Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Neschopenka a kontrola nemocných zaměstnanců


Redakce
31. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní, musí ošetřující lékař pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Foto: 123RF

 

Pokud jste v zaměstnaneckém poměru a ještě jste nikdy nemarodili, bude vás dnešní článek jistě zajímat. Jaké povinnosti máte v režimu dočasné pracovní neschopnosti a kdo vás může zkontrolovat? A který díl neschopenky se odevzdává zaměstnavateli?


 
Pokud zaměstnanec onemocní, lékař mu vystaví „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, tzv. neschopenku, která má celkem pět dílů, přičemž zaměstnanec dostane tři z nich:
  • II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (má žlutý pruh). Tento díl slouží jako doklad práce neschopného zaměstnance, který musí mít celou dobu u sebe a po ukončení dočasné pracovní neschopnosti jej odevzdá ošetřujícímu lékaři.
  • III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (má modrý pruh). Slouží jako omluvenka z práce a zároveň doklad k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti.
  • IV. díl – Žádost o nemocenské (má růžový pruh). Slouží k uplatnění nároku na nemocenské, pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní. Zaměstnanec vyplni na zadní straně číslo účtu, na který chce dávku zaslat, popř. adresu, pokud chce dávku poslat prostřednictvím peněžní poukázky, a doklad odevzdá zaměstnavateli nejpozději s tiskopisem Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, který vystavil lékař ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti.
V případě, že pracovní neschopnost je důsledkem úrazu, musí pojištěnec doložit, že pracovní neschopnost nevznikla například z důvodu opilosti (další důvody jsou uvedené v § 31 zákona o nemocenském pojištění), neboť by mu nemocenské náleželo jen v poloviční výši. Je nutné vyplnit tiskopis Záznam o úrazu nebo písemně prohlásit, jak k úrazu došlo.

Pokud pojištěnec kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže nárokovat výplatu dávky nebo ji přijímat, může okresní správa sociálního zabezepečení (dále jen „OSSZ“) stanovit jinou fyzickou osobu jako zvláštního příjemce dávky. Ovšem jak ta osoba, tak i pojištěnec, jehož dávku má pověřená osoba přijímat, s tím musí souhlasit. Souhlas pojištěnce není nutný, pokud to jeho zdravotní stav neumožňuje (například bezvědomí), to potvrdí ošetřující lékař.

Aby mohla být zaměstnanci vyplacena náhrada mzdy a nemocenské, je třeba prokázat kromě vzniku také délku trvání pracovní neschopnosti k určitému dni. K tomu slouží pátý díl neschopenky:
  • V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (má růžový pruh). Tento díl dostane zaměstnanec od svého lékaře při ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Vyplní a podepíše na zadní straně a odevzdá díl zaměstnavateli.
  • Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Tento tiskopis vydává ošetřující lékař, pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní. Pro účely výplaty náhrady mzdy je lékař povinen vystavit tiskopis vždy ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti, na požádání zaměstnance i před uplynutím této doby, například k poslednímu dni kalendářního měsíce a poté vysatví další vždy ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti. Aby bylo nemocenské vyplaceno, musí ošetřující lékař potvrdit trvání pracovní neschopnosti alespoň jedenkrát měsíčně (obvykle je to spojeno s kontrolou zdravotního stavu). Trvání pracovní neschopnosti lze však potvrdit jen ke dni vydání tiskopisu nebo maximálně tři dny předem. Tiskopis následně zaměstnanec předá svému zaměstnavateli.

Výplata dávky

Dávky nemocenského vyplácí příslušná OSSZ nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy jí byl doručen řádně vyplěný doklad, který potvrzuje nárok na výplatu této dávky, a to včetně všech příslušných dokumentů.

Nemocenské je možné poukázat pojištěnci na jeho bankovní účet nebo jej vyplatit poštovní poukázkou. V případě poukázky je třeba počítat s náklady na její doručení, o které se sníží dávka nemocenského.

Tab.: Výše poplatku za doručení nemocenského poštovní poukázkou
 
Výše nemocenského v Kč Poukázečné v Kč
do 5 000 24
5 001 až 50 000 34
za každých dalších započatých 10 000 +7

Spolu s dávkou obdrží pojištěnec také oznámení o druhu dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které se dávka vyplácí. Toto oznámení OSSZ uvede buď do zprávy pro příjemce na bankovním účtu či poštovní poukázce, anebo v případě delšího textu pošle samostatný dopis.

Poštovní poukázky v obálkách dodá pošta adresátům do schránek. Pokud se bude jednat o větší částku, je možné, že příjemce obdrží pouze oznámení o uložení poukázky na poště. Pokud by pojištěnec vyžadoval přímo doručení hotovosti na adresu, je to možné pouze po dohodě s poštou a předání poukázky poště.

Pokud chce pojištěnec změnit číslo účtu, na který mu má být dávka vyplacena, je nutné ohlásit to příslušné OSSZ. Není na to předepsaný formulář, změnu je možné OSSZ ohlásit písemně či osobně a záznam o změně podepsat.

Kontrola práce neschopného zaměstnance

Za první polovinu letošního roku učinily OSSZ přes 73 000 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců a udělily téměř 1 900 postihů za jeho porušení.

Cílem kontrol je, aby se dočasná pracovní neschopnost a čerpání nemocenského nezneužívalo. Provádí se na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ. Obecně platí, že kontrola může být provedena kdykoliv, například i v pozdních hodinách. Může proběhnout i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata (tzv. karenční doba).

Kontrolovat může i zaměstnavatel

V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, mohou rovněž sami zaměstnavatelé kontrolovat své zaměstnance. Pokud kontrola provedená zaměstnavatelem prokáže, že jejich zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného, řídí se postih pracovněprávními předpisy, tedy zákoníkem práce.

Povinnosti lidí stonajících na neschopence

Dočasně práce neschopný pojištěnec má povinnost dodržovat ošetřujícím lékařem stanovený režim. Má se zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři a která je zaznamenána v neschopence.

Pokud ošetřující lékař povolí vycházky (může nejvýše v celkovém rozsahu maximálně šest hodin denně, v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin, v jednom či více intervalech), má pojištěnec povinnost dodržovat konkrétní lékařem stanovený časový úsek.

Pro účely kontroly také platí pravidlo „poskytnutí nezbytné součinnosti“. V praxi to zejména znamená, že dočasně práce neschopný pojištěnec musí místo svého pobytu v době nemoci viditelně označit jmenovkouzajistit funkční zvonek či přístup ke dveřím, aby jej kontrola mohla kontaktovat.

Průběh kontroly

Při kontrole se pověření zaměstnanci OSSZ musejí prokázat průkazem kontrolora a do neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že dočasně práce neschopného nezastihnou na uvedené adrese nebo pojištěnec neposkytne nezbytnou součinnost, písemným oznámením ho vyzvou, aby kontaktoval příslušnou OSSZ.

Následně jsou objektivně vyhodnoceny důvody nezastižení (nebo neposkytnutí součinnosti). Potvrdí-li se porušení režimu dočasně práce neschopného, zahájí OSSZ správní řízení. Jeho výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práce neschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Nemocenské

Nemocenské náleží pojištěncům za jednotlivé kalendářní dny od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Za první tři dny marodění nenáleží zaměstnanci žádná finanční kompenzace, jedná se o tzv. karenční dobu. Od čtvrtého do 14. dne pak dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Na nemocenském se k 30. 6. 2018 vyplatilo 11,6 mld. Kč. Od 1. ledna 2018 se zvýšila sazba pro výpočet nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti činí nemocenské 66 % redukovaného denního vyměřovacího základuod 61. kalendářního dne pak 72 %. Do 30. dne trvání činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem (zpravidla hrubé mzdy) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (tj. většinou dvanáct kalendářních měsíců před měsícem, kdy vznikla dočasná pracovní neschopnost) dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Tento denní vyměřovací základ podléhá redukci, do částky první redukční hranice se počítá 90 %, do částky druhé redukční hranice 60 % a do částky třetí redukční hranice pak 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepříhlíží. Výše jednotlivých redukčních hranic pro rok 2018 uvádíme v tabulce.

Tab.: Výše redukčních hranic od 1. 1. 2018
 
Redukční hranice Částka v Kč
1. 1 000
2. 1 499
3. 2 998

Jestliže si pojištěnec přivodí dočasnou pracovní neschopnost následkem požití alkoholu, omamných či psychotropních látek, ve rvačce či při spáchání úmyslného trestného činu, náleží mu nemocenské za kalendářní den v poloviční výši.

Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si pracovní neschopnost přivodil úmyslně nebo v době útěku z místa vazby či místa výkonu trestu odnětí svobody.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Agentura VIKA
Jazyková škola a vzdělávací agentura
www.vika.cz

AV CAR Peugeot
Prodej a servis osobních a užitkových vozů Peugeot.
www.avcar.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru