Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odměna jednatele – pravidla a zdanění


Ing. Martina Truhlářová
27. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě, že má jednatel podepsáno prohlášení, odčítáme mu slevy a daňová zvýhodnění a provádíme roční zúčtování, pokud o něj požádá.

Foto: Fotolia

 

Obchodní vedení společnosti je ideální od roku 2014 provádět na základě smlouvy o výkonu funkce. Příjem jednatele se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců.


 
Od loňského roku došlo v souladu s novým občanským zákoníkem k některým změnám v odměňování jednatelů společností s ručením omezeným. Velmi diskutovanou otázkou se během loňska stal tzv. souběh funkcí.
 
Kam se v praxi a podle názoru odborné veřejnosti tato problematika posunula a co všechno pro odměnu jednatele platí z hlediska daní i pojistného, bude obsahem tohoto článku.

Smlouva o výkonu funkce

Obchodní vedení společnosti je při vyplácení odměn jednatelům ideální od 1. 1. 2014 provádět na základě smlouvy o výkonu funkce (vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti). Pracovněprávní poměr může pak být s touto osobou uzavřen na činnost, která v sobě neobsahuje prvky funkce jednatele, tedy např. na odbornou práci dentisty, mzdového účetního apod.
 
Dle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) se s jednatelem s. r. o. sjednává smlouva o výkonu funkce. Tato smlouva musí splňovat následující náležitosti:
 • sjednává se písemně,

 • schvaluje ji, včetně změn, nejvyšší orgán společnosti (u s. r. o. tedy valná hromada),

 • řídí se přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.
 
Ve smlouvě o výkonu funkce sjednáváme i odměnu jednatele. Není-li však odměňování sjednáno, platí, že výkon funkce je bezplatný.
 
Výjimkou z tohoto pravidla jsou případy, kdy smlouva, či v ní obsažená ujednání, jsou neplatná z důvodu na straně korporace, nebo nebyla smlouva z důvodu překážek na straně obchodní korporace vůbec uzavřena, případně ji valná hromada bez zbytečného odkladu po vzniku funkce neschválila. Pak se odměna určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy – tj. ve výši obvyklé v době vzniku funkce za obdobné činnosti.
 
Jednatel může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Pokud není stanoveno ve společenské smlouvě či ve smlouvě o výkonu funkce jinak, oznámí jednatel své odstoupení a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.
 
Jednatel ovšem může požádat valnou hromadu o schválení jiného okamžiku zániku funkce. Smlouva o výkonu funkce má tedy ze zákona jednoměsíční „výpovědní lhůtu“.
 
Co se týká odměňování, smlouva o výkonu funkce obsahuje zejména tyto údaje:
 • vymezení všech složek odměn, včetně věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

 • výši odměny a způsob jejího výpočtu a její podoby,

 • pravidla pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku.
 
Obecně můžeme říci, že ve smlouvě o výkonu funkce lze sjednat obdobné podmínky odměňování jako u pracovního poměru, jenom je potřeba, aby zde všechny tyto složky odměny byly sjednány.
 
Jednatel na základě smlouvy může pak pobírat ve stejném daňovém režimu jako zaměstnanci cestovní náhrady, příspěvek na stravování, mít k dispozici služební vozidlo pro soukromé účely, dostávat příspěvek na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění do limitu 30 000 Kč ročně. Pokud je uvedeno ve smlouvě, lze jednateli poskytnout též další bonusy, které jsou osvobozené od zdanění, jako rekreace do limitu 20 000 Kč ročně, či využívání sportovních a kulturních zařízení.
 
Je potřeba zdůraznit, že na jednatele dopadá povinnost vydat prospěch, získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to za období dvou let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku za současně platících následujících okolností:
 • insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh jiné osoby než dlužníka,

 • insolvenční soud rozhodl, že obchodní korporace je v úpadku,

 • jednatel věděl nebo měl a mohl vědět, že obchodní korporace je v hrozícím úpadku,

 • jednatel v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem odvrácení hrozícího úpadku vše potřebné a rozumně předpokládatelné,

 • insolvenční správce jednatele vyzve k vydání prospěchu.
 
Vydání prospěchu platí i pro bývalé jednatele.
 
Na tomto místě připomeňme, co je „péče řádného hospodáře“. Kdo přijme jednatelskou funkci, zavazuje se, že ji bude vykonávat:
 • s nezbytnou loajalitou,

 • s potřebnými znalostmi,

 • s pečlivostí.
 
Nedbale pak jedná ten, kdo není takto definované péče schopen, ač to zjistil před převzetím funkce, nebo to zjistil při jejím výkonu a nevyvodil z toho pro sebe důsledky.

Zdaňování odměny jednatele

Příjem jednatele (tedy člena orgánu právnické osoby) se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“) jakožto příjem ze závislé činnosti.
 
Jednatel je pro účely daně z příjmů tedy klasifikován stejně jako běžný zaměstnanec a podle toho se ke zdanění jeho příjmu bude přistupovat. Daníme 15% sazbou daně z příjmů fyzických osob ze základů daně, tj. hrubé mzdy plus pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Má-li jednatel podepsáno prohlášení, odčítáme mu slevy a daňová zvýhodnění a provádíme roční zúčtování, pokud o něj požádá.
 
U jednatelů může dojít k proplácení vyšších částek, a proto je dobré pamatovat na solidární zvýšení daně, o které budeme zvyšovat zdanění v roce 2015 u částek měsíčně nad 106 444 Kč. Solidární daň pak činí 7 % ze základů daně nad tento limit.
 
Od roku 2014 také došlo k významné změně u jednatelů, kteří vykonávají tuto funkci pro obchodní korporace – nerezidenty. Zdanění zde bude probíhat dle § 22 odst. 1 písm. g) ZDP. V tomto případě se nejedná o příjem ze závislé činnosti, ale o zvláštní příjem, který bude daněn srážkovou daní.
 
Toto zdanění se nám rozpadá do dvou možností – buď je jednatel rezidentem ČR, nebo je nerezidentem. V případě rezidentství se postupuje stejně, jako jsme uvedli výše (zdanění dle § 6 ZDP).
 
Jestliže je ale jednatel nerezidentem ČR, bude se jeho příjem danit srážkovou daní 15% dle § 36 odst. 1 písm. a) ZDP. Takovýto jednatel nerezident pak platí sociální a zdravotní pojištění v zemi své rezidence a z jeho hrubého příjmu se strhává pouze uvedená 15% srážka a neaplikuje se zde solidární zvýšení daně. Jednatel si může podat v ČR daňové přiznání a při splnění podmínky, že příjmy z ČR tvoří 90 % jeho zdanitelných příjmů, si může uplatnit slevu na poplatníka i další slevy a sraženou daň si tím tak vyúčtovat.

Sociální a zdravotní pojištění

Odměny jednatelů podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců. Účast na nemocenském a důchodovém pojištění těchto osob zakládá příjem ve výši alespoň 2 500 Kč měsíčně.
 
Při nízkých odměnách jednatele tedy vychází nejvýhodněji pravidelný příjem do 2 500 Kč, ze kterého se neodvádí sociální pojištění, než jednorázově (např. jednou ročně) vyplacený příjem ve výši 30 000 Kč (12 x 2 500), neboť ten by v měsíci výplaty podléhal sociálnímu pojištění.
 
Co se zdravotního pojištění týká, i příjem pod 2 500 Kč u jednatelů podléhá jeho odvodu.
 
Opět pamatujme na to, že u jednatelů mohou být příjmy vyšší než u jiných zaměstnanců a budeme tedy uplatňovat u pojistného na sociální zabezpečení maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného – pro rok 2015 ve výši 1 277 328 Kč.
 
Oproti tomu v roce 2015 platí zrušení stropu u zdravotního pojištění.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

mmsmall
14. 6. 2017 19:54:54
Ucetni nutí jednatele vyplnovat mesicne evidence pracovni doby a do vyplatni pasky piše standartni 160-180 hodin odpracovano. A to při tom že vykonavam funkce jednatele ale souběžně mám HPP u jine společnosti kde mně take pišou standartni počet odpracovaných hodin. Dotaz v tom jak má spravně vypadat vyplatni paska jednatele a jestli musí vyplnovat vubec dochazky? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

DD
15. 2. 2017 18:09:47
Dobrý den, pokud má osoba u jedné firmy zároveň dohodu o výkonu funkce jednatele s měsíčním příjmem 5500,-Kč a pracovní smlouvu, musí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Jde o souběh dvou zdanitelných příjmů, když je obojí u stejného "zaměstnavatele"?
Hlášení závadného obsahu

Lenka Skořepová
12. 12. 2016 11:27:59
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s ZP a SP? Jeden jednatel má odměnu jen 1000,- Kč, musím ho nahlásit a odvádět ZP (ikdyž smluv má více, u jiných firem)? SP neplatím, ale přihlásím a dám jako malý rozsah? Moc děkuji...
Hlášení závadného obsahu

Lenka Skořepová
12. 12. 2016 11:24:51
odměna ZP a SP
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
29. 9. 2016 15:26:27
Kiki: Dobrý den, informace o smlouvě o výkonu funkce (včetně odkazu na její vzor) naleznete v tomto článku na Portálu POHODA: http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/novy-obcansky-zakonik/soubeh-funkci-od-roku-2014/

Pokud budete fakturovat pouze jedné firmě, musíte si dát pozor, aby se nejednalo o tzv. švarcsystém, více se dozvíte zde: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/co-je-a-neni-svarcsystem/
Hlášení závadného obsahu

Kiki
29. 9. 2016 14:26:34
Dobrý den, ot.č.1-jak může jednatel s.r.o. dostávat za svou práci pro firmu zaplaceno? Dočetla jsem se že to lze od 2014 na základě smlouvy o výkonu funkce, ale ráda bych to pochopila. Děkuji. Ot.č.2-lze jako OSVČ, podnikat a fakturovat si dejme tomu odlišné částky, ale pravidelně a to stejné firmě každý měsíc, přičemž tyto příjmy budou pro začátek činnosti podnikání jedinými? Lze jako OSVČ mít příjmy pouze u jedné firmy? Děkuji,
Hlášení závadného obsahu

Milan Křivánek
22. 9. 2016 8:53:50
Dobrý den, jsme "Spolek zahrádkářů" s vlastními stanovami.Do konce roku musíme nahlásit statutárního zástupce spolku - předsedu. Musí mít statutární zástupce stanovenu nějakou roční odměnu ? Zatím to bylo řešeno tak, že tato osoba měla uzavřenu dohodu o provedení práce s odměnou 100 Kč za hodinu podle nahlášených a odvedených hodin za měsíc. Řídí se to teď podle nějakího zákona či paragrafu? Děkuji za odpověď. Milan K.
Hlášení závadného obsahu

jarmila
8. 9. 2016 8:34:33
Dobrý den,jednatel s.r.o. má vyplácenou odměnu jednatele ve výši 5.999,- Kč. Podléhá tato odměna zdravotnímu a sociálnímu pojištění? Jaká je hranice odměny, aby se nemuselo odvádět soc. a zdrav. pojištění? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Filip T.
9. 9. 2015 11:53:28
dobrý den, ve funkci o výkonu funkce jednatele je stanovena odměna ve výši 30 000 Kč a hned v dalším bodě je: jednatel je odpovědný za odvádění daní, placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění a jiných odvodů souvisejících s jeho příjmy v souladu s příslušnými právními předpisy. Lze to z pohledu plátce brát, že uvedená částka ve smlouvě je vč. všech odvodů zaměstnavatele, tudíž hrubá mzda je 22 388?
Hlášení závadného obsahu

MF
9. 8. 2015 17:19:47
Dobrý den, prosím o info, pokud má jednatel ve smlouvě bonus ve formě rekreace (max 20.000) je tato rekreace (pokud ji přímo zakoupí sro) danově uznatelným nákladem ?
výše se píše , že je osvobozena od zdanění, tím se zřejmě myslí daň z příjmu ale jak je to se ZP a SP. A pokud tuto dovolenou zakoupí přímo s.r.o., jak je to s DPH ? a 20.000 je vč. DPH nebo bez DPH ?
Děkuji
MF
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
6. 8. 2015 8:09:09
pro Růžena:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-33-nbsp;dil/
Hlášení závadného obsahu

melian
31. 7. 2015 14:33:47
Dobrý den, jak je to s výpočtem základu daně, když odměna by činila do 2500 Kč. Bude se k této odměně připočítávat 9% zdravotní pojištění. Tj. výpočet daně by vypadal takto: odměna*1,09*0,15. Nebo výpočet daně by byl pouze odměna * 0,15? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Růžena
10. 7. 2015 8:53:30
Jestliže se jednatelům mzdy počítají jako zaměstnancům, jak je to se zákonným pojištěním z mezd, které se počítá jednou za čtvrt roku_ Počítá se i do základu pro výpočet i mzda jednatele , když není zaměstnanec.
Hlášení závadného obsahu

safkova@centrum.cz
29. 6. 2015 19:47:59
Odměna jednatele je tedy příjem ze závislé činnosti, odvádí se z ní zálohová daŃ a tak to také bude v daňovém přiznání fyz.osoby-jednatele?
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
18. 5. 2015 10:19:08
Autor se vám velmi omlouvá za absenci "pokud". Myšlené to tak samozřejmě bylo. Vidíte to, přestože přesně stejným způsobem mě "vychovává" již přes 20 let můj manžel, co se přesného vyjadřování týká, dodnes jsem se to úplně nenaučila. Budu na sobě tedy více pracovat :). Přeji vám krásné dny a nám všem co nejpřesnější užití naší krásné mateřštiny, abychom si všichni lépe rozuměli.
Hlášení závadného obsahu

Jiří Kokaisl
15. 5. 2015 17:35:34
To "pokud" je rozhodující.
Ale autor neříká "pokud". První větu formuluje bez podmínky, čtu to tedy přísně logicky jako "vždy". A s tím polemizuji.
Jsme kabrňáci na nepřesná vyjádření a ještě o nich dlouho diskutujeme ... česky bychom měli umět číst i psát. A pokud neumíme logiku, nevysvětlujme texty!
Hlášení závadného obsahu

Lela
15. 5. 2015 13:17:24
Podle mého názoru, pokud chcete dostávat jako jednatel odměnu, musíte mít smlouvu o výkonu funkce, jinak je výkon bezplatný. Ale jednatel, který vykonává funkci bezplatně, mít smlouvu nutně nemusí. Toť můj názor. :)
Hlášení závadného obsahu

adelaide
15. 5. 2015 12:33:07
Jiří Kokaisl: Okno zprávy rozšíříte tak, že zatáhnete za pravý dolní roh a posunete dle libosti. :-)
Hlášení závadného obsahu

Jiří Kokaisl
14. 5. 2015 17:54:21
Nemohu souhlasit s tvrzením, že "obchodní vedení společnosti lze od roku 2014 provádět pouze na základě smlouvy o výkonu funkce".
Ze znění §59 ost.1 vyplývá zcela jednoznačně, že uzavření smlouvy není obligatorní (povinné, závazné) ale fakultativní (dobrovolné, možné) - neboť je zde výslovně formulace "byla-li (smlouva) uzavřena".
Je zjevné, že uzavírání formálních smluv, které nemají praktický dopad na řízení korporace může být toliko byrokratickou zátěží. Není proto seriózní v poradně, která se tváří fundovaně, tvrdit, že existuje nějaká povinnost, není-li tomu tak.
PS
Lze okno textu této zprávy rozšířit tak, aby se nezobrazoval jen jeden řádek (firefox)?
Hlášení závadného obsahu

Martina Truhlářová
6. 5. 2015 10:15:13
Dobrý den, domnívám se, že k příslušnosti k předpisům soc. pojištění v rámci EU by se postupovalo podle podmínky, že vykonává podstatnou činnost (tj. alespoň 25 % své činnosti z hlediska pracovní doby a nebo mzdy) ve státě svého bydliště, bude nadále pojištěn v tomto státě. To platí u souběhu - může být v tomto případě např. i jednatelem na Slovensku a vykonávat zde činnost vice jak 25% své pracovní doby, což ho stále nechá na Slovensku, případně může mít i udělenu výjimku s určením příslušnosti k předpisům. Nicméně konstatování, že nerezident odvádí pojistné ve státě rezidence, neznamená, že tímto státem nemůže být ČR. Doplňme ještě, což jsem neuvedla a je to podstatné, že základem daně pro srážkovou daň je "superhrubá" mzda a v případě, že se sociální a zdravotní neodvádí v ČR, pak hrubá mzda zvýšena o fiktivní pojistné ve výši 34%.
Ještě pro doplnění uvádím uzavřený koordinační výbor k tématu zdaňování nerezidentů: http://www.ucetni-portal.cz/postup-pro-zdanovani-jednatelu-nerezidentu-v-roce-2014-538-v.html
Hlášení závadného obsahu

gaba
28. 4. 2015 0:56:35
Dobrý den, píšete, že pokud je jednatel nerezident, sráží se v ČR srážková daň a pojistné odvádí ve státě své rezidence. Ale pokud má většinu svých zájmů, rodinu, bydliště.. např. na Slovensku, je u nás nerezident, ale pokud má příjmy pouze v ČR-měl by pojistné odvádět v ČR a ne ve státě své rezidence. V takovém případě se nežádá ani o formulář A1 a spadne do systému sociálního a automaticky zdravotného pojištění v ČR. Nebo se mýlím? Jednatelství je považováno z hlediska soc. pojištění jako zaměstnanecký poměr a tudíž se posuzuje odvod pojistného na základě formuláře A1 pokud má více činností v rozlišných státech. Až po té co vydá sociální pojišťovna rozhodnutí o příslušnosti k právním předpisům, je odváděno do toho konkrétního státu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EXTKONT s.r.o.
Účetní společnost - účetnictví, mzdy, daně
www.extkont.cz

ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,02 Kč
-0,035 Kč
24,52 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru