Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dohody konané mimo pracovní poměr


Bc. Michaela Hauzarová
17. 2. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Letní studentské brigády jsou nejtypičtějším příkladem prací konaných na „dohodu“.

Foto: 123RF

 

Jaká jsou hlavní pravidla výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti? To si můžete přečíst v dnešním článku, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy spojené s touto oblastí.


 
Dohody konané mimo pracovní poměr jsou poměrně rozšířeným a oblíbeným pracovněprávním nástrojem. V praxi jsou tyto dohody nejčastěji sjednávány se studenty, rodiči na mateřské či rodičovské dovolené a s osobami pobírajícími invalidní či starobní důchod.

Zákoník práce (dále jen „ZP“) uvádí dvě formy dohod, které může zaměstnavatel využít zejména v případech výkonu pracovních činností nižšího rozsahu, které však stále vykazují znaky závislé práce:
 • dohoda o provedení práce,
 • dohoda o pracovní činnosti.
Základní pravidla těchto dohod upravuje zákoník práce v ustanoveních § 74 až § 77. Dohody musí být vždy uzavřeny písemně, jinak jsou neplatné. Jedno vyhotovení dohody vždy zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Na obě dohody konané mimo pracovní poměr se vztahují stejná pravidla v souladu se ZP jako pro výkon práce v pracovním poměru kromě:
 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce ani na dohodu však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích),
 • překážky na straně zaměstnance,
 • dovolenou,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování (s výjimkou minimální mzdy),
 • cestovní náhrady.
U dohody o pracovní činnosti lze sjednat právo zaměstnance na jiné důležité osobní překážky v práci (například proplacení návštěvy lékaře) nebo na dovolenou přímo v dohodě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Skutečností však je, že tato sjednání nejsou v praxi příliš využívána.

U dohod konaných mimo pracovní poměr neexistuje žádná zkušební lhůta, výkon práce na základě dohod může být ukončen kdykoliv.

Není-li v dohodách sjednán způsob ukončení právního vztahu, je možné ho zrušit:
 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
 • výpovědí bez udaného důvodu či jakéhokoliv důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně nebo
 • okamžitým zrušením – okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Okamžité zrušení dohody konané mimo pracovní poměr není možné zákonným zástupcem namísto nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let.

V případě, že by měla fyzická osoba na základě dohody vykonávat činnost, která je riziková nebo součástí této práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, je zaměstnavatel povinen zajistit pro tohoto zaměstnance vstupní lékařskou prohlídku. Stejně tak v případě, že má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti uchazeče o práci.

Podobně jako při sjednání pracovněprávního vztahu založeném na dohodách konaných mimo pracovní poměr je i pro ukončení výkonu činnosti na základě dohod vyžadována písemná forma. V opačném případě se k výpovědi či okamžitému zrušení nepřihlíží.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na kterou se dohoda sjednává nesmí být vyšší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává doba práce konaná zaměstnancem pro stejného zaměstnavatele na základě jiné dohody ve stejném kalendářním roce.

V dohodě o provedení práce uzavřené písemně musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, rozsah předpokládané práce a zpravidla i doba, za kterou má být úkol vykonán. V písemném vyhotovení dohody o provedení práce musí být také vyznačena doba, na kterou se dohoda o provedení práce uzavírá.

Z dohod o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Pokud by byl příjem na základě dohody o provedení práce v daném měsíci vyšší než 10 000 Kč, pak tento příjem podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

V případě práce zaměstnance u stejného zaměstnavatele na více souběžných dohod o provedení práce se příjmy z těchto dohod sčítají.

Příklad 1

Za měsíc leden 2020 vykonal zaměstnanec na základě dohody o provedení práce 99 hodin, sjednaná hodinová odměna je 100 Kč na hodinu.

Příjem zaměstnance za leden 2020: 99 × 100 = 9 900 Kč

Odvod na sociální pojištění: 0 Kč

Odvod na zdravotní pojištění: 0 Kč

Daň z příjmů 15 %: 9 900 × 0,15 = 1 485 Kč
 • Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani = uplatnil měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč: čistá odměna za měsíc leden 2020 činí 9 900 Kč.
 • Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani = neuplatnil měsíční slevu na poplatníka: čistá odměna za měsíc leden 2020 činí 9 900 − 1 485 = 8 415 Kč.

Příklad 2

Za měsíc leden 2020 vykonal zaměstnanec (starobní důchodce) na základě dohody o provedení práce 101 hodin, sjednaná hodinová odměna je 100 Kč na hodinu.

Příjem zaměstnance za leden 2020: 101 × 100 = 10 100 Kč

Zdravotní pojištění 4,5 % zaplacené zaměstnancem: 455 Kč

Zdravotní pojištění 9 % zaplacené zaměstnavatelem: 909 Kč

Sociální pojištění 6,5 % zaplacené zaměstnancem: 657 Kč

Sociální pojištění 24,8 % zaplacené zaměstnavatelem: 2 505 Kč

Daň z příjmů 15 % : 13 600 (10 100 + 909 + 2 505 zaokrouhlené na 100 nahoru) × 0,15 = 2 040 Kč
 • Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani = uplatnil měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč: čistá odměna za měsíc leden 2020 činí: 10 100 − 455 − 657 = 8 988 Kč.
 • Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani = neuplatnil měsíční slevu na poplatníka: čistá odměna za měsíc leden 2020 činí: 10 100 − 455 − 657 − 2 040 = 6 948 Kč.
Jak je z příkladů zřejmé, pro zaměstnance i zaměstnavatele je výhodné nepřesáhnout měsíční odměnu z dohody o provedení práce nad limit 10 000 Kč. Při podepsaném prohlášení k dani a odměny do 10 000 Kč se pak hrubý příjem rovná příjmu čistému.

Vykonávat dohodu o provedení práce je vhodné při zaměstnání pro osoby zaměstnané na hlavní pracovní poměr a osoby, za které platí zdravotní pojištění stát (osoby na rodičovské dovolené, důchodci, studenti).

Ostatní osoby, za které není jiným zaměstnavatelem nebo státem odváděno pojistné na zdravotní pojištění, jsou povinny odvádět odvody na zdravotní pojištění jako tzv. samoplátci mimo jiné i v případě, že pracují na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč.

Zaměstnanec na dohodu o provedení práce odpracoval od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 celkem 240 hodin. V lednu 2020 opět na dohodu o provedení práce odpracoval 160 hodin. Není problém, že během tří měsíců odpracoval 400 hodin na dohodu o provedení práce?

Limit 300 hodin se počítá za kalendářní rok, jinak řečeno k 1. 1. se veškeré předchozí odpracované hodiny na dohodu z pohledu limitu „ruší“. Zaměstnanec může na dohodu u téhož zaměstnavatele odpracovat ještě v roce 2020 140 hodin.
 
 Starobní důchodce odpracoval u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce za období září až prosinec 2019 celkem 285 hodin a u jiného zaměstnavatele také na dohodu o provedení práce za leden až prosinec 2019 celkem 190 hodin. Nejedná se o pochybení v tom, že přesáhl za kalendářní rok 300 hodin na dohodu o provedení práce?

 Na dohodu o provedení práce se limit 300 hodin počítá vždy u každého zaměstnavatele zvlášť, to znamená, že nedošlo k pochybení.
 
 Je možné u dohody o provedení práce sjednat odměnu za úkol (ne dle hodinové sazby)?

 Ano, také u dohody je možné sjednat jinou než časovou odměnu, například může být stanovena odměna za každý kus výrobku. Nicméně je potřeba z důvodu omezení 300 hodin ročně sledovat i odpracované hodiny.
 
 Byla mi nabídnuta dohoda o provedení práce na úklid kanceláří. Jaká je minimální hodinová sazba, za kterou mohu tuto činnost vykonávat?

 Odměna za práci nesmí být nižší než státem stanovena minimální mzda, a to i u dohod konaných mimo pracovní poměr. V roce 2020 je stanovena minimální hodinová mzda ve výši 87,30 Kč za hodinu.

Dohoda o pracovní činnosti

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat činnost maximálně v průměru poloviny stanovené týdenní doby, přičemž se tato doba posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, maximálně však za období 52 týdnů.

V dohodě o pracovní činnosti musí být písmeně sjednaná práce, rozsah pracovní dobydoba, na kterou se dohoda uzavírá.

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Dobu trvání dohody o pracovní činnosti lze ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. V opačném případě je dohoda o pracovní činnosti uzavřena na dobu neurčitou.

Režim zdanění a pojištění z dohod o pracovní činnosti je závislý na výši měsíční odměny. Do výše měsíční odměny 2 999 Kč včetně se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti nad 3 000 Kč včetně podléhá odvodům a výpočet pojistného a zdanění je obdobný jako u dohody o provedení práce při měsíční odměně nad 10 000 Kč.

 Může zaměstnavatel uzavřít dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce na stejný druh práce u jednoho zaměstnance, i když bude zaměstnanec konat práci v daném měsíci pouze podle jedné z dohod?

 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena souběžně pro jednoho zaměstnance u jednoho zaměstnavatele za současného splnění podmínky v podobě sjednání jiného druhu práce.

Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 34b odst. 2 ZP, podle něhož zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.
 
 Může osoba zařazená do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání vykonávat práci na dohodu o provedení práce?

 Od 29. 7. 2017 si uchazeč o zaměstnání při evidenci na úřadu práce nemůže přivydělávat formou dohod o provedení práce, a to bez ohledu na výši odměny plynoucí z této dohody. Naopak uchazeč o zaměstnání zařazený v evidenci úřadu práce může vykonávat činnost na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti, výše měsíční odměny však nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy.

Zálohová daň nebo daň vybíraná srážkou

Příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (3 000 Kč) se při nepodepsaném prohlášení k dani podléhají dani vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % ze základu daně.

Při podepsaném prohlášení příjmy vždy podléhají dani zálohové, a to také ve výši 15 % ze základu daně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
mihocar s.r.o.
Firma mihocar s.r.o. se zabývá prodejem použitých náhradních autodílů.
www.mihocar.cz

ÚČETNICTVÍ V POHODĚ
Už Vás to prostě nebaví? Jdou Vám na nervy starosti s papírováním?
accounting.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,19 Kč
-0,095 Kč
22,26 Kč
0,021 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru