Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Otevírání a uzavírání účetních knih


Bc. Alena Haas Kubátová
14. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K otevírání a uzavírání účetních knih slouží účty v účtové třídě 7.

Foto: 123RF

 

Skončil nám další rok a pro účetní to znamená jediné – uzavřít účetnictví starého roku a otevřít účetnictví roku nového, tedy v případě, že nevedeme hospodářský rok. Jak se účtuje otevření a uzavření účetních knih?


 
Vybrané účetní jednotky na území České republiky jsou povinny vést účetnictví podle zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“), což v praxi znamená, že účtují podle příslušných předpisů od svého vzniku až do dne svého zániku. S tím také souvisí povinnost otevírat účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu.

Účetní práce a postupy probíhající na začátku a na konci účetního období nazýváme účetní závěrkové operace a jejich cílem a výsledkem je sestavení účetní závěrky. V této fázi vychází účetní jednotka v první řadě ze ZoÚ, dále pak z prováděcí vyhlášky k účetnictví, z českých účetních standardů a v neposlední řadě rovněž z vlastních vnitropodnikových směrnic.

Samotnému uzavření účetních knih předchází systematické zaúčtování všech účetních operací do období, s nímž časově a hospodářsky souvisí. Dále je potřeba dohledat příslušné inventurní rozdíly a proúčtovat jejich vypořádání.

Účetní jednotka obvykle vydává vnitropodnikovou směrnici, která v souladu s platnou legislativou upraví průběh a harmonogram uzávěrkových prací včetně inventarizací. Inventarizace majetku a závazků je nástroj sloužící pro účely zjištění skutečného stavu majetku a závazků a k následnému vypořádání případných rozdílů mezi skutečným a účetním stavem.

Při uzavírání účetních knih platí jednoduchá zásada: závěrečná rozvaha a konečné zůstatky rozvahových účtů, kterými se předcházející období uzavřelo, musí navazovat na zahajovací rozvahu a počáteční zůstatky rozvahových účtů. Pokud toto pravidlo z mimořádných důvodů náhodou neplatí, je třeba uvést tento fakt v příloze k účetním výkazům a zdůvodnit příčiny.

Otevírání účetních knih

V zákoně existuje mnoho situací, kdy účetní jednotky s povinností vést účetnictví, otevírají účetní knihy a někdy také sestavují zahajovací rozvahu. Jsou to tyto:
 • ke dni vzniku povinnosti vedení účetnictví,
 • k 1. dni účetního období – což znamená buď k 1. lednu v případě kalendářního, nebo k prvnímu dni příslušného měsíce v případě hospodářského roku. Nutno připomenout, že k tomuto dni nesestavujeme zahajovací rozvahu, ale pouze otevíráme účetní knihy,
 • ke dni vstupu do likvidace a ke dni následujícímu po dni, kdy byl zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku – likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby. Obchodní společnost vstupuje do likvidace k témuž dni, ke kterému je zrušena,
 • ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz, a ke dni, který následuje po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
 • ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, a ke dni následujícím po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
 • ke dni, který následuje po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení společnosti,
 • ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis, jako je např. zákon o přeměnách či zákon o obchodních korporacích.
V praxi jsou účetní knihy nejčastěji otevírány v případě zahájení činnosti, ke dni zápisu do obchodního rejstříku, pokud společnost nevedla účetnictví již před datem zápisu, dále pak k prvnímu dni účetního období a ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku společnosti.

Jak účtujeme otevření účetních knih

K otevírání a uzavírání účetních knih slouží účty v účtové třídě 7. Účtování na těchto účtech již dnes účetní naštěstí nedělají ručně, tyto operace zajišťuje účetní software. Pro otevírání účetních knih je v účetnictví k tomuto účelu vyhrazen účet 701 – Počáteční účet rozvažný.

Počáteční zůstatky pasivních rozvahových účtů se převádí na stranu MD účtu 701 a počáteční zůstatky aktivních rozvahových účtů se převádí na stranu DAL účtu 701. O výsledku hospodaření z předchozího roku je účtováno na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Tab.: Účtování otevírání účetních knih
 
Pořadí Text Účet, účtová třída
1. Otevření rozvahových účtů aktivních tř. 0, 1, 2, 3 / 701
2. Otevření rozvahových účtů pasivních 701 / tř. 2, 3, 4
3. Převod VH – zisk 701/431
4. Převod VH – ztráta 431/701

Uzavírání účetních knih

Účetní jednotky uzavírají účetní knihy a sestavují účetní závěrku v těchto případech:
 • k poslednímu dni účetního období – v takovém případě se jedná o řádnou účetní závěrku,
 • ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
 • ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací a ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace,
 • ke dni zpracování konečné zprávy podle § 205 občanského zákoníku, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, předchází-li zániku účetní jednotky zrušení s likvidací a ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz,
 • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, a ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
 • ke dni, ke kterému nastanou účinky splnění plánu oddlužení,
 • ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis (případem je např. změna právní formy obchodní společnosti, fúze, apod.).
Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy. Veřejně obchodní společnosti a komanditní společnosti zaúčtují nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na příslušných účtech skupiny 59X – Daně z příjmů a ve prospěch 36X nebo 35X podle toho, zda vyšel zisk či ztráta.

Uzavírání účetních knih je podle ZoÚ činnost, při níž se:
 • zjišťují obraty jednotlivých aktivních a pasivních syntetických účtů či účtových skupin v případě účetnictví vedeného ve zjednodušeném rozsahu a jejich konečné zůstatky a dále konečné zůstatky účtů nákladů a výnosů,
 • zjistí základ daně z příjmů a splatná či odložená daňová povinnost účetní jednotky za účetní období, případně je zaúčtována rezerva na daň z příjmů,
 • zjistí účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu a výnosových účtů ve prospěch účtu 710 – Účet zisků a ztrát,
 • uzavře účetnictví příslušného roku převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 – Účet zisků a ztrát na účet 702 – Konečný účet rozvažný.
Tab.: Účtování uzavírání účetních knih
 
Pořadí Text Účet, účtová třída
1. Uzavření rozvahových účtů aktivních 702 / tř. 0, 1, 2, 3
2. Uzavření rozvahových účtů pasivních tř. 2, 3, 4 / 702
3. Uzavření výsledkových účtů nákladových 710 / tř. 5
4. Uzavření výsledkových účtů výnosových tř. 6 / 710
5. Převod VH – zisk 710/702
6. Převod VH – ztráta 702/710
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Cestovní kancelář EMMA
Zájezdy do všech hlavních destinací Evropy a Jižní Ameriky.
www.emma.cz

EXTKONT s.r.o.
Účetní společnost - účetnictví, mzdy, daně
www.extkont.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru