Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Osvobození daně z nabytí nemovitých věcí


Ing. Michaela Martínková, CAE
18. 4. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zdanění se nemusí bát družstevníci, kteří si převádí byt do osobního vlastnictví a kteří zároveň byli nájemci bytu před převodem.

Foto: 123RF

 

Pokud si zakoupíte nemovitost a nemusíte podle zákona platit žádnou daň z nabytí nemovitých věcí, tak i přesto musíte splnit určité povinnosti ve vztahu s finančním úřadem. Jaké tyto povinnosti konkrétně jsou, napoví dnešní článek.


 
Situace osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí řeší § 6 až 9 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.).

První skupinu těchto osvobození tvoří osvobození ve veřejnoprávní oblasti, kdy je nabyvatelem členský stát EU, jiný stát v rámci vzájemnosti, územní samosprávní celek nebo dobrovolný svazek obcí – tyto subjekty ani nejsou povinny podávat daňové přiznání.

§ 6 zákonného opatření ještě uvádí osvobození při nabytí právnickou osobou, pokud je členský stát EU nebo územní samosprávní celek zřizovatelem či jediným členem právnické osoby – ovšem za předpokladu, že nabytí bylo uskutečněno z jejich majetku (tedy, že dříve byl vlastníkem buď členský stát EU, nebo územní samosprávní celek). V těchto případech je však již povinnost podat daňové přiznání a osvobození od daně uplatnit až v něm.
 

Nové stavby

Mnohem častějším případem v praxi je osvobození u nových staveb, kterým se zabývá § 7 zákonného opatření. Osvobození se tedy týká prvního úplatného nabytí vlastnického práva, a to k:
  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu,
  • dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě.
U jednotky v bytovém domě musí být splněna podmínka, že nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, které jsou užívané společně s bytem (např. ateliéry v nových developerských projektech bývají často kolaudovány jako nebytový prostor; zde by se tedy osvobození nemohlo uplatnit).

Jednotka musí vzniknout výstavbou (tj. nový dům), nástavbou (např. další patro na stávajícím panelovém domě), přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu. Osvobození jednotky v bytovém domě se také uplatní u stavební úpravy nebytového prostoru, který nově nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Vždy se však musí jednat o první úplatné nabytí, a toto navíc ještě musí být provedeno do pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání této nemovitosti (podle toho, který den nastane dříve).

Při nákupu např. nového bytu tedy musíte být velmi obezřetní a prostudovat i další materiály, které vás ubezpečí, že osvobození je opravdu na místě. Pokud by si např. developerský projekt dokončených bytů mezi sebou prodaly nejprve dvě společnosti, a až následně ho prodaly fyzické osobě, bylo by osvobození uplatnitelné u druhé společnosti, ale již ne u fyzické osoby.

Problém může působit výstavba rodinného domu, kdy se uplatňuje oddělené vlastnictví pozemku a rodinného domu, popřípadě je uplatněno právo stavby. Osvobození totiž platí na tu nemovitost, jejíž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, což se v tomto případě stane u samostatného rodinného domu práva stavby, a nikoli u pozemku.

Obvykle bývá rodinný dům součástí pozemku, ale musí mít stejného vlastníka – pokud se oddělí, vzniknou tak fakticky dvě nemovitosti, ale osvobození lze použít jen u té, jejíž součástí je právě nová stavba.

Opět je tedy na místě důkladně kontrolovat smluvní podmínky, co vlastně nabyvatel kupuje a jakou formou a nespokojit se jen s tím, že jde o novostavbu.

Pokud dospějete k závěru, že máte nárok na osvobození z titulu nové stavby, musíte přesto podat daňové přiznání a doložit k němu přílohy – vyrozumění o provedení vkladu a kupní smlouvu (stačí prosté kopie).

Pro přiznání tohoto osvobození slouží speciální tiskopis č. 25 5551 – vzor 3), kam se kromě základních údajů o poplatníkovi a údajů o zápisu do katastru uvede příslušný § zákonného opatření, podle kterého je daň 0 Kč (u nové stavby je to tedy § 7).

Žádné další tiskopisové přílohy, jako je tomu u neosvobozeného nabytí kupní smlouvou, se již nepřikládají. Jen připomínám, že lhůta pro podání je shodná s běžným daňovým přiznáním, tedy konec třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl vklad proveden.
 

Příklad

Kupní smlouva byla podepsána 10. 8. 2017, na katastrální úřad donesena s žádostí o vklad dne 14. 8. 2017.

Katastr zapíše vklad 12. 9. 2017 a vyrozumí účastníky dne 13. 9. 2017. Ve vyrozumění o provedení vkladu je napsáno, že vklad byl zapsán 12. 9. 2017 s právními účinky k 10. 8. 2017.

Lhůta pro podání přiznání začíná běžet 1. 10. 2017 a končí 2. 1. 2018 (správně by končila 31. 12. 2017, ale protože to byla neděle a 1. 1. 2018 byl státní stávek, lhůta se posouvá na první pracovní den).

Družstevní byt

Třetí okruh osvobození u daně z nabytí nemovitých věcí se týká jednotky – družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, který je garáží, sklepem nebo komorou a nezahrnuje jiný nebytový prostor. Nabyvatelem však musí být fyzická osoba – nájemce této družstevní jednotky.

Stejný způsob osvobození se týká i nabytí fyzickou osobou od právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami; a fyzická osoba mající právo k jednotce musí být nájemcem této jednotky, členem této právnické osoby a podílet se na pořízení domu s jednotkami.

Na základě tohoto ustanovení se tedy nemusí bát zdanění nabytí nemovitých věcí družstevníci, kdy se družstevní byty převádějí do jejich osobního vlastnictví, a tito družstevníci byli zároveň nájemci bytu před převodem. Daňové přiznání se podává obdobným způsobem, jako je tomu u nové výstavby.

Insolvence

Poslední okruh osvobození je stanoven v § 9 a řeší případy nabytí nemovitých věcí při reorganizaci v rámci insolvence (kdy se vydává část dlužníkových aktiv věřitelům, nebo se převádí aktiva na novou právnickou osobu, kde mají věřitelé podíl) nebo vložení nemovitých věcí do sociálního družstva nebo se jedná o nabytí vlastnického práva nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu a nabývá ji uživatel.

I zde se podává daňové přiznání a uplatní se osvobození daně – lze tedy opět využít tiskopis jako u nové stavby osvobozené.

Z výčtu kategorií nabytí nemovitých věcí osvobozených od daně je patrné, že nepůjde jen o ojedinělé případy. A i při těchto okolnostech musí poplatník – nabyvatel nemovité věci splnit zákonnou podmínku a podat daňové přiznání se všemi povinnými přílohami.

Využije k tomu tiskopis, který je určen pro osvobozené nabytí, kde odkáže na příslušný paragraf zákonného opatření, který se osvobození týká.

U nových staveb doporučuji bedlivě zkoumat celou historii výstavby a majetkových převodů, protože osvobození je možné jen u prvního úplatného nabytí a navíc je omezena lhůta na pět let po dokončení nebo užívání stavby.

Pokud by se tedy např. prodával byt z developerského projektu z roku 2012 v současné době, který ještě nikdy nezměnil majitele (prvním tedy zřejmě v katastru bude zapsán stavitel), nemůže být osvobození uplatněno – sice je splněna podmínka „novosti“ věcné, ale nikoli již časové.Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marek
24. 7. 2019 7:54:10
Dobrý den, kupuji rozestavěný rodinný dům (hrubá stavba). Součástí je pozemek, který je rozdělený na 2x ostatní plocha a 1x zastavěná plocha, kde stavba stojí. Budu platit daň z nabití hrubé stavby i pozemků? Předem Vám děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
23. 7. 2019 13:05:49
Dobrý den, bydlíme v domě společně se švagrem a jeho ženou a chtěli bychom jej rozdělit na 2 domy (vystavět štít nad střechu a nechat na úřadech rozdělit) a švagr si tak nově vzniklý "dům" odkoupit. Platí i tak daň z nabytí, když tam s námi bydlí již 2 roky a vznikne "nový dům"? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 7. 2019 13:12:08
Dobrý den, pokud bylo prednetem uplatné nabytí na základě kupní smlouvy, pak daň být placena musí bez ohledu na příbuzenský vztah.
Hlášení závadného obsahu

Zdenek
9. 7. 2019 7:31:38
Dobrý den, prodal jsem synovi pozemek s hospodářskými budovami, který platil hypotékou. Musí platit daň z převodu nemovitosti nebo je osvobozen, když je v přímé příbuzenské linii? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 7. 2019 20:35:39
Dobrý večer, u pozemku vedeném jako ostatní plocha nebudete mít splněnou podmínku, že jeho součástí je dokončená stavba rodinného domu, proto osvobození bude vázáno jen na pozemek, kde je právě dům jeho součástí, což je uvedeno v katastru nemovitostí.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
1. 7. 2019 15:48:37
Dobrý den, koupil jsem novostavbu domu, ale jsou zde dvě parcelní čísla. Na jednom je dům a druhý je vedený jako ostatní plocha. Mohu argumentovat, že jde o související pozemek a požadovat osvobození? Připomínám, že vše bylo řešeno jednou KS.
Hlášení závadného obsahu

Ruda
16. 6. 2019 22:30:09
Dobrý den, naše SJM už bylo vypořádáno smlouvou, jsme také již rozvedeni. Jeden z nás však později nabyl nemovitost= cestu k domu, kterou chce převést na druhého, kterému připadl dům. Tento případ je vyřešen již smlouvou o vypořádání SJM. V jaké lhůtě (od rozvodu?) můžeme uzavřít smlouvu o převodu této cesty, aby byla osvobozena od daně z nabytí nemovitosti?. Může jeden tuto nemovitost tomu druhému darovoat, či je lépe ji prodat? (pozn. jedná se o malou parcelu, pořízenou za několik tisíc Kč.) Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 6. 2019 9:15:23
Dobrý den, Váš dotaz se netýká tématu článku, ani jste neuvedla, jakou smlouvou byl zápis z katastru proveden - rozhodující pro uplatnění daně z nabytí jsou právní účinky vkladu a úplatné nabytí.
Hlášení závadného obsahu

Barbora
9. 6. 2019 17:05:42
Dobrý den,
Ve 2008 jsme s si přítelem koupili na hypoteku nemovitost a rozdělení bylo na ideálni polovinu.
V roce 2010 jsme se vzali a v r. 2014 rozvedli. Nemovitost jsem si nechala a manžela vyplatila.
Vklad na katastr až po 3 letech. Nyní FÚ požaduje doplatek daně a úroky. Ma narok? Dekuji
Dobrý den,
Ve 2008 jsme s si přítelem koupili na hypoteku nemovitost a rozdělení bylo na ideálni polovinu.
V roce 2010 jsme se vzali a v r. 2014 rozvedli. Nemovitost jsem si nechala a manžela vyplatila.
Vklad na katastr až po 3 letech. Nyní FÚ požaduje doplatek daně a úroky. Ma narok? Dekuji
Dobrý den,
Ve 2008 jsme s si přítelem koupili na hypoteku nemovitost a rozdělení bylo na ideálni polovinu.
V roce 2010 jsme se vzali a v r. 2014 rozvedli. Nemovitost jsem si nechala a manžela vyplatila.
Vklad na katastr až po 3 letech. Nyní FÚ požaduje doplatek daně a úroky. Ma narok? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2019 18:36:51
rozumíte tom správně.
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
31. 5. 2019 9:45:53
Dobrý den, koupila jsem nový byt v nově postaveném domě přímo od developera. Tento developer byl uveden v katastru jako první majitel celého objektu a následně, po kolaudaci, předal byty novým vlastníkům. Myslím si správně, že jsem první nabyvatel za úplatu a osvobozena od daně z nabytí, nebo se pletu. Děkuji moc za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 5. 2019 8:15:41
Dobrý den, vypořádání SJM bývalých manželů nepodléhá dani z nabytí nem. věcí.
Hlášení závadného obsahu

Prembra
29. 5. 2019 21:09:53
Dobrý den, vztahuje se daň z nabytí nemovitostí i po rozvodu manželů, kdy jednomu z nich získá po domluvě i druhou polovinu nemovitosti, která však byla jako taková zakoupena před rokem 2016? Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 5. 2019 11:08:12
Dobrý den, pro účely výpočtu daně z nabytí je důležitý den právních účinků vkladu do katastru. Novelu zákona aktuálně Senát dne 6.5.2019 vrátil poslanecké sněmovně (tisk č. 179) s návrhem zrušit celý zákon o dani z nabytí nemovitých věcí. Kdy o daném tisku bude jednat poslanecká sněmovna a s jakým výsledkem, bohužel odhadnout nejde - na pořadu by měl tento tisk být 4.6. V původním návrhu byla účinnost navržena na první den měsíce po vyhlášení novely ve sbírce zákonů.
Hlášení závadného obsahu

Lumír
29. 5. 2019 10:50:34
Děkuji Vám za odpověď a chci se zeptat. Vím, že to tady trvá dlouho takové věci, aby něco prošlo schválilo se a pak to platilo. Ale chci se zeptat, kdyby to schválili letos a mi kouladovali až příští rok třeba už by se to na to vztahovalo? Díky Lumír
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 5. 2019 12:32:20
K dotazu Lumíra: Nabytí bytové jednotky v rodinném domě zatím není osvobozeno (novela zákona je v současné době stále v legislativním procesu).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 5. 2019 12:30:06
K dotazu MM: dobrý den, nedovedu si představit situaci, že nabytí nemovitosti ze zástavy by bylo první úplatným převodem dané nemovitosti, nicméně podmínka úplaty neznamená jen peněžní výdaj faktický, takže teoreticky to možné je - osobně se ale domnívám, že nebude splněna podmínka prvního převodu.
Hlášení závadného obsahu

Lumír
24. 5. 2019 13:45:21
Dobrý den, budeme s manželkou kupovat bytovou jednotku. Bytová jednotka je v RD o 3 bytových jednotkách, ale není doposud postaven. Bude to novostavba cca do 2 let (developérský projekt). Pozemek a RD bude rozdělen na 3 majitele. Tímto se chci zeptat. Vztahuje se na nás daň z nabytí pozemku a nemovisti? Respektivě z pozemku nejspíše ano, protože pozemky vlatnila obec a nyní developer. Stručně řečeno budeme 3 v řadě, ale na bytovou jednotku budeme 2 majiteli. Díky
Hlášení závadného obsahu

MM
22. 5. 2019 9:26:15
Dobrý den,
pokud jde o nabytí formou propadné zástavy, tzn. nabyvatel neuhradil žádnou kupní cenu (jedná se de facto o zápočet) nelze uplatnit osvboození? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Veronika B
3. 5. 2019 12:30:24
Reaguji na text v konverzaci, konkretne cast viz nize:
Mnohem častějším případem v praxi je osvobození u nových staveb, kterým se zabývá § 7 zákonného opatření. Osvobození se tedy týká prvního úplatného nabytí vlastnického práva, a to k: •pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu.
Koupili jsme pozemek, na nemz stoji dum, ktery jsme tez zakoupili samostatne jako prevod Prava stavby.
Je mozne pouzit Vyjimku na pozemek viz zneni vyse?

dekuji,
V.Burda
Hlášení závadného obsahu

Martin
3. 5. 2019 11:56:59
Dobrý den, koupil jsem dům s pozemkem v insolvenci. Platí se i v tomto případě daň z nabytí nemovitosti? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
11. 4. 2019 10:49:01
Ještě k doplnění, v KS je uvedeno sociální bydlení, developer říkal, že v tomto případě se daň neplatí ani že zastavěné plochy ani z orné půdy.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
11. 4. 2019 9:49:25
Dobrý den, koupili jsme od developera novostavbu RD, v katastru rozděleno zapsání na zastavěnou plochu a pak orná půda. Daň z nabytí nemovitých věcí, platí se z orné půdy? Děkuji za informaci.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 4. 2019 11:44:07
Dobrý den, pro osvobození platí podmínka novostavby rodinného domu - záleží tedy na zápisu v katastru nemovitostí.
Hlášení závadného obsahu

Romana
31. 3. 2019 18:59:02
Dobry den, chteli bychom s pritelem koupit novostavbu celorocne obyvatelne chaty kde budeme bydlet.
Vztahuje se prosim na novostavbu chaty dan 4% nebo je osvobozena jako RD.
Dekuji
RS
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
7. 3. 2019 15:22:11
osvobození se týká jen nabytí bytové jednotky, což není tento případ.
Hlášení závadného obsahu

Renata
7. 3. 2019 12:33:29
Dekuji za info. Nemovitost je chalupa ktera neni celorocne obyvatelna, rekonstrukci tam vsak vznikne celorocne obyvatelna bytova jednotka. Jedna se tedy preseneji o koupe podilu chalupy a naslednou stavbu bytove jednotky. Je mozne v tomto pripade osvobozeni od dane z prevodu nemovitosti? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2019 23:05:05
dobrý večer, i nákup podílu na nemovitosti podléhá dani z nabytí nemovitostí.
Hlášení závadného obsahu

Renata
6. 3. 2019 17:11:20
Dobry den, kupuji nemovitost jejiz jsem castecnym majitelem od pribuznych na trvale bydleni. Doposud jsem bydlela v najmu. Musim platit dan z nabyti nemovistosti? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 2. 2019 17:35:40
Dobrý den, první úplatné nabytí se netýká dané osoby, ale předmětu koupě, tedy nového bytu, u kterého musíte být první kupující za úplatu.
Hlášení závadného obsahu

Lala
9. 2. 2019 11:28:57
Dobrý den, kupujeme nový byt přímo od developera. Před časem jsme ale koupili ještě jeden byt. Jedná se tedy u nové stavby o první úplatné nabytí i v případě, že jde již o druhou nemovitost, kterou kupujeme? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 2. 2019 15:05:55
Dobrý den, podle mého názoru vznik nové jednotky je osvobozen, protože vznikl stavební úpravou stávající jednotky.
Hlášení závadného obsahu

Ondra
4. 2. 2019 13:15:08
Dobrý den, rodiče pořizuj byt, který v bytovém domě vznikl nově. A to původním rozdělením větší bytové jednotky na dvě. Tedy nově vytvořené rozvody, plyn, elektrika, kouoelna atd. Nový vstup atd. Zapsány do katastru budou tedy dvě nové jednotky, které nikdy neexistovaly. Platí pro ně osvobození od daně? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
1. 2. 2019 8:54:02
Dobrý den, záleží na zápisu do katastru - pokud tam není uvedeno byt, osvobození být nemůže.
Hlášení závadného obsahu

Veronika B
31. 1. 2019 16:16:03
Dobry vecer, mam jeste jeden dotaz. Rodice koupili tzv. studio v bytovem komplexu ktere neni uvedeno jako byt ale jako jina ubytovaci jednotka, studio. Je to novy object, stejne jako ostatni byty v tomto dome. Podleha toto studio dani z prevodu nebo stejne jako u bytu je osvobozeno? Predem dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 1. 2019 23:25:45
Dobrý večer, podmínkou pro osvobození je nabytí pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu. Ve Vašem případě tedy osvobození uplatnit nejde.
Hlášení závadného obsahu

Veronika B
29. 1. 2019 21:25:14
Dobry den, koupili jsme rozestaveny dum na zaklade Prava stavby a k tomu pozemek. Dum si ted dostavujeme aby byl pripraven k uzivani. Muzete mi prosim poradit co presne podleha Dani z nabyti nemovitosti?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 1. 2019 20:47:32
K dotazu Michala: Odpověď naleznete přímo v článku v sekci Družstevní byt - ano, i zde se musí podat přiznání, byť se daň platit nebude.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 1. 2019 20:46:37
K dotazu Petry: pokud je garáž jako samostatná stavba, osvobození se neuplatní.
Hlášení závadného obsahu

Michal
23. 1. 2019 10:11:45
Dobrý den, chci se zeptat, zda musím podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti, když ne mě a manželku jsme si nechali převést družstevní byt do osobního vlastnictví? Vím, že jsme od daně osvozeni, ale zda se daňové přiznání musí podat. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Petra
22. 1. 2019 11:03:02
Garáž, pozemek pod garáží .... je to součást novostavby RD? Bude i zde osvobození od daně z nabytí, při splnění všech dalších podmínek? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 1. 2019 8:16:03
Dobrý den, v tomto případě se nejedná o nákup nové nemovitosti, osvobození uplatnit nepůjde.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
21. 1. 2019 19:10:46
Dobrý den, kupuji nemovitost s číslem popisným ale již neexistující původní dům. Na začátku stavby se jednalo o přístavbu, ale došlo se na to, že stávající dům bude lepší zbořit a postavit celý znovu. Na stavebním úřadu chtějí akorát dodržet tvar a výšku a při kolaudaci doložit projekt. Tedy se jedná o zcela nový dům. Není mi zcela jasné jestli se má platit daň z nabytí či nikoliv. Díky
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
21. 1. 2019 16:27:24
Dobrý den, nákup od bratra podléhá dani z nabytí nemovitých věcí za standardních podmínek, jako je jiné úplatné nabytí - tomu se ale článek nevěnuje.
Hlášení závadného obsahu

Karel
21. 1. 2019 13:12:22
Dobrý den, já a bratr jsme zdědili byt. Každý tedy vlastníme jednu polovinu. Nyní bych chtěl bratra vyplatit a odkoupit jeho polovinu. Chtěl bych si na to vzít hypotéku. Jak je to pak s nabytím majetku a placením daně? Budu platit nekakou daň? Z čeho? Má nějaký vliv, že je to od bratra a ne od cizího?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2019 18:59:26
Dobrý večer, osvobození se týká jen pozemku, na kterém již je novostavba postavena.
Hlášení závadného obsahu

Jana
15. 1. 2019 14:52:58
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, koupili jsme s přítelem pozemek k výstavbě rodinného domu, tento pozemek jsme koupili přímo od obce, ve které se pozemek nachází. Je nutné platit daň nebo se na ni vztahuje osvobození? Děkuji předem za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 1. 2019 11:38:01
Daň z nabytí nemovitých věcí se tohoto případu netýká, byl pořízen bezúplatně. Musíte řešit daň z příjmů z prodeje pozemku, tomuto tématu se ale článek nevěnuje.
Hlášení závadného obsahu

DAVID
15. 1. 2019 10:57:17
Dobrý den,
jak je to s osvobozením daně z pozemku, který jsme dostali darem a prodali jej do roka a peníze použili na stavbu rodinného domu, Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 12. 2018 17:55:02
Dobrý den, dílna opravdu nesplňuje podmínky osvobození u družstevních převodů, sjednanou cenou je cena uvedena ve smlouvě o nabytí této nemovitosti.
Hlášení závadného obsahu

Eva Chytilová
7. 12. 2018 19:13:55
Dobrý den,
prosím o zprávu, jak je to v případě převodu nebytového prostoru, zkolaudovaného jako "dílna" v případě převodu družstevního majetku do osobního vlastnictví. Podle toho, co uvádíte, se zde daň z nabytí nemovitosti musí platit, i když je nájemce členem družstva? Jak se pak určuje výše daně? Tržní cenou, či cenou, za kterou družstvo zprivatizovalo nebytový prostor od městské části?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2018 20:49:40
K dotazu Michaely Kleinové: Užívání není v zákoně nikde vymezeno, připadá v úvahu u tohoto typu osvobození jen v momentě, kdy bude užívána nemovitost dříve, než bude dokončena (myšleno kdy splní technické požadavky na dokončení stavby). Za užívání je tedy možné např. brát v potaz nastěhování apod., pokud to vůbec umožňují stavební předpisy, když stavba není dokončena (jinak se totiž doma pro osvobození počítá od dřívějšího dokončení bez ohledu na zahájení užívání).
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2018 20:45:10
K dotazu Petra: Při prodeji této nemovitosti již osvobození nebude možné uplatnit, protože se nebude jednat o první úplatné nabytí nemovitosti.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 11. 2018 20:42:09
K dotazu "Posp": Dotaz nesměřuje k dani z nabytí nemovitých věcí, protože tam je podmínka úplaty. V úvahu připadá daň z příjmů jako přijetí daru ve výši zřejmě 1/2 bytu. Osvobození od daně je možné podle § 10, odst. 3, písm. c), bod 2 - tedy dary od osoby, se kterou poplatník žil ve společně hospodařící domácnosti nejméně po dobu 1 rok bezprostředně před přijetím daru. Pokud je tato podmínka splněna, je takové nabytí mezi bývalými partnery osvobozeno od daně z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Kleinová
26. 11. 2018 12:10:53
Dobrý den, "do pěti let ode dne dokončení nebo započetí užívání" - co přesně je považováno za započetí užívání, prosím? Dům, který jsme koupili nemá kolaudaci, pouze přiřazení čísla popisného v 07/2014. Je toto považováno za započetí užívání nebo může FÚ považovat dřívější datum?
Zároveň je mi jasné, že z pozemků daň platit musím určitě, ale jak je to s cenou když kupní smlouva obsahuje pouze celkovou částku za všechny nemovistosti a odhad čistě na pozenky mi nikdo neudělá?
Předem děkuji za odpověď, Kleinová
Hlášení závadného obsahu

Petr
25. 11. 2018 19:32:49
Dobrý den, před 4 lety jsme koupili hrubou stavbu RD. Tu jsme dokončili, kolaudovali a začali užívat. Pokud teď RD prodáme, bude se na kupce vztahovat osvobození?
Hlášení závadného obsahu

Posp
21. 11. 2018 15:42:57
Dobrý den,dcera si vzala s přítelem na hypotéku byt apo roku a půl se rozešli a on ji byt daroval darovací smlouvou a ona si převedla hyp. na sebe. Bude platit daň? Musí podávat přiznání ?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
19. 11. 2018 8:58:02
Dobrý den, osvobození se týká dodání jen dokončené nebo užívané stavby, což zde zřejmě nesplňujete.
Hlášení závadného obsahu

Borek Vosička
15. 11. 2018 8:44:09
Dobrý den, koupili jsme s přítelkyní rozestavěnou hrubou stavbu, zajímalo by mě jestli budu platit daň za nabytí pouze z pozemku nebo z celé kupní ceny?? Jde o to, že stavba ještě není zanesena v katastru.
Děkuji Vosička
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2018 20:03:12
Dobrý večer, podmínka je první úplatný převod vlastnického práva, nezáleží na osobě prodávajícího.
Hlášení závadného obsahu

Vera
9. 11. 2018 17:35:13
Dobrý den. Chci se zeptat, zda se osvobození od daně z nabytí vztahuje i na případ, kdy novostavbu nekupuji od developera,ale od fyzické osoby. Konkrétně, kupujeme od prodávajícího rodinný dům který byl kolaudován před třemi lety svépomocí. Budu se to v tomto případě požadovat za první úplatné nabytí?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 11. 2018 11:48:02
Dobrý den, podmínkou pro osvobození je první úplatné nabytí pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, což zde předpokládám není ani jeden případ.
Hlášení závadného obsahu

Livia
3. 11. 2018 22:09:13
Dobry den, mam dotaz ohledne dane z nabyti nemovisti. Tento rok jsem zakoupila rodinny rozestaveny dum ( holodum) v obci Postrizin. Dum nyni dokoncuji a priblizne za 2 mesice bude probihat kolaudace. Jde ale o to, jestli mam dan platit nebo ne. Nazory jsou ruzne.holodum je zakoupen v radove vystavbe.V katastru nemovitosti dum nikde zapsany neni je zapsana pouze stavba a to k 9.8.2018. Je teda cas na dan a potrebuji poradit z ceho a jak platit. Za dum ? Za nemovitost ? Za oboji ? Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 10. 2018 13:54:40
Dobrý den, nenapsala jste, jak jste nabyla pozemek - pokud však nebyl časově rozdělen a nabývalo se ve stejné době jako nezkouladovaný dům, je osvobozené plnění vázáno na pozemek, na němž stojí dokončená nebo užívaná stavba - což zde zřejmě není (bez bližších podrobností však nejde přesně stanovit).
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
23. 10. 2018 13:45:04
Dobrý den, koupila jsem dům od developera, jedná se o novostavbu a první úplatné nabytí nemovistosti. Dům není zkolaudovaný, přesto je již kompletně hotový (musí se dodělat příjezdová cesta a poté se může dům zkolaudovat). Je možné v tomto případě počítat s osvobozením od daně z převodu nemovitosti? S daní z převodu pozemku počítám, ale nepočítám platit 4% z celkové kupní ceny domu.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 10. 2018 23:14:08
Dobrý večer, odpovídala jsem obecně, jak opravit daň, pokud již byla vyměřena. změnu v postoji správce daně o osvobození bytu v rodinném domě jsem v oficiálních zdrojích také nezaznamenala.
Hlášení závadného obsahu

Martin
22. 10. 2018 22:00:13
Dobrý vecer, v dnešní diskuzi jsem zaregistroval, že koupě bytové jednotky v rodinném domě je osvobozena od daně. Máte k tomu prosím bližší informace? Na internetu jsem změnu zákona nenašel. V našem případě se jedná o převod s právními účinky od 16.8.2018, jsme nuceni daň zaplatit? Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
22. 10. 2018 20:22:57
Dobrý večer, obecně lze tvrzenou daň, která neměla být vyměřena, vrátit na základě dodatečného daňového přiznání, kde uvedete důvody, proč byla původní daň chybně vyměřena.
Hlášení závadného obsahu

Jerab14
22. 10. 2018 12:01:48
Dobrý den, k 31.7.2018 jsem koupil bytovou jednotku v rodinném domě. Daň jsem musel zaplatit, nicméně teď už je daň osvobozená. Mám nárok na vrácení peněz?
Děkuji Jerabek
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 9. 2018 10:16:31
Dobrý den, osvobození se týká jednotky v bytovém domě - pokud toto apartmán splňuje, pak je první úplatné nabytí skutečně osvobozené (zároveň platí i podmínka uváděná v článku, že nesmí zahrnovat jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru). Musíte tedy zjistit i údaje o celém domě - zda je evidován jako bytový dům.
Hlášení závadného obsahu

Sylva
11. 9. 2018 14:27:28
Dobrý den, bude se vztahovat osvobození od daně z nabytí i na výstavbu apartmánů k pronájmu k bydlení? V KN bude zapsáno jako stavba k bydlení?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Martia 2000, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví a daňového poradenství
www.martia2000.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru