Odpisy majetku – k čemu slouží a jak je počítat?


Tereza Drbohlavová, Bc. Michaela Prátová
22. 2. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebování nebo spotřebovávání majetku tak, aby měl podnikatel k dispozici realistický přehled o svém majetku.

Foto: 123RF

 

Prakticky každá obchodní společnost vlastní majetek, který používá ke své ekonomické činnosti. Dochází u něj k postupnému opotřebení, které vyjadřujeme pomocí odpisů. Odpisy mohou být účetní nebo daňové. Jaký je mezi nimi rozdíl?


 

Účetní odpisy

Účetní odpisy se týkají podnikatelů, kteří vedou účetnictví a řídí se zákonem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy. Nejčastěji se jedná o společnosti s ručením omezeným. Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebování nebo spotřebovávání majetku tak, aby měl podnikatel k dispozici realistický přehled o svém majetku. V případě, že podnikatel uplatňuje výdaje paušálem, účetní odpisy nemusí vůbec řešit.

Účetní předpisy nestanovují přesnou výši dlouhodobého majetku, který si může účetní jednotka odepisovat. Díky tomu poskytují účetní odpisy podnikatelům větší volnost. Podnikatel si sám dle svého uvážení rozhodne, po jakých částkách a jak dlouho bude dlouhodobý majetek odpisovat. Většina účetních jednotek však pro lepší orientaci volí stejný limit jako pro daňové předpisy, za dlouhodobý majetek se považuje ten, který přesahuje cenu pořízení 80.000 Kč. Pro samotné odepisování je důležité, aby účetní odpisy odrážely realitu.

Začínající podnikatelé mohou mít problém s tím, že nevědí, jak se různý majetek opotřebovává. V takovém případě je vždy dobré se poradit s účetní, nebo využít účetní program.
 
Program POHODA si poradí s účetními, daňovými, a dokonce i s mimořádnými odpisy.

Součástí účetních odpisů jsou odpisové plány, které se dělí na časové a výkonové.

1. Časové

Odpisy probíhají dle očekávané životnosti majetku, zvolit si lze dvě možnosti:
  • rovnoměrné – odepisování probíhá vždy ve stejné výši,
  • zrychlené – odpisování je různé a konstantně klesá.

2. Výkonové

Výkonové odepisování se nejčastěji používá pro firemní auta. Ukazatelem je počet ujetých kilometrů. Cena firemního auta už po roce klesá na 65 % až 80 % původní ceny, po šesti letech může mít dokonce pouze třetinovou hodnotu.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní odpisy mají na rozdíl od daňových odpisů výhodu v tom, že mohou odepisovat dlouhodobý nehmotný majetek. Účetní jednotka si sama definuje dlouhodobý nehmotný majetek svou interní směrnicí, která určuje výši pořizovací ceny. Pod dlouhodobým nehmotným majetkem si lze představit např. software.

Kromě výše zmíněného dlouhodobého nehmotného majetku odpisy velmi často kopírují daňové odpisy.

Daňové odpisy

Daňové odpisy se týkají všech podnikatelských subjektů a upravuje je zákon o daních z příjmů a související předpisy. Jejich hlavním účelem je stanovit maximální výši částky, kterou si v jednom zdaňovacím období může podnikatel odepsat z daní.

Daňové odpisy řeší každý podnikatel, který v rámci svého daňového přiznání uplatňuje skutečné výdaje. Zákon o daních z příjmů stanovuje, že si lze odepsat z daní majetek, jehož doba použitelnosti je více než jeden rok. Pro tyto účely se musí dlouhodobý hmotný majetek nacházet v jedné z těchto skupin:
  • nemovitosti – budovy, domy, jednotky,
  • hmotný movitý majetek – podmínkou je pořizovací cena vyšší než 80.000 Kč,
  • zvířata – pokud je jejich pořizovací hodnota opět vyšší než 80.000 Kč,
  • jiný majetek – kategorii stanovuje zákon o daních z příjmů (např. auto v hodnotě vyšší než 80.000 Kč).
Dlouhodobý hmotný majetek se dále dělí do šesti odpisových skupin, které mají stanovenou dobu používání, a jejich výčet je přílohou zákona o daních z příjmů.

Dlouhodobý majetek lze v rámci daňových odpisů odepisovat dvěma způsoby:
  • rovnoměrně – rovnoměrný odpis je kromě prvního roku po celou dobu odepisování ve stejné výši a řídí se odpisovou skupinou,
  • zrychleně – zrychlený odpis se řídí koeficienty, které spadají pro příslušnou odpisovou skupinu.
Způsob odepisování si účetní jednotka zvolí sama, ale není jej možné poté změnit.

Mimořádné daňové odpisy

V minulých letech byly dočasně zavedeny mimořádné odpisy, a to pro hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině, pokud byl pořízen v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Možnost využít mimořádné odpisy se novelou zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023 rozšířila na uvedený majetek pořízený až do 31. 12. 2023.

Mimořádné odpisy umožňují mnohem rychleji odepsat majetek zařazený do 1. a 2. odpisové skupiny, než je tomu v případě „běžných“ daňových odpisů. Musí se však jednat o majetek nový, případně musí být poplatník prvním odpisovatelem. Na rozdíl od rovnoměrných či zrychlených odpisů, které jsou běžně používány pro daňové odpisy, se mimořádné odpisy stanoví s přesností na měsíce a není možné je přerušit.

Více se dozvíte v článku Mimořádné daňové odpisy v letech 2022 a 2023.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Věra Bajaková
22. 3. 2023 13:09:18
Dobrý den,mohu uplatnit v jednom roce odpisy ze dvou let, které nebyly uplatněny v min.letech? Př.v r.2020 a 2021 neuplatněny. Za rok 2022 uplatnit 2020 a 2021? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informace



Firmy v Pohodě
 
Ing. Karel Šrubař
Vedení účetnictví, daňové evidence a poradenství k daním.
www.uctokontakt.cz

Gabriela Beranová
Externí zpracování účetnctví.
www.ucetniberanova.cz

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,49 Kč
-0,060 Kč
21,60 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 31.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme