Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daň dědická a darovací od roku 2014


Ing. Michaela Martínková
4. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U právnických osob, které nabývají dary, je zdanění vyšší než do konce loňského roku. Sazba daně je 19 %.

Foto: Fotolia

 

Od roku 2014 byla zcela zrušena daň dědická u všech fyzických i právnických osob. U daně darovací je tomu jinak a od letošního roku může být v některých případech daňová zátěž i vyšší než dříve.


 
Řada lidí zaregistrovala informaci o tom, že od roku 2014 byla zrušena daň dědická a darovací. Úplné zrušení daní nastalo skutečně v případě dědění pro všechny poplatníky, ale u daru tomu tak není, jak si vysvětlíme v tomto článku.
 
Předně je nutné uvést, že byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, a to k 31. 12. 2013 (často nazýván jako „zákon o trojdani“). Minimálně začátkem roku 2014 se však tímto zákonem museli ještě řídit všichni, kdo obdrželi dar v roce 2013, nebo zdědili majetek od zůstavitele, který zemřel v roce 2013.
 
Například neziskové organizace musely ještě do 30. 1. 2014 podat daňové přiznání, ve kterém uvedly všechny obdržené dary za rok 2013, které byly osvobozené od daně darovací, takže jejich daňová povinnost k dani darovací byla nakonec nulová.
 
V případě darování a dědění mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny (v podstatě příbuzní v řadě přímé a pobočné) bylo také aplikováno osvobození od daně a nebyla ani povinnost podat daňové přiznání.
 
Pokud však nebyla podmínka pro osvobození dodržena, bylo nutno podat daňové přiznání a čekat na platební výměr od finančního úřadu na daň dědickou či darovací, neboť to byly jediné daně, které byly splatné až s doručením platebního výměru. Může se tedy stát, že i v roce 2014 dorazí k rukám daňového poplatníka platební výměr na daň dědickou či darovací, protože jím bude vyměřena povinnost vztahující se k události před 1. 1. 2014.

Dědění a darování se přesunulo do zákona o daních z příjmů

Celá problematika dědění a darování se přesunula ze zrušeného zákona o trojdani do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). Jak jsem již naznačila v úvodu, otázku dědění nemusíme v daních již řešit, protože zákon o daních z příjmů považuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu za osvobozený, a to jak pro fyzickou osobu (viz § 4a písm. a) ZDP), tak pro právnickou osobu (viz § 19b odst. 1 písm. a) ZDP). Po vypořádání notářského poplatku za dědické řízení již tedy žádné odvody do státního rozpočtu nehrozí.
 
Darování je v zákoně o daních z příjmů zakotveno v nově používaném slovním spojení bezúplatný příjem. Dá se říci, že se ze zákona o trojdani přesunula prakticky všechna osvobození pro fyzické osoby.
 
Známé pravidlo, že darování mezi příbuznými a manželi nepodléhá daním, zůstalo zachováno i v daních z příjmů. Ostatní darování však již podléhá zdanění sazbou daně z příjmů, což v některých případech může být poměrně více, než kolik činila daň darovací do konce roku 2013.

Příklad

Paní Nováková se rozhodla darovat své úspory ve výši 0,5 mil. Kč své vnučce a 0,5 mil. Kč kamarádce této vnučky, protože se o ni obě dívky staraly ve stáří a pomáhaly jí v každodenním životě. Učinila tak v roce 2013 a v roce 2014.
 
Daňové povinnosti zachycuje tato tabulka:
 
Dar Daňová povinnost
2013 – vnučka 0,5 mil. Kč osvobozeno od daně darovací
2014 – vnučka 0,5 mil. Kč osvobozeno od daně z příjmů
2013 – kamarádka 0,5 mil. Kč daň darovací
7 % z částky nad 20.000 Kč (tj. 480.000 Kč) = 33.600 Kč
2014 – kamarádka 0,5 mil. Kč daň z příjmů
15 % z 500.000 Kč = 75.000 Kč


Z tabulky je patrné, že darování u nepříbuzných osob má v roce 2014 výrazně vyšší daňovou zátěž (do roku 2013 tomu bylo až od částky daru 7 mil. Kč, kdy byla darovací daň stanovena na 820.000 Kč a 18 % ze základu nad 7 mil. Kč).
 
Samozřejmě by ona dívka ve svém daňovém přiznání mohla uplatnit všechny slevy na dani i k tomuto příjmu. Pokud by neměla žádný jiný příjem, snížila by svou daňovou zátěž minimálně o částku slevy na dani na poplatníka o 24.840 Kč, ale i tak by byl dar zdaněn více, než tomu bylo v roce 2013.
 
Pokud by kamarádka vnučky paní Novákové peníze obdržela až na základě odkazu v rámci dědického řízení, nehradila by kromě notářského poplatku již žádnou daň.

Nabytí daru u právnické osoby

V případě právnických osob, které nabývají dary, je jejich zdanění ještě vyšší než doposud, protože jejich sazba daně z příjmů aktuálně činí 19 % (u daru do roku 2013 by vyšší sazbu platily až od hodnoty daru 10 mil. Kč, přičemž nejnižší sazba byla do 1 mil. Kč 7 %).
 
Navíc od roku 2014 se u darů uvádí bezúplatný příjem v řádném daňovém přiznání k dani z příjmů, a daň se tedy hradí automaticky bez vyměření. Dříve však u darů nebyla výjimka, že k vyměření darovací daně došlo až s mnohaletým posunem od podání daňového přiznání a daň se hradila na základě zaslaného platebního výměru ze strany finančního úřadu (např. naše kancelář u jednoho klienta, kde bylo podáno daňové přiznání k dani darovací v roce 2011, stále čeká na vyměření této daně a klient hradit daň doposud nemusí; od roku 2014 bude však daň z daru poskytnutého v daném roce odvedena ve lhůtě pro podání daňového přiznání).
 
Veřejně prospěšní poplatníci, kteří jsou vymezeni dle § 17a ZDP (dříve poplatník, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání, byť se definice ne zcela kryje s původní – např. již jimi nejsou společenství vlastníků jednotek a profesní komory) mají i nadále osvobozeny dary (nově tedy bezúplatné příjmy), pokud je použijí pro vymezené účely nebo na kapitálovou dovybavenost.
 
Pokud nemají žádné zdanitelné příjmy, nemusí ani podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a ani oznamovat, že jim žádná daňová povinnost nevznikla (což mají všechny ostatní právnické osoby kromě společenství vlastníků jednotek, byť by vůbec nevyvíjely činnost).
 
Mnoha spolkům, jak se dnes nazývají občanská sdružení, tedy odpadne administrativní starost v podobě podávání daňového přiznání na přijaté dary, byť je do konce roku 2013 stejně nedanily. Od roku 2014 jsou tyto dary považovány za bezúplatný příjem osvobozený od daně z příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP.
 
V zákoně je dále stanoveno, že toto osvobození se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. To obecně navozuje dojem, že by se příjmy uvedly do daňového přiznání a následně v rámci úprav daňového základu vyjmuly ze zdanění jako osvobozené.

Podle mého názoru ale bude možné, aby spolky nepodávaly daňové přiznání vůbec a ani neoznamovaly, že jim nevznikla žádná povinnost – právě tím uplatnily možnost osvobození bezúplatných příjmů (zákon nikde nestanovuje rovnítko mezi uplatnit = uvést v daňovém přiznání, byť to většinou je nutné a jinak nelze odvodit).
 
V některých případech by bylo ale dokonce účelné osvobození nevyužít – pokud by totiž byly bezúplatné příjmy předmětem daně, lze k nim uplatnit i související výdaje a mohly by kompenzovat ziskovou činnost spolku, pokud by byly vyšší než ony bezúplatné příjmy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
17. 2. 2019 17:34:47
Pochopila jste správně, nejde v tomto případě o příbuzné v linii přímé ani vedlejší pro účely zákona o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Tyny
8. 2. 2019 18:40:37
Jestli jsem to dobře pochopila, tak pokud můj bratranec mému synovi byt daruje (s uvedením doživotního práva užívání v LV, není dar osvobozen od daně? Ještě jednou velice děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 2. 2019 12:44:03
dobrý den, buď se musí jednat o dar nebo nabytí z dědictví- ale darovat formou závěti podle mého soudu není právně možné. Jinak dar bratranci nebo i jeho synovi není osvobozen, protože se nejedná o příbuzné v linii vedlejší, které vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 10, odst. 3, písm. c).
Hlášení závadného obsahu

Tyny
8. 2. 2019 11:59:09
Dobrý den, můj bratranec chce mému synovi darovat byt formou závěti, s doživotním právem užíváním pro sebe a jeho manželku. Je tato forma přípustná a osvobozená od daně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
27. 6. 2017 9:28:31
Dobrý den, příjmy osvobozené od daně se do přiznání neuvádějí.
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Brázda
27. 6. 2017 8:25:38
Dobrý den, v nedávno ukončeném dědickém řízení jsem zdědil po matce pozemek v hodnotě cca 1,1 mil. Daň dědickou zřejmě neplatím žádnou. Musím však tuto hodnotu dědictví uvést do daňového přiznání z příjmů, byť na výši tétodaně nebude mít tato částka žádný vliv?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2017 13:00:03
K dotazu paní Hanky: Oprávněné dědice řeší občanský zákoník, určitě je nemůžete jen nechat "zapsat", ale dědění se řídí zákonem a až poté je možné svou část darovat - mezi rodiči a dětmi je darování osvobozené od daně.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 5. 2017 12:57:27
K dotazu pana Nováka: Dar je skutečně osvobozený od daně z příjmů
Hlášení závadného obsahu

Hanka
31. 5. 2017 12:22:59
Dobrý den,řeším pozůstalost po manželovi,mám 2 děti a nevím jestli je lepší je hned zapsat jako dědice nebo jim to později darovat? Děkuji za odpověď Hanka
Hlášení závadného obsahu

Novák Jan
31. 5. 2017 7:49:55
Dobrý den,s manželkou mám pozemek v SJM, který chci nyní darovat sestře a jejímu manželovi opět do SJM.Je tento dar osvobozen od daně z příjmů?Děkuji.Jan
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
16. 5. 2017 18:56:47
Dobrý den, do smlouvy příbuzenský bvztah uvádět nemusíte, ale musíte být schopni ho případně prokázat.
Hlášení závadného obsahu

Jana R.
16. 5. 2017 13:31:01
Dobrý den, strýc mi chce darovat dům s pozemkem. Musíme tento vztah nějak ošetřit v darovací smlouvě? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
31. 3. 2017 7:13:48
Dobrý den, zákon o daních z příjmů hovoří o příbuzenském vztahu v linii vedlejší, pokud jde o strýce. Podle výkladu pojmu příbuzenství jde o vztah, kdy osoby nepocházejí jedna od druhé, ale mají společného předka, což zde není.Ř ešením by bylo přijmout dar od tety.
Hlášení závadného obsahu

Petr
30. 3. 2017 14:46:04
Dobrý den, řeším dar - převod peněz od strýce, který je manželem sestry mého otce. Je to tedy můj vlastní strýc, ale nejsme pokrevně příbuzní. § 10 odst.3 písm. c) zákona o dani z příjmu hovoří strýci jako o příbuzném ve II. skupině, v občanském zákoníku je ovšem příbuzenství definováno jako vztah osob založený na pokrevním poutu (např. vztah mezi manželem a příbuznými druhého manžela je definován jako švagrovství). Je tedy takový příjem osvobozen? Díky Petr
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 3. 2017 21:43:19
Dobrý večer, tento dar je od daně osvobozen a přiznání podávat nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

Karel
28. 3. 2017 19:03:07
Dobrý den. Chci darovat svému synovi 1500000 Kč. Musí syn podat daňové prohlášení a bude platit daň ? Děkuji Karel Havlíček
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
17. 3. 2017 9:43:49
Dobrý den, dědictví se vypořádává v momentě úmrtí, darování během živost. u tohoto příbuzenského vztahu je osvobozeno od daně v obou případech, ale je lepší zajistit darování, protože z dědictví se pak musí platit poplatek notáři.
Hlášení závadného obsahu

Kacka
17. 3. 2017 8:38:19
Dobrý den, plně nechápu systém darování a dědictví. Tchani chtějí aby jsme sdedili chalupu a byt. Platí se dědická daň? Je lepší nemovitosti darovat?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
15. 3. 2017 22:13:35
Dobrý večer, toto darování je osvobozené od daně.
Hlášení závadného obsahu

Jana
15. 3. 2017 18:50:24
Dobrý den. Dostala jsem od strýce - nepřímá linie 1/2 domu s pozemky. Musím zdanit 15 % ? v daňovém přiznání § 10 bezúplatný převod? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 2. 2017 14:20:14
Dobrý den, pokud hodnota jednotlivé transakce nepřevýšila 5 mil. Kč, není třeba oznamovat. ale pro případné prokázání, za co byly prostředky přijaty na bankovní účet, bych písemnou smlouvu na peněžitý dar vřele doporučila.
Hlášení závadného obsahu

Jana
28. 2. 2017 14:15:10
Dobrý den,syn se snachou vlastnili v podílovém spoluvlastnictví byt.Před rozvodem syn daroval svůj podíl snaše a ta mu při podpisu darovací smlouvy nemovitosti zaslala peníze na účet. Darovací smlouvu na finanční prostředky neuzavírali - pouze domluvili ústně. Byl to dar proti daru. Je nutno oznamovat finačnímu úřadu?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 2. 2017 16:53:57
Dobrý den, darování bude od daně z příjmů osvobozeno.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
8. 2. 2017 14:44:03
Dobrý den, synovec by rád daroval manželovi byt v hodnotě cca 3mil. Kč. Jak to, prosím, bude v tomto případě s darovací daní /daní z příjmu/?
Děkuji Sedláková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
8. 2. 2017 14:32:56
Dobrý den, příjem ze SJM je pro účely daní považován, jakoby se jednalo o jednu osobu, a dar od sestry je osvobozen od daně z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Jana S.
7. 2. 2017 17:37:49
Dobrý den,
chtěla bych se poradit ohledně darování nemovitosti ve společném jmění manželů.
Sestra se svým manželem mě chtějí darovat rodinný domek, který mají ve společném jmění (SJM).
Není mě ale jasné, jak to bude se zdaněním tohoto daru.
Od sestry bych neměla daň platit žádnou, ale nejsem si jistá jestli u švagra to není jinak.
Děkuji za odpověď.
Jana S.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2017 7:18:04
Dobrý den, v § 10, odst. 3, písm. c) zákona o daních z příjmů jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé bez dalších výjimek, není tedy třeba tento dar zdaňovat.
Hlášení závadného obsahu

Milan
24. 1. 2017 21:35:57
Dobrý den. Rodiče mi darovali zemědělský pozemek, ornou půdu na němž jako osvč podnikám ( obhospodařuji), jakým způsobem mám tento pozemek zdanit, resp. jeho nabytí zdanit? Děkuji Fiala
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
22. 9. 2016 22:47:36
K dotazu Michaely: Dcera bude mít dar osvobozený, Vy jako OSVČ musíte skutečně odvést DPH, daň z příjmů při plně odepsaném autě nijak neovlivní.
Hlášení závadného obsahu

MIchaela Martínková
22. 9. 2016 22:45:40
K dotazu "Pavlokovak": Syn má příjem osvobozený od daně, ale podnikatel musí počítat s tím, že jde o vyřazení majetku z obchodního majetku pro soukromé potřeby, které má dopad do daně z příjmů i DPH za něj osobně.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
22. 9. 2016 14:57:30
Dobrý den, pracuji jako OSVČ, v rámci činnosti jsem používala automobil. Ten je již zcela odepsán. Mohu darovat tento automobil dceři, resp. jaké náklady z toho budou plynout pro mě jako OSVČ a pro dceru jako obdarovanou? Předpokládám, že já odvedu DPH z ceny běžné, daň z příjmů nebudu odvádět ani já jako osvč ani dcera?
Hlášení závadného obsahu

Pavlokovak
21. 9. 2016 9:54:53
Dobrý den, je darování automobilů od otce-podnikatele synovi předmětem daně z příjmu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 9. 2016 19:15:49
Dobrý večer, toto darování je osvobozeno od daně z příjmů podle § 10, odst. 3, písm. c) bod 1.
Hlášení závadného obsahu

Martina V.
4. 9. 2016 9:13:45
Dobrý den, manžela rodiče vlastní pozemek, který nám chtějí bezúplatně darovat do společného jmění manželů. Je tento příjem pro oba dva manžela a mě jako snachu osvobozen od daně z příjmu? Velice děkuji za odpověď. Martina V.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 8. 2016 20:39:20
Dobrý večer, dotaz se netýká prvotně daňově problematiky, doporučuji se obrátit na právníka.
Hlášení závadného obsahu

petr
25. 8. 2016 19:38:00
dobrý den Tchán má naspořené peníze cca1000000kč které mi chtěl darovat příbuzní všichni souhlasí nyní leží po 2 infarktech v bezvědomí můžete mi poradit co máme dělat on je v nemocnici a peníze pod matrací chceme vše legálně ale neplatit státu
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 7. 2016 7:04:57
Dobrý den, darování nemovitosti v tomto případě spadá do kategorie osvobozených bezúplatných příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Honza
11. 7. 2016 13:50:14
Dobrý den,

patříme do přímé či vedlejší linie z hlediska osvobození od darovací daně, když bude probíhat převod nemovitosti mezi mými rodiči a mojí manželkou? Děkuji. H.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 6. 2016 17:03:06
Dobrý večer Romane, rozdělení již není na I. a II. příbuzeneckou skupinu, ale na příbuzné v linii přímé a linii vedlejší. Zde však tento vztah vyjmenovaný není, takže manžel vnučky nespadá do osvobození, kdyby babička darovala zahradu i Vám. Ledabyste dnes měli rozdělené SJM a babička darovala jen vnučce.
Hlášení závadného obsahu

Roman
29. 5. 2016 18:57:06
Dobrý den,
babička mojí manželky vlastní zahradu, kterou chtěla prodat a přilepšit si tak k důchodu.
Společně jsme se domluvili na tom, že bude lepší, když od ní zahradu odkoupíme my a zůstane tak v rodině jako investice pro naše budoucí potomky. Vzhledem k tomu, že jak jsem pochopil, není bohužel z daňového hlediska v našem státě tento postup výhodný, chci se zeptat, zda je možno nás (budoucí SJM) zahradou obdarovat s tím, že my babičku obdarujeme finančními prostředky? A dále se chci zeptat, jak se v tomto případě bude pohlížet na mne? Spadám do II. příbuzenské skupiny nebo III. příbuzenské skupiny, když nejsem manželem dítěte, ale vnučky? A opačně, do které skupiny se řadí babička mé ženy z mého pohledu? Tedy z pohledu daní? Děkuji Roman
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 5. 2016 19:13:36
pokud v dané nemovitosti nemáte 2 roky bydliště před prodejem, podléhá do lhůty 5 let od nabytí tento příjem zdanění. Jako výdaj můžete uplatnit cenu dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí darem.
Hlášení závadného obsahu

Čapek
10. 5. 2016 11:46:24
Mám dotaz zda v případě darování nemovitostí od rodičů jsem v případě dalšího prodeje platit daň z příjmu, Vlastním nemovitost 4 roky. díky Čapek
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 5. 2016 12:22:16
Dobrý den, pokud nebudete bazar provozovat jako soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, pak tyto dary nebudou podléhat dani. Ale určitě při opakované činnosti při pořádání tohoto dobročinného bazaru bude vhodné nastavit správně všechny mechanismy nejen právní, ale i účetní.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
8. 5. 2016 18:23:58
Chci provozovat dobročinný bazar,prodávat věci,které darují lidé.Podléhá toto nějaké dani z daru?Děkuji za odpvěd
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 5. 2016 12:55:39
Dobrý den, tyto bezúplatné příjmy řeší § 10, odst. 3, písm. c), bod 1 zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb., kde jsou vyjmenovány i příbuzní v řadě vedlejší.
Hlášení závadného obsahu

Honza
6. 5. 2016 10:40:53
Dobrý den, máme dům ve SJM a z určitého důvodu jej chceme převést na rodiče jednoho z nás na základě darovací smlouvy. Pochopil jsem, že se zde žádná daň nemusí platit (i když je to např. ve vztahu neteř/synovec - rodiče manžela/lky), je to prosím tak? Případně který paragraf daného zákona toto konkrétně řeší? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
5. 5. 2016 21:35:36
Dobrý večer, daň darovací již byla zrušena, dary přijaté v souvislosti s podnikání budou zahrnuty do běžného základu daně pro podnikání.
Hlášení závadného obsahu

Eliška
5. 5. 2016 19:07:05
Dobrý den, klient fyzická osoba - lékař přijal dar dvou masážních lehátek, která bude mít v ordinaci a používat k léčbě. Musí tento dar zdanit darovací daní? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
6. 3. 2016 12:04:25
K dotazu paní Renaty: Dary u s.r.o. podléhají dani z příjmů v obecném základu daně. DPH se odvést podle mého názoru nemělo, nejednalo se o žádné poskytnutí služby či přenechání práva apod.

K dotazu paní Jitky: dary jsou osvobozeny podle §19b, odst. 2, písm. b), bod 1 a tyto se do daňového přiznání neuváději, pokud se nerozhodnete, že osvobozené nebudou - pak by se zahrnuly standardně do základu daně.
Hlášení závadného obsahu

Renata
4. 3. 2016 12:09:32
Dobrý den, prosím můžete mi poradit? Na základě sponzorské smlouvy jsme v roce 2015 přijali dar ve výši 150.000 Kč. Dar bude v budoucnu využit na nákup sportovního vybavení. Z tohoto daru jsme odvedli pro jistotu DPH. Je to předmět i daně z příjmů? Nejsme žádná neziskovka , jsme klasická s.r.o.. Daň darovací už se od roku 2015 neplati a tak jestli tuto částku mám zahrnout do DPPO? Moc Vám děkuji !
Hlášení závadného obsahu

Jitka Hašková
1. 3. 2016 10:57:33
Dobrý den, budu vyplňovat daňové přiznání za zapsaný spolek věnující se cyklistice, jedinými příjmy jsou dary od dvou firem (sportovní obchody) na které máme darovací smlouvu. Kam tedy mám dary napsat v daňovém přiznání a musím je tam tedy psaát ? Dříve jsme podávali přiznání darů do konce ledna na zvláštním formuláři. Děkuji Hašková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 2. 2016 17:44:11
dobrý večer, tyto dary žádnému zdanění nepodléhají.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
4. 2. 2016 10:21:54
dobrý den, jsme zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) s cílem pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v církevním prostředí a naše příjmy sestávají výhradně ze soukromých darů obětavých jednotlivců. nabyté prostřeky jsou využívány čistě na provoz spolku v souladu s hlavním účelem uvedeným ve stanovách. jev tomto případě potřeba odvádět daň z přijatých darů? děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 2. 2016 21:42:32
Pokud nesplníte podmínky §4, odst.1, písm. a) zákona o daních z příjmů, musíte příjem z prodeje zdanit a jako výdaj si můžete uplatnit cenu nemovitosti, kterou by měla v době darování a zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí.
Hlášení závadného obsahu

Veronika N.
2. 2. 2016 13:54:33
Dobrý den, v lednu 2015 jsem získala darem rodinný dům od své maminky. V listopadu jsem nemovist prodala. Podala jsem Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Chtěla jsem se zeptat, jestli musím podávat ještě nějaké daňové přiznání, nebo je takto moje povinnost vůči FÚ splněna. Děkuji. Veronika N.
Hlášení závadného obsahu

martinet
28. 1. 2016 23:04:59
Dobrý den, má teta mi v roce 2015 darovala bytovou jednotku s doživotním užíváním bytu (služebnost bytu). Je nutné podávat daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí popř. hlásit FÚ? Díky předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2016 11:22:02
Darování mezi příbuznými nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí ani dani z příjmů, pouze při daru vyšším než 5 mil. Kč máte oznamovací povinnost vůči FÚ ve vztahu k osvobozeným příjmů z tohoto darování.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Gregorova
26. 1. 2016 11:05:18
Dobrý den,bratr si bere hypotéku, aby mi pomohl zafinancovat koupi menšího domku. V současnosti prodáváme s manželem dům a byt(rozvod). Po prodeji zaplatím bratrovi celou hypotéku a bratr by mi domek daroval. Budu muset platit znovu daň z převodu, která se už jednou platí při koupi? Předem děkuji za odpověď.
Gregorová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
25. 1. 2016 18:19:11
Daň z nabytí nemovitých věcí připadá v úvahu jen při úplatném převodu.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
25. 1. 2016 11:47:36
Dobrý den, formou zavěti jsem zdědila od nepříbuzného nemovitost. Platí pro mě daň z nabytí nemovitosti? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2016 19:48:49
Daň darovací již není platná, měla jste zřejmě na mysli daň z příjmů. ale ani ta v tomto případě neovlivní dar. jen pokud by hodnota daru překročila 5 mil. Kč, je povinnost oznámit tento osvobozený příjem na FÚ.
Hlášení závadného obsahu

Jitka Handšuhová
23. 1. 2016 17:46:17
Dobrý den.Maminka chce darovat byt bez zařízení svému synovi.Bude darovací smlouva osvobozena od daně darovací? Děkuji.Handšuhová
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
20. 1. 2016 7:13:59
Dobrý den, daň z příjmů se v tomto případě neuplatní.
Hlášení závadného obsahu

Martin Brůček
18. 1. 2016 13:05:40
Dobrý den,
přítelkyně mně darovala polovinu pozemku, na kterém v tomto roce hodláme stavět. Žijeme spolu od dubna 2013 ve společné domácnosti (ale trvalé bydliště nemáme společné). Je nutno platit daň z příjmu? Nebo stačí čestné prohlášení, že žijeme ve společné domácnosti déle než 1 rok před podpisem darovací smlouvy?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
14. 1. 2016 14:36:51
Darování mezi příbuznými je osvobozeno od daně z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Jana
14. 1. 2016 12:01:30
Dobrý den, manžel od rodičů před 10 roky, dostal darem starou stodolu, několik let jsme ji opravovali ze společných prostředků. Před rokem jsme se vzali.Nyní mi manžel chce polovinu domu darovat. Co je nutné udělat. Budeme muset mít odhad majetku, budeme platit daň? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Václav
13. 1. 2016 10:59:12
Dobrý den.
Smanželkou jsme vlastnili byt a pozemnky ve formě spoluvlastnictví.Po úmrtí manželky veškeré nemovitosti přešli na mě,Je třeba nějak upravovat na finančním úřadě. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
11. 1. 2016 9:49:24
Dobrý den, pokud dar slouží k účelům vymezeným v § 20, odst. 8 nebo kapitálové dovybavení, jsou dary osvobozeným plněním dle § 19b, odst. 2, písm. b), bod 1. Ale můžete se rozhodnout tento dar neosvobozovat a k němu uplatnit všechny výdaje - blíže viz § 19b, odst. 3.
Hlášení závadného obsahu

Růžena
11. 1. 2016 9:35:43
Dobrý den, jsme pobočný spolek svazu diabetiků. Od Správy majetkového portfolia jsme koncem roku 2015 obdrželi finanční dar. Dotaz zní, zda musíme odvést 19% daň? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
29. 12. 2015 21:45:06
Tyto bezúplatné příjmy najdete v § 10, odst. 3, písm. c) platného zákona o daních z příjmů
Hlášení závadného obsahu

Matěj
29. 12. 2015 19:15:45
V rodině jsem získali byt ve vlastnictví titulem darování z rodiče na dítě. Podle všech uváděných informací by tento akt měl být osvobozen od daně a nemělo by se ani podávat daňové přiznání k tomuto převodu. Mám možná úplně hloupý dotaz - chtěl jsem najít tuto záležitost v aktuálním znění daně z příjmů, ale darování nemovitosti jsem v příslušné části k bezúplatným příjmům (asi jde o paragraf 4a) jsem nenašel žádný bod, kam by to mělo zapadat. Kam tedy tento právní akt spadá. Díky za odpověď, Matěj
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
28. 12. 2015 12:47:17
Dobrý den, v ČR žádná daňová povinnost při tomto darování není.
Hlášení závadného obsahu

lenka
28. 12. 2015 0:02:45
dobry den, sestre som darovala 1/2 pozemku. je nutne platit dan z bezuplatneho prevodu tohto pozemku? je rovnako nutne podat danove priznanie? ide o pozemok v CR
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
10. 11. 2015 9:36:09
Dobrý den, darování nemovitostí nemusíte na FÚ hlásit, ani pokud převýší hodnotu danou zákonem, kdy se bezúplatný příjem od roku 2015 musí na FÚ nahlásit. ale do konce ledna 2016 musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitostí - buď řádné, pokud jste ještě žádnou nemovitost v příslušnosti daného FÚ nevlastnil, nebo dílčí, kam uvedete jen změny.
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
10. 11. 2015 0:43:11
Matka mně darovací smlouvou darovala pozemky. Mojí povinností je jen do konce ledna 2016 podat daňové prohlášení nemovitosti? Děkuji T.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
9. 11. 2015 21:05:27
Doporučuji uvést tento darovaný majetek jen v podrozvahové evidenci drobného majetku s nulovým oceněním kvůli inventarizaci hmotného majetku.
Hlášení závadného obsahu

Monika
9. 11. 2015 15:42:04
Dobrý den, jsme nezisková organizace (domov mládeže)byla nám darovaná lednička. Co vše musíme udělat? Sepsali jsme darovací smlouvu s protistranou. Jak si tuto ledničku zadám do účetního programu POHODA, aby bylo vše podle zákona?Předem děkuji za odpověď.Monika
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 11. 2015 13:00:13
Dobrý den, tento dar není nutné správci daně nijak oznamovat.
Hlášení závadného obsahu

lubomír musil
2. 11. 2015 5:19:43
Dobrý den, hodlám svému synovi darovat 300000 Kč, daň
je v tomto případě zřejmě nulová, musí však syn podat daňové
přiznání resp.musí tuto částku uvést ve svém přiznání
daně z příjmů ? Děkuji. Musil
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
IPsecure.cz s.r.o.
Prodejce a instalační firma bezpečnostních IP kamerových systémů.
www.ipsecure.cz

Eldis, s.r.o.
Výrobce a distributor LED světelné techniky
www.dobreled.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru