Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Inventarizace zásob – manka a škody


Bc. Alena Haas Kubátová
22. 10. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Manko do normy je ztrátou v rámci přirozených úbytků zásob způsobených například vysycháním či odpařováním.

Foto: 123RF

 

Pomalu, ale jistě se blíží konec účetního období, což pro mnoho účetních jednotek znamená vypořádat se s případnými manky či přebytky. Jaké jsou zásady pro jejich účtování a jaké konkrétní účty použijeme?


 
Pro začátek si uveďme pár obecných zásad inventarizace. Platí, že veškeré inventarizační rozdíly, ať už se jedná o manka, škody, ztráty, či přebytky, budou proúčtovány do účetního období, za které se inventarizace provádí.

Zásoby je nutné evidovat podle druhů. Při vypořádání inventarizačních rozdílů musíme v první řadě rozlišit manka od přirozených úbytků majetku. Manko nastává v situaci, kdy skutečný stav zjištěný při inventarizaci je nižší než v účetních záznamech společnosti. České účetní standardy pro podnikatele č. 007 rozlišují dva typy manka:
 1. Manko do normy je ztrátou v rámci norem přirozených úbytků zásob, přičemž jde o ztráty způsobené např. odpařováním, vysycháním, prosakováním, táním apod. Tyto normy jsou stanoveny k prvnímu dni účetního období na celé období a nesmí být výrazně vyšší než u jiných podniků podobného typu.
 2. Manka nad normu jsou zaviněná. Odpovědnost za ně nese vždy oprávněná osoba a vznikají např. odcizením nebo zanedbáním povinnosti ochrany a správy majetku. Přirozené úbytky zásob většinou účtujeme na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu nebo 504 – Prodané zboží, podle povahy zásob.
Kvalitní vnitropodnikové normy účetní jednotce usnadní mnoho práce, mimo jiné také při jednání s finančním úřadem v případě kontroly. Účetní jednotka tímto předpisem stanoví normy přirozených úbytků zásob a také rozhodne, o kterých druzích materiálu bude účtovat rovnou do spotřeby bez zaúčtování na sklad.

Škody mimořádného charakteru

Zvláštní pozornost zasluhují škody mimořádného charakteru. Těmi se rozumí takové, které nemají vztah k běžné činnosti účetní jednotky. Jak už název napovídá, jedná se skutečně o mimořádné situace, jako je např. požár, povodně, válečné a teroristické konflikty nebo škody způsobené politickými převraty. I o těchto typech škod však účtujeme na účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady.

Fyzické inventury a jejich výsledek

Fyzickými inventurami se rozumí skutečné zjišťování stavů, a to nejčastěji přepočítáváním, vážením, přeměřením, případně odborným odhadem, což se týká zejména sypkých materiálů. Při inventarizaci mohou nastat problémy při inventurách nedokončené výroby a polotovarů vlastní výroby, na místě je tedy velká obezřetnost. Nejlepším řešením je podrobný soupis nedokončené výroby podle jednotlivých stupňů rozpracovanosti.

Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat. To však platí pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například u podobných obalů apod.

A) Manka a škody

Manka nad normu i škody zjištěné při fyzických inventarizacích účtujeme na vrub účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady. Nezáleží přitom, zda se jedná o zásoby nakupované, či zásoby vlastní výroby. Zrovna tak není podstatné, zda účtujeme o zásobách metodou A, nebo B.

Dalšími účty, které při účtování mank (i přebytků) používáme, jsou:

581 – Změna stavu zásob nedokončené výroby pro účet 121 – Nedokončená výroba

582 – Změna stavu polotovarů pro účet 122 – Polotovary vlastní výroby

583 – Změna stavu výrobků pro účet 123 – Výrobky

584 – Změna stavu mladých zvířat a ostatních zvířat a jejich skupin pro účet 124 – Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Na účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady účtujeme o těchto operacích:
 • nezaviněná manka a škody na materiálu, které převyšují stanovené normy přirozených úbytků,
 • zaviněná manka a škody,
 • snížení ocenění zásob na cenu možného použití v důsledku neopravitelného poškození zásob,
 • snížení ocenění zásob na cenu možného použití při fyzické likvidaci zásob,
 • zásoby na skladě zničené při živelných pohromách a jiných nahodilých událostech.

B) Přebytky zásob

Přesuneme se nyní na opačnou stranu výsledovky a zaměříme se na přebytky zásob zjištěné při inventarizaci. K účtu 549 – Manka, škody a mimořádné provozní náklady analogicky použijeme účet 648 – Ostatní provozní výnosy pro zaúčtování přebytků zásob.

Ale pozor, tento účet použijeme pouze v případě, že se jedná o nakupované zásoby. Pokud dojde k přebytku zásob vyrobených vlastní činností, používáme účty skupiny 58X – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Toto platí jak pro účtování způsobem A, tak i pro způsob B. Účet 648 – Ostatní provozní výnosy tedy použijeme v případech, kdy účtujeme o:
 • nároku na náhradu manka a škody od fyzických/právnických osob (pokud nebyla do uzavření účetních knih zjištěna přesná výše náhrady, použijeme účet časového rozlišení),
 • přebytcích nakoupených zásob zjištěných při inventarizaci.
A pak máme účty 581 – 584 a ty využijeme pro účtování o mankách a přebytcích u zásob vlastní výroby.

Na straně MD účtujeme:
 • úbytky stavu nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat,
 • nezaviněný úhyn mladých a ostatních zvířat a jejich skupin (584/124).
Na straně DAL účtujeme:
 • přírůstky nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat,
 • přebytek nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat zjištěný při inventarizaci,
 • snížení ocenění zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat v důsledku neopravitelného poškození při účtování způsobem B,
 • snížení ocenění zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat při fyzické likvidaci v důsledku škod při účtování způsobem B,
 • manka a škody zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat uplatněné vůči zaměstnancům / společníkům / jiným osobám,
 • manka a škody zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat zaúčtované do nákladů,
 • poskytnuté výrobky za účelem pohoštění, občerstvení a dary (513/583),
 • bezplatné předání zásob nedokončené výroby / polotovarů / výrobků / zvířat (543/58X),
 • přeřazení mladých a ostatních zvířat a jejich skupin do stavu dospělých zvířat a jejich skupin (026/584).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JRS, spol. s r.o.
Účetnictví, mzdy, daňové poradenství, personalistika, agentura práce.
www.uctoprolidi.cz

NON STOP EXPRES s.r.o.
Dopravní agentura zabývající se vytěžováním vozidel všech tonáží.
www.nonstopexpres.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru