Vládní návrh daňových změn pro roky 2024 a 2025


Bc. Zuzana Bartůšková
17. 5. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Daň z příjmů právnických osob se má zvýšit ze současných 19 % nově na 21 %.

Foto: Depositphotos

chystase
 

Minulý týden představila vláda návrh legislativních změn, které nazývá „ozdravný balíček“. Předpokládaná účinnost části změn je od roku 2024. V tuto chvíli se však jedná pouze o vládní návrh, který poputuje do sněmovny ještě před prázdninami.


 
Vláda navrhuje změny v těchto oblastech:
  • omezení podnikatelských dotací,
  • úspory v oblasti provozu státu,
  • snížení platů ve veřejné sféře,
  • růst spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu,
  • zvýšení daní z hazardních her,
  • zrušení 22 daňových výjimek,
  • opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %,
  • zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 %,
  • zvýšení odvodů OSVČ,
  • zvýšení daně z nemovitých věcí.
Vybrané z těchto změn – zejména z daňové oblasti, si dále v článku představíme. Upozorňuji, že v tuto chvíli není k dispozici ještě ani návrh zákona. Proto u řady navrhovaných změn nejsou k dispozici bližší informace o konkrétní podobě navrhované změny.

Zrušení územních pracovišť Finanční správy

Vláda má v plánu zrušit 77 územních pracovišť finančních úřadů.

Snížení státní podpory stavebního spoření

Vláda navrhuje snížit státní podporu u stavebního spoření ze současných 2 000 Kč ročně na polovinu, tj. na 1 000 Kč ročně. Změna by se měla dotknout jak nových, tak i stávajících smluv.

Zvýšení ceny dálniční známky

Cena roční dálniční známky se má zvýšit ze současných 1 500 Kč na 2 300 Kč za rok. Zároveň chce vláda nastavit systém pravidelného zvyšování ceny dálniční známky.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se má zvýšit ze současných 19 % nově na 21 %.

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance

Nemocenské pojištění zaměstnanců aktuálně činí 2,1 %. Tuto částku celou platí pouze zaměstnavatel. Nově vláda navrhuje, aby si nemocenské pojištění hradili i zaměstnanci, a to ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu (z hrubé mzdy).

Dle vládního návrhu by v případě hrubé mzdy ve výši 40 353 Kč měsíčně (průměrná hrubá mzda za rok 2022 dle Českého statistického úřadu) činilo nemocenské hrazené zaměstnancem 242 Kč měsíčně – o tuto částku se zaměstnanci sníží čistá mzda.

Zvýšení daně z nemovitých věcí

Vláda navrhuje zvýšení daně z nemovitých věcí, a to až na dvojnásobek aktuální výše. S tím, že zvýšení by bylo příjmem do státního rozpočtu. To znamená, že část daně z nemovitých věcí v současné výši by zůstala příjmem obcí (příjem obcí z daně z nemovitých věcí by se nezměnil). Zvýšení by potom bylo příjmem do státního rozpočtu.

Od roku 2025 by se měla daň z nemovitých věcí pravidelně zvyšovat podle růstu inflace.

Omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů

Daňové náklady, resp. daňově uznatelné odpisy u daně z příjmů právnických osob při pořízení osobního automobilu by měly být omezeny částkou 2 000 000 Kč z pořizovací ceny vozu. Pořizování osobních automobilů vyšší pořizovací ceny by zřejmě mělo být možné, ale limit pro daňové odpisy bude omezen na 2 000 000 Kč.

Zrušení či snížení slev na dani a nezdanitelných částek u fyzických osob

Slevu na manžela či manželku bude nově možné uplatnit pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do 3 let věku. Sleva na druhého z manželů aktuálně činí 24 840 Kč ročně.

Dále by mělo být zrušeno školkovné, tj. sleva za umístění dítěte. Školkovné si aktuálně může uplatnit jeden z rodičů ve výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, maximálně však do výše minimální mzdy.

Zrušená by měla být též sleva na studenta. Sleva na studenta aktuálně činí 4 020 Kč ročně a může ji uplatnit daňový poplatník – student, do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Mělo by dojít i ke zrušení nezdanitelných částek základu daně zaplacené členské příspěvky odborové organizaci a odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Zrušení osvobození a další změny u daně z příjmů fyzických osob – zaměstnanců

Vláda navrhuje zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Vládní návrh blíže neupřesňuje, jestli dojde ke zrušení osvobození úplně všech nepeněžních příjmů (tj. například i v případě poskytování nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti či nepeněžní plnění v podobě poskytování vzdělávání zaměstnancům související s předmětem činnosti zaměstnavatele), nebo jen vybraných nepeněžních plnění. Vládní návrh se zmiňuje o limitu 20 000 Kč za rok, který se týká příspěvku na rekreaci. Dále výslovně hovoří o nepeněžních plněních v podobě sportovních a kulturních akcí.

Dále by se mělo zrušit osvobození nadlimitních stravenek. Aktuální právní úprava stanoví, že poskytnutí stravování zaměstnancům na pracovišti je u zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob bez limitu. To se týká i stravenek. Omezena je pouze výše daňového nákladu u zaměstnavatele. Vláda navrhuje, aby poskytování stravenek podléhalo stejnému limitu jako stravenkový paušál (peněžitý příspěvek na stravování). Stravenky nad limit by nově měly podléhat u zaměstnance dani z příjmů.

Další navrhované změny u daně z příjmů

Mělo by dojít ke zrušení možnosti daňového uplatnění reklamního předmětu do 500 Kč v podobě tichého vína. Reklamní předmět v podobě tichého vína bude nově považován za výdaje na reprezentaci, tj. daňově neuznatelný. Firmy tím bezpochyby přijdou o možnost daňově uplatnit poměrně oblíbený reklamní předmět.

Sníží se limit pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her na 50 000 Kč. Aktuální limit osvobození činí 1 000 000 Kč.

Zruší se i osvobození náhrady za vyvlastnění. Náhrady za vyvlastnění by nově měla podléhat zdanění jako příjem z prodeje majetku.

Dojde též ke zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů.

A zruší se osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.

Mělo by nastat sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 000 Kč ročně. Vládní návrh nijak blíže neupřesňuje, co konkrétně tímto myslí a čeho všeho se má limit týkat. Nezbývá, než vyčkat návrhu zákona, kde bude tento bod aplikován do konkrétních ustanovení zákona.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Aktuální úprava obsahuje dva důvody pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. První důvod osvobození je, že příjem z prodeje nepřesáhl v daném zdaňovacím období částku 100 000 Kč. Toto osvobození plánuje vláda ponechat beze změn.

Druhý důvod pro osvobození příjmu z prodeje cenných papírů je ten, že doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů přesáhla dobu tří let. Nově by byl limit osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, resp. pět let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

Snížení limitu pro druhou sazbu daně z příjmů fyzických osob

Aktuálně má daň z příjmů fyzických osob dvě sazby: 15 % a 23 %. Vyšší, 23% sazba daně se použije pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2023 je tento limit stanoven na částku 1 935 552 Kč ročně, resp. 161 296 Kč měsíčně (tj. 4násobek průměrné mzdy měsíčně).

Nově by se 23% sazba daně měla snížit na 3násobek průměrné mzdy. Vládní návrh uvádí příklad, že při použití průměrné mzdy platné pro rok 2023 by se 23% sazba daně použila u měsíční mzdy převyšující cca 121 000 Kč.

Vládní návrh hovoří pouze o zaměstnancích a měsíční sazbě. Je tedy potřeba vyčkat návrhu zákona, jestli se snížení hranice bude týkat skutečně jen příjmů ze zaměstnání a pro ostatní příjmy bude platit současný limit. Nebo návrh zákona bude pracovat se snížením limitu na všechny druhy příjmů.

Zastropování osvobození od pojistného u dohody o provedení práce

Aktuálně platí úprava, která stanoví, že z dohody o provedení práce do limitu 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pokud má jeden zaměstnanec dohody o provedení práce vždy do limitu 10 000 Kč u různých zaměstnavatelů, tak neplatí z dohod o provedení práce pojistné, ani když v úhrnu u všech zaměstnavatelů dohromady přesáhnou částku 10 000 Kč. Teoreticky si tak zaměstnanec může vydělat poměrně vysoký příjem bez odvodu pojistného.

Nově by měly být zavedeny dva limity pojistného u dohod o provedení práce. První limit by byl ve výši 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele. Například pro rok 2023 by 25 % z 40 324 Kč činilo 10 081 Kč. Tento první limit by fungoval obdobně jako stávající limit 10 000 Kč měsíčně.

Druhý limit by se týkal souběhu více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů. V takovém případě by zaměstnanci vznikla účast na pojištění, pokud by úhrn všech dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů přesáhl 40 % průměrné mzdy, tj. při použití průměrné mzdy pro rok 2023 by se jednalo o částku 16 129,60 Kč. Samozřejmě konkrétní částky budou jiné, ale průměrná mzda platná v roce 2024 není v tuto chvíli známa. Proto jsou čistě pro názornost použity hodnoty platné v roce 2023.

Zároveň by byla zavedena evidence dohod o provedení práce, aby bylo možné sledovat přesažení limitu v případě více zaměstnavatelů.

Zvýšení sociálního pojištění OSVČ

Vláda navrhuje zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy. Zvýšení má probíhat postupně o pět procentních bodů ročně v letech 2024–2026.

Současně by se měl zvýšit vyměřovací základ pro pojistné na 55 % základu daně. Aktuálně činí vyměřovací základ OSVČ pro pojistné 50 % základu daně.

Změny sazeb DPH

V současnosti máme tři sazby DPH. Základní sazbu 21 %, první sníženou sazba daně ve výši 15 % a druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 %.

Nově by došlo ke snížení počtu sazeb pouze na dvě. Základní sazbu 21 % a sníženou sazbu ve výši 12 %.

Zároveň by došlo k přesunu některého zboží a služeb ze snížené do základní sazby daně. Jedná se o kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přepravu a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, noviny. Ostatní zboží a služby, které aktuálně jsou ve snížené sazbě, by v ní zůstaly.

U knih by se aplikovala nulová sazba daně.

Ke snížení DPH z 15 % na 12 % by došlo např. u potravin bez nápojů, vybraných léků či farmaceutických výrobků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.

Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Změny u spotřební daně a energetických daní

Spotřební daň z motorové nafty se má vrátit na původní úroveň dříve než k 1. 1. 2024, a to od prvního dne měsíce po účinnosti novely.

Mělo by být zrušeno osvobození od spotřební daně leteckých pohonných hmot (u vnitrostátních letů).

Mělo by dojít ke stanovení vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů a ke zrušení vratky spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Mělo by nastat zrušení osvobození metalurgických a mineralogických procesů od daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Vláda navrhuje pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025–2027. A také pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024–2027. Dojde i k zavedení nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Dále navrhuje zvýšení spotřební daně z lihu o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025–2027.

Zvýšení daně z hazardních her

Návrh počítá i se zvýšením druhé sazby daně z hazardních her z 23 % na 30 %.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marie
29. 11. 2023 8:21:47
Pohoda - info
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
JANDA Consulting s.r.o.
Vedení účetnictví & daně | 17 let praxe jednatele FÚ – daňové kontroly
www.jandaconsulting.org

Dvořák & Juriga
Daňová kancelář poskytující daňové poradenství a vedení účetnictví.
www.dvorakjuriga.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme