Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. 11. 2016


Bc. Michaela Sobotková
26. 8. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude od 1. 11. 2016 vždy nabyvatel. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

Foto: Fotolia

 

Novelou zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí se začneme řídit od 1. listopadu 2016. Kromě zásadní změny v osobě poplatníka této daně nás čekají také změny týkající se předmětu a základu daně a osvobození od daně.


 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.
 
Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tedy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016.
 
U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí je v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí je to potom den nabytí účinnosti smlouvy.
 
V praxi to bude znamenat, že pokud podáte návrh na vklad práva z kupní nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí do 31. 10. 2016 (a nejste dohodnuti, že daň zaplatí kupující), zaplatí daň převodce (prodávající) a nabyvatel (kupující) bude ručitelem. Pokud návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podáte od 1. 11. 2016, řídíte se již novou právní úpravou a daň zaplatí nabyvatel (tedy kupující).
 
Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).
 
Novela obsahuje kromě jiného i následující poměrně zásadní změny. Pojďme si je tedy postupně představit.

1. Změna týkající se osoby poplatníka daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.

2. Změny týkající se předmětu daně

Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí

Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona (§ 2 písm. l), která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického podílu na takové budově. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona (např. nabytí vodovodního a kanalizačního potrubí).

Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby

Nově se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které podléhá zdanění daní z nabytí nemovitých věcí, považuje i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

Změny týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob

Vynětí z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se nově netýká případů nabytí vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na společníka. V případech převodu jmění na společníka, podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, je-li v majetku obchodní společnosti nebo družstva nemovitá věc, je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

3. Změny týkající se základu daně

Určení základu daně v případě směny nemovitých věcí

V případě směny nemovitých věcí:
  • se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci, za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté plnění (např. úhrada dluhu za prodávajícího),
  • srovnávací daňovou hodnotou je částka odpovídající 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny,
  • je-li ale nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (tj. v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti), je součástí sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité věci.

Příklad

Pan Holý a pan Vaněk se dohodli, že si mezi sebou smění byt 3+1 se zjištěnou cenou 3 000 000 Kč za byt 2+1 se zjištěnou cenou 2 240 000 Kčdoplatek 560 000 Kč.
 
a) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 3+1
 
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané nemovité věci).
 
Srovnávací daňová hodnota: zjištěná cena bytu 3+1 = 3 000 000 
Sjednaná cena: 560 000 Kč
 
Nabývací hodnotou při nabytí bytu 3+1 je srovnávací daňová hodnota ve výši 3 000 000 Kč, která je vyšší než sjednaná cena.
 
Pokud by byl v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti, byla by pro poplatníka nabyvatele nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci. V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 2+1 a doplatek, tj. 2 240 000 Kč + 560 000 Kč = 2 800 000 Kč.
 
Pokud by byl v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek či dobrovolný svazek obcí, uplatnilo by se osvobození podle § 6 zákonného opatření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) by nepodával daňové přiznání.
 
b) Daň z nabytí (převodu) vlastnictví k bytu 2+1
 
Nabývací hodnota se určí porovnáním srovnávací daňové hodnoty (tj. 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny) se sjednanou cenou (nepřihlíží se k hodnotě pozbývané nemovité věci).
 
Srovnávací daňová hodnota: zjištěná cena bytu 2+1 = 2 240 000 
Sjednaná cena: 0 Kč
 
Nabývací hodnotou při nabytí bytu 2+1 je srovnávací daňová hodnota ve výši 2 240 000 Kč.
 
Pokud by byl v případě směny na straně prodávajícího územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí či Regionální rada regionu soudržnosti, byla by pro poplatníka nabyvatele nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena, jejíž součástí je i hodnota nabyvatelem pozbývané nemovité věci. V daném případě by sjednanou cenou byla hodnota pozbývaného bytu 3+1, tj. 3 000 000 Kč.
 
Pokud by byl v případě směny na straně nabyvatele územní samosprávný celek či dobrovolný svazek obcí, uplatnilo by se osvobození podle § 6 zákonného opatření po novele a nabyvatel (obec, svazek obcí) by nepodával daňové přiznání.

Rozšíření možnosti použití směrné hodnoty

Možnost použití směrné hodnoty je nově rozšířena také na případy nabytí vlastnického práva k pozemku, na kterém není trvalý porost s výjimkou náletových dřevin či živého plotu, a zároveň na něm není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do výměry 25 m2 a k němuž není zřízeno právo stavby.

Zjištěná cena v případě nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu

Je-li nabýváno vlastnické právo k obchodnímu závodu nebo jeho části, jejichž součástí je nemovitá věc, je nabývací hodnotou zjištěná cena. Pokud by byly do této zjištěné ceny obchodního závodu započteny dluhy převzaté nabyvatelem, zjištěnou cenou nemovité věci je pro účely určení základu daně nově zjištěná cena bez započtení těchto dluhů.

4. Změny týkající se osvobození od daně

Zavedení úplného osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky

Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, a to vždy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do majetku územního samosprávného celku či dobrovolného svazku obcí.
 
V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinnost podávat daňové přiznání.

Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek

Osvobození se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.
 
Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.
 
 
Související článek:
Změny v dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2016


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ondřej Drbal
Vojenské zboží, instalace linuxu
www.drbal.cz

Eltym Hronov spol. s r.o.
Elektroinstalace, hormosvody, projekční práce elekto, eshop svítidel
www.eltym.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,66 Kč
0,010 Kč
23,82 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru