Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled změn v účetnictví od roku 2016


STORMWARE s.r.o.
26. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od ledna 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví, která například znovu zavedla jednoduché účetnictví či upravila účtový rozvrh podnikatele. Je toho však mnohem více – pojďme si tedy shrnout, jakých oblastí se změny dotkly.


 
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 
Mezi hlavní změny patří kategorizace účetních jednotek, nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), úprava účtového rozvrhu podnikatele, vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, resp. výnosů a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností.

Kategorizace účetních jednotek

První změnou v našem výčtu je nově zavedená kategorizace účetních jednotek. Od 1. ledna se tak můžete setkat s rozdělením účetních jednotek na velkou, střední a malou, resp. mikro. Do jaké kategorie spadáte, se posuzuje pomocí kritérií, kterými jsou hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni.
 
Velká účetní jednotka překračuje dvě ze tří kritérií:
 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 250.
Za velkou účetní jednotku se bez ohledu na kritéria vždy považuje:
 • subjekt veřejného zájmu,
 • vybraná účetní jednotka.
Střední účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:
 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 250.
Malá účetní jednotka nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:
 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců 50.
Mikro účetní jednotka nepřekračuje dvě ze tří kritérií:
 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat 18 000 000 ,
 • průměrný počet zaměstnanců 10.

Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty)

Rozvaha v plném rozsahu – sestavuje ji velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (malá účetní jednotka) – může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu (mikro účetní jednotka) – může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v druhovém členění) – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v druhovém členění) – může ho sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v účelovém členění) – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v účelovém členění) – může ji sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Účtový rozvrh podnikatele

Od 1. ledna také dochází k přejmenování, a dokonce úplnému zrušení některých účtů účtové osnovy. Na druhou stranu vzniknou i účty nové.
 
Dochází ke zrušení účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti, účtové skupiny 62 – Aktivace a účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy.

Ruší se též účtová skupina 58 – Mimořádné náklady v jejím původním významu a zakládá se účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace, která přebírá účtování za zrušené skupiny 61 a 62.
 
Účtová skupina 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry se přejmenovala na 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím.

Změna ve vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných výnosů a nákladů

Nová vyhláška s sebou přináší také zrušení jednoho z účtů pro dlouhodobý nehmotný majetek, a to 011 – Zřizovací výdaje. Pokud jste tedy k poslednímu dni účetního období měli na tomto účtu zůstatek, je nutné jeho hodnotu v roce 2016 přeúčtovat na jiný platný účet pro nehmotný majetek, například na účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
 
Mimořádné náklady a výnosy se v rámci tiskopisu Výkaz zisku a ztráty přesouvají do provozních, resp. finančních nákladů a výnosů.

Účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností

Od roku 2016 na nás čeká nová metoda účtování změn stavu zásob vytvořených vlastní činností. O přírůstcích nebo úbytcích zásob tak nebudeme účtovat jako o výnosech, jak tomu bylo doposud, ale prostřednictvím nově zavedeného účtu nákladů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace. O přírůstku zásob bude účtováno v jeho prospěch, o úbytku zásob zase na jeho vrub.

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví se již řadu let v zákoně o účetnictví neobjevuje, přestože některé účetní jednotky mohou v systému jednoduchého účetnictví účtovat. To je důvodem opětovného navrácení jednoduchého účetnictví do zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) prostřednictvím vyhlášky č. 221/2015 Sb. a vyhlášky č. 325/2015 Sb.
 
Jednoduché účetnictví mohou vést právnické osoby, jestliže:
 • nejsou plátci DPH,
 • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
 • hodnota jejich majetku nepřesáhne 1 500 000 Kč, a
 • jsou:
  • spolky a pobočnými spolky,
  • odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi (včetně mezinárodních),
  • organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů (včetně mezinárodních),
  • církvemi a náboženskými společnostmi nebo církevními institucemi, které jsou právnickou osobou registrovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
  • honebními společenstvy.

Účetnictví pro nevýdělečné organizace

Novela vyhlášky č. 324/2015 Sb. změnila od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. A co je tedy v účetnictví pro nevýdělečné organizace nového?
 
Rozvaha v plném rozsahu – sestavuje ji velká a střední účetní jednotka, malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a mikro účetní jednotka.
 
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – sestavuje ho velká a střední účetní jednotka, malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – může ho sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a mikro účetní jednotka.
 
U některých účtů v účtové osnově došlo k přejmenování, u rozvahových účtů došlo ke zrušení účtů 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 259 – Pořizovaný krátkodobý finanční majetek, 386 – Kurzové rozdíly aktivní a 387 – Kurzové rozdíly pasivní.
 
U výsledkových účtů došlo ke zrušení účtů účtové skupiny 61 – Změna stavu vnitroorganizačních zásob a skupiny 62 – Aktivace. Účty těchto skupin byly přesunuty do nákladů pod účtovou skupinu 56 a 57.
 
Bez náhrady byly zrušeny účty 656 – Zúčtování rezerv a 659 – Zúčtování opravných položek.


Související články:
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2016
Souhrn změn v zákoně o DPH od 1. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AUMI.cz
Vše pro Vaše mazlíčky
www.aumi.cz

mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru