Konsolidační (ozdravný) balíček pro rok 2024


Bc. Zuzana Bartůšková
24. 8. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jedna z větších změn se týká pravidel pro osvobození příjmů fyzických osob.

Foto: Depositphotos

chystase
 

V polovině července poslanci v prvním čtení schválili tzv. konsolidační neboli „ozdravný“ balíček. Přestože zatím nebyl schválen a finální úprava může doznat ještě změn, je vhodné se se základním rámcem seznámit již nyní.


 
V následujícím článku se zaměříme na hlavní změny v oblasti daní z příjmů, DPH a sociálního pojištění.

Změny v oblasti daní z příjmů

Jedna z větších změn se týká pravidel pro osvobození příjmů fyzických osob. Byla zrušena některá osvobození např. u příjmů v podobě ceny z veřejné soutěže a ocenění v oblasti kultury, příjmu ze státního příspěvku na stavební spoření, kurzových zisků při směnách peněz, osvobození příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí do 30 000 Kč ročně nebo příjmů z chovu včel. Nově se zavádí jednotný limit 50 000 Kč ročně, který se bude týkat ostatních příjmů, kromě těch, které budou i nadále upraveny specificky (např. prodej nemovitých věcí, prodej cenných papírů).

V souvislosti s tím se zvýší limit pro osvobození přijatých darů u fyzických osob podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) ze současné částky 15 000 Kč na částku 50 000 Kč od jednoho dárce v úhrnu za zdaňovací období.

Zavádí se nový limit osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech ve výši 40 000 000 Kč. Ten bude platit při využití osvobození z důvodu splnění časového testu tři roky, resp. pět let mezi nabytím a prodejem.

Řada změn je navržena v oblasti tzv. zaměstnaneckých benefitů. Plánuje se zrušení osvobození zaměstnaneckých benefitů dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Patří sem nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nákladů, které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru, poskytnutí rekreace a zájezdu do limitu 20 000 Kč ročně, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce a příspěvek na tištěné knihy. Nově budou tato nepeněžní plnění na straně zaměstnance podléhat zdanění. U zaměstnavatele by tyto benefity měly být naopak daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. ZDP.

Dojde ke sjednocení právní úpravy u nepeněžního příspěvku na stravování (stravenky) a stravenkového paušálu. Nepeněžní poskytování stravování zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebude omezeno u zaměstnance bez limitu jako dosud. Ale zavádí se limit ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Tj. v podstatě stejný limit, jaký nyní platí pro osvobození na straně zaměstnance u stravenkového paušálu. Naopak u zaměstnavatele půjde o daňový náklad bez omezení. Zároveň bude možné poskytnout i druhý stravenkový paušál při směně delší než 11 hodin. Aktuálně je to možné jen u nepeněžního příspěvku na stravování.

Zrušen bude rovněž celý § 6 odst. 9 písm. f) ZDP, který upravuje osvobození při poskytování nepeněžního plnění do limitu 2 000 Kč ročně při pracovních nebo životních výročích.

Rovněž má být zrušen § 6 odst. 9 písm. m) ZDP, který u zaměstnance osvobozuje příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Podle důvodové zprávy se při osvobození bude postupovat podle § 4a písm. k) ZDP: „Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky.“

Změněného znění se dočká § 6 odst. 6 ZDP, který upravuje zdanění nepeněžního příjmu v podobě možnosti zaměstnance použít auto zaměstnavatele k soukromým účelům. Nově se zavádí tři sazby, a to ve výši 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo, 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo, 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem. Přičemž dle nového § 21b odst. 6 a 7 ZDP: Nízkoemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční motorové vozidlo, které je nízkoemisním vozidlem podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním vozidlem.

Bezemisním vozidlem se pro účely daní z příjmů rozumí silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.“


V oblasti nezdanitelných částek daně podle § 15 ZDP dojde ke zrušení odpočtu na zaplacené členské příspěvky odborové organizaci a odpočtu na úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Dojde ke snížení limitu pro zdanění 23% sazbou daně ze současného 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy. Pro příklad pro rok 2023 je stanovena průměrná mzda ve výši 40 324 Kč, tj. limit 48násobku průměrné mzdy činí 1 935 552 Kč. Pokud by se použila stejná výše průměrné mzdy, tak by 36násobek průměrné mzdy činil 1 451 664 Kč.

V plánu je úplné zrušení slevy na dani na studenta a slevy za umístění dítěte (školkovného). Zásadního omezení se dočká i sleva na manžela/manželku. Tu nově bude moci poplatník uplatnit pouze v případě, že ve společné domácnosti s poplatníkem žije manžel/ka a dítě nejvýše do dovršení věku 3 let. Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů.

U daně z příjmů právnických osob dojde ke zvýšení sazby daně ze současných 19 % na 21 %.

Jako daňově uznatelný reklamní předmět již nebude možné uplatnit tiché víno.

U mimořádných odpisů bude současná úprava platit do 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 bude možné mimořádné odpisy uplatnit pouze na bezemisní vozidla pořízená v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. U žádného jiného majetku již nebude možné mimořádné odpisy uplatňovat. Bezemisní vozidla se budou mimořádnými odpisy odepisovat 24 měsíců obdobně jako nyní majetek v 2. odpisové skupině.

Do konce roku 2023, resp. do 29. 2. 2024, se prodlužuje výjimka pro uplatnění darů pro fyzické i právnické osoby – platí limit 30 % základu daně. Rovněž se prodlužuje na zdaňovací období 2023 možnost uplatnit dary za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Omezení u osobních aut M1

Zavádí se omezení v oblasti daně z příjmů i DPH u osobních aut kategorie M1 v podobě limitu 2 000 000 Kč. Pro účely daňových odpisů bude vstupní cena omezena částkou 2 000 000 Kč. U vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2 000 000 Kč bude možné je daňově odepisovat, ale odpisy se budou krátit.

Odpočet DPH u osobních aut kategorie M1 bude omezen maximální částkou 420 000 Kč. Do limitu odpočtu 420 000 Kč se bude počítat i provedené technické zhodnocení. Tj. v případě, že odpočet z pořízení byl nižší než 420 000 Kč a plátce provede na vozidle technické zhodnocení, může uplatnit odpočet z technického zhodnocení jen do úhrnné výše 420 000 Kč pořízení + technické zhodnocení.

Změny v oblasti sociálního pojištění

Zvyšuje se sociální pojištění u zaměstnance z 6,5 % na celkem 7,1 % z vyměřovacího základu. Z toho bude 0,6 % nově na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění.

Od roku 2024 se zvyšuje vyměřovací základ OSVČ pro důchodové pojištění ze současných 50 % na 55 % daňového základu z podnikání. Nový limit by měl platit až od roku 2024, tj. důchodové pojištění za rok 2023 se počítá podle stávajících pravidel. Tato změna se dotkne všech OSVČ.

Druhá změna v oblasti důchodového pojištění OSVČ se dotkne jen těch OSVČ, pro které platí minimální vyměřovací základ. U OSVČ vykonávajících hlavní činnost má minimální vyměřovací základ růst postupně o pět procentních bodů v období 2024 až 2026.

Aktuálně činí minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ v hlavní činnosti 25 % průměrné mzdy. Tj. v případě průměrné mzdy pro rok 2023 ve výši 40 324 Kč činí minimální vyměřovací základ 10 081 Kč a z toho je pojistné 29,2 % = 2 944 Kč.

Zvýšení minimálního vyměřovacího základu OSVČ na hlavní činnost by mělo být následující:
  • 30 % průměrné mzdy v roce 2024,
  • 35 % průměrné mzdy v roce 2025,
  • 40 % průměrné mzdy od roku 2026.
Toto zvýšení se ale nebude týkat OSVČ, které nově zahajují činnost. V kalendářním roce zahájení hlavní činnosti a dvou bezprostředně následujících kalendářních rocích pro ně bude platit minimální vyměřovací základ ve výši 25 % průměrné mzdy. Tuto výjimku ale nebudou moci využít OSVČ, které již v minulosti vykonávaly činnost jako OSVČ a nyní pouze obnovují činnost. Výjimka neplatí pro OSVČ, která již byla OSVČ v předchozích 20 kalendářních letech.

U vedlejší činnosti bude zvýšení jen o jeden procentní bod, tj. ze současných 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Tato změna bude mít vliv i na zvýšení paušální daně. Konkrétně se zvýší důchodové pojištění, které je součástí paušální daně, a to v 2. pásmu na částku vyměřovacího základu 28 050 Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění činí 8 191 Kč, a ve 3. pásmu na částku vyměřovacího základu 42 900 Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění činí 12 527 Kč.

Z toho vyplývá, že paušální záloha v 2. pásmu by měla činit 16 745 Kčve 3. pásmu 27 139 Kč. Výše paušální zálohy v 1. pásmu se odvíjí od minimálního pojistného na důchodové a zdravotní pojištění a měla by se pohybovat cca kolem částky 6 900 Kč. Nicméně v tuto chvíli se jedná pouze o předběžná orientační čísla. Přesná výše paušálních záloh pro rok 2024 není v tuto chvíli známá.

Změny u dohod o provedení práce

Aktuální právní úprava dohod o provedení práce („DPP“) omezuje účast na pojistném částkou 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele.

Nově by měly vzniknout dva limity, kdy překročení jednoho nebo druhého bude vést k účasti na pojistném u dohody o provedení práce:
  • 1. limit: 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele,
  • 2. limit: 40 % průměrné mzdy u všech zaměstnavatelů v úhrnu.
První limit je obdobou současného limitu 10 000 Kč. Jen místo pevně dané částky je vyjádřen v procentech. Po překročení limitu 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele vzniká zaměstnanci účast na pojistném.

Druhý limit se použije v případě, že má zaměstnanec více DPP u více zaměstnavatelů. Nově bude každý zaměstnavatel do 20. dne následujícího měsíce posílat na sociální správu hlášení o všech zaměstnancích na DPP a jejich vyměřovacích základech – jmenovitě po zaměstnancích. Uvádět se budou i zaměstnanci na DPP, kteří v daném konkrétním měsíci nepracovali, a tudíž jim nevznikl nárok na odměnu. Sociální správa zjistí, zda úhrn vyměřovacích základů u všech zaměstnavatelů u daného zaměstnance překračuje 40 % průměrné mzdy. Pokud překročí, informuje všechny zaměstnavatele o nutnosti odvést pojistné.

Přibude také nová informační povinnost pro zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude muset prokazatelně písemně nejpozději v den nástupu informovat zaměstnance o jeho informační povinnosti. Zaměstnanec musí potvrdit, že byl informován. A zaměstnavatel má povinnost potvrzení o informování evidovat. Zaměstnanec bude povinen informovat zaměstnavatele o tom, že vykonává práci na DPP ve stejném měsíci i u jiného zaměstnavatele, a to nejpozději v den nástupu k dalšímu zaměstnavateli.

V případě, že zaměstnanci na DPP vznikne účast na pojistném, nebude u něj již možné aplikovat srážkovou daň. Ale odměna z DPP s účastí na pojistném bude podléhat zálohové dani. Obdobně jako to nyní platí pro zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti.

Změny v oblasti DPH

Kromě výše zmíněné změny u odpočtu při pořízení osobního automobilu M1 dochází ke změně sazeb DPH.

Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH ve výši 15 % a 10 %. Nově bude jen jedna snížená sazba ve výši 12 %. Základní sazba zůstává ve výši 21 %. V souvislosti s tím dojde k přesunu některých služeb a zboží ze snížené do základní sazby. V tuto chvíli probíhá mezi poslanci debata o zatřídění některých položek. Finální podoba toho, které zboží a služby budou v základní a které ve snížené sazbě DPH, není v tuto chvíli známa.

Dodání knihy, a to včetně elektronických knih bude osvobozeno od daně s nárokem na odpočet. V případě pochybností, zda se jedná o osvobozené dodání knihy, může plátce využít závazného posouzení.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

Ventilatory.net
Ventilátory a díly pro vzduchotechniku.
www.ventilatory.net

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme