Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dlouhodobý nehmotný majetek – 1. část


Bc. Alena Haas Kubátová
26. 6. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou.

Foto: 123RF

 

V první části článku o dlouhodobém nehmotném majetku si nejprve definujeme, co to nehmotný majetek je a co nikoliv. Jaké jsou podmínky uvedení nehmotného majetku do užívání? A jak je to s odpisy?


 
Dlouhodobý nehmotný majetek upravuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví a České účetní standardy č. 013.

Ve výkazu rozvahy je dlouhodobý nehmotný majetek řazen následovně:
 • B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje
 • B. I. 2. Ocenitelná práva
 • B. I. 2. 1. Software
 • B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva
 • B. I. 3. Goodwill
 • B. I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený nehmotný majetek
 • B. I. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
 • B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Jednotlivé složky nehmotného majetku podrobně probereme ve druhé části tohoto článku.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rokv ocenění stanoveném účetní jednotkou.

U ocenitelných práv, povolenek na emise, nehmotných výsledků výzkumu a vývoje a softwaru si účetní jednotka v rámci své vnitropodnikové směrnice stanovuje vlastní hodnotový limit, od kterého bude nehmotný majetek účtován do účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek. Při nižší ceně pořízení je pak takový majetek účtován do nákladů na vrub účtu 518 – Ostatní služby.

Zákon o daních z příjmů definuje dlouhodobý nehmotný majetek a způsob jeho odpisování a stanovuje pro odpisy finanční limit ve výši 60 000 Kč. Účetním jednotkám je tedy možné doporučit, aby při stanovení hodnotového limitu respektovaly tento daňový limit. Za dlouhodobý nehmotný majetek lze bez ohledu na výši ocenění považovat pouze goodwill.

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považováno rovněž technické zhodnocení nehmotného majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku. Dále jde o drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a účetní jednotka o tomto majetku neúčtovala jako o dlouhodobém nehmotném majetku v účtové skupině 01, ale účtovala o něm do nákladů.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou:
 • znalecké posudky,
 • průzkumy trhu,
 • návrhy propagačních a reklamních akcí,
 • plány rozvoje,
 • certifikace systémů jakosti,
 • software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.
Účetní jednotka může rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem také nejsou:
 • technické audity,
 • energetické audity,
 • lesní hospodářské plány,
 • plány povodí.

Uvedení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává věc jejím uvedením do užívání. Tím se rozumí zabezpečení všech technických funkcí, které jsou potřebné k užívání, a současně splnění všech povinností stanovených právními předpisy.

Zvláštností dlouhodobého nehmotného majetku je možnost jeho několikanásobného prodeje, aniž by tím došlo ke ztrátě vlastnického práva. To se týká zejména softwaruocenitelných práv.

Při sestavování odpisových plánů je důležitá opatrnost a s ohledem na skutečnou využitelnost nehmotných aktiv je doporučována spíše kratší doba odpisování. Je to z toho důvodu, že tržní cena dlouhodobého nehmotného majetku je kolísavá a v tržním prostředí může dojít k prudkému poklesu jeho ceny.

Odpisování nehmotného majetku

Zákon o účetnictví nestanoví pro odpisování dlouhodobého nehmotného majetku pevný časový limit. Nehmotný majetek tedy může být v souladu s odpisovým plánem odpisován libovolně zvolenou dobu. Při odpisování je však třeba dbát zásady opatrnosti, opatrnosti při vykazování ocenění a při vykazování výsledků hospodaření. Výjimkou je goodwill, podrobnější informace budou následovat ve druhém díle tohoto článku.

Podle zákona o daních z příjmů je možné odpisovat nehmotný majetek za předpokladu, že:
 • byl nabyt úplatně,
 • byl darován/zděděn,
 • byl nabyt z vkladu společníka nebo z přeměny,
 • byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování či pronájmu,
 • jeho vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč,
 • doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok a jeho odpisování není zákonem vyloučeno.

Související článek:
Dlouhodobý nehmotný majetek – 2. část
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AGV-Rathouský
Vrata, brány, stínění - dodávka a montáž
www.agv-rathousky.cz

MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru