Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Žádost o posečkání úhrady daně


Redakce
4. 10. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popřípadě o její rozložení na splátky.

Foto: Adobe Stock

 

Víte, že můžete požádat z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace správce daně o posečkání úhrady daně, popřípadě o její rozložení na splátky? Na žádost o posečkání neexistuje žádný speciální tiskopis. Jak by mohl takový vzor žádosti vypadat?


 
Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popřípadě o její rozložení na splátky. Umožňuje to ustanovení § 156 a § 157 daňového řádu.
 
Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:
  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo výživa osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
Na žádost o posečkání podle § 156 daňového řádu neexistuje žádný speciální tiskopis. To znamená, že se jedná o podání, u kterých daňový řád nepředpokládá konkrétní formu. Jako každé jiné podání vůči správci daně musí však i toto podání splňovat požadavky uvedené v § 70 daňového řádu. Především pak z podání musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje.
 
Žádost jakožto podání lze učinit následujícími způsoby (§ 71 odst. 1 daňového řádu):
  • písemně,
  • ústně do protokolu,
  • datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Pro činění podání vůči správci daně elektronicky lze využít buď datovou schránku, nebo společné technické zařízení správců daně, kterým je aplikace EPO (aplikace Elektronické podání pro Finanční správu).
 
Žádost se podává nebo doručuje na příslušný finanční úřad, který se v případě fyzických osob určuje podle jejich místa pobytu. Místem pobytu bude ve většině případů místo trvalého pobytu občana České republiky (§ 13 daňového řádu). V rámci místně příslušného finančního úřadu je pak spis k daním jednotlivých daňových subjektů umístěn na územním pracovišti tohoto finančního úřadu podle pravidel obsažených v pokynu GFŘ D-23. Žádost však lze podat na jakémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Rozhodování o žádosti

Při rozhodování o žádosti vychází správce daně převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem, proto je do žádosti nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou (v případě sociálních důvodů u fyzických osob to může být uvedení příjmu, povinných pravidelných nákladů včetně povinnosti vyživovat další osoby apod.).
 
Již k samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné.
 
Správce v rámci rozhodování o žádosti o posečkání posuzuje kromě jiného také to, zda není ohroženo budoucí vybrání posečkané daně, proto je nutné k žádosti doložit i způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena (např. příjem od zaměstnavatele).
 
Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tedy návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. Rozhodne-li finanční správa o žádosti kladně, je nutné dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnosti.
 
Při rozhodování o žádosti o posečkání postupuje správce daně v souladu s Metodickým pokynem k posečkání.
 
Podle položky 1 bodu 1 písm. d) sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, přijetí žádosti o povolení posečkání daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč.
 
Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či v hotovosti na pokladně územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Vzor žádosti o posečkání

Finanční úřad pro …
 
Žádost o povolení posečkání
 
Nejprve je nutno uvést, o jakou daňovou povinnost se jedná, resp. daň, o jejíž posečkání úhrady žádáte.
 
Např.: Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013, jehož předmětem je daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení a pokutu za opožděné tvrzení.
 
Nyní je třeba uvést všechny důvody, proč daný poplatník není schopen uhradit hned celou částku najednou, ale zároveň uvést i to, z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena.
 
Vše musí být již k žádosti doloženo.
 
A následně navrhnout termín/termíny, kdy jste schopni částku/částky hradit.
 
Např.: Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).
 
V ... dne …

Jméno a příjmení
identifikace


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Dana Hauková
účetní firma, služby výrobní, obchod,finance
ucetni-danovy.firemni-web.cz

ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru