Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zahraniční stravné v roce 2017


Ing. Martina Truhlářová
11. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně za podmínek a ve výši podle zákoníku práce.

Foto: Shutterstock

 

Pro rok 2017 Ministerstvo financí stanovilo vyhláškou č. 366/2016 Sb. nové sazby stravného při zahraničních pracovních cestách. Ke zvýšení sazeb došlo u patnácti zemí a nově přibyla v seznamu též sazba pro nový stát Jižní Súdán.


 

Zahraniční stravné dle zákoníku práce

Podmínky nároku zaměstnance při poskytování zahraničního stravného stanovuje zákoník práce (dále jen „ZP“) v § 170. Toto ustanovení se pro rok 2017 nemění. Ani chystaná novela zákoníku práce, pokud by byla schválena v navrženém znění, by nikterak nezměnila metodiku výpočtu zahraničního stravného (chystané změny pouze na základě požadavků z praxe a v zájmu usnadnění výkladu zákona zpřesňují vyjádření časových pásem pro poskytování zahraničního stravného, oproti současnému stavu se nejedná o žádný věcný posun).
 
Zrekapitulujme si nyní podmínky a metodiku výpočtu zahraničního stravného.
 
Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně za podmínek a ve výši podle zákoníku práce. Pokud zaměstnavatel neurčí jinak, náleží zaměstnanci základní sazba zahraničního stravného dle platné vyhlášky (nyní č. 366/2016 Sb.). Zaměstnavatel však může tuto základní sazbu snížit, a to nejméně na:
 • 75 % základní sazby,
 • 50 % základní sazby u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby.
Takto sníženou základní sazbu musí zaměstnavatel určit před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu.
 
Možnost snížení se však netýká zaměstnavatelů, kteří jsou státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP). Zde jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné.
 
Naopak podle § 179 ZP je možné jejich navýšení pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou.
 
Výše stravného se určí ze základní sazby sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Zaměstnanci pak přísluší část základní sazby podle délky doby strávené v zahraničí, a to následovně:
 • ve výši základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
 • ve výši 2/3 základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
 • ve výši 1/3 základní sazby, pokud doba strávená mimo ČR trvá v kalendářním dni déle než 1 hodinu a méně než 12 hodin, nebo déle než 5 hodin, pokud vznikl za cestu na území ČR nárok na tuzemské stravné,
 • neposkytuje se, pokud doba strávená mimo ČR trvá méně než 1 hodinu.
Doby strávené mimo ČR, které trvají 1 hodinu a déle, se při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni sčítají pro účely určení zahraničního stravného. Pokud za dobu mimo ČR nevznikne nárok na zahraniční stravné, takto strávená doba se přičte k nároku na poskytnutí tuzemského stravného.

Krácení stravného

Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice ČR, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo v případě letecké dopravy doba odletu z ČR a příletu do ČR.
 
Ke krácení sazby stravného dochází tehdy, je-li zaměstnanci poskytnuto během pracovní cesty v zahraničí bezplatné jídlo. Základní sazba se sníží za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:
 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Zaměstnavatel může opět určit nebo sjednat nižší hodnotu snížení stravného, avšak pokud tak neučiní před vysláním zaměstnance na zahraniční cestu, bude se postupovat podle výše uvedených nejvyšších hodnot snížení.
 
V případě zaměstnavatele podle § 109 odst. 3 ZP (stát, obce, příspěvkové organizace, školy atd.) je snížení základní sazby u bezplatného jídla dáno uvedenými procenty a nelze tuto hodnotu snižovat. Navíc u těchto zaměstnavatelů nepřísluší zahraniční stravné, pokud jsou zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin, poskytnuta dvě bezplatná jídla, anebo u cesty, která trvá 12 až 18 hodin, tři bezplatná jídla. Tento zaměstnavatel však může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého podle § 170 odst. 3 a § 179 odst. 1 a 2.
 
Zahraniční stravné nepřísluší:
 • po dobu návštěvy člena rodiny,
 • po dobu dohodnutého přerušení zahraniční pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance.
V těchto případech končí doba rozhodná pro náhradu ukončením výkonu práce a znovu začíná plynout začátkem výkonu práce, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.
 
Další omezení stravného je v případě, kdy je zaměstnanec vyslán na zahraniční cestu do svého bydliště. Takovému zaměstnanci přísluší zahraniční cestovní náhrady pouze:
 • za cestu do bydliště a zpět,
 • za cesty k výkonu práce a zpět,
 • za dobu výkonu práce v tomto místě.
Zaměstnavatel nesmí výše uvedená omezení práva na zahraniční stravné dále rozšiřovat.
 
Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout na zahraniční stravné i částky vyšší, než určuje zákoník práce. V tomto případě jsou však pouze částky do limitů dle zákoníku práce daňově účinnými náklady. Pro zaměstnavatele podle § 109 odst. 3 ZP (stát, obce, příspěvkové organizace, školy atd.) platí, že jiné nebo vyšší cestovní náhrady nesmí zaměstnanci poskytovat.
 
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Přičemž při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele.
 
V chystané novele zákoníku práce se počítá s tím, že by zde byla uvedena výslovně další možnost poskytnutí zálohy, a to zasláním na jeden platební účet určený zaměstnancem. Důvodem je to, aby tam, kde je to účelové, zaměstnavatel bez obav této možnosti využil, ač ani současné znění zákona mu tuto možnost nezakazuje.
 
Zaměstnavatel se dále může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně nebo v jiné než uvedené ve vyhlášce pro příslušný stát, pokud je k této měně Českou národní bankou vyhlašován kurz.

Změny ve výši zahraničního stravného v roce 2017

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí, vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí.
 
Pro rok 2017 se jedná o vyhlášku č. 366/2016 Sb., která ve své příloze uvádí základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017.
 
Cílem změn v sazbách zahraničního stravného je zajistit zaměstnancům dostatečnou finanční kompenzaci v zemích, do kterých jsou vysláni na pracovní cestu. Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2017 úpravu 40 položek, ve všech případech požadovalo zvýšení sazby. Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám.
 
Vzhledem k potřebě úspor Ministerstvo financí tento seznam zredukovalo na 15 položek. Kromě těchto zvýšení je nově uvedena i sazba pro nový stát Jižní Súdán. Změny zasáhly výši zahraničního stravného v následujících státech.
 
Tab.: Změny v zahraničním stravném v roce 2017:
 
Země Stravné
pro rok 2016
Stravné
pro rok 2017
Alžírsko 40 EUR 45 EUR
Benin 40 EUR 45 EUR
Džibuti 45 EUR 50 EUR
Ekvádor 45 USD 50 USD
Finsko 45 EUR 50 EUR
Gabon 45 EUR 50 EUR
Ghana 45 EUR 50 EUR
Indie 40 EUR 45 EUR
Kamerun 40 EUR 45 EUR
Macao 40 EUR 45 EUR
Niger 40 EUR 45 EUR
Rovníková Guinea 40 EUR 45 EUR
Středoafrická republika 45 USD 50 USD
Sýrie 35 EUR 40 EUR
Tunisko 40 EUR 45 EUR
Jižní Súdán neexistovalo 55 USD
 

Jedná se především o africké státy, za upozornění stojí Finsko, případně Indie. U ostatních států zůstávají sazby ve výši platné pro rok 2016.
 
 
Související články:
Změny v zahraničním stravném v roce 2016
Cestovní náhrady v roce 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martina
3. 4. 2018 9:38:20
Dobrý den, může si stravné uplatnit i OSVČ jako výdaj, pokud byl pracovně 1 měsíc v zahraničí (ve Švédsku). A v jaké výši? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jarka
23. 1. 2018 19:38:27
Dobrý den. V listopadu 2017 jsem byla na zahraniční pracovní cestě a doposud mě nebylo vyúčtováno stravné na které mám ze zákona nárok. Podklady byli doloženy týden po návratu a na můj dotaz kdy dostanu vyúčtování mi bylo sděleno že na to mají ze zákona měsíc. Dosud však nic vyplaceno nebylo. Před cestou jsem obdržela zálohu, kterou mám stále u sebe. Zálohu doposud vrátit nechtěli. Je možné si tuto zálohu ponechat pokud k vyúčtování nedošlo. Je to už dva měsíce a nic se neděje.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
19. 9. 2017 15:29:22
Dobrý den, mám také dotaz ke krácení zahraničního stravného. Musí se bezodmínešně krátit, pokud je poskytnuta snídaně? V případě, že může zaměstnavatel poskytnout i částky vyšší než uvádí ZP, je možné tedy vyplácet plnou výši bez odečtení paušálu za snídani? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

stana
12. 9. 2017 22:45:28
Dobrý den, Prosím, mám dotaz ohledně krácení zahraničního stravného, pokud je na faktuře za ubytování uvedena zvlášť částka za snídani, je ze zákona možné zahraniční stravné snížit o tuto výši, pokud je to pro zaměstnance výhodnější než krácení ze zákona? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Mirek
19. 6. 2017 12:39:19
Dobrý den,
zaměstnavatel nám tři měsíce nevyplácel zálohy na stravné v zahraničí a v současné době nám oznámil, že nám je nemůže vyplatit, protože jsme si na ně nevydělali, ale že se do konce roku nebrání tomu, nám stravné vyplatit, pokud si na něj vyděláme. Hrozí ovšem to, že jeho dluh vůči nám bude narůstat. Pokud na další služební cesty budu trvat na vyplacení záloh a zaměstnavatel mi je odmítne vyplatit, je to důvodem k odmítnutí služební cesty? Nehrozí mi postih ze strany zaměstnavatele? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

lazničková eva
13. 6. 2017 8:58:07
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat ohledně věci v případě,že soud ohledně výživného chce přihlížet na výši stravného v zahraničí a tímto zohledňuje to, že by přítel měl dávat vyšší výživné, přestože tuto práci vykonává jen na dobu určitou. Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucie
6. 6. 2017 10:22:15
Dobrý den, mám dotaz ohledně zahraničního stravného. Kolega strávil v česku na služební cestě víc než 9 hodiny, potom přejel do německa kde strávil 5 hod. Jak se bude počítat zahraniční stravné? a má na něj vůbec nárok když v ČR strávil delší dobu než v zahraničí. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Simona
24. 2. 2017 11:02:50
Dobrý den,
mám dotaz ohledně zahraničního stravného. Kolega strávil v Čechách na služební cestě více než 5 hodin, poté přejel do Polska, kde strávil 3 hodiny. Jak se bude počítat zahraniční stravné? Připočte se k českému nebo bude mít 1/3 zahraničního stravného?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
14. 2. 2017 13:06:18
Dobrý den,
zákoník práce v § 170 odst. 2 uvádí: sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75% ... základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem.
Z toho lze vyvozovat jednak povinnost mít skutečnost zakotvenu před vysláním a zároveň také přihlédnout k výše uvedeným podmínkám pracovní cesty a způsobu stravování (což by mohlo být ze strany zaměstnanců rozporováno).
Hlášení závadného obsahu

Jitka
13. 2. 2017 9:41:32
Dobrý den, zajímalo by mě to snížení zahraničního stravného na 75%. Je to nějak ještě nějak jinak podmíněno (je zde uvedeno,že se to musí nahlásit před služební cestou). Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Eldis, s.r.o.
Výrobce a distributor LED světelné techniky
www.dobreled.cz

Escape Consult spol.s r.o
Specialisté na účetní a mzdovou agendu, daňové poradenství
www.escapeconsult.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru