Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědnost účetních jednotek za vedení účetnictví


Bc. Alena Haas Kubátová
16. 12. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podle závažnosti pochybení se pokuty rozdělují do tří skupin.

Foto: 123RF

 

Kdo je odpovědný za vedení účetnictví v okamžiku, kdy kontrola z finančního úřadu zjistí pochybení? A do jaké výše může Finanční správa uložit pokutu, pokud došlo k porušení zákona o účetnictví?


 

Odpovědnost za vedení účetnictví

V účetní praxi občas dochází k nepříjemným situacím, kdy účetní jednotka během kontroly z finančního úřadu zjistí, že něco účtovala špatně a hrozí určité sankce. V té chvíli přichází na řadu otázka, ze které vstávají vlasy hrůzou na hlavě všem účetním. Kdo nese odpovědnost?

Zákon o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) na tuto otázku odpovídá celkem jasně. Odpovědnost za vedení účetnictví, jakož i sestavení účetní závěrky a jejího zveřejnění, nese účetní jednotka, respektive její statutární orgán v případě právnických osob nebo fyzická osoba – podnikatel. Účetní jednotky často pověří vedením svého účetnictví jinou právnickou či soukromou osobu.

Ale pozor, tím se odpovědnosti v žádném případě nezbavují. Pokud dojde tzv. na lámání chleba a finanční úřad uloží účetní jednotce sankci za porušení ZoÚ, ukládá ji účetní jednotce, nikoliv smluvně pověřené externí osobě, která je za vedení účetnictví odpovědná.

Účetní jednotka se poté může na smluvně pověřené externí osobě domáhat náhrady škody. Každá účetní jednotka má tyto případy ve smlouvě ošetřené jinak, je tedy velmi důležité prostudovat smluvní podmínky a od nich se následně odrazit.

Účetní jednotka za správní delikt neodpovídá, pokud prokáže, že bylo vynaloženo veškeré možné úsilí, jenž na ní bylo možné požadovat, aby k porušení právní povinnosti nedošlo. Odpovědnost účetní jednotky za příslušný správní delikt zaniká, pokud o něm Finanční správa nezahájila řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl tento delikt spáchán.

V případě, že by se jednalo o účetní jednotku bez právní subjektivity, odpovídá za vedení jejího účetnictví včetně sestavení účetní závěrky osoba, které je uloženo sestavit účetní závěrku a osoba jednající jménem účetní jednotky. Nebo to může být také osoba stanovená na základě zvláštního právního předpisu.

Pokuty za porušení zákona o účetnictví

Je-li porušen ZoÚ, pak i pokuty vycházejí z tohoto zákona, konkrétně se jedná o § 37, § 37a, § 37aa a § 37ab. Oprávněným subjektem, který kontroluje dodržování povinností stanovených ZoÚ, je finanční úřad. Ten také pokuty ukládá. Výši sankcí za jednotlivé správní delikty podrobně vymezuje § 37a.

Podle toho, nakolik je porušení ZoÚ závažné, jsou pokuty odstupňovány a členěny do tří skupin. Finanční správa při posuzování výše pokut přihlíží k závažnosti správního deliktu, a to zejména ke způsobu, jakým byl spáchán a k jeho následkům a dále k okolnostem, za nichž byl spáchán. Přičemž každý případ je posuzován individuálně.

Typy pokut dle závažnosti:
 1. První skupina pokut do výše 6 % z hodnoty aktiv celkem
Tato skupina pokut představuje trest za ty nejzávažnější správní delikty, kterých se účetní jednotka může dopustit. Jedná se o případy, kdy:
 • nevede, případně vůbec nezačne vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne zániku, případně u fyzických osob ode dne zahájení činnosti do dne ukončení činnosti, pokud tyto fyzické osoby účtují v soustavě podvojného účetnictví,
 • nesestaví účetní závěrku, nevyhotoví výroční zprávu, pokud tuto povinnost má,
 • nevede účetnictví a nesestaví účetní závěrku podle IAS/IFRS (mezinárodních účetních standardů), pokud tuto povinnost má.
 1. Druhá skupina pokut do výše 3 % z hodnoty aktiv celkem
Delikty, kterých se účetní jednotka dopustí, jsou již mírnější povahy, ale stále poměrně závažné. Jedná se o situace, kdy:
 • účetní jednotka sestaví neúplnou účetní závěrku,
 • účetní jednotka účetní závěrku sice sestaví, ale nesrozumitelným způsobem a tak, že nepodává věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a o finanční situaci dané účetní jednotky,
 • účetní jednotka neověří účetní závěrku či výroční zprávu auditorem, přestože má tuto povinnost,
 • účetní jednotka nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu,
 • účetní jednotka poruší povinnost související s úschovou účetních záznamů,
 • účetní jednotka vede nesprávné účetnictví.
Vedení nesprávného účetnictví je pojem, který je třeba rozebrat podrobněji. Rozumí se tím porušení povinností stanovených v jednotlivých paragrafech ZoÚ, které nejsou vyjmenované v první skupině pokut. Jde tedy například o situace, kdy účetní jednotka:
 • vykázala nesprávnosti při zaznamenání inventurních stavů na inventurních soupisech,
 • nesestavila či neaktualizovala účtový rozvrh,
 • neúčtuje průběžně nevyhotovuje účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění příslušných skutečností,
 • nedodržuje účetní zásady a principy,
 • nevede účetnictví v souladu se stanovenými účetními metodami,
 • nedodržuje směrnou účtovou osnovu, případně uspořádání a označování položek účetní závěrky.
 1. Třetí skupina pokut – pokuta ve výši 5 000 Kč
Tyto pokuty jsou nejmírnější a spadají sem třeba případy, kdy účetní jednotka nezajistí podmínky pro předávání účetních záznamů.

Podle čeho je pokuta vyměřena

Aby mohla být účetní jednotce vyměřena pokuta, musí být nejprve stanovena základna pro její vyměření. Základnou pro vyměření výše pokuty je hodnota aktiv netto celkem zjištěná z účetní závěrky sestavené za to účetní období, ve kterém k porušení povinností došlo.

Pokud celková hodnota aktiv neodpovídá aktivům zachyceným v účetní závěrce, bude základnou pro stanovení pokuty výše aktiv zjištěná v řízení o uložení pokuty.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví amzdové agendy


OptikDoDomu, brýle dodomu
Objednáme Vám Optického poradce zdarma a nezávazně. Komplet brýle 1499
optikdodomu.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru