Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Otevírání a uzavírání účetních knih


Bc. Alena Haas Kubátová
14. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K otevírání a uzavírání účetních knih slouží účty v účtové třídě 7.

Foto: 123RF

 

Skončil nám další rok a pro účetní to znamená jediné – uzavřít účetnictví starého roku a otevřít účetnictví roku nového, tedy v případě, že nevedeme hospodářský rok. Jak se účtuje otevření a uzavření účetních knih?


 
Vybrané účetní jednotky na území České republiky jsou povinny vést účetnictví podle zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“), což v praxi znamená, že účtují podle příslušných předpisů od svého vzniku až do dne svého zániku. S tím také souvisí povinnost otevírat účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu.

Účetní práce a postupy probíhající na začátku a na konci účetního období nazýváme účetní závěrkové operace a jejich cílem a výsledkem je sestavení účetní závěrky. V této fázi vychází účetní jednotka v první řadě ze ZoÚ, dále pak z prováděcí vyhlášky k účetnictví, z českých účetních standardů a v neposlední řadě rovněž z vlastních vnitropodnikových směrnic.

Samotnému uzavření účetních knih předchází systematické zaúčtování všech účetních operací do období, s nímž časově a hospodářsky souvisí. Dále je potřeba dohledat příslušné inventurní rozdíly a proúčtovat jejich vypořádání.

Účetní jednotka obvykle vydává vnitropodnikovou směrnici, která v souladu s platnou legislativou upraví průběh a harmonogram uzávěrkových prací včetně inventarizací. Inventarizace majetku a závazků je nástroj sloužící pro účely zjištění skutečného stavu majetku a závazků a k následnému vypořádání případných rozdílů mezi skutečným a účetním stavem.

Při uzavírání účetních knih platí jednoduchá zásada: závěrečná rozvaha a konečné zůstatky rozvahových účtů, kterými se předcházející období uzavřelo, musí navazovat na zahajovací rozvahu a počáteční zůstatky rozvahových účtů. Pokud toto pravidlo z mimořádných důvodů náhodou neplatí, je třeba uvést tento fakt v příloze k účetním výkazům a zdůvodnit příčiny.

Otevírání účetních knih

V zákoně existuje mnoho situací, kdy účetní jednotky s povinností vést účetnictví, otevírají účetní knihy a někdy také sestavují zahajovací rozvahu. Jsou to tyto:
 • ke dni vzniku povinnosti vedení účetnictví,
 • k 1. dni účetního období – což znamená buď k 1. lednu v případě kalendářního, nebo k prvnímu dni příslušného měsíce v případě hospodářského roku. Nutno připomenout, že k tomuto dni nesestavujeme zahajovací rozvahu, ale pouze otevíráme účetní knihy,
 • ke dni vstupu do likvidace a ke dni následujícímu po dni, kdy byl zpracován návrh na rozdělení likvidačního zůstatku – likvidátor sestaví ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby. Obchodní společnost vstupuje do likvidace k témuž dni, ke kterému je zrušena,
 • ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz, a ke dni, který následuje po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
 • ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, a ke dni následujícím po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
 • ke dni, který následuje po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení společnosti,
 • ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis, jako je např. zákon o přeměnách či zákon o obchodních korporacích.
V praxi jsou účetní knihy nejčastěji otevírány v případě zahájení činnosti, ke dni zápisu do obchodního rejstříku, pokud společnost nevedla účetnictví již před datem zápisu, dále pak k prvnímu dni účetního období a ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku společnosti.

Jak účtujeme otevření účetních knih

K otevírání a uzavírání účetních knih slouží účty v účtové třídě 7. Účtování na těchto účtech již dnes účetní naštěstí nedělají ručně, tyto operace zajišťuje účetní software. Pro otevírání účetních knih je v účetnictví k tomuto účelu vyhrazen účet 701 – Počáteční účet rozvažný.

Počáteční zůstatky pasivních rozvahových účtů se převádí na stranu MD účtu 701 a počáteční zůstatky aktivních rozvahových účtů se převádí na stranu DAL účtu 701. O výsledku hospodaření z předchozího roku je účtováno na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

Tab.: Účtování otevírání účetních knih
 
Pořadí Text Účet, účtová třída
1. Otevření rozvahových účtů aktivních tř. 0, 1, 2, 3 / 701
2. Otevření rozvahových účtů pasivních 701 / tř. 2, 3, 4
3. Převod VH – zisk 701/431
4. Převod VH – ztráta 431/701

Uzavírání účetních knih

Účetní jednotky uzavírají účetní knihy a sestavují účetní závěrku v těchto případech:
 • k poslednímu dni účetního období – v takovém případě se jedná o řádnou účetní závěrku,
 • ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
 • ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací a ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace,
 • ke dni zpracování konečné zprávy podle § 205 občanského zákoníku, návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, předchází-li zániku účetní jednotky zrušení s likvidací a ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurz,
 • ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
 • ke dni, který předchází dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, a ke dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu,
 • ke dni, ke kterému nastanou účinky splnění plánu oddlužení,
 • ke dni, ke kterému stanoví povinnost uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis (případem je např. změna právní formy obchodní společnosti, fúze, apod.).
Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy. Veřejně obchodní společnosti a komanditní společnosti zaúčtují nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na příslušných účtech skupiny 59X – Daně z příjmů a ve prospěch 36X nebo 35X podle toho, zda vyšel zisk či ztráta.

Uzavírání účetních knih je podle ZoÚ činnost, při níž se:
 • zjišťují obraty jednotlivých aktivních a pasivních syntetických účtů či účtových skupin v případě účetnictví vedeného ve zjednodušeném rozsahu a jejich konečné zůstatky a dále konečné zůstatky účtů nákladů a výnosů,
 • zjistí základ daně z příjmů a splatná či odložená daňová povinnost účetní jednotky za účetní období, případně je zaúčtována rezerva na daň z příjmů,
 • zjistí účetní výsledek hospodaření převodem nákladových účtů na vrub účtu a výnosových účtů ve prospěch účtu 710 – Účet zisků a ztrát,
 • uzavře účetnictví příslušného roku převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710 – Účet zisků a ztrát na účet 702 – Konečný účet rozvažný.
Tab.: Účtování uzavírání účetních knih
 
Pořadí Text Účet, účtová třída
1. Uzavření rozvahových účtů aktivních 702 / tř. 0, 1, 2, 3
2. Uzavření rozvahových účtů pasivních tř. 2, 3, 4 / 702
3. Uzavření výsledkových účtů nákladových 710 / tř. 5
4. Uzavření výsledkových účtů výnosových tř. 6 / 710
5. Převod VH – zisk 710/702
6. Převod VH – ztráta 702/710
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

BHIT CZ s.r.o.
Profesionální vývoj nadstavbových řešení pro ES POHODA na míru.
www.bhit.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
0,013 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru