Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Některé aspekty vlastního kapitálu


Ing. Michaela Martínková, CA
20. 9. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jednotlivé složky vlastního kapitálu by měly účetní jednotky každoročně kontrolovat při zavírání účetních knih.

Foto: 123RF

 

Mnoho účetních jednotek zapomíná, že by i jednotlivé složky vlastního kapitálu měly podléhat každoroční kontrole při zavírání účetních knih a přípravě účetní závěrky. Podíváme se nyní na nejběžnější účetní případy a možné kontroly.


 
Položky vlastního kapitálu jsou v rozvaze zachyceny v části A. na straně pasiv (tedy jako zdroj financování podniku).
 
Již ze samého názvu vyplývá, že jde o zdroje vlastní – tedy buď od vlastníků firmy (základní kapitál, příplatek mimo základní kapitál), nebo přímo z vlastního hospodaření firmy (fondy ze zisku, výsledky hospodaření minulých let), popř. se jedná o položky, které se naplňují při přeměnách (oceňovací rozdíly a rozdíly z přeměn).

Základní kapitál

Základní kapitál nečiní nikomu velké problémy. Obchodní korporace má základní kapitál uvedený ve svém výpisu z obchodního rejstříku, je však nutné připomenout, že vyhláška č. 500/2002 Sb. účetních standardů pro podnikatele umožňuje zachytit na tomto řádku jen zapsaný základní kapitál.
 
Pokud dojde ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady a tento stav není ještě zapsán v obchodním rejstříku, není možné změnu základního kapitálu do položky rozvahy A.I.1 Základní kapitál provést (odpovídá běžně používanému účtu 411).
 
Období mezi rozhodnutím o zvýšení a zápisem lze i na přelomu účetního období překlenout zařazením této položky na řádek A.I.3. Změny základního kapitálu (v účetnictví se pak používá účet 419).
 
Pro fyzické osoby, které vedou účetnictví, má základní kapitál v rozvaze také své naplnění, ač nemají žádný zapisovaný základní kapitál v obchodním rejstříku. Zachycuje se zde rozdíl mezi majetkem a dluhy, vyplývajícími z účetnictví (používá se účet 491).
 
To mimo jiné znamená, že fyzická osoba převádí výsledek hospodaření z předchozího roku z účtu 431 přímo na účet 491 (je to logické, protože nečeká na žádné rozhodnutí o tom, co se ziskem provede).

Účtování u běžných obchodních korporací

Pokud jsme již nyní začali hovořit o vyrovnání výsledku hospodaření minulého období, připomeňme si účtování u běžných obchodních korporací. Od počátku účetního období do doby rozhodnutí valné hromady o naložení s výsledkem zůstává naplněný účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Nejčastější vypořádání jsou tato:
  • převod zisku na nerozdělený zisk minulých let (431/428),
  • převod ztráty na neuhrazenou ztrátu minulých let (429/431),
  • vyrovnání ztráty s nerozděleným ziskem minulých let (428/431),
  • započtení zisku s neuhrazenou ztrátou minulých let (431/429),
  • rozdělení zisku mezi vlastníky (431/364),
  • příděl zisku do rezervního fondu (431/421).
Může nastat situace, že do konce následujícího zdaňovacího období nebude o výsledku hospodaření minulého období rozhodnuto. Pak je nutné účet 431 vynulovat účetním zápisem buď na nerozdělený zisk minulých let, nebo na neuhrazenou ztrátu minulých let.
 
Účetní oddělení musí obdržet relevantní informace o tom, jak s výsledkem naložit podle rozhodnutí vlastníků a podle zápisu z valné hromady vypořádat zůstatek účtu 431 z minulého období.
 
Na druhou stranu by mělo připravovat i podklady pro valnou hromadu v tom smyslu, že budou složky vlastního kapitálu „čištěny“ – mám na mysli zejména zůstatky souběžně na účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let či 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.
 
Tyto položky jsou sice vidět odděleně jen v rozvaze v plném rozsahu, ale v účetnictví stále existují mnohdy zbytečně dva účty. Není však možné, aby jen účetní rozhodovali o tom, že zisk loňského roku, o kterém valná hromada z jakýchkoli důvodu nijak nerozhodla, automaticky započte s neuhrazenou ztrátou minulých let. Pokud opravdu neexistuje relevantní zápis z valné hromady, musí respektovat to, že se jedná o zisk a převést ho na nerozdělený zisk minulých let.
 
Důležité je také pamatovat na to, že pokud jsme v účetním období použili účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let, který se na konci období projeví samostatně na řádku A.IV.3 Jiný výsledek hospodaření minulých let, bude nutné jej také do rozhodnutí valné hromady zahrnout.
 
Tento účet, resp. jeho vykázání slouží k zachycení oprav v důsledku nesprávného účtování v minulých obdobích, aby nezkreslil výkaz zisku a ztráty běžného období. Kdyby bylo účtováno v minulosti správně, byl by vykázán jinak i výsledek běžného období, o němž valná hromada rozhoduje.
 
Proto je tedy nutné o tomto výsledku také následně rozhodnoutpoložky vlastního kapitálu tak vzájemně „čistit“.
 
V položce vlastního kapitálu nalezneme řádky rozvahy, které umožňují záporné vyčíslení hodnoty, což neznamená chybu ve vykazování. Jde především o řádky související s oceňovacími rozdílyrozdíly z přeměn, dále právě o jiný výsledek hospodaření minulých letvýsledek hospodaření běžného účetního období.
 
Pouze záporné hodnoty řádku vlastního kapitálu pak vykazují řádky A.I.2. Vlastní podíly, dále A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých letA.VI. Rozhodnutí o zálohové výplatě podílu na zisku.
 
Zůstatky v účetnictví na účtech, které tvoří naplnění těchto záporných hodnot v rozvaze, nalezneme na straně MD účtů, neboť zdroje podniku odčerpávají a snižují hodnotu celkového vlastního kapitálu. Ten tedy může být záporný, na rozdíl od aktiv či cizích zdrojů v rozvaze.
 
Základní pravidlo provázanosti rozvahy a výkazu zisku a ztráty nemusím účetním profesionálům připomínat, přesto se někdy objeví výkazy, které nemají stejné číslo uvedené na řádku rozvahy A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období a na řádku výkazu zisku a ztráty *** Výsledek hospodaření za účetní období. V tom případě ale nemusí být chyba jen v položkách vlastního kapitálu a bude nutné provést mnohem důkladnější kontrolu i jiných rozvahových nebo výsledkových účtů.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Právní, daňové a ekon.sl.
daně, ekonomika, účetnictví, offshore, znalec, likvidace, posudek


TAVOČER s.r.o.
Kompletní stěhovací služby a prodej a půjčování obalových materiálů.
www.stehovani-tavocer.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru