Úroky z prodlení hrazené správci daně od 1. 1. 2021


Ing. Michal Kadlec
2. 6. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého (kalendářního) dne následujícího po původním dni splatnosti daně a zaniká dnem úhrady splatné daně.

Foto: 123RF

 

Pokud včas nezaplatíme daň, správce daně po nás bude požadovat úroky z prodlení. Jaká pravidla pro vyměření těchto úroků platí a k jakým změnám došlo od 1. 1. 2021? To si společně nastíníme v následujícím článku.


 
Úrok z prodlení vypočítáváme ze základny, kterou může být:
  • splatná daň, která nebyla uhrazena,
  • vratka (daně nebo daňového odpočtu) vzniklá v důsledku neoprávněného uplatnění ze strany daňového subjektu.
Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého (kalendářního) dne následujícího po původním dni splatnosti daně a zaniká dnem úhrady splatné daně. Dnem úhrady je den, kdy jsou peníze připsány na účet finančního úřadu, tedy nikoliv den, kdy peníze z našeho bankovního účtu odešleme.

Příklad:
 
1. týden  
pondělí splatnost daně
úterý první den po splatnosti daně
středa druhý den po splatnosti daně
čtvrtek třetí den po splatnosti daně
pátek čtvrtý den po splatnosti daně / první den počítání úroku z prodlení
sobota běží sankce ve formě úroku z prodlení
neděle běží sankce ve formě úroku z prodlení
2. týden  
pondělí příkaz k úhradě – platba daně, odepsání peněz z účtu
úterý peníze dorazily na účet finančního úřadu / poslední den úročení dluhu


Dále povinnost platit úrok z prodlení vzniká ode dne vrácení, použití nebo převedení vratky vzniklé v důsledku stanovení daňového odpočtu nebo daně, anebo předepsání zálohy na daňový odpočet do dne její platby.

Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik. (Do 31. 12. 2020 platilo, že úrok z prodlení vznikl až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.)

Úrok z prodlení nevzniká:
  • po dobu posečkání,
  • u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele, a to ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení v pozůstalosti,
  • v případě příslušenství daně,
  • v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy.
Pokud by úrok z prodlení za jedno zdaňovací období nepřesáhl v úhrnu 1 000 Kč, tak by se nepředepsal (do konce roku 2020 byla hranice pro nepředepsání 200 Kč).

Výše úroku z prodlení od 1. 1. 2021

Daňový řád nám od 1. 1. 2021 říká, že výše úroku z prodlení odpovídá výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Do 31. 12. 2020 daňový řád stanovil, že výše úroku z prodlení odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Občanský zákoník nám říká, že po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžního dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením. Neujednají-li si strany výši úroku z prodlení samy, považuje se za ujednanou takto stanovená výše podle tohoto vládního nařízení (to je případ vztahu daňový subjekt x správce daně).

Tedy ani z daňového řádu, ani z občanského zákoníku ještě nezjistíme konkrétní výši úroku z prodlení a musíme dále postupovat studiem nařízení vlády, kterým jsou tyto úroky stanoveny. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení. Podle této vyhlášky výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou („ČNB“) pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Repo sazbou rozhodnou pro stanovení výše úroků z prodlení je 2T repo sazba, která je hlavní měnověpolitickou úrokovou sazbou ČNB. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve Věstníku ČNB. Historii repo sazeb je možné najít na webových stránkách ČNB.

Repo sazba zvýšená o 8 procentních bodů znamená, že k výši repo sazby se připočte 8 procentních bodů. Například je-li nyní repo sazba (od 11. 5. 2020) 0,25, pak výsledná výše sazby úroku z prodlení činí 8,25 % p. a.

Úrok z prodlení se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

I když výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, neznamená to (podle výkladu Ministerstva financí – viz pokyn č. MF-18 z 22. 4. 2021), že by tato sazba byla po celou dobu prodlení neměnná, tedy stále stejná jako první den, kdy došlo k prodlení. Naopak, pokud by se repo sazba ČNB změnila, od začátku dalšího kalendářního pololetí by se i úrok z prodlení počítal z této nové repo sazby.

Postup při přechodu ze starého na nový systém

Pokud je daňový subjekt v prodlení s úhradou daně, jejíž splatnost nastala již v roce 2020, uplatní se úrok z prodlení ve výši podle starých pravidel platných do 31. 12. 2020. A od 1. 1. 2021 se bude výše úroku vypočítávat již podle nové právní úpravy platné od 1. 1. 2021, a to až do dne úhrady této dlužné daně.

Například pokud budeme dlužit finančnímu úřadu od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021, první dva měsíce se bude dluh úročit sazbou 14,25 % p. a. a druhé dva měsíce sazbou 8,25 % p. a.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Předávání účetní závěrky do sbírky listin přes správce daně

17. 8. 2022 | Nově je možné předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím správce daně z příjmů. Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku je koncipována jako příloha k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob, konkrétně k položce 11 I. oddílu. Příloha se podává jako nedílná součást přiznání a má závaznou podobu tiskopisu 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1. Finanční správa upozornila v aktualizovaných dotazech a odpovědích na jednu častou chybu, a to na uvádění špatného e-mailu. Kolonka na žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je určena pro uvedení e-mailu poplatníka, resp. osoby, které má být zaslána informace o tom, že došlo k předání účetní závěrky, nikoliv pro e-mail rejstříkového soudu.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BREDFORD Consulting, s.r.
prvotřídní účetní, mzdové a daňové služby
www.bredford.cz

BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,63 Kč
0,015 Kč
24,50 Kč
0,315 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme