Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek


Bc. Michaela Sobotková
20. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na mateřské či rodičovské dovolené nemusí zůstat jen žena. Zapojit se do péče o dítě může také jeho tatínek.

Foto: Fotolia

 

Očekáváte narození miminka? Tak to vás jistě bude zajímat, na jaké příspěvky v mateřství a za jakých podmínek máte vy nebo otec dítěte nárok. V článku se budeme podrobněji věnovat peněžité pomoci v mateřství i následnému rodičovskému příspěvku.


 

Peněžitá pomoc v mateřství

Všeobecnou podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) je účast pojištěnce na nemocenském pojištění ke dni nástupu na PPM. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má především těhotná žena nebo žena, která dítě již porodila.
 
Druhou podmínkou je doba účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (viz § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).
 
Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na PPM se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 kalendářních dnů ode dne úspěšného ukončení studia nebo k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.
 
Započítává se také doba pobírání plného invalidního důchodu, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištěná činnost.
 
Dávka náleží také po zániku pojištění, jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v ochranné lhůtě. Ta činí u žen, kterým pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, pak ochranná lhůta činí jen tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění. V ostatních případech se vztahuje na pojištěnce ochranná lhůta 7 kalendářních dnů.

Podpůrčí doba u PPM

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství (doba, po kterou dávka náleží) začíná nástupem na PPM. Nástup na mateřskou dovolenou si určuje žena sama. Nastupuje na ni zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
 
Podpůrčí doba činí 28 týdnů u ženy, která porodila, a to i v případě, že se jedná o ženu, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá.
 
U ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže žena dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.
 
Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pečovat může také otec dítěte

U pojištěnce, který převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě písemné dohody) činí podpůrčí doba 22 týdnů. Pokud tento muž pečuje zároveň o dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 31 týdnů, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby náleží PPM, jen jestliže pojištěnec dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.
 
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě.
 
Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (den převzetí dítěte do péče a den porodu) a podpis matky dítěte musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění, tj. Okresní správou sociálního zabezpečení.
 
Dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte. Do podpůrčí doby muže, který pečuje o dítě, se však započítává také doba poskytování PPM matce s výjimkou doby od porodu do konce 6. týdne po porodu.

Jak se vypočítá výše částky u PPM

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny. Její výše činí 70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu.
 
Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější.
 
Pro určení denního vyměřovacího základu se do částky první redukční hranice (786 Kč) počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 178 Kč) se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 356 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
 
Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM. Nemá-li pojištěnec v takto stanoveném rozhodném období vyměřovací základ, nebo jsou-li v tomto rozhodném období jen vyloučené dny, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, ve kterém byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.
 
Jestliže ženě za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do čtyř let věku předchozího dítěte, pak se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ, z kterého se vypočítávala předchozí dávka, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
 
Výši peněžité pomoci v mateřství v roce 2014 si můžete vypočítat na kalkulačce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak uplatnit nárok na PPM

Žena, která je těhotná nebo již porodila, uplatňuje nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství prostřednictvím vyplněného tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který má k dispozici její ošetřující lékař (gynekolog).
 
V ostatních výše uvedených případech musí pojištěnci předkládat vyplněný tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“, který je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Rodičovský příspěvek

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají. Ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
 
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
 
Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
 
Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. To znamená, že pokud zaměstnanec či zaměstnankyně nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené.
 
Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat finanční situaci rodiny.
 
Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Evakom
26. 9. 2018 21:45:50
Dobrý den, když dítě druhý den po porodu zemře, trvá podpůrčí doba také 28 týdnů nebo se zkrátí jen na dva týdny po úmrtí dítěte? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

zůza
20. 1. 2015 14:47:33
Kacora: O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce (mateřská - PPM - se vyřizuje na okresní správě soc. zabezpečení).
Hlášení závadného obsahu

E.L.
20. 1. 2015 14:36:36
Dobrý den, Paní Vyoralová,

Na dotazy tady už nikdo neodpovídá jak to tak vypadá. Každopádně o rodičovský příspěvěk se žádá na soc. úřad. - jedná se o dávku státní sociální podpory.
Hlášení závadného obsahu

Kacora
20. 1. 2015 12:43:29
Dobrý den, chtěla bych se zeptat? Za nedlouho mi bude končit mateřská. Kde mám pak žádat o rodičovský příspěvek? Před mateřskou jsem byla zaměstnána, tak jestli u zaměstnavatele, nebo na nějakém úřadu? Děkuji Vyoralová
Hlášení závadného obsahu

E.L:
28. 11. 2014 14:10:47
Dobrý den, prosím o radu z čeho mi bude počitaná PPM ? V listopadu 2011 jsem nastoupila na MD. Příspevěk na RD jsem pobírala od června 2012 do září 2014. Do práce jsem však začla chodit na 5hodin týdně od června 2013. A na plný úvazek jsem nastoupila od 1.9.2014. Nyní nastupuji k 22.12.2014 na další mateřskou. Mohu se zeptat, jestli ten "přivídělek" nějak ovlivní výšši nynější mateřské ? Synovi budou nyní 3 roky. Jestli to dobře chápu bude denní vyměřovací základ počítán ze 4 měsíců tohoto roku (od září do prosince) a zbytek z měsíců roku 2011, kdy se počítal na předchozí mateřskou ?

Děkuji předem za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Daniel Čoček
11. 5. 2014 14:11:13
Dobrý den, chtěl bych se zeptat? Manželka nastoupila na rodičovskou dovolenou a při tom si zažádala o čerpaní dovolené. Před tím byla na mateřské dovolené a před ní asi 6 měsíců na nemocenské. Před nástupem na nemocenskou pracovala na 12 hod. směny (noční, víkendy, svátky). Můj dotaz. Jak bude postupovat zaměstnavatel při výpočtu dovolené? Zřejmě bude používat pravděpodobný výdělek, bude do tohoto pravděp. výdělku započítávat i příplatky za noční, svátky, víkendy? Nebo bude počítat jen se základní složkou mzdy? Děkuji, Čoček
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Reklamni dary a předměty
Reklamní dary a předměty, reklamní cukrovinky a sladkosti, textil
www.reklamnidary.cz

AZ-Reko®
AZ-Reko® zajišťuj rekonstrukce bytových jader, koupelen, bytů apod.
www.az-reko.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru