Brigády a daně – jak na ně?


Bc. Michaela Hauzarová
20. 7. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Brigáda na základě dohody o provedení práce je nejčastější forma pracovněprávního vztahu v souvislosti s krátkodobým výkonem práce.

Foto: Depositphotos

 

Brigády se týkají zejména studentů o letních prázdninách, využít je mohou ale i další zájemci v průběhu celého roku. Jaké existují smluvní možnosti pro brigády? A jaký mají jednotlivé smluvní pracovněprávní vztahy dopad na zdanění a další odvody?


 
Během letních prázdnin hledají zejména studenti možnost přivýdělku, který je běžně označován jako brigáda, ačkoliv náš právní systém tento pojem vůbec nezná. V praxi je brigádou označovaný krátkodobý pracovněprávní vztah menšího rozsahu, který je nejčastěji uzavírán prostřednictvím dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Ale i v případě brigády může být v některých případech sjednán klasický pracovní poměr na dobu určitou, například pokud by se jednalo o výkon práce na plný úvazek.

Sjednání brigády se samozřejmě nevztahuje pouze na studenty o letních prázdninách, pracovněprávní vztah krátkodobý či menšího rozsahu využívají mnozí studenti po celý rok, maminky s malými dětmi na rodičovské dovolené či zaměstnanci jako přivýdělek ke stálé mzdě. Jaký mají jednotlivé smluvní pracovněprávní vztahy dopad na zdanění a další odvody, si představíme v následujícím textu.

Kdo může vykonávat brigádu

Vykonávat činnost na základě pracovněprávního vztahu mohou (až na výjimky) osoby, které dovršily věku 15 let a zároveň mají dokončenou povinnou školní docházku. Školní docházka je podle školského zákona povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhl věku 17 let.

1. Brigáda na základě dohody o provedení práce

Jedná se zcela jistě o nejčastější formu pracovněprávního vztahu v souvislosti s krátkodobým výkonem práce. Dohoda o provedení práce (stejně jako všechny ostatní formy zaměstnávání) musí mít písemnou formu. Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti jsou uvedené v ustanoveních § 74 až § 77 zákoníku práce.

Oblíbenost dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) spočívá zejména v tom, že se z měsíční odměny do limitu 10 000 Kč neplatí sociální a zdravotní pojištění, a to se týká jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Další výhodou je administrativní nenáročnost sjednané DPP, zaměstnavatel nemusí při odměně do limitu zaměstnance přihlašovat na sociální ani na zdravotní pojišťovně.

DPP je však u jednoho zaměstnavatele omezena maximálním limitem ve výši 300 hodin ročně. Brigádník může mít sjednáno více DPP u různých zaměstnavatelů, přičemž u každého zaměstnavatele se limit odměny do 10 000 Kč měsíčně a 300 hodin ročně počítá zvlášť.

Na dohodu o provedení práce nesmí pracovat uchazeč evidovaný na úřadu práce.

U DPP má poplatník možnost podepsat prohlášení k dani (označované jako „růžový papír“), a uplatnit tak měsíční slevu na dani ve výši 2 570 Kč. V daném měsíci však můžeme podepsat prohlášení k dani pouze u jednoho zaměstnavatele, to platí pro všechny pracovněprávní vztahy.

Zálohová daň se bude u DPP počítat vždy v případě podepsaného prohlášení bez ohledu na výši měsíční odměny. Pokud poplatník prohlášení k dani nepodepíše, pak do limitu odměny 10 000 Kč se mu srazí daň vybíraná srážkou ze mzdy podle zvláštní sazby daně (dále jen „srážková daň“) ve výši 15 %, nad limit 10 001 Kč včetně se jedná opět o daň zálohovou.

Příklad 1

Studentka Bára pracovala v červenci 2023 na základě sjednané DPP v pekařství. Odpracovala 70 hodin, sjednaná hodinová odměna byla 100 Kč na hodinu. Na další DPP pracovala v nedaleké cukrárně, kde v červenci odpracovala 80 hodin, sjednaná hodinová odměna byla 120 Kč na hodinu. Prohlášení k dani podepsala v cukrárně.

Řešení:

Sjednaná hodinová odměna v pekařství je nižší než minimální (zaručená) hodinová mzda, která v roce 2023 činí 103,80 Kč za hodinu. Jedná se o porušení zákoníku práce a odměna musí být počítána nejméně z minimální mzdy.

DPP 1:
 • 70 hodin × 103,8 Kč = 7 266 Kč
 • Srážková daň: základ daně = 7 300 Kč × 0,15 = 1 095 Kč
 • K výplatě: 7 266 – 1 095 = 6 171 Kč
DPP 2:
 • 80 hodin × 120 Kč = 9 600 Kč
 • Zálohová daň: základ daně = 9 600 Kč × 0,15 = 1 440 Kč
 • Daň po slevě na poplatníka (2 570 Kč) = 0
 • K výplatě: 9 600 Kč
 • K výplatě za červenec DPP 1 + DPP 2 = 15 771 Kč
Daňové přiznání 2023:

Ačkoliv je srážková daň označována jako daň konečná, může si Bára v následujícím roce podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023, kde po uvedení všech zdanitelných příjmů za příslušné zdaňovací období může získat sraženou daň zpět (budeme předpokládat, že v roce 2023 již žádné jiné zdanitelné příjmy neměla).
 • Příjmy podle § 6: 7 266 Kč + 9 600 Kč = 16 866 Kč
 • Daň 15 %: 16 800 Kč (zaokrouhlený základ daně) × 0,15 = 2 520 Kč
 • Sleva na poplatníka („celoroční“): 30 840 Kč
 • Daň po slevě: 0 Kč
 • Sražená daň: 1 095 Kč
 • Přeplatek daně: 1 095 Kč
Studentka Bára získala následující rok (v roce 2024) zpět přeplatek na dani ve výši 1 095 Kč.

Ukončit DPP lze kdykoliv, pokud se obě strany spolu domluví. V případě jednostranného ukončení DPP běží 15denní výpovědní lhůta, která se počítá ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Brigáda na základě dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) musí být stejně jako dohoda o provedení práce písemná a splňovat náležitosti uvedené v zákoníku práce. DPČ je sjednávána zejména tehdy, kdy nelze použít smlouvu na základě DPP, a to z důvodu překročení časového limitu 300 hodin ročně.

DPČ je již pro smluvní strany méně výhodná, protože ačkoliv umožňuje rozsah práce poloviny stanovené týdenní pracovní doby (při standardní pracovní době tedy 20 hodin týdně), limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění je výrazně nižší než u DPP. Pojistné se neodvádí pouze v případě, že je příjem z dohody nižší než 4 000 Kč za měsíc.

Práci na DPČ mohou vykonávat i osoby evidované jako uchazeči o práci na úřadu práce, maximálně mohou mít však měsíční odměnu z DPČ ve výši jedné poloviny minimální mzdy (pro rok 2023 je polovina minimální mzdy 8 650 Kč). Sjednání DPČ je však třeba na úřadu práce nahlásit a souběžně není možné pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Stejně jako u DPP může poplatník podepsat u zaměstnavatele prohlášení k dani. Srážková daň se počítá pouze tehdy, pokud je měsíční odměna z DPP nižší než 4 000 Kč a zároveň poplatník nepodepsal prohlášení k dani. V ostatních případech bude z odměny vypočítána zálohová daň a v případě podepsaného prohlášení k dani lze měsíčně uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč.

Příklad 2

Paní Jarmila je v důchodu a chodí pravidelně uklízet na základě sjednané DPČ. Dosud si vždy paní Jarmila za měsíc vydělala méně než 4 000 Kč, má podepsané prohlášení k dani a sjednaná odměna je 110 Kč na hodinu. V červenci však zastupovala ještě druhou paní na úklid a celkem za měsíc odpracovala 50 hodin.

Řešení:

 • 50 hodin × 110 Kč = 5 500 Kč
 • Zálohová daň: 5 500 Kč × 0,15 = 825 Kč
 • Sleva na poplatníka: 2 570 Kč
 • Daň po slevě: 0 Kč
Jelikož byl na základě sjednané DPČ překročen limit, je nutné z odměny vypočítat odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 • Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanec: 5 500 Kč × (4,5 % + 6,5 %) = 605 Kč*
 • K výplatě: 5 500 − 605 = 4 895 Kč
* Pokud by paní Jarmila nebyla důchodce a neplatil by za ni zdravotní pojištění stát, počítalo by se zdravotní pojištění z minimální mzdy 17 300 Kč.

Zaměstnavatel musí za červenec paní Jarmilu přihlásit na zdravotní pojišťovně a na okresní správě sociálního zabezpečení a musí za ni také odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění:

5 500 Kč × (9 % + 24,8 %) = 1 859 Kč (pokud by paní Jarmila měla odměnu méně než 4 000 Kč, pak by zaměstnavatel neodváděl nic).

3. Brigáda na základě sjednané pracovní smlouvy

V některých případech nastoupí studenti na brigádu na plný pracovní úvazek sjednaný na dobu určitou. Jedná se o situace, kdy o prázdninách pracují na plný úvazek jako běžní zaměstnanci a stejně tak se účastní sociálního a zdravotního pojištění jako každý zaměstnanec.

Pokud podepíší prohlášení k dani, mohou uplatnit měsíční slevu na dani ve výši 2 570 Kč měsíčně. Zaměstnanci mají na rozdíl od DPP či DPČ ze zákoníku práce vyplývající nárok na dovolenou či nemocenskou.

Příklad 3

Karel ukončil úspěšně studium na střední škole a od 1. 7. do 31. 8. 2023 nastoupil na brigádu do masny na základě sjednané pracovní smlouvy. Po prázdninách chce rok cestovat a následující rok nastoupit na vysokou školu. Karel podepsal prohlášení k dani a za oba měsíce si vydělal 52 000 Kč.

Řešení:

Výpočet čisté mzdy (za oba měsíce):
 • Daň 15 %: 52 000 × 0,15 = 7 800 Kč
 • Sleva na poplatníka: 2 × 2 570 Kč = 5 140 Kč
 • Daň po slevě: 2 660 Kč
 • Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanec: 52 000 Kč × (4,5 % + 6,5 %) = 5 720 Kč
 • Čistá mzda (07, 08/2023): 43 620 Kč
Karel nemůže uplatnit slevu na studenta, jelikož ztratil status studenta tím, že po celý kalendářní měsíc během prázdnin vykonával výdělečnou činnost. Pokud rodiče na Karla uplatňují slevu na dítě žijící ve společné domácnosti, nemohou ze stejného důvodu tuto slevu na dítě během července a srpna uplatnit. Pokud by Karel nastoupil 2. 7. 2023 a ukončil pracovní poměr 30. 7. 2023, měl by status studenta i po celou dobu prázdnin.

V následujícím roce potom Karel může podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a pokud již neměl jiné zdanitelné příjmy v roce 2023, pak mu bude díky „celoroční“ slevě na poplatníka (30 840 Kč) vrácena odvedená daň ve výši 2 660 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Změny u formulářů k DPH

30. 11. 2023 | K menším úpravám dojde od roku 2024 u elektronického formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. A to v souvislosti s novelou zákona o DPH, která je součástí konsolidačního balíčku. Změny se budou týkat zejména popisů vybraných položek těchto formulářů, více se o nich dozvíte na webu Finanční správy. Elektronický formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstane pro rok 2024 beze změny.


Dřívější zprávy

Užitečné informace



Firmy v Pohodě
 
Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,060 Kč
22,39 Kč
0,176 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme