Kč
513 – Náklady na reprezentaci 130 000 Kč
518 – Ostatní služby 260 000 Kč
NÁKLADY CELKEM: 1 200 000 Kč
 
 
Účet Částka
602 – Tržby z prodeje služeb 1 350 000 Kč
648 – Ostatní provozní výnosy 10 000 Kč
VÝNOSY CELKEM: 1 360 000 Kč


Přiznání k dani z příjmů právnických osob bude vypadat následovně:
 • ř. 10 Výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2021: 160 000 Kč
 • ř. 40 Výdaje/náklady neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10 (viz vyplněná příloha A – účet 513): 130 000 Kč
 • ř. 70 Mezisoučet: 130 000 Kč
 • ř. 200 Základ daně před úpravou: 290 000 Kč
 • ř. 220 Základ daně po úpravě: 290 000 Kč
 • ř. 250 Základ daně po úpravě: 290 000 Kč
 • ř. 270 Základ daně po úpravě zaokrouhlený: 290 000 Kč
 • ř. 290 Daň => (ř. 270 × 19 %) = 55 100 Kč
 • ř. 310, 330, 340, 360: 55 100 Kč
Výsledná daň tedy činí 55 100 Kč. Oproti tomu, kdyby byl účet 513 daňově uznatelným nákladem, činil by základ daně 160 000 Kč a z toho by vyšla výsledná daň ve výši 30 400 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Irena Zouharová
8. 11. 2022 11:34:55
Dobrý den, v článku se nepíše o dalších nákladech, jako je třeba nákup reprezentativního oblečení..., jak posuzujete toto?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Daňový poradce - Písek
Daňové poradenství, vedení účetnictví i daňové evidence.
www.danovyporadcepisek.com

Marie Maryášová
vedení účetnictví, daňové evidence, veškeré daně, poradenství
centrum.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme