Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Průvodce vyplněním ELDP


Bc. Kateřina Kandlerová
18. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Formulář ELDP patří mezi nejdůležitější „evidenční“ dokumenty, které má zaměstnavatel povinnost pravidelně příslušné ČSSZ zasílat.

Foto: Fotolia

 

Od roku 2015 si mohou zaměstnavatelé vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění neboli ELDP v elektronické či papírové podobě, elektronická komunikace již není povinná. Jak na správné vyplnění formuláře ELDP, vám poradí tento článek.


 
Tento článek se bude zabývat vyplněním ELDP neboli evidenčního listu důchodového pojištění pro nejběžnější případy. Kdo vyplňuje ELDP, pro koho se vyplňuje či v jakých termínech se musí odevzdat, se dozvíte v článku Jak vyplnit evidenční list důchodového pojištění na Portálu POHODA. My se v tomto textu zaměříme spíše na samotné vyplňování údajů do formuláře.
 
Jak už to tak bývá, i v roce 2015 došlo k některým novinkám či drobným úpravám. Například od 1. 1. 2015 byla dle zákona č. 267/2014 Sb. zrušena povinná elektronická komunikace při podávání tohoto formuláře a nyní si mohou zaměstnavatelé vybrat, jak tento formulář podají. Zda v elektronické či papírové podobě.
 
Při vyplňování formuláře se používá česká abeceda, tedy i diakritická znaménka (háčky a čárky). Je důležité, aby se údaje vešly do příslušných polí a nepřesahovaly jejich barevné ohraničení. Pokud některý údaj nelze vyplnit, pole se neproškrtává ani se nepíšou nuly, toto pole se nechá prázdné. Pokud se nám některý údaj nevejde celý, ukončí se zápis daného údaje uvedením posledního písmene, které lze do vymezeného prostoru uvést, například „Nováková – Pospíšilo“.
 
Dále se ve formuláři nesmí opravovat identifikační údaje (rodné číslo, rodné příjmení, variabilní symbol a identifikační číslo) a typ ELDP. Pokud dojde k chybě, musíte si vzít nový formulář a vyplnit jej znovu. V ostatních případech lze udělat opravu, ale pouze tak, že údaje po opravě nepřesáhnou vymezený prostor. Chybný údaj škrtnete a opatříte k němu podpis toho, kdo ho opravil (umístí se mimo vymezený prostor).
 
Formulář je rozdělen na čtyři části:
 • Záhlaví,
 • Identifikace pojištěnce,
 • Průběh pojištění v daném roce,
 • Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy.

Záhlaví ELDP

V záhlaví nalezneme „Technický kód“, který vyplňují pouze orgány sociálního zabezpečení. Dále je zde pole „Za rok“, kde vyplníme příslušný kalendářní rok ve tvaru čtyřčíslí.
 
Do pole „Typ ELDP“ vyplníme jedno z dvojčíslí, podle kterého se pozná, zda se jedná o původní, opravný či rekonstruovaný typ ELDP.
 • 01 – vyplní se v případě, kdy výdělečná činnost pojištěnce ke dni odesílání ELDP v průběhu daného kalendářního roku trvá, nebo v případě, kdy se ELDP odesílá po uplynutí kalendářního roku a výdělečná činnost pojištěnce bude v následném roku dále trvat,
 • 51 – vyplňuje se, když zaměstnavatel vyhotovuje opravný ELDP a na původním byl vyplněn typ 01,
 • 02 – vyplňuje se například v těchto případech: výdělečná činnost pojištěnce v průběhu roku nebo k 31. 12. skončila, v případě, kdy končí účast na nemocenském pojištění v souvislosti s nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, nebo u konkrétního pojištěnce dojde ke skončení příslušnosti k českým právním předpisům,
 • 52 – vyplňuje se, když zaměstnavatel vyhotovuje opravný ELDP a na původním byl vyplněn typ 02,
 • 03 – tento typ se vyplňuje, pokud se ELDP odesílá v souvislosti s úmrtím pojištěnce,
 • 53 – vyplňuje se, když zaměstnavatel vyhotovuje opravný ELDP a na původním byl vyplněn typ 03,
 • 91 – tento typ používají pouze orgány sociálního zabezpečení, a to v případě, kdy dochází k rekonstrukci ELDP a nezpracovaný ELDP měl mít uveden typ 01,
 • 92 – tento typ používají pouze orgány sociálního zabezpečení, a to v případě, kdy dochází k rekonstrukci ELDP a nezpracovaný ELDP měl mít uveden typ 02,
 • 93 – tento typ používají pouze orgány sociálního zabezpečení, a to v případě, kdy dochází k rekonstrukci ELDP a došlo k úmrtí pojištěnce v kalendářním roce, za který měl být ELDP vyhotoven.
Pokud jsme vyplnili jako typ ELDP dvojčíslí 51, 52 nebo 53, musíme též vyplnit pole „Oprava ELDP ze dne“, a to ve tvaru D.(DD.)M.(MM.)RRRR.
 
„Kód OSSZ“ – zde uvedeme podle číselníku okresů kód OSSZ, do kterého spadá útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd.
 
Posledním polem v Záhlaví je pole „Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)“, kde se slovy uvede příslušná OSSZ.

Identifikace pojištěnce v ELDP

V tomto oddílu nalezneme pole pro vyplnění příjmení, jména a titulu. Příjmení vyplňujeme to, které je platné při vyplňování ELDP, jméno uvádíme v nezkrácené podobě, a pokud jich má pojištěnec víc, vyplníme všechna jména. Titul uvedeme běžně používanými zkratkami (Ing., MUDr. apod.).
 
Datum narození vyplňujeme ve tvaru D.(DD.)M.(MM.)RRRR. (např. 14.2.1964). Rodné číslo může být devítimístné nebo desetimístné. Devítimístné se zapíše ve tvaru XXX XXX XXX a musí se uvést skutečně jen devět číslic, nedoplňuje se nulou či mezerou. Desetimístné číslo se zapíše ve tvaru XXX XXX XXXX a vyskytuje se u osob narozených od roku 1954.
 
Do pole „Ulice“ vyplníte název ulice. U osob, které mají trvalý pobyt v zahraničí, uvedete ulici podle místa pobytu v ČR, pokud však pobyt v ČR nemají, uvedete jejich zahraniční adresu. Pokud adresa obsahuje orientační i popisné číslo domu, uvedete do pole „Číslo domu“ obě tato čísla oddělená lomítkem, přičemž nezáleží na tom, které z čísel je před lomítkem a které za lomítkem. Dále se smí uvést případně i písmeno apod. (např. 1415/1A nebo 1415/IVb).
 
Rodné příjmení se musí shodovat s údaji v průkazu totožnosti pojištěnce. Do pole „Obec“ musíte uvést přesné znění obce i s upřesněním části obce, a to v nezkrácené podobě (např. Praha 6 – Dejvice). Pole „Pošta” má prostor pouze na pět znaků. Vyplníme tedy pouze prvních pět písmen z názvu dodací pošty. Například Nová Paka se vyplní jako „NováP“. Lze také napsat např. Most1. Tento údaj se nevyplňuje, jedná-li se o adresu v zahraničí. PSČ (Post Code) vyplníme ve tvaru XXX XX.
 
Do pole „Stát“ uvedeme kód příslušného státu podle číselníku, který nalezneme na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Jedná se o dvoumístný údaj a pro ČR to je kód CZ. Posledním polem tohoto oddílu je „Místo narození“, kde vyplníte název obce, kde se pojištěnec narodil. Pokud se pojištěnec narodil v zahraničí, uvedete i stát.

Průběh pojištění v daném roce v ELDP

V tomto oddíle se většinou údaje o výdělečné činnosti za daný kalendářní rok uvádějí do jednoho řádku. Pouze v některých případech se rozepisují do dvou a více řádků (např. pojištěnec u téhož zaměstnavatele opět zahájí výdělečnou činnost v období do tří měsíců po skončení původní výdělečné činnosti, nebo jestliže zaměstnanec u stejného zaměstnavatele vykonával zaměstnání na základě několika dohod o provedení práce a úhrn z těchto dohod dosáhl částky vyšší než 10 000 Kč apod.).
 
Pole „Kód“ obsahuje třímístný údaj. První znak určuje druh výdělečné činnosti. Vyplní se hodnota 1 až 9 a A až Z podle příslušné tabulky příslušného roku. Druhý znak určuje rozlišení situací. Vyplní se:
 
P – příjmy
Tento znak se uvede, když jsou po skončení výdělečné činnosti dodatečně zúčtovány příjmy započítané do vyměřovacího základu (nepíše se u zaměstnání malého rozsahu a u zaměstnání na základě dohody o provedení práce).
 
D – důchodový věk
Vyplní se v případě, že do zaměstnání nastoupil zaměstnanec v důchodovém věku nebo tohoto věku dovršil za trvání výdělečné činnosti a jeho pojištění nadále trvá.
 
V – výjimka
Například v případě, že pojištěnec v průběhu kalendářního roku po část měsíce vykonával vojenskou službu v ozbrojených silách ČR a ve zbytku měsíce nesplnil ani jednu z podmínek § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Nebo v případě, že došlo k neplatnému skončení pracovněprávního vztahu. Příslušné měsíce se označí znakem „X“.
 
Pokud se nejedná o výše zmíněné stavy, vyplní se jako druhý údaj „+“. Jako třetí údaj se vyplní také „+“.
 
Do pole „MR“ (zaměstnání malého rozsahu) se uvede „A“ jako ano nebo „N“ jako ne.
 
Pole „Od“ „Do“ se vyplňuje ve formátu D.(DD.)M(MM.). Čili např. 1.1. až 31.12. Datum 1.1. až 31.12. se uvede, pokud zaměstnání začalo před kalendářním rokem, pro který se vyplňuje ELDP, a trvá i po jeho uplynutí. Jinak se do pole „Od“ uvádí datum dne nástupu do zaměstnání a do pole „Do“ se uvede den skončení zaměstnání, nebo 31.12., pokud zaměstnání nadále trvá. Toto pole se nevyplňuje, pokud jste v poli „Kód“ použili jako druhý znak písmeno „P“.
 
Do údaje „Dny“ zapíšeme počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném kalendářním roce.
 
Následují pole, které označují jednotlivé měsíce, nebo pole „1-12“, které označuje všechny měsíce daného roku. Zde se označují znakem „X“ ty měsíce, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Ve většině případů platí, že součet dnů v poli „Dny” bude v rámci období vykázané výdělečné činnosti „Od” „Do” odpovídat součtu dnů v měsících, v nichž není písmeno „X“ uvedeno.
 
Dále se vyplní údaj „Vyloučené doby“, kam se uvede doba, po kterou trvaly omluvné důvody vyjmenované v § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. (např. doba karantény, doba ošetřování nebo péče o dítě do věku 10 let, doba před porodem aj.).
 
Úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného vyplňujeme do sekce „Vyměřovací základ“. Do ELDP se uvádí v plné výši. Číselný údaj se píše bez čárek a teček, oddělený pouze mezerou mezi tisíci (např. 5 548, 12 158, 120 000 atd.).
 
V poli „Doby odečtené“ uvádíme počet kalendářních dnů, ve kterých pojištěnec, který je výdělečně činný i po dovršení důchodového věku, čerpal bez náhrady příjmů pracovní volno či měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Dále se odečítá doba trvání omluvných důvodů či kalendářní dny měsíce označeného „X“. Odečítá se od celkového intervalu uvedeného v poli „Od“ „Do“. To znamená, že pole „Dny“ je rovno intervalu „Od“ „Do” minus hodnota údaje „Doby odečtené”.
 
Posledním údajem v tomto oddílu je „Celkem“, kam uvedeme hodnotu součtu číselných údajů ve sloupcích „Vyloučené doby”, „Vyměřovací základ” a „Doby odečtené”.

Identifikační údaje zaměstnavatele v ELDP

Celý název zaměstnavatele, tak jak je uveden v obchodním či jiném rejstříku, a obec sídla uvedete do části „Název zaměstnavatele“. Pokud jde o fyzickou osobu, uvedete jméno této osoby a obec sídla, kde má trvalý pobyt. Například ALF, s.r.o., Praha 2 nebo Jan Novák, Beroun.
 
„IČ” – uvedete IČ včetně úvodních nul. Zahraniční subjekty uvedou individuální číslo vydané v cizině. Tento údaj zůstane nevyplněn v případě, že zaměstnavatel nemá IČ přiděleno.
 
„Variabilní symbol” – uvádíte variabilní symbol, který zaměstnavateli přidělila správa sociálního zabezpečení.
 
„Výdělečná činnost od“ – zapíšete datum ve formátu D.(DD.)M.(MM.)RRRR (např. 1.8.2001). Toto datum se vyplňuje v případě, že byla výdělečná činnost konkrétního pojištěnce započata před kalendářním rokem, za který je ELDP veden. U osob, které vykonávají zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce, se vyplní datum faktického zahájení výkonu činnosti, i když by byla zahájena v daném kalendářním roce, za který je ELDP veden.
 
„Datum vyhotovení ELDP“ – také sem zapíšete datum ve formátu D.(DD.)M.(MM.)RRRR, kdy je ELDP vyhotoven, popřípadě opraven či rekonstruován.
 
„Datum a podpis pojištěnce” – ve formuláři ELDP, který se odesílá správě sociálního zabezpečení, se nevyplňuje. Vyplňuje se na stejnopis, který zůstává založen u zaměstnavatele. Tento stejnopis musí být dán k podpisu nejpozději v den, kdy se ELDP předkládá správě sociálního zabezpečení.
 
„Podpis a razítko zaměstnavatele“ – podepisuje pověřený pracovník zaměstnavatele. Nemělo by se používat razítko červené barvy.
 
„Pro potřeby OSSZ“ – jak už název napovídá, nevyplňuje se. Údaje zapíše podle potřeby pouze příslušná OSSZ.
 
Formulář ELDP patří mezi nejdůležitější „evidenční“ dokumenty, které má zaměstnavatel povinnost pravidelně příslušné ČSSZ zasílat. I když se může zdát jeho vyplnění trochu složité, věříme, že díky tomuto průvodci „krok za krokem“ se nám podařilo tuto oblast více objasnit.
 
Velkou výhodou je to, že současné účetní softwary se zabudovaným modulem pro mzdy dokážou ELDP z velké části vyplnit. V každém případě však doporučujeme si před odesláním každého ELDP údaje zkontrolovat, aby vám později nepřibyla zbytečná práce navíc.
 
Jak vystavit ELDP v programu POHODA? V agendě Mzdy/Personalistika zvolte nabídku Záznam/Podání ELDP. Poté budou vygenerovány evidenční listy pro všechny zaměstnance, případně pro vybrané zaměstnance, pokud před zvolením této nabídky provedete jejich výběr. Tyto evidenční listy se po uložení zobrazí v agendě Mzdy/Seznamy/Podání ELDP. Na záložce Položky se zobrazí jednotlivé údaje, které budou již předvyplněny z agendy Personalistika a již vystavených mezd.
 
Více informací k ELDP v programu POHODA naleznete v FAQ.
 
 
Související článek:
Jak vyplnit evidenční list důchodového pojištění
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jujdasek
9. 12. 2018 21:45:45
Jak lze zjednat nápravu?
Pracovní smlouva podepsána od soboty 1.4.2017 do 31.3.2018, ale nástup do práce na ELDP zapsán od 3.4.2017. Moje pracovní dny dle rozvržení pracovní doby u zaměstnavatele vždy byly od pondělí do pátku, víkendy volné, nepracovní. Dle výplatních lístků bylo zaplaceno celé pojistné za všechny pracovní dny, jednalo se o fixní plat dle tarifní tabulky. Odpracován celý rok bez absence a nemoci.
Zaměstnavatel mi potvrdil pojištění až od 3.4.2017, proto mi chybí dva nepracovní dny pojištění (sobota 1.4. a neděle 2.4.2017 za které se mi plat nekrátil) a tím pádem mi nebyla přiznána podpora v nezaměstnanosti. Jak lze zjednat nápravu, aby byla uznána za začátek výkonu práce sobota 1.4.2017?

Dle § 10 zákona č. 187/2006 Sb.
(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.
(2) U zaměstnance v pracovním poměru a státního zaměstnance podle zákona o státní službě se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
e-kolo-praha.cz
Prodej a servis elektrokol, přestavba na elektrokola.
www.e-kolo-praha.cz

Móda-prádlo.cz
Dámské, pánské spodní prádlo, podprsenky, kalhotky, košilky.
www.moda-pradlo.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,86 Kč
-0,055 Kč
24,16 Kč
-0,005 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru