Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Smluvní pokuty a úroky z prodlení


Bc. Alena Haas Kubátová
19. 11. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet 544 vyjadřuje náklady na pokuty a sankce smluvního charakteru, které plynou z odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Foto: 123RF

 

Dnes se zblízka podíváme na téma účtování smluvních pokut a úroků z prodlení. Řekneme si důležité zásady a specifikujeme rozdíly při účtování daňových a nedaňových pokut a úroků.


 
Mnoho účetních jednotek tápe v tom, jak od sebe rozlišit smluvní pokuty a úroky z prodlení. V účetnictví známe dva účty. Účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení a účet 545 – Ostatní pokuty a penále. Dnes si vysvětlíme rozdíl mezi těmito účty. Pro účely účetnictví definujeme smluvní pokuty a úroky z prodlení jako:

Obecné zásady pro účtování smluvních pokut a úroků z prodlení

Je možné říci, že účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení má vyjadřovat náklady na smluvní pokutyjiné sankce smluvního charakteru v případě jejich neplnění. Jde o daňově uznatelné náklady, to znamená takové pokuty a penále, které plynou z odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Nejčastějším případem jsou penále za pozdní platbu faktury, za pozdní dodání zboží či za porušení smlouvy. V žádném případě se však nejedná o sankce, které plynou z porušení zákonných norem.

Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může účetní jednotka v roli věřitele v případě, že sama splnila své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, pokud je dlužník za prodlení odpovědný.

Výše úroků z prodlení je buď ujednána předem při uzavírání hospodářských smluv, nebo se použije nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Toto nařízení vychází z úrokových sazeb stanovených Českou národní bankou a je závazné pro ty případy prodlení, ke kterým došlo počínaje nabytím jeho účinnosti, tj. od 1. ledna roku 2014.

Při účtování o smluvních pokutách a úrocích z prodlení postupujeme stejně jako při účtování o jiných nákladech podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. S ohledem na tento účetní standard platí, že jak o smluvních pokutách, tak o úrocích z prodlení účtujeme v okamžiku jejich faktického vzniku.

Z účetního pohledu tedy nezáleží na tom, zda byly skutečně zaplaceny, či nikoliv. Na straně Dal použijeme příslušný závazkový účet ze skupiny 32X nebo 37X. Analogicky k účtu 544 – Smluvní pokuty existuje rovněž výnosový účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení, kam účtujeme nárok účetní jednotky na smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Je třeba upozornit na důležitou věc, a sice, že účetní hledisko při účtování o smluvních pokutách a úrocích z prodlení není v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), který říká, že za daňově uznatelné náklady považujeme až teprve zaplacené smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Přičemž úhradou se v tomto případě rozumí i vzájemné započtení závazků a pohledávek. Pokud tedy do konce účetního období nedošlo k úhradě smluvních pokut či úroků z prodlení, je účetní jednotka nucena upravit hospodářský výsledek, a tím i základ daně z příjmů podle § 23 odst. 3 ZDP.

Postoupení nároků ze smluvních sankcí

Účetní jednotka vedoucí účetnictví se může dostat do situace, kdy postoupí pohledávku ze smluvních sankcí, jejíž výše vedla v minulém zdaňovacím období ke snížení výsledku hospodaření. Proto je nyní naopak povinna o částku této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření. Opět vycházíme z § 23 odst. 3 ZDP.

Konkrétní účetní případy

Nyní již přistoupíme ke konkrétním účetním případům, kde hraje hlavní roli účet 544 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení. Nejčastějšími účetními operacemi jsou:
  • 544/321 – smluvní pokuta za porušení hospodářských smluv, penále či jiné sankce ze smluvních vztahů, smluvní pokuta a úrok z prodlení za porušení přepravních podmínek, sankce za nedodání, neodebrání nebo překročení dodávek energie, poplatky z prodlení,
  • 544/325 – smluvní pokuta a úrok z prodlení podle smlouvy o úvěru,
  • 544/379 – odstupné podle § 1992 NOZ.

Nedaňové pokuty a penále

Krátce se ještě zastavme u účtu 545 – Ostatní pokuty a penále. Zásadním rozdílem oproti účtování na 544 je, že na účtu 545 účtujeme o takových pokutách a penále, které nejsou daňově uznatelné. Proto je při sestavování přiznání k dani z příjmů nutné zvýšit výsledek hospodaření o částku na tomto účtu v řádku 40.

Jedná se o sankce udělené finančním úřadem, celní správou, státní správou sociálního zabezpečení nebo jinými subjekty, jako je např. Policie ČR. Položky, o kterých účtujeme na vrub účtu 545, částečně vymezuje mimo jiné také § 25 odst. 1 písm. f) ZDP. Jedná se o:
  • přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  • přirážky k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění,
  • náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu,
  • úroky z posečkané částky,
  • peněžité tresty.
Jinak platí pro účtování na účtu 545 výše uvedené zásady účtování o nákladech.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Připojen s.r.o.
Internet, Servis počítačů a Telefonování
www.pripojen.cz

MARTHYpyro - ohňostroje
Prodejna v Praze, ohňostroje na jedno zapálení, e-shop
www.marthypyro.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,66 Kč
0,010 Kč
23,82 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru