Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dlouhodobý nehmotný majetek – 2. část


Bc. Alena Haas Kubátová
10. 7. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobý nehmotný majetek může být nakoupen buď samostatně od jiných subjektů, nebo vytvořen vlastní činností.

Foto: 123RF

 

V druhém díle si podrobně rozebereme položky dlouhodobého nehmotného majetku. Jaká jsou pravidla při účtování tohoto majetku a jaká pravidla platí pro jeho začlenění na jednotlivé účty? A jak je to s technickým zhodnocením nehmotného majetku?


 
Jak již bylo řečeno v první části tohoto článku o dlouhodobém nehmotném majetku, pod pojmem dlouhodobý nehmotný majetek rozumíme:
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
 • software,
 • ocenitelná práva,
 • povolenky na emise a preferenční limity.
Dlouhodobý nehmotný majetek (dále jen „DNM“) může být nakoupen buď samostatně od jiných subjektů, nebo vytvořen vlastní činností.

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Pořízení tohoto typu majetku je uskutečňováno zejména koupí, dále vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, darem či jiným bezúplatným převodem, případně vkladem nebo převodem.

Při pořízení DNM je použit účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. DNM je zde evidován po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání, jímž se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.

Dalším účtem, který je v souvislosti s pořízením DNM používán, je účet 587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku, kde na straně Dal je zachycena aktivace DNM se souvztažným zápisem Má dáti 041. V první fázi jsou účtovány nejrůznější náklady na výrobu DNM v průběhu roku.

Při podrobnějším vysvětlení některých jednotlivých položek DNM budeme primárně vycházet z tohoto rozdělení nehmotného majetku, tak jak je členěn ve výkazu rozvahy.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Ocenitelná práva, kam patří:
 • Software
 • Ostatní ocenitelná práva
Goodwill

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek, jehož součástí jsou:
 • Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
 • Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

Nehmotné výsledky vývoje

Nehmotnými výsledky vývoje se rozumí výsledky, jež jsou vytvořeny buď vlastní činností za účelem obchodování s nimi, nebo došlo k jejich nabytí od jiných subjektů. Mají dobu použitelnosti déle než 1 rokvýši jejich ocenění stanoví účetní jednotka sama. Za dlouhodobý nehmotný majetek jsou považovány teprve tehdy, pokud je jejich hodnota vyšší než hodnota stanovená účetní jednotkou.

Za nehmotné výsledky vývoje jsou podle zákona o daních z příjmů považovány například:
 • činnosti v oblasti šlechtitelství prováděné do fáze registrace půdy,
 • patentové a licenční práce, sběr údajů, jejich zpracování a interpretace,
 • vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu, pokud je cílem projektu systematické vyjasnění vědecké či technické nejistoty – zejména vývoj operačních systémů, programovacích jazyků, internetových technologií apod.,
 • výroba funkčních vzorků či prototypů produktů nebo jejich částí,
 • zkušební provozy a zkušební výroba prováděné za účelem vyhodnocení hypotéz,
 • experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů.
Další činnosti považované za nehmotné výsledky vývoje uvádí pokyn D-288.

Je nutné podotknout, že za nehmotné výsledky vývoje nelze považovat náklady na výzkum, ty jsou totiž běžným nákladem účetního období, ve kterém vznikly. Tato zásada platí od 1. 1. 2018.

Pro účtování nehmotných výsledků vývoje je používán účet 012 – Nehmotné výsledky vývoje. Pro zaúčtování odpisů slouží účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje.

Pokud jsou náklady na vývoj vykazovány v aktivech rozvahy, je zakázáno jakékoliv vyplácení podílů na zisku, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze podíly na zisku a nerozdělený zisk minulých let vyplácet, jsou rovny minimálně neodepsané části nákladů na vývoj.

Mezi nejčastější účetní operace v souvislosti s účtem 012 patří tyto:
 • Pořízení nehmotných výsledků vývoje na fakturu včetně vedlejších nákladů při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (041/321).
 • Převod dokončených nehmotných výsledků vývoje v celkové pořizovací ceně do užívání (012/041).
 • Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu nehmotných výsledků vývoje ve vlastní režii za účelem obchodování s nimi:
  • aktivace vynaložených vlastních nákladů (041/587),
  • zařazení do DNM v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, nelze-li vlastní náklady zjistit (012/041).
 • Pořízení nehmotných výsledků vývoje darem (012/648).
 • Účtování o nově zjištěných a v účetnictví dosud neevidovaných nehmotných výsledcích vývoje (012/072).
 • Pořízení nehmotných výsledků vývoje z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání (012/491).
 • Účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje (551/072).
 • Jednorázový odpis zůstatkové ceny („ZC“), pokud nehmotné výsledky vývoje nebyly odepsány v 100% výši:
  • odpis ZC z důvodu další neupotřebitelnosti (551/072),
  • odpis ZC z důvodu odcizení (549/072),
  • odpis ZC vyřazených z důvodu daru (543/072),
  • odpis ZC vyřazených z důvodu prodeje (541/072).

Software

Pro software zařazený jako DNM platí, že musí být vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, nebo nabyt od jiných osob. Přičemž doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok. Pro takový software používáme účet 013 – Software. Není zde ale účtováno o softwaru, který byl vyroben vlastní činností a slouží pro vlastní potřebu účetní jednotky (takový je pak zachycován přímo do nákladů při svém vzniku).

Účtování je stejné jako v případě účtu 012 – Nehmotné výsledky vývoje, s výjimkou účtu oprávek, pro ty má DNM samostatné účty. Oprávky k softwaru účtujeme na 073 – Oprávky k softwaru.

Ostatní ocenitelná práva

Ocenitelnými právy se rozumí především předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, dále výsledky duševní tvořivé činnosti a práva podle právních předpisů. Podmínkou pro zařazení na účet
014 – Ostatní ocenitelná práva je jejich použitelnost delší než 1 rok a fakt, že byly vytvořeny vlastní činností k obchodování, nebo nabyty od jiných osob. Jejich ocenění si stanoví sama účetní jednotka.

I zde figuruje samostatný účet oprávek pro tento konkrétní majetek, jedná se o účet 074 – Oprávky k ostatním ocenitelným právům. Účtování je pak stejné jako u nehmotných výsledků vývoje a softwaru.

Účetní jednotky, které nejsou vlastníky licencí, ale mají právo výsledky licencí patřící jiným účetním jednotkám užívat, platí licenční poplatky.

Goodwill

Téma goodwill by vydalo na samostatný článek. Proto jen ve stručnosti připomeňme, oč se jedná, a jaká jsou pravidla účtování. Goodwill je kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního podniku nebo jeho části nabytého převodem nebo přechodem za úplatu (koupí), vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní společnosti a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.

Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu. V případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje od rozhodného dne přeměny.

O goodwillu je účtováno na účtu 015 – Goodwill. Pro odpisování byl vytvořen speciální nákladový účet 557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Stejně jako v předchozích případech, i goodwill má svůj vlastní účet pro oprávky 075 – Oprávky ke goodwillu. Ke goodwillu se váže také účet 647 – Odpis záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, na kterém jsou účtovány účetní odpisy záporného goodwillu a pasivního oceňovacího rozdílu, a účet 372 – Dluhy z koupě obchodního závodu.

O goodwillu pak účtujeme následovně:
 • Rozdíl mezi oceněním obchodního závodu
  • kladný goodwill 015/372, 379,
  • záporný goodwill 372, 379/015,
 • Účetní odpisy goodwillu
  • kladný goodwill 557/075,
  • záporný goodwill 075/647,
 • Vyřazení goodwillu z účetní evidence po úplném odepsání 075/015.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Pokud nebylo o DNM účtováno na předchozích účtech účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, použijeme účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek. Účtujeme zde o majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a výší ocenění stanovenou účetní jednotkou.

Z účetního pohledu sem patří například povolenky na emise skleníkových plynů, povolenky na emise způsobené letectvím, preferenční limity bez ohledu na výši ocenění, zřizovací výdaje vzniklé do 31. 12. 2015 apod.

Stejně jako v předchozích případech platí, že i ostatní dlouhodobý nehmotný majetek má svůj vlastní účet oprávek 079 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku. Jinak je účtování stejné jako v případě účtů 012, 013 a 014.

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

Oproti dlouhodobému hmotnému majetku je rozdíl v tom, že zásahy do nehmotného majetku nejsou hodnoceny z hlediska celkového úhrnu výdajů (nákladů) vynaložených na konkrétní majetek ve zdaňovacím období. Každý ukončený, ucelený zásah je posuzován individuálně.

Podle zákona o daních z příjmů jsou za technické zhodnocení považovány výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti DNM, anebo zásahy mající za následek změnu účelu DNM, pokud po ukončení u jednotlivého DNM převýší částku 40 000 Kč.

Za technické zhodnocení jsou považovány i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud nejsou poplatníkem uplatněny jako výdaj/náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 zákona o daních z příjmů.


Související článek:
Dlouhodobý nehmotný majetek – 1. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Develox s.r.o.
Tvoříme webové stránky, e-shopy, aplikace. Děláme kvalitní SEO.
www.develox.cz

Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru