Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Spolu s minimální mzdou vyrostla i zaručená mzda


Bc. Michaela Sobotková
31. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy.

Foto: Shutterstock

 

Vedle minimální mzdy existuje také zaručená mzda, která je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Každá profese je zařazena do jedné z osmi skupin a nemůže dostat nižší odměnu, než je zákonem nařízeno.


 
Mnoho zaměstnavatelů, kteří platí svým pracovníkům minimální mzdu, se domnívá, že stačí, když jim dají částku, která je aktuální v daném roce (pro rok 2017 je to 11 000 Kč za měsíc). Jenže často ani netuší, že existuje ještě tzv. zaručená mzda, která je odstupňovaná podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
 
Zaručenou mzdou je podle § 112 zákoníku práce mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle tohoto zákona, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru.
 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat, stanoví vláda nařízením (nařízení č. 567/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 337/2016 Sb.), a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku.
 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než základní sazba minimální mzdy, která je v roce 2017 ve výši 11 000 Kč za měsíc a 66 Kč za hodinu u 40hodinové týdenní pracovní doby. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.
 
Práce jsou rozděleny do osmi skupin (charakteristiku viz níže) a každá z nich má nárok na zaručenou mzdu, která se ve většině případů liší od té minimální. Minimální mzda totiž platí pouze pro práce zařazené v první skupině. V dalších skupinách se mzda adekvátně k náročnosti práce zvyšuje.
 
O tom, že zaměstnavatelé často o zaručené mzdě nemají potuchy, svědčí i historka, která se mi stala nedávno. Šla jsem zaplatit natankovaný benzín a paní z obsluhy se se mnou dala do řeči. Říkala mi, že je práce náročná, protože pracuje na dlouhé směny, a že jim zaměstnavatel samozřejmě platí jenom minimální mzdu.

Pokud tomu tak skutečně je, porušuje zákon. Protože kdyby znal výše zmíněné nařízení vlády, musel by vědět, že „prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic“ se řadí do 2. skupiny prací a jeho zaměstnanci mají tím pádem od 1. 1. 2017 nárok na 12 200 Kč za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době.
 
Ještě upozorňuji, že minimální mzda se vztahuje na minimální mzdu v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva) a také na minimální výši odměny sjednanou v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Zaručená mzda se vztahuje pouze na pracovněprávní vztah, na dohody nikoliv.
 
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou
týdenní pracovní dobu 40 hodin v roce 2017:

 
Skupina
prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 66,00 11 000
2. 72,90 12 200
3. 80,50 13 400
4. 88,80 14 800
5. 98,10 16 400
6. 108,30 18 100
7. 119,60 19 900
8. 132,00 22 000

Obecné charakteristiky jednotlivých skupin prací

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Níže si uvedeme definice jednotlivých skupin a také konkrétní příklady prací, které do nich spadají. Kompletní výčet zařazení prací naleznete v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde jsou práce rozděleny dle jednotlivých oborů (např. administrativa, cestovní ruch, doprava, sociální péče, stavebnictví, strojírenství a elektrotechnika, zdravotnictví atd.).
 
1. skupina prací – jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.
 
Příklad prací patřících do 1. skupiny:
 • jednoduché strojní šití,
 • pomocné práce při výrobě jídel (např. sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků),
 • služby hotelovým hostům,
 • ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 15 kg,
 • provádění běžného úklidu,
 • vrátní,
 • doručování zásilek.
2. skupina pracíjednoduché odborné práce, stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.
 
Příklad prací patřících do 2. skupiny:
 • poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů,
 • doprovod zájezdových skupin tuzemských i zahraničních s výkladem,
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t,
 • obsluha svařovacích linek,
 • manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu,
 • domovnické a školnické práce,
 • výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel,
 • obsluha v závodních jídelnách,
 • provádění úkonů pečovatelské služby,
 • přidavačské práce,
 • pomocné práce při ošetřování zvířat,
 • sanitáři,
 • prodej vstupenek a propagačního materiálu,
 • prodej pohonných hmot, maziv a doplňkového sortimentu u čerpacích stanic.
3. skupina prací odborné práce. Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.
 
Příklad prací patřících do 3. skupiny:
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí,
 • fakturace a likvidace faktur,
 • provádění středních a generálních oprav automobilů,
 • kominické práce,
 • holičské a kadeřnické práce,
 • fotografování barevných snímků,
 • těžba dřeva motorovými pilami,
 • porážení skotu a jateční zpracování masa,
 • ošetřovatelé,
 • zubní instrumentářky.
4. skupina prací odborné specializované práce. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.
 
Příklad prací patřících do 4. skupiny:
 • výpočet výše výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům,
 • zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností,
 • instalační a topenářské práce,
 • vzdělávací činnost v zájmových kurzech,
 • vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávání,
 • čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů,
 • vykonávání práce pod odborným dohledem: všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti, zdravotničtí záchranáři, fyzioterapeuti, zubní technici.
5. skupina prací odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů („systémové práce“). Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.
 
Příklad prací patřících do 5. skupiny:
 • zajišťování personální a mzdové agendy,
 • vedení účetnictví,
 • průzkum trhu,
 • zásobování, odbyt, kalkulace,
 • vytváření a testování aplikačního programového vybavení,
 • mistři,
 • dispečeři,
 • IT správci,
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy,
 • sociálněprávní poradenství,
 • nově řidiči autobusů,
 • vykonávání práce bez odborného dohledu: všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti, zdravotničtí záchranáři, fyzioterapeuti, zubní technici.
6. skupina prací systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy, kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami. S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.
 
Příklad prací patřících do 6. skupiny:
 • správa systémů výpočetní techniky,
 • tvorba cen,
 • tvorba metodiky účetnictví,
 • psychologové,
 • biomedicínští inženýři.
7. skupina prací systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace („tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů.
 
Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů. Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.
 
Příklad prací patřících do 7. skupiny:
 • finanční strategie organizace,
 • tvorba marketingových strategií,
 • marketingová koordinace všech činností,
 • vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky,
 • lékaři, zubní lékaři,
 • farmaceuti,
 • kliničtí psychologové,
 • kliničtí logopedi.
8. skupina prací tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.
 
Příklad prací patřících do 8. skupiny:
 • provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu,
 • tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů.
 
Související články:
Minimální mzda se od roku 2017 zvýší na 11 000 Kč
Minimální mzda a zaručená mzda
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jarmila Michlovska
5. 8. 2017 12:27:32
Dobrý den. Mám dotaz ohledně zaručené mzdy.Pracuji ve firmě kde mám na starosti uklid jak běžný, tak ičasté umývání oken, dále dojíždění pro obědy zaměstnancům a jejich výdej. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Pepino
3. 3. 2017 11:07:01
Dobrý den. Prosím o radu, jaká zaručená mzda patří mně. Jsem v částečném invalidním důchodu a pracuji ve firmě víceméně v nádvorní partě. To znamená běžný úklid areálu, ale taky jezdím s elektro vozíkem a umývám podlahy výrobních hal, stěhuju nábytek, vysávám nečistoty ve výrobě atd. Pracovní dobu mám 37,5 hod/týden a za práci v provozu mám příplatek za hlučnost, sice malé, ale někdy i prémie, osobní ohodnocení atd. Předem Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JD - Josef Divecký
Prodej olejů, maziv, profesionální nářadí a brusivo
maziva-oleje-jd.cz

FINASO, s.r.o.
Poskytujeme kompletní služby v oblasti karavaningu.
www.karavany-lovosice.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru