Změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024


Bc. Zuzana Bartůšková
24. 6. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 7. 2024 budou všichni zaměstnavatelé povinně podávat měsíčně hlášení o uzavřených dohodách o provedení práce.

Foto: Depositphotos

chystase
 

Dne 19. 6. 2024 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Součástí této novely je také úprava fungování dohod o provedení práce od 1. 7. 2024.


 

Původní úprava dohod o provedení práce

Úpravu fungování dohod o provedení práce přinesl konsolidační balíček, tj. zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Změny se měly promítnout od 1. 7. 2024. Návrh počítal se zavedením dvou limitů pro účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce. První limit by byl ve výši 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele. Druhý limit se týkal situace, kdy měl zaměstnanec DPP u více zaměstnavatelů. V tom případě by vznikla účast na nemocenském pojištění při dosažení limitu 40 % průměrné mzdy u více zaměstnavatelů. Tato úprava byla zrušena ještě před nabytím účinnosti, a to výše zmíněnou novelou. Další změna, kterou přinesl konsolidační balíček, je povinnost hlásit měsíčně všechny dohody o provedení práce na sociální správu. Tato povinnost zůstala a bude platit.

Povinné měsíční hlášení dohod o provedení práce

Od 1. 7. 2024 budou všichni zaměstnavatelé povinně podávat měsíčně hlášení o uzavřených dohodách o provedení práce. Hlášení se bude podávat elektronicky na předepsaném tiskopise s názvem “Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce”. Tiskopis budou zaměstnavatelé podávat do 20. dne následujícího měsíce. První tiskopis zaměstnavatelé podají za červenec do 20. 8. 2024. V hlášení budou zaměstnavatelé uvádět jmenovitě všechny zaměstnance, se kterými mají uzavřenou dohodu o provedení práce. A to včetně těch, u kterých nevznikla účast na pojištění a těch, u kterých v daném měsíci nebyla zúčtována žádná odměna.

Ve formuláři zaměstnavatel uvede jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo, případně datum a místo narození, pokud nemá zaměstnanec dosud rodné číslo přiděleno, a kód zdravotní pojišťovny. Dále zaměstnavatel uvede výši příjmů zúčtovaných na dohodu o provedení práce u daného zaměstnance v daném měsíci. Pomocí formuláře bude rovněž možné přihlásit a odhlásit zaměstnance na DPP, kterému vznikne účast na nemocenské pojištění. U zaměstnanců na DPP se od 1. 7. 2024 nebude vznik účasti na nemocenském hlásit přes tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ), ale přes nový tiskopis k hlášení DPP. Hlášení se bude týkat pouze dohod o provedení práce (DPP). Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se v hlášení vykazovat nebudou.

Stejně jako dosud se budou zaměstnanci na DPČ přihlašovat pouze, pokud jim vznikne účast na pojištění, tj. pokud budou mít odměnu ve výši 4 000 Kč měsíčně nebo vyšší. Zaměstnavatelé, kteří nejsou zaregistrováni u sociální správy a nemají přidělený variabilní symbol, se zaregistrují do 30 dnů od účinnosti zákona, tj. v období od 1. 7. do 30. 7. 2024. To se týká například zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP do 10 000 Kč měsíčně.

DPP od 1. 1. 2025

Do 31. 12. 2024 bude u DPP platit aktuální úprava, tj. do 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele nebudou dohody o provedení práce podléhat odvodům pojistného. Od 1. 1. 2025 budou DPP podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění v případě, že bude dosaženo limitu pro zaměstnání malého rozsahu. Pro rok 2024 vzniká účast u zaměstnání malého rozsahu, pokud příjem dosáhne limitu 4 000 Kč. Do 3 999 Kč účast na pojištění nevzniká. Výše limitu pro účast na pojištění u zaměstnání malého rozsahu od 1. 1. 2025 není v tuto chvíli známa. Předpokládá se částka 4 500 Kč. Od 1. 1. 2025 bude účast na pojištění fungovat podobně, jako funguje nyní např. u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Pokud bude mít u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec více DPP, tak se pro účely sledování limitu sčítají.


Příklad

U zaměstnavatele je zaměstnán zaměstnanec na dvě různé DPP (neoznámené). Za leden 2025 si vydělal na první DPP částku 2 000 Kč, na druhou DPP si vydělal 4 000 Kč. Limit pro účast na nemocenském od 1. 1. 2025 předpokládejme ve výši 4 500 Kč. Vznikne mu za leden účast na nemocenském pojištění? Příjmy z první DPP 2 000 Kč + z druhé DPP 4 000 Kč = 6 000 Kč – zaměstnanec překročil limit pro zaměstnání malého rozsahu => vzniká mu účast na nemocenském pojištění z obou příjmů na DPP. Z obou příjmů bude rovněž odvedeno zdravotní pojištění.

Příklad

Zaměstnanec má uzavřené dvě DPP u dvou různých zaměstnavatelů. U zaměstnavatele A si za leden 2025 vydělal 3 000 Kč, u zaměstnavatele B 2 500 Kč. Limit pro účast na nemocenském od 1. 1 2025 předpokládejme ve výši 4 500 Kč. Vznikne mu za leden účast na nemocenském pojištění? Zaměstnání na DPP u dvou různých zaměstnavatelů se posuzují odděleně. Ani u jednoho zaměstnavatele nebyl překročen limit pro účast na nemocenském pojištění. Ani z jedné DPP nebude odváděno pojištění. Pouze budou vykázány v měsíčním hlášení DPP.

Současně se zavádí tzv. režim oznámené dohody. Režim bude moci u jednoho zaměstnance uplatnit jen jeden zaměstnavatel. A to ten, který se do oznámeného režimu zaregistruje jako první. Ostatní zaměstnavatelé budou postupovat podle výše popsaného postupu, tj. budou odvádět pojistné v případě, že odměna na DPP dosáhne limitu pro zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnavatel v režimu oznámené dohody bude odvádět pojistné z DPP až při překročení částky 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů. Tento limit činí v roce 2024 částku 10 500 Kč. Částka pro rok 2025 ještě není v tuto chvíli známa. Předpokládá se, že bude 11 000 Kč. Při skončení zaměstnání na DPP musí zaměstnavatel oznámit ukončení režimu oznámené dohody. Ukončení režimu oznámené dohody může zaměstnavatel oznámit i kdykoliv během trvání DPP. Pokud dojde k ukončení DPP, a zaměstnavatel neoznámí ukončení oznámeného režimu, nemůže ho začít uplatňovat nový zaměstnavatel. V tom případě může přímo zaměstnanec doložit sociální správě, že došlo k ukončení DPP a ČSSZ na základě toho ukončí režim oznámené dohody. Následně se bude moci do režimu oznámené dohody přihlásit nový zaměstnavatel.

Příklad

Zaměstnanec má u zaměstnavatele A DPP v oznámeném režimu. Dále má DPP u zaměstnavatele B – není v oznámeném režimu – ani nemůže být, protože oznámený režim může využít jen jeden zaměstnavatel u konkrétního zaměstnance. Za leden 2025 má u zaměstnavatele A v oznámeném režimu první DPP ve výši 7 000 Kč, druhou DPP ve výši 5 000 Kč.
U zaměstnavatele B má neoznámenou DPP ve výši 5 000 Kč. Předpokládejme limit 11 000 Kč pro oznámenou DPP a 4 500 Kč pro zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnavatel A – režim oznámené dohody – obě dohody se sčítají: první DPP 7 000 Kč + druhá DPP 5 000 Kč = 12 000 Kč, byl překročen limit oznámené dohody 11 000 Kč => vzniká účast na nemocenském pojištění.
Kdyby měl jen jednu DPP u zaměstnavatele A, tak mu účast na nemocenském pojištění nevznikne – bude pod limitem 11 000 Kč. Zaměstnavatel B – běžný režim – sledujeme limit pro zaměstnání malého rozsahu – příjem 5 000 Kč – vzniká účast na nemocenském pojištění. Pokud vznikne účast na nemocenském pojištění, odvádí se z DPP rovněž zdravotní pojištění.


Režim oznámené dohody nemusí zaměstnavatel hlásit na zdravotní pojišťovnu. Ohlášení oznámené dohody na zdravotní pojišťovnu provede přímo ČSSZ. Proto se také v měsíčním hlášení DPP bude uvádět zdravotní pojišťovna zaměstnance. Přihlášení do režimu oznámené dohody může zaměstnavatel provést nejdříve od prvního dne předcházejícího měsíce. Ne však dříve než v den nástupu zaměstnance na DPP do zaměstnání. Nejpozději se může zaměstnavatel přihlásit do 20. dne následujícího měsíce.

Zaměstnavatelé si budou moci na portálu ČSSZ ověřit, zda je na daného zaměstnance uplatňován režim oznámené dohody jiným zaměstnavatelem. Zaměstnanec na DPP, kterému vznikne od 1. 1. 2025 účast na nemocenském pojištění, se nebude přihlašovat prostřednictvím tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (ONZ), ale prostřednictvím formuláře pro měsíční hlášení DPP.

Zdravotní pojištění u DPP od 1. 1. 2025

Účast na zdravotním pojištění bude u DPP od 1. 1. 2025 vznikat za stejných podmínek jako účast na sociálním pojištění. Pokud zaměstnanci na DPP vznikne účast na zdravotním pojištění, přihlásí ho zaměstnavatel pomocí tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele, tj. stejným způsobem jako dosud. Pokud zaměstnanci vznikne účast na zdravotním pojištění, má zároveň zaměstnavatel povinnost odvést zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnanců minimální mzda. Ta je pro rok 2024 ve výši 18 900 Kč. Částka minimální mzdy pro rok 2025 není v tuto chvíli ještě známá.

Povinnost odvádět zdravotní alespoň z minimálního vyměřovacího základu se netýká zaměstnanců, pro které neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ – osoby, za které platí pojistné stát (např. studenti do 26 let, poživatelé důchodů, příjemci rodičovského důchodu, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku atd.) nebo OSVČ, která odvádí z OSVČ měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pokud má zaměstnanec více zaměstnání s účastí na zdravotním pojištění, tak se vyměřovací základy sčítají – pokud již dosáhl minimálního vyměřovacího základu z jiného zaměstnání, není nutné z DPP odvádět zdravotní z minimálního vyměřovacího základu. Splnění podmínek, pro které není nutné odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, musí být zaměstnavatel schopen prokázat.

Příklad

Zaměstnanec má u zaměstnavatele v lednu 2025 neoznámenou DPP ve výši 6 000 Kč. Pro zaměstnance platí minimální vyměřovací základ. Z jaké částky bude odváděno zdravotní pojištění? Zaměstnanci vznikla účast na nemocenském pojištění – u neoznámené DPP bylo dosaženo příjmu vyššího než 4 000 Kč (v roce 2024). Z toho důvodu mu vzniká současně účast na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění bude odvedeno z minimálního vyměřovacího základu – minimální mzdy platné ve 2025 (ve 2024 je minimální vyměřovací základ 18 900 Kč).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Taťána
11. 7. 2024 16:56:41
Dobrý den, v příkladě č.2: 7000 u A a 5000 u B,- odvádí se sociální a zdravotní jenom B? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

avokysrub
3. 7. 2024 11:29:30
dobrý den, na školení nám bylo řečeno, že dpp se mohou hlásit na ONZ, nikoliv jen prostřednictvím nového tiskopisu. Vy uvádíte, že se budou hlásit na novém tiskopise. Kde je tato informace v zákoně uvedená? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

avokysrub
3. 7. 2024 11:27:34
dobrý den, na školení nám bylo řečeno, že dpp se mohou hlásit na ONZ, nikoliv jen prostřednictvím nového tiskopisu. Vy uvádíte, že výhradně na novém tiskopise. Kde je tato informace v zákoně uvedená? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Tereza Neubauerová
STORMWAREAutor článků
25. 6. 2024 14:13:05
Jitka Mrázková: Děkujeme za upozornění, v článku jsme nesrovnalost opravili. Hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Andrea Chříbková
25. 6. 2024 13:51:37
Dobrý den, a jak to bude se srážkovou daní, když u nenahlášené DPP bude příjem vyšší než MR např 7000Kč?
Jinde v článku jsem našla toto: Pokud tedy bude příjem zaměstnance na DPP třeba 7000 Kč a nebude u něj uplatněn režim oznámené dohody, tento příjem nebude samostatným základem daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
Hlášení závadného obsahu

Jitka Mrázková
25. 6. 2024 10:56:20
Dobrý den, v prvním příkladu u DPP od 1. 1. 2025 máte zřejmě chybně uvedenou částku předpokládaného limitu pro účast na NP. Uvádíte 500 Kč, mělo by být 5000 Kč... jinak mi to nedává smysl.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Seikan účetní kancelář
Vadí vám zpracování účetnictví na poslední chvíli? POHODA v Cloudu!
www.seikan.cz

Miloslav Douša MDSERVIS
Podpora soukromého podnikání od roku 1990, dlouholetá praxe.
www.mdservis.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme