Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Evidenční listy důchodového pojištění


Bc. Michaela Hauzarová
2. 10. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vyhotovené evidenční listy předkládají zaměstnavatelé výhradně v elektronické podobě, písemné podání je možné jen z objektivních technických důvodů.

Foto: 123RF

 

Evidenční listy důchodového pojištění vedou zaměstnavatelé pro účely důchodového pojištění zaměstnanců. V jaké formě a dokdy je musí zaměstnavatelé odevzdat? A jak na jejich vyplňování? To vám poradíme v následujícím článku.


 
Evidenční listy důchodového pojištění (dále jen „ELDP“ nebo evidenční list) vedou zaměstnavatelé pro účely důchodového pojištění zaměstnanců na předepsaném tiskopise. ELDP se vyhotovuje z důvodu doložení údajů o době důchodového pojištění, o dobách vyloučených a o vyměřovacím základu za příslušné období (obvykle kalendářní rok).

Evidenční list vede zaměstnavatel pro každého zaměstnance, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění (od 1. 1. 2010 se ELDP vede i pro poživatele starobního důchodu). Pro každý kalendářní rok (případně jeho část, pokud došlo k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k ukončení v průběhu kalendářního roku) se vede vždy nový ELDP.

V případě, že zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává dvě či více výdělečných činností, které se vzájemně překrývají a zakládají účast na nemocenském a důchodovém pojištění, zaměstnavatel vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost zvlášť.

Pokud výdělečná činnost zaměstnance trvala k 31. 12. příslušného kalendářního roku, pak ELDP zaměstnavatel vyplňuje za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku.

Jestliže výdělečná činnost zaměstnance skončila před 31. 12. příslušného kalendářního roku, pak ELDP zaměstnavatel vyplňuje do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Pokud zaměstnanec po skončení pracovního poměru uzavřel další pracovní poměr u téhož zaměstnavatele tak, že oba pracovní poměry na sebe bezprostředně navazují a oba pracovní poměry zakládají účast na nemocenském a důchodovém pojištění, považují se takto uzavřené výdělečné činnosti za trvání pojištění bez přerušení a pro zápis v ELDP se použije pouze jeden řádek.

Jestliže výdělečná činnost zaměstnance skončí v průběhu kalendářního roku a je zřejmé, že pojištěnec ve stejném kalendářním roce do tří měsíců výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění u téhož zaměstnavatele znovu zahájí, ELDP se neodesílá. Zaměstnavatel v tomto případě využije pro daný kalendářní rok další volné řádky evidenčního listu.

Zaměstnavatel je povinen předkládat ELDP místně příslušné správě sociálního zabezpečení do 30 dnů:
 • ode dne zápisu údajů do ELDP (v případě, že zaměstnanec do tří měsíců ve stejném kalendářním roce neobnoví výdělečnou činnost),
 • ode dne svého zániku,
 • při úmrtí pojištěnce, a to na výzvu správy sociálního zabezpečení, která sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, popř. do tří měsíců od úmrtí,
 • v souvislosti s nástupem na výkon trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Zaměstnavatel je povinen ELDP předložit orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do osmi dnů ode dne obdržení této výzvy.

ELDP se předkládá výhradně v elektronické formě

Vyhotovené evidenční listy předkládají zaměstnavatelé výhradně v elektronické (v ojedinělých případech v papírové) podobě ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), a to v určených termínech. Elektronicky lze ELDP podat:
 • prostřednictvím určené datové schránky e-Podání,
 • prostřednictvím určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e-Podání (APEP/VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
 • s využitím ePortálu ČSSZ prostřednictvím národního identitního bodu („NIA“) nebo jiným prostředkem pro elektronickou identifikaci určeným ČSSZ (jméno, heslo, SMS zřízené přes Czech Point).
Písemně lze ELDP podat, pouze pokud existují prokazatelné objektivní technické důvody, které brání v předložení ELDP v elektronické podobě. Zaměstnavatel je v tomto případě povinen uvést důvod tohoto postupu.

Technickým důvodem se rozumí zejména výpadek:
 • elektrické energie,
 • služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
 • informačního systému zaměstnavatele,
 • informačního systému orgánu sociálního zabezpečení, pro který není možné vystavit v elektronické podobě tiskopis nebo odeslané údaje přijmout.
V případě podání ELDP v papírové podobě místně příslušné správě sociálního zabezpečení lze využít tisku do originálního tiskopisu nebo tisku ELDP s připojeným QR kódem na běžný formát papíru A4.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týká. Byl-li ELDP vyhotovován později než v zákonem stanovených lhůtách nebo byl vyhotovován opravný ELDP, ponechá si jej zaměstnavatel ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, ve kterém byl vyhotoven.

Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem, je povinen vydat pojištěnci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.

Náležitosti ELDP

Údaje v ELDP jsou rozděleny do následujících částí:
 • Záhlaví – zaměstnavatel vyplní rok, typ ELDP (řádný, opravný) a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení,
 • 1. Identifikace pojištěnce – zaměstnavatel uvede poslední příjmení zaměstnance, rodné příjmení, jméno, rodné číslo, datum narození, bydliště a místo narození,
 • 2. Průběh pojištění v daném roce – uvádí se údaje o průběhu výdělečné činnosti včetně vyměřovacího základu zaměstnance a vyloučených dob, které se vylučují při stanovení osobního vyměřovacího základu (například doby dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do deseti let nebo jiného člena rodiny, otcovské, dlouhodobé ošetřovné atd.),
 • 3. Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy.
Vyplnění evidenčního listu si nyní ukážeme na třech vzorových příkladech.

Příklad 1

Zaměstnanec byl v pracovním poměru u zaměstnavatele od 1. 7. 1979. Pracovní poměr byl ukončen ke dni 31. 8. 2020. Od 5. 2. 2020 do 11. 2. 2020 byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. Za období od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 čerpal neplacené volno bez náhrady příjmu.

Řešení:

Záznam ELDP bude následující.
Typ ELDP zaměstnavatel uvede kód 02, který se uvádí v případech, kdy byla výdělečná činnost pojištěnce v průběhu daného kalendářního roku ukončena, nebo k ukončení výdělečné činnosti došlo k 31. 12. Pokud by výdělečná činnost trvala po celý rok 2020, pak by se typ ELDP označil kódem 01.
V části 2. Průběh pojištění v daném roce zaměstnavatel uvede kód 1++ v případě, že se jedná o jeden (popřípadě první) pracovní poměru u zaměstnavatele.

Označení MR znamená zaměstnání malého rozsahu, písmeno N znamená, že se nejedná o zaměstnání malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 7 zákona o nemocenském pojištění. Vyloučenou dobou se rozumí doba trvání omluvných důvodů, v našem příkladu se jedná o sedm dní pracovní neschopnosti a pět dní neplaceného volna, dohromady tedy dvanáct dní.

Vyměřovací základ se uvádí jako úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného.

Zaměstnavatel nesmí ani opomenout uvést informaci, odkdy trvala výdělečná činnost pojištěnce.

Na druhém příkladu si ukážeme vyplnění ELDP v souvislosti s mimořádným opatřením v roce 2020.

Příklad 2

Zůstaneme u stejného zaměstnance (i zaměstnavatele) s tím, že zaměstnanec od 14. března 2020 do 30. 6. 2020 (109 kalendářních dnů) čerpal na dítě z důvodu uzavření školského zařízení ošetřovné. V dubnu 2020 byla (i přes fyzickou nepřítomnost) zaměstnanci zúčtovaná odměna ve výši 25 000 Kč.

Celkový příjem za období činil 186 000 Kč.


Řešení:

Zaměstnanec neodpracoval v daném období celkem 121 kalendářních dní:
 • 109 dní ošetřovné,
 • 7 dní pracovní neschopnost,
 • 5 dní neplacené volno.
Pokud je současně při pobírání ošetřovného po celý kalendářní měsíc zúčtování příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu (odměna 25 000 Kč v dubnu 2020), nelze takový měsíc v ELDP vykázat jako dobu vyloučenou.

Vyloučená doba uvedená v ELDP za dobu ošetřovného bude za měsíc duben z důvodu zúčtované odměny snížena o 30 dní.


Příklad 3

Jak bude ELDP vypadat v případě, že zaměstnanec byl u zaměstnavatele zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 se sjednaným příjmem 30 000 Kč měsíčně?

Od 1. 2. 2020 pak zaměstnanec navázal u téhož zaměstnavatele pracovní poměr na dobu určitou do 31. 8. 2020 se sjednaným příjmem 38 000 Kč měsíčně.


Řešení:
Průběh pojištění bude uveden ve dvou řádcích. Kód A++ označuje dohodu o pracovní činnosti, která trvala 31 dní. Po ní následoval pracovní poměr na dobu určitou označený kódem 1++, ze kterého plynul příjem ve výši 266 000 Kč. Celkový vyměřovací základ u zaměstnance činil 296 000 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

30. 10. 2020 | Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

econac, s.r.o.
účetní a daňová kancelář na Praze 8 Ládví
www.econac.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2020 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2020)
31. 10. 2020 Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
20. 11. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,25 Kč
-0,115 Kč
23,30 Kč
-0,085 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru