Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pro koho je určeno dobrovolné důchodové pojištění?


Redakce
16. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dobrovolného důchodového pojištění využívají např. studenti, lidé pracující ve státě, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, nebo ženy v domácnosti.

Foto: 123RF

 

Kdo se může nechat dobrovolně důchodově pojistit? Kam podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění? A jaká je minimální výše tohoto pojistného? Vše podstatné se dozvíte v následujícím článku.


 
Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, jako je nejčastěji zaměstnání nebo podnikání, nebo nejsou účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod a pro výpočet jeho výše.

Proto mají osoby starší 18 let možnost přihlásit se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, a to z některého z důvodů stanovených zákonem, nebo bez udání důvodu. Dobrovolné důchodové pojištění je od 1. 1. 1996 součástí systému důchodového pojištění.

Důvody účasti na dobrovolném důchodovém pojištění

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná z následujících důvodů.

1. Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci

K přihlášce je třeba předložit potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně období vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci. V případě podání přihlášky v průběhu vedení v evidenci uvedete do přihlášky pouze datum, od kterého se k pojištění přihlašujete.

Po ukončení vedení v evidenci jste povinni podat do 8 dnů odhlášku z pojištění. K odhlášce je třeba předložit potvrzení úřadu práce o datu ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud se odhlašujete v době, kdy vaše vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dosud trvá, je třeba předložit potvrzení prokazující tuto skutečnost.

Pokud podáváte přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění poté, kdy již skončilo období, kdy jste byli vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, uvedete období, za které se přihlašujete k pojištění, přímo do přihlášky a odhlášku již nepodáváte.

2. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, případně v cizině, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR, s výjimkou prvních šesti let studia po 18. roce věku počínaje dnem 1. 1. 1996

Toto pojištění přichází v úvahu až od 1. 1. 2002. Od 1. 1. 2010 lze dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let. K přihlášce k účasti a odhlášce z pojištění je nutno předložit potvrzení o době trvání studia. Studium lze prokázat vysvědčením, indexem, případně potvrzením školy. Z dokladů musí být patrno datum zahájení, případně ukončení studia.

Dobrovolné pojištění uvedené v bodech 1 a 2 lze aplikovat i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení.

3. Výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995, jedná-li se o:
  • zaměstnance v pracovním poměru,
  • členy družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni,
  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).
K přihlášce, případně odhlášce z pojištění musíte přiložit doklady prokazující trvání výdělečné činnosti v cizině. Tyto doklady musí být opatřeny úředním překladem do češtiny. Toto neplatí, jde-li o přihlášku k pojištění podanou občanem státu, u něhož předložení listiny v originálu umožňuje mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení. Překlad dokladů předložených ve slovenštině rovněž není vyžadován.
 
4. Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2003 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, nejdříve však od 1. 1. 2003. K přihlášce předložíte příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací.

5. Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele a jsou činní v ČR ve prospěch tohoto zaměstnavatele

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2009 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu takové činnosti. K přihlášce je třeba předložit příslušný dokument prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu u zahraničního zaměstnavatele (typicky pracovní smlouva).

Za dobu přede dnem podání přihlášky je u dobrovolného pojištění v bodech 3, 4 a 5 účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem.

6. Výkon funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky – účinnost od 19. 9. 2009

7. Pobyt v cizině, pokud osoby následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí

V takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera – účinnost od 1. 1. 2015.

K přihlášce je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele, které prokáže výše uvedené skutečnosti o práci v zahraničí, a dále oddací list (doklad o registrovaném partnerství) prokazující trvání manželství (registrovaného partnerství) s osobou, která působí v zahraničí, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat.

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014 je účast na pojištění možná po dobu pobytu v cizině, po kterou osoba následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky. K přihlášce je třeba předložit potvrzení Ministerstva zahraničí ČR o této skutečnosti a dále oddací list prokazující trvání manželství s osobou, která působí (působila) v diplomatických službách ČR, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z tohoto titulu trvat.

Dobrovolné pojištění v bodech 6 a 7 lze aplikovat i zpětně před podáním přihlášky bez časového omezení, nejdříve však od účinnosti zákonné úpravy.

8. Dobrovolné pojištění – bez uvedení důvodu

Pojištění se mohou účastnit též osoby starší 18 let, které podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění, aniž splňují některou z podmínek uvedených výše pod body 1 až 7. Od 1. 2. 2018 je další podmínkou takovéto účasti na pojištění skutečnost, že doba účasti na českém důchodovém pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti získaná přede dnem této přihlášky trvala aspoň jeden rok.

Podmínka trvání doby důchodového pojištění v rozsahu aspoň jednoho roku se považuje za splněnou, pokud účast na důchodovém pojištění vznikla před 1. 2. 2018 a bez přerušení trvá i po tomto dni a přihláška k této účasti byla podána před 1. 2. 2018.

Účast na pojištění je však v takovém případě možná v rozsahu nejvýše 15 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem.

Pokud uplyne patnáctileté období a nepodáte odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.

Kam podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění?

K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení („OSSZ“) podle místa trvalého pobytu, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jde-li o cizince). U osob, které nemají trvalý ani hlášený pobyt na území ČR, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv OSSZ, na niž se taková osoba obrátí.

Pokud přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podáváte v době, kdy již bylo zahájeno řízení o důchod, je k řízení o doplacení pojistného příslušná OSSZ, u níž jste žádost o důchod podali. Od 1. 1. 2012 je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění

Výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si určí. Nejméně je to však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodové pojištění platí.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %. Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2018 činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2018, tedy 2 099 Kč.


Související článek:
Jak doložit chybějící dobu důchodového pojištění?


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MAMIT ÚČTO s.r.o.
Naše společnost se zabývá vedením účetnictvím pro PO i FO a mezd.
mamituctosro.webmium.com

EDAAT, s.r.o.
Úplný ekonomicko-právní servis vč. účetnictví a daňového poradenství.
www.edaat.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,66 Kč
0,010 Kč
23,82 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru