Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rozdělování zisku u kapitálových společností


Bc. Alena Haas Kubátová
6. 11. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Obchodní společnost nesmí vyplatit zisk, pokud by tím společnosti přivodila úpadek.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Kdo rozhoduje o rozdělení zisku v kapitálových společnostech a který zákon tuto problematiku upravuje? Jaké účty pro rozdělení zisku či ztráty používáme v soustavě účetnictví? A jaké zásady platí při rozdělování výsledku hospodaření?


 

Zodpovědnost za rozdělení zisku v kapitálových společnostech

Nejprve by bylo vhodné malé vymezení pojmů. Jaký je rozdíl mezi kapitálovými a osobními společnostmi? Za ten základní rozdíl se považuje míra ručení společníků za závazky společnosti. Zatímco u osobních společností ručí jejich společníci za dluhy neomezeně, u kapitálových společností dluží za závazky pouze po dobu trvání společnosti a pouze do výše vkladu.

Dalším důležitým faktem je, že v kapitálové společnosti je zřízen určený orgán, který rozhoduje o řízení společnosti. Za kapitálovou společnost uznává české právo společnost s ručením omezením, akciovou společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Nejdůležitější právní úpravou pro naše téma je tentokrát zákon o obchodních společnostech a družstvech (nazýván také zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“).

O výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje statutární orgán příslušné společnosti. Podíl na zisku se stanovuje na základě řádné či mimořádné účetní závěrky schválené právě nejvyšším orgánem kapitálové společnosti a lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže by bylo předem společenskou smlouvou upraveno jinak.

Platí, že podíl na zisku v kapitálových společnostech je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu kapitálové společnosti o jeho rozdělení, opět pokud společenská smlouva neurčí jinak.

Platí také zásada, že obchodní společnost a jejím jménem jednající statutární orgán nesmí vyplatit zisk, pokud by tím společnosti přivodila úpadek nebo pokud by tato výplata byla v rozporu se ZOK. Úpadkem rozumíme předlužení společnosti nebo její platební neschopnost.

Pro akciovou společnost platí, že nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud by tím k rozvahovému dni klesl vlastní kapitál pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, jež nelze rozdělit mezi akcionáře.

Zásady rozdělení zisku

Pro účtování hospodářského výsledku, ať už se jedná o zisk či ztrátu za minulé účetní období, používáme účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a ve společnosti může být rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady či jediného společníka/akcionáře těmito způsoby:
 • přídělem do rezervního fondu společnosti,
 • přídělem do účelově vázaného fondu ze zisku v souladu s platnou společenskou smlouvou či stanovami,
 • formou podílu na zisku (dividend),
 • převodem na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let v případě zisku nebo na účet 429 – Neuhrazené ztráty minulých let v případě ztráty.
Společníci a akcionáři se podílí na zisku podle poměru svých podílů ve společnosti. O rozdělení zisku či ztráty rozhodují společníci (případně akcionáři) nejpozději do šesti měsíců od posledního rozvahového dne.

Částka, kterou si mezi sebe společníci či akcionáři rozdělují, nesmí přesáhnout výši výsledku hospodaření posledního skončeného období zvýšenou o nerozdělený zisk minulých let a sníženou o ztráty předchozích let a příděly do rezervních fondů.

Používané účty

Pojďme se podrobněji podívat na účty používané při rozdělení zisku v kapitálových společnostech.

Po otevření účetních knih v novém účetním období převádíme na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření z minulého účetního období. Na základě usnesení valné hromady potom tento výsledek hospodaření rozdělujeme mezi účty vlastního kapitálu nebo mezi společníky či akcionáře jako podíl na zisku. Na účtu 431 nesmí být na konci roku zůstatek.

Na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let se převádí disponibilní zisk z předchozího účetního období v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jak již bylo řečeno, děje se tak v případech, kdy zisk nebyl vyplacen společníkům nebo akcionářům, nebyl použit na snížení ztráty minulých let či jako příděl do fondů tvořených ze zisku.

Analogicky k tomu na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let převádíme ztrátu z předchozího účetního období, o které rozhodla valná hromada tak, že se pokryje ziskem v následujících účetních obdobích nebo bude požadována její úhrada akcionáři či společníky.

Pokud valná hromada rozhodne o vyplacení podílu na zisku svým akcionářům či společníkům, použijeme pro tento účel účet 364 – Dluhy ke společníkům obchodních korporací při rozdělování zisku. Proces rozhodnutí o výplatě podílu na zisku, případně o výplatě zálohy na podíl na zisku má dvě fáze.

V první fázi rozhodne valná hromada o rozdělení podílů na zisku (na zálohách na výplatu podílů na zisku) vlastníkům a ve druhé fázi rozhodne statutární orgán společnosti o samotné výplatě podílu, přičemž statutární orgán může s ohledem na insolvenční pravidla výplatu odmítnout. Účtárna společnosti by tedy měla k příkazu na výplatu z běžného účtu mít k dispozici rovněž průkazný souhlas statutárního orgánu.

Účtování

V souvislosti s výše uvedenými účty dochází k těmto účetním operacím:
 1. Převod nerozděleného zisku běžného účetního období po schvalovacím řízení 431/428
 2. Převod záporného výsledku hospodaření do neuhrazené ztráty minulých let 429/431
 3. Rozdělení disponibilního zisku za běžný rok v následujícím roce:
  1. Úhrada ztráty minulých let 431/429
  2. Převod podílu společníkům kapitálové obchodní společnosti 431/364
  3. Srážková daň z podílu na zisku 364/342
  4. Úhrada dluhů z rozdělení zisku 364/221
  5. Podíl tichého společníka 431/379
  6. Srážková daň z podílu na zisku tichého společníka 379/342
  7. Tvorba rezervního fondu ze zisku 431/421
  8. Tvorba statutárního fondu ze zisku 431/423
  9. Tvorba ostatních fondů ze zisku 431/424
 4. Použití nerozděleného zisku minulých let:
  1. Zvýšení základního kapitálu 428/419
  2. Úhrada ztráty minulých let 428/429
  3. Úhrada ztráty běžného účetního období v následujícím roce 428/431
  4. Tvorba rezervního fondu 428/421
  5. Tvorba statutárních fondů 428/423
  6. Tvorba ostatních fondů 428/424
 5. Úhrada ztráty minulých let:
  1. Z nerozdělených zisků předchozích účetních období 428/429
  2. Z rezervního fondu 421/429
  3. Ze statutárních fondů 423/429
  4. Z ostatních kapitálových fondů 413/429
  5. Z ostatních fondů tvořených ze zisku 424/429
  6. Ze zisku vytvořeného v běžném účetním období 431/429
 6. Snížení základního kapitálu 419/429
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Logopedické pomůcky Vendy
Logopedické pomůcky, knihy, naučné hry, školní potřeby
www.logopedie-vendy.cz

H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru