Silniční daň v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
28. 4. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Předmětem silniční daně je vozidlo tehdy, jakmile je v měsíci splněna podmínka pro to, aby bylo předmětem daně.

Foto: 123RF

 

Novela zákona o dani silniční z roku 2022 přinesla mnoho zásadních změn. A to jak v samotném předmětu a výši daně, tak i ve způsobu výpočtu této daně. Například oproti předchozí úpravě se již při zdaňování vozidel nezohledňuje stáří vozidla.


 
Zdaňovacím obdobím silniční daně zůstává i po novele kalendářní rok. Skutečnosti rozhodné pro stanovení silniční daně k jednotlivému vozidlu se určí podle údajů uvedených v technickém průkazu tohoto zdanitelného vozidla, které jsou platné k prvnímu dni zdaňovacího období nebo ke dni první registrace tohoto zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v ČR, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období.

Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozidla zapsaný v technickém průkazu nebo osoba, která užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsán provozovatel, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen.

Příklad 1

Společnost Auta, s.r.o. koupila na zajišťovací úvěr nákladní vozidlo. Vlastníkem zapsaným v technickém průkazu je úvěrová společnost, provozovatelem vozidla je společnost Auta, s.r.o.

Poplatníkem silniční daně u zdanitelného vozidla je provozovatel, tedy společnost Auta, s.r.o., bez ohledu na to, kdo automobil vlastní.


Předmětem silniční daně po novele jsou pouze automobily kategorie N2 a N3 (druh karoserie BA, BB, BC a BD) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4 (kromě druhu karoserie DA), pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.
 • vozidla N2 = motorová vozidla s maximální povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 12 tun
 • vozidla N3 = motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun
 • vozidla O3 = přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
 • vozidla O4 = přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun (kromě druhu karoserie DA)
Pro výpočet silniční daně je potřeba získat minimálně tyto základní informace:
 • kategorie vozidla – označenou jako „N“ nebo „O“,
 • druh karoserie BA, BB, BC, BD,
 • největší povolená hmotnost v tunách nebo největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách,
 • počet náprav.
Výše uvedené informace lze obvykle získat z technického průkazu zdanitelného vozidla. Pouze druh karoserie mají napsaný většinou jenom novější technické průkazy a starší mají jen názvy, například nákladní vozidlo nebo tahač. V takovém případě je potřeba hledat informace v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU z roku 2018/858, kde jsou uvedeny informace o karoseriích a jejich kódy.

Nejčastěji jsou karoserie rozděleny následovně:
 • BA – nákladní vozidlo,
 • BB – skříňové vozidlo,
 • BC – tahač návěsů,
 • BD – silniční tahač.
Výše daně pro zdanitelná vozidla je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční.

Tab. 1: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Příklad 2

Provozovatel nákladního vozidla kategorie N, druhu karoserie BA, o největší povolené hmotnosti 15 tun a počtu náprav tři potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla.

Z výše uvedené tabulky 1 je zřejmé, že roční výše daně za toto vozidlo je 1 400 Kč.


Původní úprava zákona o dani silniční (před 1. 1. 2022) upravovala i oblast zaokrouhlování, kdy se vypočítaná daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo zaokrouhlovala na celé koruny nahoru.

V novém zákoně o dani silniční již ustanovení o zaokrouhlování nenalezneme. Proto je potřeba postupovat v souladu s daňovým řádem, konkrétně dle § 146, kde je uvedeno, že výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se provádí s přesností na dvě desetinná místa a zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné. Konečná daň se pak zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Příklad 3

Mějme stejné vozidlo, jako v předchozím příkladě 2, avšak s tím rozdílem, že bylo pořízeno 1. 9. 2023. Provozovatel potřebuje stanovit výši daně na čtyři měsíce v roce 2023.

Správný postup je takový, že se v jednom vzorci vypočítá výše daně za jeden měsíc, vynásobí počtem měsíců, kdy provozovatel nebyl poplatníkem silniční daně za toto zdanitelné vozidlo, a tento výsledek se odečte od celkové roční výše daně.
 1. Výpočet: 1 400 − [(1 400 / 12) × 8] = 466,6668
 2. Zaokrouhlení na dvě platná desetinná místa dle daňového řádu: 466,66 Kč
Tab. 2: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Příklad 4

Provozovatel nákladního vozidla kategorie N, druhu karoserie BD, s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 34 tun a počtu náprav čtyři potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla.

Z výše uvedené tabulky 2 je zřejmé, že roční výše daně je 0 Kč. V tomto případě se vozidlo vůbec do daňového přiznání neuvede.


Činí-li daň silniční méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a neplatí.

Příklad 5

Provozovatel nákladního vozidla N, karoserie BC, s největší povolenou hmotností jízdní soupravy 17 tun, počtem náprav dvě a datem pořízení 1. 11. 2023 potřebuje stanovit výši daně u tohoto zdanitelného vozidla. Jiné zdanitelné vozidlo neprovozuje.

Výše roční daně je 400 Kč.

Výpočet: 400 − [(400 / 12 × 10)] = 66,66 Kč (výše daně za jednotlivé zdanitelné vozidlo)

Výše daně celkem uvedená v daňovém přiznání: 67 Kč

Jelikož silniční daň vyšla méně než 100 Kč, nebude ji správce daně předepisovat k platbě.


Tab. 3: Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie OZdanitelným vozidlem není vozidlo:
 • s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • kategorie N podkategorie: vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení, nebo
 • kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
Od daně silniční je osvobozeno zdanitelné vozidlo:
 • vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
 • určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 • kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BD, nebo
 • poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto poplatníkem:
  • diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,
  • poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,
  • Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo
  • vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

Slevy na dani

Slevu na dani silniční je možné od 1. 1. 2022 uplatnit v daňovém přiznání pouze v případě, že poplatník během zdaňovacího období uskuteční u zdanitelného vozidla tzv. kombinovanou dopravu v rozsahu vyšším než 30 jízd.

Kombinovanou dopravou se pro účely zákona o dani silniční rozumí přeprava zboží železniční nebo vnitrozemské vodní dopravy, pokud úsek po těchto tratích přesahuje vzdálenost 100 km vzdušnou čarou, a to v jedné přepravní jednotce například v kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru nebo v nákladním automobilu, přívěsu, návěsu s tahačem i bez tahače. Další podmínkou je, že počáteční nebo konečný úsek tvoří přeprava po pozemní komunikaci mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a nejbližší železniční stanicí vhodnou k překládce nebo překladištěm kombinované dopravy, nebo mezi místem nakládky nebo vykládky zboží a vnitrozemským přístavem, jestliže nepřesahuje vzdálenost 150 kilometrů vzdušnou čarou. Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.

Výše slevy u zdanitelného vozidla v souvislosti s kombinovanou dopravou se stanoví následovně:
 • od 31 do 60 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 61 do 90 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,
 • od 91 do 120 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,
 • více než 120 jízd v kombinované dopravě ve zdaňovacím období činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo.
U zdanitelného vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100 % výše daně pro toto vozidlo – i v tomto případě musí být vozidlo uvedeno v daňovém přiznání.

Pro uplatnění slevy z titulu kombinované přepravy musí provozovatel vozidla doložit záznamní povinnost, jejíž součástí jsou mimo jiné přepravní doklady.

Příklad 6

Provozovatel zdanitelného vozidla má dle výpočtu výši daně v částce 12 100 Kč za celé zdanitelné období. Během tohoto zdanitelného období uskutečnil v souvislosti s tímto zdanitelným vozidlem 63 jízd v kombinované dopravě, kterou doložil řádnou záznamní evidencí.

Provozovatel zdanitelného vozidla uplatní slevu v souvislosti s kombinovanou dopravou 50 % výše daně pro toto vozidlo a výsledná výše daně bude 6 050 Kč.


Další důležitou informací je skutečnost, že při stanovení výše silniční daně postupujeme podle informací platných k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období.

Příklad 7

Provozovatel vozidla kategorie N a karoserie BC provedl v květnu na svém zdanitelném vozidle takovou přestavbu, že se z něj stalo od 1. 6. 2023 dle technického průkazu vozidlo s karoserií BD.

Vozidlo bude po celé zdaňovací období 2023 považováno za zdanitelné vozidlo karoserie BC, jelikož určující je informace uvedená v technickém průkaze k 1. 1. 2023. Za vozidlo s karoserií BD bude považováno až od 1. 1. 2024.

Daňové přiznání

V daňovém přiznání se uvádí v souladu s ustanovením § 15 zákona o dani silniční pouze zdanitelná vozidla:
 • za která je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
 • za která se uplatňuje sleva na dani, nebo
 • která jsou osvobozena, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Příklad 8

Společnost provozuje nákladní automobil karoserie BA o největší povolené hmotnosti 18 tun. Společnost je správcem pozemní komunikace a toto vozidlo je využíváno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti této komunikace.

Nákladní automobil je zdanitelné vozidlo, které je osvobozeno v souladu s ustanovením § 3 písm. d) bod 4. zákona o dani silniční. Provozovatel však ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 psím. c) musí toto vozidlo uvést do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, jelikož by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč, pokud by nesplňovalo podmínky osvobození.

Vozidlo, aby mohlo být osvobozeno, musí splňovat podmínku osvobození po celý kalendářní měsíc. Pokud tedy provozovatel začne vozidlo k zabezpečení sjízdnosti používat 7. ledna, pak nemůže za měsíc leden dojít k osvobození v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o dani silniční.


Zásadní novinkou, uvedenou v § 4 odst. 2 zákona o dani silniční, je skutečnost, že předmětem daně je vozidlo tehdy, jakmile je v měsíci splněna podmínka pro to, aby bylo předmětem daně. Z tohoto ustanovení v praxi vyplývá, že pokud prodáme zdanitelné vozidlo v průběhu měsíce, tak potom jsou v tomto měsíci dva poplatníci silniční daně jednoho zdanitelného vozidla – prodávající i kupující.

Příklad 9

Provozovatel pan Starý prodal 16. 4. 2023 zdanitelné vozidlo – tahač návěsů. Kupující pan Nový byl zapsán do technického průkazu jako provozovatel vozidla dne 17. 4. 2023.

Za duben 2023 bude vozidlo zdaňováno jak panem Starým, tak i panem Novým.

Příklad 10

Provozovatel vlastní silniční tahač kategorie N s kódem karoserie BD a k tomu přípojné vozidlo kategorie O s kódem karoserie DB.

Vozidlo kategorie O je osvobozené, pokud je poplatník tohoto přípojného vozidla i poplatníkem silničního tahače karoserie BD. Poplatník přesto osvobozené přípojné vozidlo kategorie O uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Platba daně z nemovitých věcí

25. 5. 2023 | Dnešek je posledním dnem, kdy měly poplatníkům dorazit složenky s informacemi k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2023. Ať už do poštovní schránky, do e-mailu, nebo datové schránky. Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je celá částka daně splatná do středy 31. 5. 2023. V případě, že je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. 5. a do 30. 11. 2023). Je však možné uhradit celou částku daně naráz do konce května. Daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet příslušného finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, nebo složenkou na poště (pozor, od letošního roku je zrušena bezplatná daňová složenka).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Připojen s.r.o.
Internet, Servis počítačů a Telefonování
www.pripojen.cz

NON STOP EXPRES s.r.o.
Dopravní agentura zabývající se vytěžováním vozidel všech tonáží.
www.nonstopexpres.cz

Daňový kalendář

31. 5. 2023 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,70 Kč
0,050 Kč
22,12 Kč
0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme