Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kurzové rozdíly při účetní závěrce


Ing. Michal Kadlec
29. 3. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

S transakcemi v cizí měně se setkává dnes již téměř každá účetní jednotka. Zákon o účetnictví ukládá povinnost vést účetnictví v jednotkách české měny, proto v účetnictví vznikají kurzové rozdíly.

Foto: Fotolia.eu

 

Dnes se již téměř každá účetní jednotka setkává s transakcemi, které jsou vyjádřené v cizí měně. Zákon o účetnictví však ukládá povinnost vést účetnictví v jednotkách české měny, proto v účetnictví vznikají kurzové rozdíly.


 
Kurzové rozdíly nahánějí začínajícím účetním většinou strach. I když v dnešní době účetní programy zvládají u většiny operací kurzové rozdíly spočítat, je dobré vědět, jak a proč vznikají a jak se účtují. Pak si snadno poradíme i s ručním výpočtem a zaúčtováním transakcí, které neúčtuje účetní program automaticky, a lépe dokážeme odhalit případné chyby.
 
Kurzové rozdíly nejsou nic strašidelného a nepředstavitelného – setkáváme se s nimi i v běžném životě. Pokud jsme měli doma „pod polštářem“ na konci roku 2000 schovaných 1 000 USD, tak jsme si je mohli tenkrát vyměnit při kurzu cca 38 CZK/USD za 38 000 CZK a koupit si hezkou dovolenou pro dvě osoby.
 
Pokud jsme se těchto 1 000 USD rozhodli směnit na CZK až na konci roku 2012, mohli jsme si je směnit při kurzu cca 19 CZK/USD a dostali bychom 19 000 CZK. Opět si za ně můžeme pořídit hezkou dovolenou, ale ne pro dvě osoby, ale pouze pro jednu – českých korun bychom dostali jen polovinu.
 
A stejně to funguje v účetnictví. Jestli má účetnictví podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti, tak potom pokud máme v pokladně 1 000 USD v r. 2000 – v českých korunách vykázaných jako 38 000 CZK, tak v roce 2012 nemůžeme mít těchto 1 000 USD vykázaných po přepočtu jako 38 000 CZK, ale jako 19 000 CZK. Firma tedy „zchudla“ – má ztrátu. A z výkazů to musí být patrné.
 
Účetní jednotky tedy musí přepočítávat majetek (např. pokladnu, banku, pohledávky) a závazky vyjádřené v cizích měnách na české koruny, a to jak k datu uskutečnění účetního případu, tak na konci rozvahového dne.
 
Při přepočtu v průběhu účetního období použijeme buď denní kurz vyhlášený Českou národní bankou (ČNB), nebo pevný kurz stanovený vnitřním předpisem. Ke konci rozvahového období používáme k přepočtu výhradně aktuální (denní) kurz ČNB platný pro tento den (nejčastěji 31. 12.).
 
Ukážeme si na několika příkladech ty nejčastější případy, kdy se s kurzovými rozdíly právě ke konci roku (k rozvahovému dni), tj. při sestavování účetní závěrky, můžeme setkat.

Příklad č. 1 – pokladna bez pohybu

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 • na počátku roku 2012 máme v eurové pokladně 100 EUR
(v účetnictví přepočítáno kurzem z 31. 12. 2011)
 • během roku 2012 nedošlo v eurové pokladně k žádným pohybům
(zůstatek je stále 100 EUR)
 • ale našich 100 EUR má ke konci roku jinou hodnotu než na začátku roku
(po přepočtu na CZK)
 • 100 EUR přepočítáme kurzem k 31. 12. 2012 a dostaneme se na hodnotu 2 514 CZK
 • my máme ale v účetnictví zachycenu hodnotu 2 580 CZK
(máme v účetnictví tedy více, než odpovídá skutečnosti)
 • zaúčtujeme kurzový rozdíl (konkrétně kurzovou ztrátu) 66 CZK (563/211)
 • nový stav eurové pokladny po zaúčtování kurzového rozdílu je tedy 2 514 CZK
(což odpovídá 100 EUR x 25,14)

Datum Text EUR Kurz CZK MD D Stav EUR Stav CZK
1.1.2012 Počáteční zůstatek 100 25,80 2 580 (211)   100 2 580
                 
31.12.2012 Kurzový rozdíl xxx 25,14 66 563 211 100 2 514

Účty:
211 – pokladna
261 – peníze na cestě
321 – závazky
563 – kurzové ztráty

Příklad č. 2 – pokladna s pohybem

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 • na počátku roku 2012 máme v eurové pokladně 100 EUR
(v účetnictví přepočítáno kurzem z 31. 12. 2011)
 • 19. září 2012 vybereme z bankovního účtu 500 EUR a vložíme je do pokladny
 • 21. září 2012 zaplatíme v hotovosti fakturu na 550 EUR
 • k 31. 12. 2012 je zůstatek eurové pokladny 50 EUR
 • stav eurové poklady přepočítaný na koruny je nyní 1 370 CZK
(100 * 25,80) + (500 * 24,86) – (550 * 24,80) = 1 370 CZK
 • my ale musíme stav eurové poklady vyjádřit v korunách – použijeme kurz ČNB k 31. 12. 2012
 • stav eurové pokladny přepočítaný kurzem k 31. 12. 2012 je 1 257 CZK
(50 EUR x 25,14) = 1 257 CZK
 • v účetnictví máme tedy jako konečný stav eurové pokladny 1 370 CZK a měli bychom mít 1 257 CZK
 • vzniklý rozdíl zaúčtujeme jako kurzový rozdíl (konkrétně kurzovou ztrátu) ve výši 113 CZK
(113 CZK 563/211)
 • nový zůstatek eurové pokladny je nyní 1 257 CZK
(1 370 CZK – 113 CZK = 1 257 CZK) = (50 EUR x 25,14)

Datum Text EUR Kurz CZK MD D Stav EUR Stav CZK
1.1.2012 Počáteční zůstatek 100 25,80 2 580 (211)   100 2 580
                 
19.9.2012 Výběr z účtu do pokladny 500 24,86 12 430 211 261 600 15 010
21.9.2012 Úhrada faktury přijaté 550 24,80 13 640 321 211 50 1 370
                 
31.12.2012 Kurzový rozdíl xxx 25,14 113 563 211 50 1 257

Účty:
211 – pokladna
261 – peníze na cestě
321 – závazky
563 – kurzové ztráty
 
Celkový kurzový rozdíl je fakticky součtem součinů jednotlivých částek (pohybů) a rozdílů použitých denních kurzů od kurzu k rozvahovému dni.
 
   100 x (25,80 – 25,14)
+ 500 x (24,86 – 25,14)
-  550 x (24,80 – 25,14)
------------------------------
= 113 CZK

Příklad č. 3 – banka s nulovým zůstatkem

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
V tomto případě máme na začátku roku na účtu 50 000 EUR, přírůstky jsou 30 000 EUR a úbytky 80 000 EUR – stav účtu ke konci roku je tedy 0 EUR. Přestože máme na účtu nulu v EURech, tak v korunách tam před zaúčtováním kurzových rozdílů máme 64 800 CZK – a vykázání takového zůstatku v českých korunách v účetní závěrce by bylo chybou – nulovému zůstatku v EUR musí odpovídat i nulový zůstatek v CZK.

Datum Text EUR Kurz CZK MD D Stav EUR Stav CZK
1.1.2012 Počáteční zůstatek 50 000 25,80 1 290 000 (221)   50 000 1 290 000
                 
29.6.2012 Úhrada FAV 30 000 25,64 769 200 221 311 80 000 2 059 200
15.10.2012 Úhrada FAP 80 000 24,93 1 994 400 321 221 0 64 800
                 
31.12.2012 Kurzový rozdíl xxx 25,14 64 800 563 221 0 0

Účty:
221 – bankovní účet
311 - pohledávky
321 – závazky
563 – kurzové ztráty

Příklad č. 4 – pohledávka

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
Společnost eviduje v účetnictví k 31. 12. 2012 následující pohledávku:
 • pohledávka za firmou ABC, s.r.o. ze dne 30. 11. 2012 ve výši 500 EUR

Datum Text EUR Kurz CZK MD D
30.11.2012 Pohledávka 500 25,26 12 630 311 602
31.12.2012 Kurzový rozdíl   25,14 60 563 311

Účty:
311 – pohledávky
602 – služby
563 – kurzové ztráty
 
Na účtu pohledávek (311) máme po zaúčtování kurzového rozdílu hodnotu 12 570 CZK (12 630 – 60), což odpovídá 500 EUR x 25,14 (kurz k 31. 12. 2012).

Příklad č. 5 – pohledávka z minulého období

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
Společnost eviduje v účetnictví k 31. 12. 2012 následující pohledávku:
 • pohledávka za firmou DEF, s.r.o. ze dne 30. 9. 2011 ve výši 400 EUR
Datum Text EUR Kurz CZK MD D
1.1.2012 Pohledávka 400 25,80 10 320 311 xxx
31.12.2012 Kurzový rozdíl   25,14 264 563 311

Účty:
311 – pohledávky
563 – kurzové ztráty

 
I když je pohledávka z 30. 9. 2011, tak k 31. 12. 2011 již byla přepočítaná kurzem platným k tomuto datu, a pokud není uhrazena, dále ji (po celý rok 2012) evidujeme v hodnotě 400 EUR x 25,80 = 10 320 CZK.
 
Teprve 31. 12. 2012 k této pohledávce vypočítáme a zaúčtujeme kurzový rozdíl – aby její hodnota opět odpovídala kurzu platnému k 31. 12. 2012.

Příklad č. 6 – závazek s částečnou úhradou

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
Společnost má ve svém účetnictví zaevidovanou následující fakturu:
 • datum uskutečnění účetního případu 15. 1. 2012
 • částka 50 000 EUR
 • dne 15. 6. 2012 společnost zaplatila z eurového bankovního účtu polovinu faktury a druhá polovina faktury nebyla do konce roku uhrazena

Datum Text EUR Kurz CZK MD D Neuhrazeno EUR Neuhrazeno CZK
15.1.2012 Závazek 50 000 25,44 1 272 000 518 321 50 000 1 272 000
15.6.2012 Částečná úhrada faktury 25 000 25,595 639 875 321 221 25 000 632 125
31.12.2012 Kurzový rozdíl   25,14 3 625 321 663 25 000 628 500

Účty:
518 – služby
321 – závazky
221 – bankovní účet
663 – kurzový rozdíl
 
Část neuhrazené pohledávky – 25 000 EUR přepočítaná kurzem k 31. 12. 2012 (25,14) – pak odpovídá hodnotě v CZK (628 500).

Příklad č. 7 – záloha odeslaná

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
Společnost zaplatila svému dodavateli služeb dne 20. 12. 2012 bankovním převodem zálohu ve výši 20 000 EUR (záloha nebyla do konce roku vyúčtována).

Datum Text EUR Kurz CZK MD D
20.12.2012 Záloha 20 000 25,225 504 500 314 221
31.12.2012 Kurzový rozdíl   25,14 1 700 563 314

Účty:
314 – zálohy na služby odeslané
221 – bankovní účet
563 – kurzové ztráty

Příklad č. 8 – záloha přijatá s částečným zúčtováním

Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2012.
 
Společnost přijala zálohu 20 000 EUR a částečně ji použila k úhradě vydané faktury, část zálohy zůstala ke konci roku nezúčtovaná a tento její zůstatek je třeba taky přepočítat aktuálním kurzem k 31. 12. 2012.

Datum Text EUR Kurz CZK MD D Zůstatek EUR zálohy Zůstatek CZK zálohy
15.10.2012 Přijatá záloha 20 000 24,93 498 600 221 324 20 000 498 600
30.11.2012 Použití části zálohy k úhradě FAV 10 000 25,26 252 600 324 311 10 000 246 000
31.12.2012 Kurzový rozdíl   25,14 5 400 563 324 10 000 251 400
 
Kromě výše uvedených příkladů se v praxi samozřejmě můžeme setkat s celou řadou dalších případů, kdy se budeme muset s kurzovými rozdíly vypořádat. Obecně platí, že pokud něco v účetnictví evidujeme i v cizích měnách, vždy se k rozvahovému dni musí tyto položky přepočítat aktuálním kurzem ČNB platným k rozvahovému dni (může se jednat např. o půjčky v cizích měnách).
 
Další oblastí, kde se s kurzovými rozdíly můžeme setkat, jsou např. opravné položky k pohledávkám v cizích měnách nebo cenné papíry v cizích měnách. Tady je způsob účtování a vykazování kurzových rozdílů poněkud odlišný od výše popsaných příkladů kurzových rozdílů u pokladny, banky, pohledávek, závazků nebo záloh.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
Účetní firma s komplexními službami - Břeclav
www.filipkova.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru