Inventurní soupisy dle zákona o účetnictví


Ing. Michaela Martínková, CAE
22. 8. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Kromě formálních povinných náležitostí by měl inventurní soupis dát přehlednou informaci, co obsahuje zůstatek rozvahového účtu.

Foto: Depositphotos

 

Bez inventurních soupisů bychom nemohli účetnictví považovat za řádně zpracované. Inventurní soupisy slouží k tomu, aby i ostatní věděli, že zůstatky každého rozvahového účtu odpovídají skutečnému stavu, a z čeho se vlastně daný zůstatek skládá.


 
Dnešní článek se zaměří na možná nepříliš záživnou část zpracování účetnictví, jako jsou inventury, resp. inventurní soupisy. Bez nich by se však účetnictví nemohlo považovat za řádné zpracované, protože jedině díky inventarizaci zjistíme, zda skutečný stav odpovídá stavu účetnímu.

Mnozí se domnívají, že inventura se provádí jen fyzicky. Existuje však i inventura dokladová, která se týká všech položek, jež nejde vizuálně zkontrolovat. Ke každému zůstatku rozvahového účtu tedy musí být zpracován inventurní soupis, aby bylo patrné, že kontrola proběhla. Zpracované inventurní soupisy je nutné archivovat po dobu pěti let od konce účetního období, kterého se týkají. Za jejich neuschování hrozí sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.

Nemůžeme se tedy spokojit s tím, že účetní překontrolují obratovou předvahu „sami pro sebe“ a následně sestaví účetní závěrku. Inventurní soupisy slouží k tomu, aby i ostatní měli informace, že zůstatky každého rozvahového účtu odpovídají skutečnému stavu, a z čeho se vlastně daný zůstatek skládá.

Inventurní soupisy definuje přímo zákon o účetnictví, a to v části Inventarizace majetku a závazků. Konkrétně podle § 30 odst. 7 zákona jsou inventurní soupisy průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
 
a) skutečnosti podle § 30 odst. 1 (tedy zjištění skutečných stavů majetku a závazků),

b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písm. a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,

c) způsob zjišťování stavů,

d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

e) ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,

h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Je na každé účetní jednotce, jakou formu zpracování inventurního soupisu zvolí – zda povinné údaje budou například na jednom vstupním formuláři a následně budou připojeny přílohy, které budou rozepisovat dané zůstatky, popřípadě zda bude zůstatek rozepsán přímo v inventurním soupisu.

Vždy je nutné pamatovat na to, že kromě formálních povinných náležitostí by měl inventurní soupis dát přehlednou informaci, co obsahuje zůstatek rozvahového účtu (nikoli jen prosté číslo). Přitom je nutné podotknout, že inventarizaci podléhají i účty podrozvahové, takže i k nim by měl být zpracován inventurní soupis.

V naší malé účetní kanceláři je praxí, že požadavky dané zákonem (tedy položky v § 30 odst. 7 zákona o účetnictví) máme zpracované ve formátu šablony v dokumentu Word a u každého účtu popisujeme, co daný zůstatek obsahuje, přímo do tohoto soupisu. Případně volíme formu přílohy (zejména skladová evidence, saldo pohledávek a závazků, soupis dlouhodobého majetku). Vždy záleží na konkrétní účetní jednotce.

Někdy může zůstatek účtu odpovídat jedné položce a stačí uvést přímo do textu inventurního soupisu, někdy se jedná o několik set či tisíc řádků, které tvoří zůstatek daného účtu; zde tedy pomohou excelovské přílohy či jiné výstupy z účetního programu.
 
 V programu POHODA je možné využít tiskové sestavy z jednotlivých agend:
  • Knihu pohledávek v agendě Vydané faktury,
  • Knihu závazků z agendy Přijaté faktury,
  • zůstatky na konkrétních účtech v agendě Účtová osnova na sestavách Pohyb na účtu,
  • důležitou sestavou je také Inventura zálohových faktur, která doplní stav závazků a pohledávek.
V případě potřeby je možné si pomocí nástroje Report Designer tiskové sestavy upravit dle potřeby. S úpravou tiskové sestavy je možné obrátit se na naši technickou podporu.

Přitom by se skutečně mělo jednat o položky, které zůstatek tvoří, a nejen výpis z daného rozvahového účtu za celé účetní období. Smyslem inventurních soupisů tedy je, aby si i člověk, který nevidí do položek samotného účetnictví, mohl udělat představu, z čeho se zůstatek skládá, aniž by se musel probírat všemi položkami daného účtu.

Při zahájení spolupráce s klienty, kterým dříve účetnictví vedla jiná účetní firma, se nám několikrát stalo, že jsme obdrželi jen účetní deník a hlavní knihu s velmi obecným inventurním soupisem ve smyslu „inventarizace byla provedena, účetní zůstatky souhlasí se skutečnými“ (popř. i tento podepsaný dokument chyběl zcela – ostatně by se ani nemohl nazvat inventurním soupisem, protože neobsahoval všechny povinné položky, aby jej bylo možné za účetní záznam podle zákona o účetnictví považovat).

Museli jsme pak složitě dohledávat například to, jaké faktury byly neuhrazené k rozvahovému dni, abychom si mohli sestavit počáteční salda pohledávek z obchodních vztahů. V lepším případě jsme obdrželi soupis dlouhodobého majetku a zásob, protože ten byl možný získat z jiného systému, než bylo samotné jádro účetnictví.

Pokud předáváme účetnictví našich klientů k dalšímu zpracování, snažíme se, aby právě inventurní soupisy včetně jejich příloh byly to jediné, co nová účetní kancelář prochází, a může pak jednoduše navázat na počáteční zůstatky v dalším účetním období.

Pochopitelně takto zpracované inventurní soupisy jsou každoročním standardem pro naše klienty, kterým se rovněž snažíme naznačit, že jejich podpisový záznam na nich není jen formalitou. A pokud se těmito soupisy proberou, získají také náhled na zůstatky účetnictví podrobněji, a mohou tak třeba lépe pochopit i řádky ve výkazech účetní závěrky.

Bez inventurních soupisů se neobejdou ani auditoři. Tyto doklady jsou jedněmi z prvních, které chtějí předložit, pokud mají za úkol prověřit účetní závěrku.

Nepodceňujte tedy zpracování inventurních soupisů a nezaměřujte se jen na jejich formální splnění podle zákona – při jejich sestavování máte jedinečnou šanci si před zpracováním účetní závěrky ověřit, že skutečnost je zachycena v účetnictví správně (nikoli naopak, jak se někteří domnívají).


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marek
31. 8. 2023 13:49:24
Velice důležitý článek, děkuji za zpracování. Z letité praxe mohu potvrdit, že se v tomto punku rozpoznává účetní profesionalita účetní/ho či účetní kanceláře od účetnictví zpracovaného tzv. na koleni, ve stylu "hlavně aby něco bylo". Lze pochopit, že zejm. u drobných účetních jednotek se inventarizace v tomto smyslu nedělá, protože je to často nejnáročnější a nejnákladnější část účetní závěrky, často se ani nechápe onen význam takto zpracované inventarizace.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Galerie Caffe
Nekuřácká kavárna s velkou letní zahrádkou na náměstí Svobody v Brně.
www.galeriecaffe.cz

DOMEO KOUPELNY s.r.o.
e-shop s koupelnovým vybavením
www.domeokoupelny.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme