Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dohadné účty aktivní a pasivní


Bc. Alena Haas Kubátová
30. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na účtu 388 – Dohadné účty aktivní zachycujeme aktivní dohadné položky, u kterých neznáme přesnou výši pohledávky do konce rozvahového dne.

Foto: 123RF

 

Jak zaúčtovat pohledávku za pojišťovnou, pokud společnost neobdržela náhradu do konce rozvahového dne? A co s náklady za nevybranou dovolenou zaměstnanců? Dnes se blíže podíváme na dohadné účty aktivní a pasivní.


 
Dohadné položky aktivní a pasivní řadíme mezi pohledávky a závazky. Jedná se o položky, u kterých obvykle současně neznáme tři nutné skutečnosti:
  • účel,
  • částku,
  • období čerpání.
Z toho plyne, že se jedná o pohledávky a závazky neurčité výše, jež věcně souvisejí s výnosy a náklady či rozvahovými položkami právě minulého účetního období.

Principem jejich účtování je zaúčtovat do příslušného účetního období veškeré známé a uskutečněné hospodářské operace, které měly vliv na náklady, výnosy či aktiva společnosti a nebyly dosud fakturovány nebo budou fakturovány až v následujícím roce.

A z čeho vycházet při stanovení hodnoty aktivních a pasivních dohadných položek? Vycházíme z dostupných skutečností, jako jsou smlouvy či dohody, obvyklé ceny, předešlé dodávky, v případě energií pak např. stavy měřidel k rozvahovému datu.

Rozdíl mezi dohadnou položkou a skutečnou cenou fakturace pak bude zúčtován v období, kdy dojde k přijetí faktury za plnění.

Dohadné účty aktivní

Na účtu 388 – Dohadné účty aktivní zachycujeme aktivní dohadné položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklou pohledávku, tedy takové, kdy ještě neznáme přesnou výši pohledávky ke konci rozvahového dne.

Typickým případem je např. pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistné události v případě, kdy společnost ještě neobdržela poskytnutou pojistnou náhradu a pojišťovna do konce rozvahového dne nepotvrdila konečnou výši náhrady.

Platí zásada, že pojistná náhrada od pojišťovny se účtuje zásadně do toho účetního období, v němž vznikla. Pokud pojišťovna nezpochybňuje pojistné plnění a informuje účetní jednotku o výši odškodnění, není to problém.

V praxi však můžeme řešit situaci, kdy pojišťovna informuje účetní jednotku o skutečnosti, že pojistná smlouva se nevztahuje na předmětnou škodní událost, a odmítá náhradu vyplatit. V takovém případě účetní jednotka nebude účtovat o výnosu přes dohadné účty dle zásady opatrnosti při vykazování nereálných zisků.

Případný výnos tedy vznikne až ve chvíli, kdy proběhne soud a rozhodne o povinnosti pojišťovny plnit své závazky, případně dojde k mimosoudnímu vyrovnání nebo plnění uhradí osoba zodpovědná za škodu.

Ve výkazu rozvahy nalezneme dohadné účty aktivní v části C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní. Sem patří takové pohledávky, u nichž očekáváme splatnost delší než jeden kalendářní rok, nejsou zatím doloženy potřebnými doklady a není známa jejich přesná výše.

Dále se dohadné účty aktivní objevují v části C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní. Analogicky se jedná o stejný typ pohledávek, pouze se splatností do jednoho roku.

Nejčastějším případem účtování aktivních dohadných položek jsou kromě odhadované výše pojistného plnění také výnosové úroky, které nebyly zahrnuté ve vyúčtování bank za příslušné účetní období nebo toto vyúčtování bylo chybné.

Dalším typickým případem jsou odhady poplatků z licencí a jiných majetkových práv, pokud ještě není známa jejich výše. Protiúčtem bývá nejčastěji účet 648 – Ostatní provozní výnosy nebo 668 – Ostatní finanční výnosy.

Tab.: Případy účtování dohadných účtů aktivních
 
Účetní případ MD/D
Předpis náhrady z titulu škody vůči pojišťovně 388/648
Předpis nároku na výnosový úrok od bank, spořitelních a úvěrních družstev a jiných dlužníků 388/662
Odhad poplatku z licencí a jiných majetkových práv 388/648
Předpis náhrady škody zaměstnanci, neznáme-li její přesnou výši 388/648
Zúčtování dohadné položky na začátku nového účetního období interním dokladem 378, 315 / 388

Dohadné účty pasivní

O dohadných položkách pasivních účtujeme na účtu 389 – Dohadné účty pasivní. V rozvaze se nacházejí v části C.I.9.2. – Dohadné účty pasivní. Jedná se o dlouhodobé závazky. V případě krátkodobých dohadných položek je nalezneme v části C.II.8.6. – Dohadné účty pasivní. Jedná se o takové závazky, které jsou splatné do dvanácti měsíců od rozvahového dne.

A o kterých účetních případech na účtu 389 účtujeme nejčastěji? Jedná se o nevyfakturované dodávky služeb a energií, nákladové úroky, které nebyly zahnuty na bankovních výpisech za dané účetní období nebo byly vyúčtovány chybně, a dluhy k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu, neznáme-li do konce rozvahového dne přesnou výši závazku.

V praxi pak také často řešíme otázku, jak zaúčtovat náklady na nevybranou dovolenou. Řešení nám poskytuje Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy. Ten jednoznačně stanoví, že na dohadných účtech pasivních účtujeme pouze o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vzniknul zaměstnanci nárok dle zákoníku práce, a bude mu proplacena v příštím účetním období.

Za těchto podmínek jsou náklady účtové skupiny 52 daňově uznatelné. Co se týče ostatních nákladů na nevyčerpanou dovolenou, a to včetně sociálního a zdravotního pojištění, které nebudou vypláceny, ale zaměstnanci si dovolenou vyberou v následujícím období, účtujeme je prostřednictvím rezervy na nevybranou dovolenou. Tuto rezervu však nelze považovat za daňově uznatelný náklad.

Dalším zapeklitým případem, který řada účetních řeší, je otázka, jakým způsobem zaúčtovat odměny, bonusy a prémie vedoucích pracovníků vyplácené v následujícím období. Řada společností stanoví podmínky výplat bonusů a odměn svým zaměstnancům ve vedoucích pozicích podle výsledků hospodaření za běžné účetní období.

Obvykle tyto odměny schvaluje nejvyšší orgán společnosti. S tím je spojen fakt, že nejprve musí proběhnout valná hromada společnosti, než budou odměny vyplaceny. Účetní jednotky by v tvorbě těchto dohadných položek měly postupovat velice obezřetně. V minulosti řada sporných rozhodnutí skončila u soudu.

Doporučení tedy zní, aby účetní jednotky účtovaly skutečně jen o těch nárocích na odměny, bonusy a prémie, které vycházejí ze závazných písemných dokumentů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, odměňovací řád) a snadno měřitelných kritérií a ukazatelů (auditované ukazatele z účetní závěrky apod.).

Tab.: Případy účtování dohadných účtů pasivních
 
Účetní případ MD/D
Nevyfakturované služby a dodávky energií 502, 518 / 389
Zúčtování závazku při způsobené škodě 548/389
Odhad nákladových úroků 562/389
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého majetku k datu účetní závěrky 04X/389
Nevyfakturované dodávky zásob k datu účetní závěrky 11X/389
Odhad nároku statutárního orgánu na odměny, bonusy a prémie 52X/389
Zúčtování dohadné položky na začátku následujícího roku 389 / 04X, 11X, 502, 518, 548, 562
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hanka
29. 11. 2019 10:00:19
Dohadné položky aktivní, pasivní
Hlášení závadného obsahu

northmann
30. 1. 2019 8:00:34
"V praxi pak také často řešíme otázku, jak zaúčtovat náklady na nevybranou dovolenou. Řešení nám poskytuje Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy. Ten jednoznačně stanoví, že na dohadných účtech pasivních účtujeme pouze o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vzniknul zaměstnanci nárok dle zákoníku práce, a bude mu proplacena v příštím účetním období."
Podle názoru GFŘ je nutno nárok na náhradu za nevyčerpanou dovolenou považovat za rezervu, tedy náklad nedaňový, vzhledem k tomu, že po novele zákoníku práce nárok na dovolenou nemůže propadnout. Vyplatit náhradu za tento nárok lze fakticky pouze v případě ukončení pracovního poměru. Situace, kterou předjímá výše uvedený účetní standard, fakticky nenastane.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Strojírny Cheb a.s.
Zakázková výroba ocelových konstrukcí,technologických celků
www.strojcheb.cz

OptikDoDomu, brýle dodomu
Objednáme Vám Optického poradce zdarma a nezávazně. Komplet brýle 1499
optikdodomu.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,040 Kč
22,19 Kč
-0,009 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru