Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2018


Redakce
25. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobé ošetřovné se zavádí od 1. června 2018. Pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Foto: 123RF

 

Už od ledna jde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a zvýšily se důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Co dalšího se ještě změnilo?


 

Vyšší minimální a zaručená mzda

Od 1. ledna letošního roku se zvýšila minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzrostla z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizovaly i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a veřejné správě, kteří dostávají plat.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy došlo od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Vyšší důchody

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýšily od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se:
 • základní výměra zvýšila o 150 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvýšila o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Důchody se tak zvýší v průměru o 475 Kč. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není třeba o ně žádat.

Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018:
 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612,
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku a vyšší přídavek na dítě

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dochází od ledna k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku. Zruší se omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude možné čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč).

Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než podle dřívějších pravidel (až 6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji.

Ti, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, mohou nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.

Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat vyšší rodičovský příspěvek – namísto dřívějších 220 000 Kč půjde nově o 330 000 Kč. Tato novinka se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.

Rozšíří se také okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 Kč pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 Kč měsíčně podle věku dítěte.

Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách.

O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek úřad práce zvýší dávku po doložení dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky.

Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled.

Pokud žádost o změnu volby nepodáte, výše rodičovského příspěvku se vám nezmění a příspěvek budete dostávat ve stejné výši, jaká vám náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.

Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů. Tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud například limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.).

Nemocenské pojištění

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:
 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu,
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2018 následující:
 • první redukční hranice činí 1 000 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 499 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 998 Kč.

Dávka otcovské poporodní péče (tzv. otcovská)

Dávka otcovské poporodní péče neboli otcovská se zavádí od 1. února 2018. Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.

Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.

Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.

Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období šesti týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.

Další informace naleznete v článku Máte nárok na otcovskou?

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné se zavádí od 1. června 2018. Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Podmínky pro nárok:
 • u ošetřovaného muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici, a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
 • ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
 • pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,
 • u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,
 • dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče, zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání, pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,
 • zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

Pojistné na sociální zabezpečení

Nejvýznamnější změny:
 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně, minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.
Více informací naleznete v článku Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ 2018.

Vyšší příspěvek na mobilitu

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně. Poskytuje se těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Výhodnější příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla

Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry se již nebudou zkoumat. Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem osoby a její rodiny.

Maximální výše dávky zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše minimální, a to 100 000 Kč.

Vyšší platy pro zdravotníky

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a veřejné správě snižuje počet stupnic platových tarifů v přílohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se od 1. ledna 2018 valorizují stupnice platových tarifů, podle kterých jsou odměňováni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, o 10 %.

Novelou nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců byla obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 % stupnice platových tarifů pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení a pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví. Ta byla již od 1. listopadu 2017 dorovnána na úroveň stupnice platových tarifů pro lékaře poskytovatelů zdravotních služeb.

Cestovní náhrady – sazby a stravné

Mění se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (v případě osobních silničních motorových vozidel jde oproti roku 2017 o zvýšení o 0,10 Kč za 1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 Kč 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty.

Podrobnější informace naleznete v článku Cestovní náhrady v roce 2018.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
A&M-plzeňské účetnictví
Vedení účetnictví vč. uzávěrek, zpracování personalistiky a mezd.
www.plzenskeucetnictvi.cz

MIDATAX Experts s.r.o.
Účetnictví, mzdy, služby daňového poradce.
www.midatax.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru