Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Exekuční srážky v roce 2018


Bc. Michaela Hauzarová
13. 6. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mezi přednostní pohledávky patří například pohledávky výživného, daní či pohledávky náhrady mzdy nebo platu poskytované v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Foto: 123RF

 

Výše nezabavitelného minima u srážek ze mzdy se každoročně mění. Zatímco loni klesla, v roce 2018 došlo ke zvýšení. Dlužníkům tedy letos zůstane při výpočtu srážek ze mzdy více peněz oproti předchozím letům, avšak svůj dluh budou splácet déle.


 

Stanovení nezabavitelné částky na povinného (dlužníka)

Nezabavitelná neboli exekucí nepostižitelná částka na povinnou osobu se stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce ve výši 3 410 Kč (její výše je neměnná od roku 2012) a částky normativních nákladů na bydlení, která je pro rok 2018 stanovena nařízením vlády ve výši 5 928 Kč.

Nezabavitelná částka na povinného v roce 2018 tedy činí:

(3 410 Kč + 5 928 Kč) × 2/3 = 9 338 × 2/3 = 6 225,33 Kč (v roce 2017 činila nezabavitelná částka na povinného 6 154,67 Kč).

Stanovení nezabavitelné částky na vyživovanou osobu

Kromě nezabavitelné částky na povinného je nutné stanovit nezabavitelnou částku i na vyživovanou osobu, pokud taková existuje. Zde je nutné si uvědomit, že vyživovaná osoba z pohledu srážek ze mzdy je odlišná od vyživované osoby z pohledu daně z příjmů.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se stanoví jako 1/4 z nezabavitelné částky na povinného (tzn. 1/4 z 6 225,33); činí tedy 1 556,33 Kč na jednu vyživovanou osobu (v roce 2017 činila nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1 538,67 Kč).

Za vyživovanou osobu se pro účely srážek ze mzdy považují:
 • Manžel povinného bez ohledu jeho výdělečnou činnost a není ani podmínkou společná domácnost s povinným.
 • Za vyživované dítě se považuje dítě nezaopatřené. Vyživovací povinnost se u nezletilého dítěte prokazuje do ukončení povinné školní docházky rodným listem dítěte, u staršího dítěte pak i potvrzením o studiu, případně rozsudek o stanovení vyživovací povinnosti. Pokud manželé dítě vyživují společně, pak ho pro účely stanovení nezabavitelné částky může považovat za vyživované každý zvlášť (v případě srážek ze mzdy u obou manželů).
 • Jiné vyživované osoby (například rodiče či bývalý manžel/manželka na základě soudem stanovené vyživovací povinnosti.

Stanovení celkové nezabavitelné částky

Zaměstnavatel celkovou nezabavitelnou částku stanoví jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Častou chybou bývá, že při výpočtu plátce mzdy jednotlivé složky zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provede až u celkové nezabavitelné částky, a to na celé koruny nahoru.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Při provádění exekučních srážek je pro plátce důležitá informace, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku – zejména v případě, jsou-li srážky prováděny k vydobytí více pohledávek.

Informace o přednostní či nepřednostní pohledávce bývá součástí exekučního příkazu. Přednostními pohledávkami vždy jsou:
 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského, důchodového a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách sociální podpory,
 • pohledávky regresivní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních čtrnácti kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Všechny ostatní pohledávky jsou pak nepřednostní.

Výpočet srážek

Výpočet exekučních srážek se řídí občanským soudním řádem a k němu vydanými nařízeními vlády. Srážky se provádějí z čisté mzdy povinného zaměstnance, od které se odečte nezabavitelná částka. Po odečtení nezabavitelné částky mohou nastat dvě odlišné situace:
 1. Rozdíl je roven nebo nižší částce 9 338 Kč.
Částka se zaokrouhlí směrem dolů na celé koruny na částku dělitelnou třemi. Třetí třetina se vždy vyplatí povinnému. Druhá třetina je určena k vydobytí přednostních pohledávek. Pokud takové pohledávky nejsou, vyplatí se opět povinnému. První třetina je určena k vydobytí nepřednostních pohledávek, popřípadě přednostních, pokud k jejich úhradě nepostačuje třetina druhá.
 1. Rozdíl je vyšší než částka 9 338 Kč.
Z částky 9 338 Kč se vypočítají třetiny, postup k uspokojení pohledávek z těchto třetin je stejný jako u bodu 1. Částka, která přesahuje hodnotu 9 338 Kč, se srazí bez omezení a připočte se ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v takovém rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostní pohledávky, zbývající část se připočte k třetině první k uspokojení nepřednostních pohledávek.

Příklad 1

Zaměstnanec podléhá exekučním srážkám, které se vztahují k nepřednostní pohledávce. Jako vyživovanou osobu uplatňuje manželku. Jeho čistá mzda za měsíc květen 2018 byla ve výši 19 650 Kč.

Řešení


Výpočet nezabavitelné částky:

6 225,33 (na povinného) + 1 556,33 (manželka) = 7 781,66 = 7 782 Kč

Výpočet srážky:

19 650 Kč (čistá mzda) – 7 782 Kč = 11 868 Kč

11 868 – 9 338 = 2 530 Kč – tato částka bude sražena bez omezení.

9 338 Kč (zaokrouhlíme na částku dělitelnou třemi, tzn. na 9 336 Kč)

9 336 ÷ 3 = 3 112 Kč – touto částkou bude uspokojena nepřednostní pohledávka.

Zbývající 2/3 + 2 Kč (ze zaokrouhlení) budou vráceny zaměstnanci, tzn. částka 6 226 Kč.

Zaměstnanci bude strženo: 3 112 + 2 530 = 5 642 Kč

Zaměstnanci bude vyplaceno: 19 650 – 5 642 (nebo také 7 782 + 6 226) = 14 008 Kč


Srážky ze mzdy podle uvedených pravidel se provádějí i z jiných příjmů, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní:
 • náhrada mzdy, platu či odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr,
 • nemocenské,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • důchod,
 • stipendium,
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • odstupné, popřípadě obdobné plnění poskytnuté v souvislosti s ukončením zaměstnání,
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a po dobu skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
 • příplatek k důchodku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.
Naopak srážky ze mzdy se nevztahují například na cestovní náhrady nebo běžně na daňový bonus (kromě přikázání jiné peněžité pohledávky).

Více pohledávek na jednoho zaměstnance

Při vydobytí několika pohledávek na jednoho zaměstnance se druhá třetina vždy použije jen na přednostní pohledávky, pokud takové pohledávky existují. Z první třetiny ze zbytku čisté mzdy se uspokojují přednostní nebo nepřednostní pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na jejich přednost.

Pořadí pohledávek se určuje podle data doručení prvnímu plátci. Přednostní pohledávky mají přednost pouze u druhé třetiny. Jestliže k uspokojení přednostní pohledávky druhá třetina nestačí, uspokojuje se ještě i z první třetiny, ale pouze v případě, že je první v pořadí.

Příklad 2

Na zaměstnance jsou vedeny exekuční srážky, pohledávky byly doručeny původnímu plátci mzdy v tomto pořadí:
 1. Přednostní pohledávka ze dne 1. 3. 2014.
 2. Nepřednostní pohledávka ze dne 17. 5. 2015.
Řešení
 1. Druhá třetina zbytku čisté mzdy se použije na uspokojení přednostní pohledávky ze dne 1. 3. 2014.
 2. Jelikož je přednostní pohledávka ze dne 1. 3. 2014 první v pořadí, použije se i první třetina k uspokojení této pohledávky.

Příklad 3

Povinný zaměstnanec vyživuje manželku a dvě děti, jeho čistá mzda je 19 800 Kč. Srážky ze mzdy jsou prováděny jak na přednostní, tak i nepřednostní pohledávky v tomto pořadí:
 1. Nepřednostní pohledávka ze dne 2. 5. 2014.
 2. Přednostní pohledávka ze dne 3. 6. 2017.
Řešení

Výpočet nezabavitelné částky:

6 225,33 (na povinného) + 1 556,33 (manželka) + 2 × 1 556,33 (2 děti) = 10 894,32 = 10 895 Kč

Výpočet srážky:

19 800 Kč (čistá mzda) – 10 895 Kč = 8 905 Kč

Zbývající část čisté mzdy nedosahuje hranice 9 338 Kč, proto budou třetiny počítány z částky dělitelné třemi upravené směrem dolů:

8 905 Kč (zaokrouhlíme na částku dělitelnou třemi, tzn. na 8 904 Kč).

8 904 ÷ 3 = 2 968 Kč

 
 1. Druhá třetina zbytku čisté mzdy ve výši 2 968 Kč se použije na uspokojení přednostní pohledávky.
 2. První třetina zbytku čisté mzdy ve výši 2 968 Kč se použije na uspokojení nepřednostní pohledávky, která je první v pořadí.
 3. Třetí třetina ve výši 2 968 + 1 Kč ze zaokrouhlení se vrátí povinnému.
Zaměstnanci bude strženo: 2 × 2 968 = 5 936 Kč.

Zaměstnanci bude vyplaceno: 19 800 – 5 936 = 13 864 Kč.


Provádění srážek ze mzdy je vždy zátěží nejen pro povinného zaměstnance, ale i pro samotného zaměstnavatele. Zaměstnavatelé totiž mají mimo správný výpočet i jiné povinnosti, například poskytovat součinnost exekutorským úřadům, a to bez jakékoliv kompenzace.

V případě zaměstnance s exekučními pohledávkami v řádu desítek se jedná již o poměrně velikou zátěž zaměstnavatele. Navíc vykonavatelé exekucí často požadují po zaměstnavatelích informace, které nejsou povinni, a ani by neměli sdělovat (například telefonní číslo povinného nebo jeho bankovní účet).

Uchazeči o zaměstnání, na které jsou vedeny exekuční příkazy, jsou i z tohoto důvodu hůře zaměstnavatelní, jelikož zkušení zaměstnavatelé se komplikacím souvisejícím se srážkami ze mzdy snaží logicky vyhnout.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Markéta
8. 11. 2018 11:47:42
V programu se musí každý měsíc zadávat ručně srážka, kdyby se zadaly hodnoty zaměstnance (přednostní/nepřednostní, manžel/ka atd) program by mohl částku vypočítat při vystavování mezd sám ;) Chtělo by to tuto možnost přidat do programu
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
daňová a účetní kancelář
Sektrorově specializovaní konzultanti


Ing. Aleš Cichy
Vedení účetnictví a daňové evidence
tiscali.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru