Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Co se považuje za součást pořizovací ceny majetku?


Ing. Michaela Martínková, CA
3. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Co vše se stane součástí pořizovací ceny majetku a co naopak přímo ovlivní náklady běžného roku? Přinášíme praktický přehled a upozorníme vás na možné chyby, kterých se účetní jednotky často dopouštějí.


 
Dnešní článek vám napoví, co vše se stane součástí pořizovací ceny majetku, a co naopak přímo ovlivní náklady běžného roku. Budeme se zabývat okruhem dlouhodobého hmotného majetku, byť se dají příslušná ustanovení aplikovat i u nehmotného majetku, protože způsoby oceňování stanoví účetní vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele pro oba typy majetku shodně.
 
A zpozornět by měli též podnikatelé – fyzické osoby, kteří vedou daňovou evidenci. Také je daňové předpisy odkazují na zákon o účetnictví (a tím pádem i na navazující vyhlášku o účetnictví a účetní standardy), pokud se jedná o ocenění majetku.
 
Vyhláška o účetnictví stanoví v § 47, co je součástí ocenění majetku, k jejichž výčtu přidám praktický pohled a upozornění na možné chyby. Ty totiž způsobí, že nějaké prvotní náklady nejsou evidovány na účtu nedokončeného majetku, ale zaúčtovány přímo do nákladů, což povede nejen k chybnému ocenění aktiv v účetnictví, ale i k chybnému uplatnění daňových výdajů, které ovlivní základ daně jednorázově, nikoli postupně formou odpisů.

Co je součástí ocenění majetku?

 • Náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku
Rozumí se jimi zejména odměny za poradenské služby, zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, expertizy, rešerše a předprojektové přípravné práce.
 
Z praxe vím, že se často zapomíná na správní poplatky registru vozidel při pořízení automobilu, právní poradenské služby při nákupu majetku nebo např. provize realitní kanceláře při nákupu nemovitosti.
 
 • Úroky z úvěru, pokud se tak účetní jednotka rozhodne
Podotýkám, že se úroky takto kapitalizují jen do doby uvedení majetku do provozu, byť je pak úvěr dále úročen. Někomu by se mohlo zdát nesmyslné dobrovolně se rozhodnout „vzdát“ se jednorázového nákladu se snížením daňového základu. Ale mohou se vyskytnout určité situace, kdy je to naopak výhodné.
 
Důvodem může být skutečnost, že investice je značně vysoká a úroky daného roku by firmu uvedly do ztráty, se kterou je spojeno prodloužení doby možnosti provedení kontroly ze strany finančního úřadu, a možné doměření daně (nebo také horší pohled na ztrátovou firmu v očích bank, investorů apod.).
 
Druhým důvodem, proč se alespoň v době pořízení rozhodnout úroky z úvěru začlenit do ocenění dlouhodobého majetku, je situace, kdy si společnost půjčuje od spřízněné osoby a má problém s testem nízké kapitalizace – tedy situace, kdy by úroky nemusely být daňově účinné vůbec, protože úvěr překročil stanovený násobek vlastního kapitálu.
 
Když úroky zahrne firma do ocenění majetku, stanou se tyto částky daňovým nákladem ve formě uplatněných odpisů majetku, byť s časovým posunem.
 
 • Odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské a lesní půdy
 • Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení, zařízení staveniště, odstranění porostu a terénní práce, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby
Tento výčet uvedený ve vyhlášce v § 47 odst. 1 písm. d) je velice nesourodý. Za upozornění zde stojí montáž majetku, kdy se často zapomíná na tu, kterou zajišťuje jiná firma než ta, která majetek dodává.
 
 • Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízení majetku
Nepatří sem však ty, které mají sloužit pro budoucí provoz.
 
 • Vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby
Pokud zbývá zůstatková cena tohoto díla v účetnictví, stane se součástí vstupní ceny nového majetku (zůstatková cena tedy nebude účtována do nákladů, ale přímo na účet pořízení dlouhodobého majetku).
 
 • Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci, náhrady za omezení v obvyklém užívání
Zde mne napadají např. poplatky technické správě komunikací za to, že bude načas zabrán kus veřejného prostoru pro výstavbu či instalaci majetku.
 
 • Úhrada podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosné soustavy nebo distributora spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu a tepelné energie
Tyto náklady budou zejména při výstavbě nebo pořízení přípojek energií.
 
 • Úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci
 • Zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání
 • Zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování
Při ukončení pořizování je pak nutné náklady, evidované na účtu pořízení majetku v účtové třídě 0, přesunout do nákladů (zda daňových či nedaňových, záleží na konkrétní situaci, proč k zastavení pořízení došlo – jestli se jednalo o zmařenou investici apod.).
 
Od roku 2014 se objevila nová otázka v souvislosti s daní z nabytí nemovitých věcí. Pokud dojde k dohodě, že poplatníkem této daně je kupující, což zákon umožnuje, jak tedy účtovat tuto daň? Přímo do nákladů, jak by byla účtována u prodávajícího, který by nemovitost vyřazoval, nebo jako součást pořizovací ceny, jak je stanoveno např. u cla nebo správních poplatků?
 
Kloním se k té odborné veřejnosti, která považuje tuto daň, hrazenou kupujícím jako poplatníkem daně dle dohody obou účastníků, za součást pořízení majetku.
 
Druhá část odborníků se klaní k účtování rovnou do nákladů, kam by se daň u kupujícího dostala v případě ručení, kdyby ji prodávající neuhradil. Neexistuje zatím žádné shodné stanovisko KDP ČR a MF ČR ve formě zápisu z Koordinačního výboru, nebo informace Finanční správy, a ani účetní předpisy o tomto zatím nepojednávají. Proto je na zvážení každé účetní jednotky, jaké argumenty pro sebe zvolí.

Co se za součást pořizovací ceny majetku nepovažuje?

Vyhláška vymezuje i negativně, co se naopak za součást pořizovací ceny majetku nepovažuje – náklad takto vynaložený tedy umožňuje účtovat rovnou do nákladů na příslušné výsledkové účty s ovlivněním i základu daně.
 
Mezi tyto položky, které se tedy nemohou objevit v pořizovací ceně majetku, patří:
 • Opravy a údržba
 • Náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předcházejícího stavu
 • Kursové rozdíly
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 • Nájemné za stavební pozemek, kde probíhá výstavba
 • Náklady na zaškolení pracovníků (často je tato položka fakturována v jedné faktuře s dodávkou a montáží majetku; je nutné vyčlenit částku přímo do nákladů a zbytek faktury evidovat na pořízení majetku)
 • Zásoby související s pořizovaným majetkem (např. u nápojového automatu první zásobení nápoji)
 • Náklady na biologickou rekultivaci
 • Náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení do užívání (např. ostraha výstavby po dobu stavby bude součástí pořizovací ceny, po kolaudaci bude součástí nákladů přímo)
Závěrem bych ráda uvedla, že při pořizování majetku se téměř pokaždé generují i některé další náklady, které je třeba rozklíčovat z hlediska začlenění do pořizovací ceny majetku či nikoli.
 
A může se lehce stát, že majetek pořízený v jednotkové ceně pod limitem pro zatřídění do dlouhodobého majetku (buď hranice dle rozhodnutí účetní jednotky, nebo částka 40.000 Kč stanovená v zákoně u hmotného majetku vyjma staveb) se díky započtení dalších nákladů, které musí vstoupit do pořizovací ceny, stane majetkem, který je nutné odepisovat.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
9. 4. 2020 12:11:32
Dobrý den, podle mého názoru překlad smlouvy do pořizovací ceny nepatří.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
7. 4. 2020 13:51:39
Dobrý den, koupili jsme do společnosti novou licenci ze zahraničí na základě vypracované smlouvy. Tuto smlouvu jsme si nechali přeložit z AJ do ČJ. Můžeme si tento překlad přidat do pořizovací ceny licence?
Děkuji za odpověď.

Hezký den

Veronika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 2. 2020 16:48:47
Dobrý den, pozemek se neodepisuje, tudíž spoluvlastnický podíl musíte z ceny nemovitosti vyjmout, pokud ji chcete uplatňovat ve formě odpisů. Nejlepší řešení je znalecký posudek.
Hlášení závadného obsahu

Jindra
17. 2. 2020 18:09:48
Dobrý den, je součástí vstupní ceny bytové jednotky pro potřeby jeho odepisování při pronájmu dle par.9 i cena spoluvlastnického podílu pozemku, na kterém dům stojí? V kupní smlouvě je uvedena jenom celková cena. Děkuji Jindra
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2020 20:56:50
K dotazu Kaca: Určitě bych volila variantu rozdělení na nehmotný a hmotný majetek.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2020 20:54:24
K dotazu Martiny: Vámi uváděnou položku bych za součást ocenění přístroje nepovažovala.
Hlášení závadného obsahu

Kaca
13. 1. 2020 10:02:16
Dobrý den,
pořizujeme docházkový SW + hardwerové příslušenství (terminál, čtečka,...). SW umí fungovat sám na počítači, ale primárně se budou zaměstnanci čipovat přes terminál. Lze to celé komplet dát jako SW, zařadit jako nehm.majetek k odpisování a nebo musím rozdělit zvlášť SW a zvlášť HW?
Hlášení závadného obsahu

Martina
13. 1. 2020 1:57:15
Dobrý den, může se považovat překlad návodu z českého do angl.jazyka za součást ceny koupeného přístroje?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 10. 2019 11:09:48
Dobrý den, podle mého názoru ano, jinak byste brusku nemohli začít využívat a nebyly by splněny technické funkce.
Hlášení závadného obsahu

Věra
21. 10. 2019 14:06:42
Jsou součástí pořizovací ceny podlahové brusky také současně zakoupené první brusné kotouče?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 6. 2019 13:08:15
Dobrý den, žádný limit pro vstupní cenu auta není stanoven. odpovídá pořizovací ceně auta a do této hodnoty je možné také daňově odepisovat.
Hlášení závadného obsahu

Miková Mira
21. 6. 2019 12:56:21
Dobrý den. Kde najdu, jaká je nejvyšší vstupní cena pro odpis auta. Cena auta bez DPH je 1,600.tisíc korun. V zákoně o daních z příjmu jsem to nenašla. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 6. 2019 16:34:32
Dobrý den, já bych tento náklad za součást vstupní ceny nepovažoval.
Hlášení závadného obsahu

klára
12. 6. 2019 8:53:47
Dobrý den,
zakoupili jsme v 5/2019 auto a zařadili do užívání.
V 6/2019 jsme je nechali polepit reklamou na naši společnost za cca 15tis. - doúčtovali byste cenu polepu k pořizovací ceně auta a nebo byste dali polep přímo do nákladů? Nejdříve jsem to vyhodnotila jako jasné doúčtování vstupní ceny, ale nyní jsem se zviklala. Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2019 18:44:29
K dotazu "doskocilova": Podle mého názoru testování slouží pro rozhodování, zda danou investici budete realizovat. I když si ji nakonec nevyberete, nepochybně jste vynaložili oprávněný náklad, protože bez nákladů na testování by nebylo možné o investici rozhodnout.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2019 18:41:57
K dotazu Dagmar Vavrečkové: technická podpora nepochybně slouží již po uvedení SW do užívání, tedy by neměla vstupovat do pořizovací ceny, pokud je fakturována samostatnou položkou, byť na jedné faktuře (resp. je možno zjistit cenu této podpory vedle ceny za SW).
Hlášení závadného obsahu

doskocilova
30. 5. 2019 10:35:40
Dobrý den,
ráda bych navázala na dotaz před chvílí - pořizovací cena SW.
Nemohu se rozhodnout, kam s náklady za testovací provoz SW. Potenciální dodavatel SW si nechala zaplatit testovací provoz s tím, že když od nich SW zakoupíme, tak nám to odečtou z jeho ceny. V tomto případě tedy asi vstupují tyto náklady na testovací provoz do pořizovací ceny SW? A co když nakonec SW nekoupíme? Budou náklady na testovací provoz uznatelné náklady na účtu 518služby? Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar Vavrečková
30. 5. 2019 10:25:43
Dobrý den, v rámci pořízení software (případně upgrade Software - dále jen SW) je součástí technická podpora (jednoletá, případně víceletá - dále jen TP). Firmy někdy tuto TP spojí se SW, někdy je oceněná zvlášť. Můj dotaz zní, zda vstupuje TP do ocenění SW nebo by měla být pouze jako služba časově rozlišena. V prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví jsou součástí pouze poskytnuté záruky, což mi nepřijde jako TP, tudiž bych do ceny majetku nezařazovala. Jak ovšem postupovat v případě, že firma cenu SW sloučí a napíše cenu včetně TP. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 4. 2019 20:34:36
Dobrý večer, ve Vámi uváděném případě bych náklady na energie za součást pořízení majetku nepovažovala s ohledem na vyhlášku o účetnictví, která tyto náklady nepovažuje za součást pořizovací ceny.
Hlášení závadného obsahu

Monika
17. 4. 2019 10:31:31
Dobrý den, zajímá mne Váš názor na spotřebu el. energie, příp. vody spotřebované při pořízení dl. majetku, který mi dodá firma dodavatelsky (montovaná stavba - používali el.spotřebiče atd.) na mém vlastním pozemku s přípojkami. Má být takto spotřebovaná el.energie, voda součástí pořizovací ceny dl.majetku? Vyúčtování energií přijde mne jako vlastníkovi třeba až po půl roce od zařazení majetku do užívání.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 12. 2018 23:30:39
Dobrý večer, pokyn GFŘ k aplikaci zákona o daně z příjmů nepovažuje zimní pneu za technické zhodnocení, takže se nezapočítávají do pořizovací ceny ani v roce pořízení vozidla.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
17. 12. 2018 7:30:27
Dobrý den,
zakoupili jsme osobní automobil. K němu jsme zakoupili zimní pneu a povinnou výbavu (ve stejném roce). Povinnou výbavu bych zahrnula do vstupní ceny investice. Zimní pneu mohu dát rovnou do spotřeby? Děkuji za upřesnění. Nějak jsem se do toho zamotala.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 11. 2018 21:35:30
Dobrý večer, podstatné není cena pořizovaného doplňku, ale posouzení situace, zda ony dopravníky mohou sloužit jako samostatný majetek bez pásové pily, což posoudit neumím. Pokud tomu tak je, pak jsou nedílnou součástí pořizovaného majetku a považovala bych je za součást jejího pořízení.
Hlášení závadného obsahu

Eva
13. 11. 2018 20:36:11
Dobrý večer, zakoupily jsme pásovou pilu za 100 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že se na ní budou řezat větší materiály, pořídili jsme k tomu dva dopravníky pro lehčí manipulaci. Oba dopravníky jsou za 27 tisíc Kč dohromady. Budou součástí pořizovací ceny dané pily? Domnívám se, že pila je samostatný majetek, který zařadím a budu odepisovat a dopravníky vzhledem k výši částky zaúčtuji do nákladů. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 10. 2018 12:30:25
Dobrý den, já bych tyto náklady považoval za součást pořízení investice jen tehdy, pokud padlo rozhodnutí o pořízení investice před výběrovým řízení, a jeho prostřednictvím se "jen" např. vybírala dodavatelská firma. ale pokud rozhodnutí o investici bylo až po výběrovém řízení, považovala bych je za provozní náklady.
Hlášení závadného obsahu

Sylva Valachová
5. 10. 2018 11:23:07
je možno připočíst k ceně investice do budovy i cenu za výběrové řízení, které bylo provedeno externě?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 9. 2018 18:51:39
Dobrý večer, platby za poskytnuté záruky jsou součástí pořizovací ceny, neomezený servis bych považovala za součást této záruky, tedy i součást pořizovací ceny.
Hlášení závadného obsahu

Mili
4. 9. 2018 11:12:42
Dobrý den, součástí faktury za nákup HW je i položka za poskytnutí záruky a neomezeného servisu po dobu pěti let. Vstupuje tato částka do hodnoty HW nebo bude evidovaná mimo přes šasové rozlišení? Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 7. 2018 21:53:36
Dobrý večer, já bych tyto náklady nepovažovala za součást pořizovací ceny, ale jako běžné náklady provozního charakteru. Vycházím z předpokladu, že by firma fakturovala konzultační služby, i kdyby dotace přidělena nebyla (a pak byste ani o přiřazení k ceně majetku nemohli uvažovat). Pokud by tyto konzultační služby byly přímo vázané na úspěšné přiznání dotace k majetku, který by jinak nebyl pořízen, pak by se o vedlejším nákladu dalo uvažovat - ale k tomu chybí v dotazu více podrobností a není to jednoznačné.
Hlášení závadného obsahu

Mirka15489
31. 7. 2018 9:19:45
Dobrý den, prosím o radu. Byla nám přiznána dotace k majetku. Dotaci nám vyřizovala externí firma, která si účtovala informační a konzultační služby. Můžu tyto náklady přidat k majetku, ke kterému se dotace vztahuje jako vedlejší náklad? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 6. 2018 15:01:44
Dobrý den, předpokládám, že tyto výdaje by nevznikly, pokud by výstavba neprobíhala - z toho důvodu nepochybně jsou nákladem souvisejícím s výstavbou, a tudíž se do pořizovací ceny musí zohlednit.
Hlášení závadného obsahu

mk
23. 6. 2018 13:33:40
Dobrý den, vyúčtování spotřeby "stavební" vody a energie po dobu výstavby patří do ceny pořízení?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 6. 2018 9:35:06
Dobrý den, nechápu, v čem by Vám vznikal majetek - pro zařazení nehmotného majetku je mimo jiné důležité, že je obchodovatelný a byl nabyt jiným způsobem, než vlastní tvorbou. A obsah aplikací, byť v podobě vytvoření jejich designu, majetkem tedy není.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
19. 6. 2018 7:10:57
Dobrý den, děkuji za odpověď. Vím že se nejedná o poradnu, ale v případě reklamních služeb - design a využití bude na chatbotu a v on-line aplikacích, tak se bude jednat o majetek?
Návrhy a nápady jsou naše. Děkuji.
Pavla
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 6. 2018 19:17:22
Dobrý večer, předpokládám, že žádné z vyjmenovaných věcí nejsou nehmotným majetkem uživatele v jeho vlastnictví, pouze aplikace využívá - z toho důvodu se o jeho majetek nejedná.
Hlášení závadného obsahu

Pavla
18. 6. 2018 13:21:54
Dobrý den,
chtěla bych se prosím zeptat, zda Chatbot (facebook massanger) a on-line aplikace jsou majetkem. A také různé social média např. aktivity na facebooku, youtube.
Mockrát děkuji za odpověď.
Pavla
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 5. 2018 21:03:16
Dobrý den, u majetku vyrobeného ve vlastní režii je pořizovací cena stanovena na úrovni vlastních nákladů (s odkazem na zákon o účetnictví, kde jsou vlastní náklady jako náklady materiálu a další náklady, které vzniknou s výstavbou,což ale není "soukromá práce") - použije se u majetku pořízené v době do 5 let od zahájení pronájmu, teprve až po této době se za pořizovací cenu považuje znalecká cena. Cenu na úrovni vlastních nákladů lze jen v období 5 let zvýšit o prokazatelné opravy či technické zhodnocení.
Hlášení závadného obsahu

Lada
11. 5. 2018 14:48:45
Dobrý den, jak to bude se vstupní cenou v případě výstavby svépomocí? příklad: postavíme dům k pronájmu, avšak část výstavby bude naší prací, čili bez dokladů od firem. Známý-znalec poradil, že lze udělat znalecký posudek na tyto vlastní náklady a zahrnou je do vstupní ceny domu...je to opravdu možné? Zařazení do majetku bude do 1 roku po kolaudaci. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 4. 2018 9:03:06
Dobrý den, práce musíte rozdělit na opravy a na technické zhodnocení. Opravy provedené v roce 2017 se stanou výdaji roku 2017 (z podnikání může vzniknout ztráta, kterou uplatníte v následujících letech) - ale vše se musí týkat plochy určené pro podnikání. Zahájení odpisování můžete podle svého uvážení, opět s rozdělením na plochu pro podnikání a pro soukromé účely.
Hlášení závadného obsahu

Martin
2. 4. 2018 14:20:18
Dobrý den.
Mám dotaz. V roce 2017 terapeutka zakoupila rodinný domek a v jeho přízemí chce zřídit prostory pro své podnikání. Je jasné, že pokud bude chtít takovéto prostory "odpisovat" bude muset stanovit procentuální podíl podle plochy a pak následně každoročně celkové odpisy takto stanoveným podílem upravit. Nicméně pokud tyto prostory otevře až letos - tedy v roce 2018 může použít jako vstupní cenu tu cenu za kterou koupila celý RD?
A co s náklady, které v roce 2017 utratila do přípravy prostor na podnikání (cca 90 000,- Kč) jako třeba za truhlářské práce, nebo za stavební práce na úpravách vlastních prostor a čekárny - vstupují do ceny (celého) majetku, pak se budou zapisovat jako neodečitatelné a stanou se součástí odpisů. Anebo se dají považovat za náklady, které se budou zapisovat jako odečitatelné, protože se jedná o opravy (výměna podlahové krytiny, bourací práce, sádrokartonové příčky a pod.)?
Děkuji za rychlou odpověď s pohledem na kalendář - asi chápete proč. :-)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 3. 2018 19:04:17
Dobrý večer, podle mého názoru patří.
Hlášení závadného obsahu

VF
Uživatel POHODA
14. 3. 2018 18:33:10
Dobrý den, je součástí PC nemovitosti i daň z nabytí nemovitosti? Tedy spadá i do vstupní ceny k odpisování?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 2. 2018 1:14:13
Dobrý večer,finanční skonto bych spíše považovalo za finanční podmínku a nikoli jako snížení hodnoty pořizovací ceny zboží (na rozdil od poskytnuté slevy přímo na majetek).
Hlášení závadného obsahu

Blanka
7. 2. 2018 9:35:03
Dobrý den, pořídili jsme stroj a při platbě jsme ji uplatnili skonto. Do pořizovací ceny investice zahrneme původní částku nebo částku poníženou o skonto ?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 1. 2018 15:42:10
dobrý den, pokud nejsou byty ještě dokončeny, považovala bych provizi za součást nákladů na nedokončený majetek (popř. zboží, podle toho, jak se byty u developera evidují).
Hlášení závadného obsahu

Sysa
19. 1. 2018 15:07:12
Dobrý den, z pohledu developera bude provize za zprostředkování budoucího prodeje bytu náklad nebo vstupuje do pořizovací ceny tohoto nedokončeného majetku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 1. 2018 14:59:55
dobrý den, u nákupu nemovitosti se provize za součást pořizovací ceny považuje.
Hlášení závadného obsahu

safka
12. 1. 2018 18:13:39
Dobrý den, provize RK za prodej bytu je součástí PC ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 12. 2017 10:31:04
k dotazu Markéty: Kolek za auto se považuje za součást pořízení automobilu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 12. 2017 10:30:15
K dotazu ZdenaS: z vyjmenovaných věcí by se jako součást pořizovací ceny nemovitosti mohl považovat jedině bezpečnostní systém, pokud by byl pevnou součástí budovy. Ostatní věci jsou běžný provozní náklad.
Hlášení závadného obsahu

Markéta
18. 12. 2017 14:09:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda patří do pořizovací ceny vozu i kolek za přihlášení vozidla? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

ZdenaS
14. 12. 2017 18:47:34
Dobrý večer, mám dotaz k pořizovací ceně nemovitosti. Započítává se do ceny nemovitosti též spotřebovaná elektrická energie, čistící prostředky potřebné na úklid nemovitosti před kolaudací, odvoz a likvidace odpadů vzniklých při výstavbě, pořízení klíčů a bezpečnostního systému? Děkuji za zodpovězení dotazu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 11. 2017 22:57:13
Dobrý večer, osobně bych výběr dodavatele nepovažovala za součást pořizovací ceny, protože samotný výběr ještě neznamená rozhodnutí o pořízení, ale záleželo by na konkrétní situaci, vyhláška 500/2002 v § 47 uvádí jako součást ocenění v odst. 1, písm. a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce.
Hlášení závadného obsahu

rafiling
29. 11. 2017 13:56:51
Dobrý den, jsou součástí pořizovací ceny i náklady za provedení výběrového řízení na dodavatele? Děkuju.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 11. 2017 12:28:38
Dobrý den, obecně bych tyto výdaje za součást pořízení majetku nepovažovala, ale důležité může být to, zda se nejedná např. o výrobní linku, spojenou s budovou apod.
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
22. 11. 2017 13:11:00
Dobrý den, lze za vedlejší náklady na pořízení nových strojů považovat také stavební práce v hale, kde budou tyto stroje umístěny? Jedná se např. o vyrovnání podlah, bourací práce atd. Děkuji Vlaďka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 9. 2017 15:33:31
nevím, co konkrétně myslíte připojení do sítě, pokud se jedná o novou přípojku, je tato samostatným majetkem, zabudovaná elektroinstalace je pak součástí nemovitosti a nikoli těch strojů, mohla by tedy případně zvýšit cenu této nemovitosti. Záměrem diskuse pod články je reakce spíše obecná, nikoli poskytování poradenství na konkrétní situaci, protože zde není v dotazu možné vypsat všechny skutečnosti daného případu.
Hlášení závadného obsahu

Ludek
7. 9. 2017 15:22:34
Děkuji za reakci.
A co náklad na připojení jednotlivých strojů do el.sítě v nové hale?
Jde také o běžný provozní náklad na stěhování movitých věcí?
Připojení nejvýkonnějších strojů do elektrické sítě může stát i více jak 100 000Kč za stroj.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 9. 2017 14:56:33
Dobrý den, v tomto případě se nejedná o pořízení majetku, ale o náklad v průběhu jeho používání, který cenu nezvyšuje-půjde o běžný provozní náklad na stěhování movitých věcí.
Hlášení závadného obsahu

Ludek
5. 9. 2017 15:25:04
Při přesunu strojů mezi dvěma halami, které jsou již účetně i daňově odepsané, nám vzniknou náklady za přesun. Vše bude dělat externí společnost a fakturovat.
Jsou takové náklady považovány za vedlejší náklady související s pořízením, tedy je nutné je přiřadit k jednotlivým strojům a začít tyto stroje znovu odepisovat?

S pozdravem

Luděk Klíčník.
Tel: 777 779 769
Email: l.klicnik@cz.bernexgroup.com
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 8. 2017 9:45:32
Dobrý den, já osobně bych stěhování a převoz jakéhokoli hmotného vybavení budovy za vedlejší náklady související s výstavbou nové budovy nepovažovala, ani účetní předpisy o ničem takovém nehovoří. Práce na staré budově, kterou nahradí novou, jsou přece jen něco jiného.
Hlášení závadného obsahu

Tonda
30. 8. 2017 21:09:18
Dobry den,muze byt soucasti vystavby nove budovy i stehovani a likvidace sanonu z puvodni budovy. Ta se bude bourat a vystavi se nova.a to same je s celkovou likvidaci budovy (jako demontáž vstupuje do por.ceny noveho). Dekuji Tonda
Hlášení závadného obsahu

Jana
25. 8. 2017 11:59:13
Vedeme na podrozvahovém účtě.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 8. 2017 11:42:23
Dobrý den, Vašemu dotazu nerozumím. majetek v operativním leasingu jste dosud nemohli mít ve svém majetku ani ho odepisovat.
Hlášení závadného obsahu

Jana
25. 8. 2017 11:23:25
Dobrý den, budeme odkupovat auta z operativního lesingu, jak můžeme zvýšit pouze daňovou vstupní cenu evidovaného majetku? Budou se měnit i odpisy k majetku?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
18. 7. 2017 8:59:48
Dobrý den, bohužel neznám předpisy pro tento typ účetní jednotky, v běžném podnikatelském prostředí by pracovní pomůcky byly považovány za materiál, který by byl spotřebován při předání pracovníkovi a příspěvek na tyto boty od něj bych účtovala jako výnos proti spotřebě bot v plné výši.
Hlášení závadného obsahu

Dostálová M.
18. 7. 2017 7:42:22
Dobrý den, jsme organizační složka státu. Zaměstnancům pořizujeme pracovní obuv. Podle naší směrnice je limit na prac. obuv 3100,00 Kč. Koupili jsme po dohodě se zaměstnancem obuv za 3400,00 Kč. V nákladech (účet 558) máme zaúčtováno 3100,00 Kč, zbytek 300,00 Kč je pohledávka za zaměstnancem. Jaká cena je rozhodující pro zařazení do majetku (účet 028) – celková cena 3400,00 Kč nebo 3100,00 Kč? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 7. 2017 10:04:17
dobrý den, žádné změny k 1.7.2017 v této otázce nenastaly.
Hlášení závadného obsahu

Jana
17. 7. 2017 6:25:02
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli není změna od 1.7.2017 v dani z nabytí nemovitosti. Společnost koupila pozemek tak se chci zeptat jestli daň z nemovitosti bude součásti ceny pořízení pozemku nebo půjde rovnou do nákladů. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 6. 2017 12:12:49
Dobrý den, pokud tyto náklady souvisí výhradně s výstavbou nemovitosti a bez této výstavby by nevznikly, považovala bych je za součást ocenění majetku vytvořeného vlastní činností.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
28. 6. 2017 13:22:19
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli do vedlejší pořizovací ceny k dl.hm.majetku může být i pronájem oplocení - pokud stavíme novou budovu?? Popřípadě pronájem kontejneru na uložení věcí? Děkuji za odpověď Marcela
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 6. 2017 20:22:36
K dotazu Terezy: Podle vyhlášky 500/2002 nejsou součástí pořizovací ceny sankce ze smluvních vztahů.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 6. 2017 20:09:47
K dotazu Katky: Tento znalecký posudek bych za součást vstupní ceny považovala.
Hlášení závadného obsahu

Tereza K
17. 6. 2017 23:47:11
Dobrý den, vstupuje prosim do pořizovací ceny také škoda způsobená majiteli sousedního pozemku při provádění stavebních prací při výstavbě budovy? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

katka
16. 6. 2017 7:42:33
Dobrý den,
vstupuje do ceny majetku, v tomto případě pozemku, také úhrada za znalecký posudek zpracovaný pro podání daně z nabytí?
Daň z nabytí nově platí kupující, takže tak do ceny pořízení vstupuje.
Díky za názor k tomu znaleckému posudku. Katka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 4. 2017 22:36:31
Dobrý večer, přímé náklady, jako doprava, se do ceny majetku započítávají určitě (co je myšleno, cenou služby, netuším). Rozpočet na jednotlivé majetky lze řešit např. formou procentuální výše pořizovací ceny k celkové dodávce.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
24. 4. 2017 10:02:54
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně následující situace. Objednávám více věcí, jedna z toho přesahuje 2000,- Kč (DHM) ostatní ne. K celkové objednávce je připočtena cena za službu a cena za dopravu. Projevují se tyto náklady na cenu drobného majetku? A pokud ano, jakým koeficientem se náklady rozpočítávají?
Děkuji za odpověď. Zdenka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 2. 2017 17:50:20
Dobrý den, tento náklad za vedlejší náklad považuji, většinou ho přičítají dodavatelé rovnou na fakturu se zbožím.
Hlášení závadného obsahu

Hana Čermáková
25. 2. 2017 21:18:45
Dobrý den, mám dotaz ohledně nákladů souvisejících s pořízením majetku. Za majetek platíme v hotovosti, zdarma je doprava, ale musíme zaplatit za dobírku (převzetí hotovosti). Vstupuje tato částka do pořizovací ceny majetku? Děkuji za odpověď. Hana
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 6. 2016 12:55:52
Dobrý den, otázka sice nesměřuje k tématu článku, ale z výše popsaného dovozuji, že se jedná o formu dotace, tedy výnosy jsou zaúčtovány správně, v letošním roce zaúčtujete pohledávku dle skutečně přiznané výše, zrušíte dohadné položky a při úhradě snížíte pohledávku vůči státu.
Hlášení závadného obsahu

626919
16. 6. 2016 9:33:37
Dobrý den.
Došlo mně 3.6. 2016 vyrozumění o přiznání náhrady za ponechání lesa samovolnému vývoji od Agentury ochrany přírody (v lese se nesmí prostě hospodařit - les je zařazen do kategorie přírodní památka). O tuto náhradu bylo zažádáno za loňský rok - byla i zaúčtována do dohadných položek - 388/648. Nyní tedy bylo rozhodnuto o jejím přiznání, ale vyplacena bude dle "možností státního rozpočtu do 6 měsíců od posouzení". Les není náš, máme jej v pronájmu. Jak správně zaúčtovat? Děkuji za odpověď. Lidka
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 3. 2016 15:51:30
Dobrý den, předpokládám, že dodavatel toto považuje za součást ceny služby, kterou implementací SW dodává - pokud by to na fakturách neuváděl, jistě by cenu za implementaci zvýšil o svou režii. z tohoto důvodu bych i tyto náklady považovala za součást ocenění, zvlášť když jsou externími náklady, nikoli interním nákladem na ubytování např. vlastních zaměstnanců, kteří se na implementaci podílejí.
Hlášení závadného obsahu

kesavi
11. 3. 2016 13:46:53
Dobrý den, připravujeme implementaci nového SW. Dodavatel je ze zahraničí. Na fakturách si účtuje i ubytování a letenku. Je správné i tyto položky zaúčtovat do hodnoty nového SW?. Moc děkuji a přeji hezký den. Iva
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 2. 2016 20:46:45
Dobrý večer, náklady na instalaci a montáž jsou skutečně považovány za součást pořizovací ceny majetku
Hlášení závadného obsahu

Vojtkoj
15. 2. 2016 20:43:07
Dobrý den, situace: příspěvková organizace nakoupila PC a obdržela 2 faktury. Na faktuře první jsou položky jako PC, monitory, UPS apod. Na faktuře druhé je instalace a nastavení těchto PC. Jak správně zaúčtovat? Má se instalace+montáž přepočítat v poměru k jednotlivým položkám a evidovat s touto navýšenou cenou? Děkuji za odpověď.
Jitka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
účetnictví
DPH, mzdy, daňová přiznání
seznam.cz

Připojen s.r.o.
Internet, Servis počítačů a Telefonování
www.pripojen.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru