Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rozvaha od roku 2016


Ing. Michaela Martínková, CA
8. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky.

Foto: Fotolia

 

Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. Pojďme si v tomto článku shrnout nejdůležitější změny v rozvaze, které nastaly od 1. 1. 2016.


 
Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. V dnešním článku si shrneme nejdůležitější změny v rozvaze.
 
Předem je nutné zdůraznit, že při sestavování účetní závěrky za účetní období začínající od 1. 1. 2016 bude nutné věnovat náležitou pozornost zejména správnému zachycení jednotlivých položek aktiv a pasiv na správném řádku. Neboť mnohdy má stejná položka nově jiné označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých výkazech také vykazována. Příkladem budiž oddíl B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek.

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek:
 
2015 Text 2016 Text
B.I.1 Zřizovací výdaje B.I.1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. Ocenitelná práva
    B.I.2.1. Software
    B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva
B.I.3. Software B.I.3. Goodwill
B.I.4. Ocenitelná práva B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5. Goodwill B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
    B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
    B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek    
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    
B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek    


Z této tabulky je zřejmé, že bude nutné při sestavení závěrky roku 2016 přetřídit položky závěrky roku 2015 pro srovnatelné minulé období. Kdybychom ponechali např. goodwill stále na řádku B.I.5. rozvahy v minulém období nového výkazu, stala by se z něj Poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek nebo Nedokončený majetek, jak je tento řádek B.I.5. definován pro rok 2016.
 
Musíme tedy najít odpovídající číslo řádku v novém výkazu a do minulého období zadat údaj z jiného čísla řádku, který ale obsahově odpovídá novému označení.
 
Upozorňuji, že zřizovací výdaje vypadly jako položka nehmotného majetku úplně, protože je již účetní předpisy nedefinují jako dlouhodobý majetek. Stávající zřizovací výdaje se postupně doodepíší. Protože pro ně již nemáme speciální řádek v rozvaze, musí se zařadit do jiného řádku (B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek).

Přetřídění položek v oddílech aktiv

V ostatních oddílech aktiv, označených velkými písmeny, došlo rovněž k přetřídění položek, proto je nutné věnovat náležitou pozornost při sestavení výkazů srovnatelnosti údajů – není možné se spolehnout na to, že pokud máme např. vyplněný řádek C.IV. v roce 2015 ve starém výkazu, uvedeme na stejný řádek C.IV. v roce 2016 údaje ve sloupci minulé období. Pro rok 2015 tento řádek označuje Krátkodobý finanční majetek (tedy peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly, pořizovaný krátkodobý finanční majetek), ale pro rok 2016 je tento řádek vyčleněn již jen peněžním prostředkům (v pokladně a na účtech).
 
Přetřídění tedy bude vypadat následovně (nulové řádky uvádím pro názornost, jinak se v účetních výkazech neuvádějí).
 
Rok 2015:
 
Označení Text Kč (v tisících)
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 10.000
C.IV.1. Peníze 1.000
C.IV.2. Účty v bankách 8.000
C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 1.000
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0


Rok 2016 – minulé období:
 
Označení Text Kč (v tisících)
C.III. Krátkodobý finanční majetek 1.000
C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 1.000
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0
C.IV. Peněžní prostředky 9.000
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 1.000
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 8.000


Možná nemusím již ani naznačovat, že řádek C.III. byl pro rok 2015 použit úplně pro něco jiného, než je tomu v roce 2016 (konkrétně v roce 2015 to byly krátkodobé pohledávky).
 
U aktiv můžeme shrnout, že alespoň označení velkými písmeny oddílů A, B, C a D zůstalo zachováno, a budeme se muset „poprat“ s jejich jiným vnitřním uspořádáním, rozlišeným římskými a následně arabskými čísly.
 
V pasivech však došlo ke změně již v samotných oddílech, jak ukazuje následující srovnání.
 
2015 Text 2016 Text
A. Vlastní kapitál A. Vlastní kapitál
B. Cizí zdroje B. Rezervy
C. Časové rozlišení C. Závazky
    D. Časové rozlišení pasiv


Při přetřídění položek pasiv se tedy musíme věnovat nejen číselným označením, ale i prvotním písmenům, neboť bychom se jinak ocitli v úplně jiném oddílu. Jako příklad můžeme uvést přetřídění bankovních úvěrů.
 
Rok 2015:
 
Označení Text Kč (v tisících)
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 40.000
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 30.000
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 10.000
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 0


Rok 2016 – minulé období (vybrané položky oddílu C):
 
Označení Text Kč (v tisících)
C.I. Dlouhodobé závazky Součet všech řádků C.I.
C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 30.000
C.II. Krátkodobé závazky Součet všech řádků C.II.
C.II.2 Závazky k úvěrovým institucím 10.000


Z rozvahy tedy již nebude na první pohled patrná úvěrová angažovanost subjektů, ale bude nutné sčítat dva vybrané řádky z krátkodobých a dlouhodobých závazků. Pohled na účetní výkazy proto budou muset změnit také ti, kteří je nesestavují, ale čerpají z nich data pro analýzy, reporty apod. Nemohou se spolehnout na to, že jen „přesypou“ data podle označení řádků, aniž by studovali jejich textové označení.

Závěr

Jistě je nyní každému zřejmé, že příprava na účetní závěrku roku 2016 bude muset být prováděna s dostatečným časovým předstihem, aby bylo dopředu zřejmé, který řádek roku 2015 kam zařadit.
 
Změn je podstatně více, než bylo naznačeno v tomto článku. Doporučuji se s nimi seznámit v novém Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016. Tento standard přímo vybízí, aby k prvnímu dni účetního období 2016 byl sestaven převodový můstek a až poté otevřeny účetní knihy roku 2016.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:

Výsledovka od roku 2016
Příloha k účetní závěrce od roku 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lenka Nováková
10. 3. 2016 9:58:11
Aha - pak jsem to moc nepochopila....popravdě jsem to prozatím jen přelítla očima....nevím, že to není směřované od Stormware.... tak potom vám osobně omluva a děkuji za upozornění.... Ještě jsem datovou závěrku nedělala, což asi vyplývá z mého příspěvku, takže prozatím jen teoreticky uvažuji, co nás zase čeká:)))
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 3. 2016 9:48:02
Dobrý den, nejsem zaměstnancem Stormware, ale uživatel jejich programů. A jako majitelka účetní kanceláře Vám mohu sdělit, že Pohoda je právě na základní převodové můstky připravena a pokud byste již nyní udělala převod databáze na rok 2016, které máme za sebou u několika klientů, věděla byste, že právě Pohoda tuto práci udělá v základních řádcích sama automaticky. Ale z textu článku jste jistě pochopila, že některé věci musíte rozdělit sama, protože to není naprogramovatelné a hlavně má každá firma jiné podklady. Za správnost výkazů musí odpovídat ten, kdo je zpracovává, nikoli programové vybavení.
Hlášení závadného obsahu

Lenka Nováková
10. 3. 2016 9:26:37
Jestli tomu rozumím, po provedení datové závěrky musím ručně nadefinovat, kam který účet v rozvaze patří....trošku nechápu, proč to nenastavíte přímo vy ve Stormware - nemám pocit, že je to takový problém a navíc by to bylo určitě správně,nám to vezme jen spoustu času, když mám nastavovat každého klienta zvlášť. Zatřídění účtů je přeci jasné, tak proč ten "převodový můstek" pro nás nepřipravíte??
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Program Antivirus B prodloužen do konce roku

27. 10. 2020 | Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do 31. 12. 2020. Ten mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci například kvůli omezení provozu pro nedostupnost vstupních surovin či omezení poptávky po výrobcích. Výše příspěvku bude 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zdravotnický Materiál
Velkoobchod a výroba zdravotnického materiálu
www.zdravotnicke-materialy.cz

SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,37 Kč
0,025 Kč
23,38 Kč
0,272 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru