Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím


Bc. Michaela Hauzarová
1. 11. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zvláštní režim DPH uplatní ti, kteří obchodují s použitým zbožím, uměleckými předměty nebo starožitnostmi.

Foto: 123RF

 

Obchodujete s použitým zbožím, uměleckými díly či sběratelskými předměty nebo starožitnostmi? Pak vás bude zajímat dnešní článek, v němž se dozvíte více o zvláštním režimu, který můžete využít podle zákona o dani z přidané hodnoty.


 
Obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi mohou při zdanění své uskutečněné ekonomické činnosti využít speciální ustanovení v souladu s § 90 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), tzv. zvláštní režim, kdy základem daně z přidané hodnoty je pouze přirážka (marže), snížená o daň z této přirážky.

Pro účely ZDPH se uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi rozumí zboží uvedené v příloze č. 4 ZDPH.

Může se jednat například o:
  • umělecká díla v podobě ručně zhotovených obrazů, maleb, plastik nebo soch aj.,
  • sběratelské předměty v podobě sbírek poštovních známek nebo jiné sběratelské předměty například zoologického či botanického zájmu aj.,
  • starožitnosti, které jsou starší sta let a nejedná se o umělecká díla ani sběratelské předměty.
V praxi je však zvláštní režim podle § 90 ZDPH nejčastěji využíván v souvislosti s obchodováním s použitým zbožím. Mezi to se řadí hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů.

Za použité zboží se považují například ojetá auta a obchodníkem v tomto případě může být osoba provozující autobazar.

Pro účely ZDPH je obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud jí náleží odměna.

Zvláštní režim podle ustanovení § 90 DPH může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud toto zboží obchodníkovi dodala v rámci obchodování na území Evropské unie:
  • osoba nepovinná k dani,
  • osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
  • osvobozená osoba, která není plátcem,
  • jiná osoba povinná k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
  • jiný obchodník, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit zvláštní režim.
Obecně lze tedy říct, že zvláštní režim může použít obchodník u zboží, které pořídil od osoby, která není podnikatelem nebo plátcem, nebo u zboží, které bylo pořízeno výhradně pro osvobozená plnění, případně pokud byl na toto zboží při pořízení již zvláštní režim použit jiným obchodníkem.

Příklad

Obchodník provozující autobazar vykoupil ojetý osobní vůz od běžného občana, který není podnikatelským subjektem. Při prodeji tohoto zboží může obchodník využít zvláštní režim podle § 90 ZDPH.

Příklad

Stejný obchodník jako v předchozím příkladu, provozující autobazar, vykoupil ojetý automobil od podnikatelského subjektu, který je plátcem DPH. Jednalo se o prvního majitele vozu, který si při pořízení uplatnil nárok na odpočet daně.

Obchodník při prodeji tohoto vozu nemůže využít zvláštního režimu, jelikož bylo zboží pořízeno od osoby povinné k dani, která při pořízení uplatnila nárok na odpočet DPH.

Stanovení základu daně

Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

Při stanovení daně z přirážky podle zvláštního režimu je obchodník povinen tímto způsobem zdanění postupovat po celé zdaňovací období.

Pro účely stanovení základu daně se:
  • prodejní cenou rozumí úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, jíž je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 11,
  • pořizovací cenou rozumí úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.
Ačkoliv definice pro stanovení základu daně zní složitě, jedná se poměrně o jednoduchý postup.

Příklad

Obchodník provozující bazar nakoupil od osoby nepovinné k dani umělecké zboží – obraz za pořizovací cenu 9 000 Kč. Toto zboží prodal zákazníkovi za 16 000 Kč.

Řešení

Rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou je 7 000 Kč. Jedná se o celkovou částku základu daně a daň se stanoví výpočtem tzv. shora. Pro tento způsob výpočtu se používá koeficient, jehož hodnota je 0,1736 pro základní sazbu daně 21 %.

DPH 21 %: 7 000 × 0,1736 = 1 215,20 Kč.

Základ daně: 7 000 − 1 215,20 = 5 784,80 Kč.

Obchodník při použití zvláštního režimu odvede daň ve výši 1 215,20 Kč. Zároveň je povinen na vystavený daňový doklad uvést informaci, že na toto zboží byl uplatněn zvláštní režim podle § 90 ZDPH.

Využití zvláštního režimu je zcela dobrovolné, ale pokud by se ho obchodník rozhodl nevyužít, pak by v tomto případě musel odvést daň z celkové prodejní ceny.

DPH 21 %: 16 000 × 0,1736 = 2 777,60 Kč.

Základ daně: 16 000 − 0,1736 = 13 222,40 Kč.


Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku stanovit za zdaňovací období. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně.

Příklad

Obchodník nakoupil použité zboží od neplátce daně v hodnotě 36 000 Kč. Bohužel se mu na toto zboží nedařilo zajistit kupce a hodnota zboží se časem snižovala. Po třech letech toto zboží prodal za 21 000 Kč.

Řešení

Rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou je 15 000 Kč a daň je v tomto případě 0 Kč.

Příklad

Provozovatelka second handu – plátce daně nakupuje použité oblečení po internetu od fyzických osob nepovinných k dani (běžných občanů). Jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje částku 1 000 Kč. Obchodnice za zdaňovací období říjen 2017 pořídila 40 ks zboží v celkové hodnotě 26 000 Kč a ve stejném zdaňovacím období prodala 36 ks zboží za 31 000 Kč.

Řešení

Rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou – přirážka je za příslušné zdaňovací období 5 000 Kč.

DPH 21 %: 5 000 × 0,1736 = 868  Kč.

Základ daně: 5 000 − 868 = 4 132 Kč.


Pokud je zboží dodané obchodníkem zdaněné podle zvláštního režimu jinému plátci, tento plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky.

Příklad

Obchodník provozující autobazar prodá osobní vůz ve výši 300 000 Kč ve zvláštním režimu podle § 90 ZDPH pořízený od osoby nepovinné k dani za 220 000 Kč. Kupujícím je společnost s ručením omezeným, která je plátcem DPH.

Přirážka za prodaný vůz je ve výši 80 000 Kč, prodávající obchodník odvede daň ve výši 13 888 Kč. Kupující však při pořízení tohoto zboží nemá nárok na odpočet zaplacené daně z přidané hodnoty.


Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém dokladu uveden údaj „zvláštní režim – použité zboží“, „zvláštní režim – umělecká díla“ nebo „zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti“.

Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky, s výjimkou dokladu o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním postižením.

Příklad

Provozovatel autobazaru – obchodník nakupuje zboží od plátců i neplátců daně. Při prodeji zboží nakoupeného od neplátců uplatňuje zvláštní režim, při prodeji zboží pořízeného od plátců zdaňuje dodání zboží v běžném režimu, přičemž si u tohoto zboží uplatňuje i daň na vstupu.

Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.


V daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty přiznává obchodník daň stanovenou z přirážky za uskutečněné plnění v tuzemsku podle zvláštního režimu na řádku 26, kde se uvádí ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně.

Vývoz zboží

Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66 ZDPH, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Štefan Bittmann
7. 3. 2020 12:04:43
Dovážím použité dřevěné sudy od vína ze Španělska a Francie, dodavatel je plátce DPH já jsem taky plátce DPH , může být toto zboží prodáváno ve zvláštním režimu DPH ? V jakém ? Tyto sudy prodávám dál vinařuům na víno nebo dekoraci. Děkuji ŠB
Hlášení závadného obsahu

Ivana
1. 2. 2018 10:16:08
Pokud ojetý automobil já jako plátce používající zvláštní režim (daním jen marži) prodám na Slovensko soukromé osobě, bude tato transkace uvedena v přiznání DPH a kontrolním hlášení uvedena někde jinde, než kdybych auto prodala v ČR? Je mi jasné, že DPH odvedu stejně jako při prodeji soukromé osobě v ČR. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

24. 11. 2020 | Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Snakesub, s.r.o.
Prodej potápěčských, šnorchlovacích i plaveckých potřeb
www.snakesub.cz

OptikDoDomu, brýle dodomu
Objednáme Vám Optického poradce zdarma a nezávazně. Komplet brýle 1499
optikdodomu.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,14 Kč
-0,040 Kč
21,96 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru