Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zrušení registrace k DPH


Ing. Martina Truhlářová
7. 12. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při podání daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období registrace je potřeba vypořádat závazky vůči finančnímu úřadu.

Foto: Fotolia

 

Registrace k DPH nemusí být vždy výhodná, zvlášť s příchodem kontrolního hlášení, kvůli kterému budou mít plátci od nového roku více starostí. Pojďme se podívat na případy, kdy můžeme registraci k DPH zrušit a jaké povinnosti s tím souvisejí.


 
Registrace k DPH nemusí být vždy výhodou. V dnešní době, zejména s novinkou v podobě kontrolního hlášení, která nás čeká od příštího roku, může být pro mnohé podnikatele dobré zvážit, zda by nebylo výhodnější zrušení registrace k DPH, pokud dosahují zákonných podmínek, které to umožňují.
 
Zrušit registraci k DPH lze na žádost plátce, a to při splnění následujících podmínek:
 • plátce má sídlo v tuzemsku a není skupinou a zároveň:
  • uplynul minimálně 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem, a nedosáhl za 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1.000.000 Kč, nebo uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
  • plátce přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
 • plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, pokud splňuje tyto podmínky:
  • za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  • přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti,
 • plátce, který se jím stal z důvodů nabytí majetku pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci, nebo od jiného plátce nabytím obchodního závodu. Dále při přeměnách obchodních korporací, anebo při změně jejich právní formy dle § 6b odst. 2 a 3 zákona o DPH. A také v případě dědice, který pokračuje v ekonomické činnosti zůstavitele dle § 6e zákona o DPH. Plátce z uvedené skupiny plátců může požádat o zrušení registrace za následujících podmínek:
  • uplynuly minimálně 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem,
  • jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 250.000 Kč.
Nejčastější případ, kdy bude plátce zvažovat, zda i nadále být plátcem, nastane tedy tehdy, kdy jeho dvanáctiměsíční obrat „nepřeroste“ jeden milion, resp. klesne pod tuto hranici. Pro rozhodnutí k odregistrování je dobré zvážit ještě i další aspekty, které tato změna poplatníkovi přinese.
 
Je dobré zamyslet se nad strukturou našich zákazníků a zároveň dodavatelů, zda jsou plátci, či převažují neplátci. Dále je důležité zvážit také dopady změny odpočtu DPH při zrušení registrace, kterými se budeme zaobírat dále. Pro může mluvit snížení administrativy, a to nejen při podávání daňových přiznání k DPH, ale i nových kontrolních hlášení, a vyhnutí se tak možným finančním sankcím za porušení uvedených povinností.
 
Pokud jsme fyzická osoba – měsíční plátce, a náš obrat přeroste do prosince (či dříve) za posledních 12 měsíců 1.000.000 Kč, nelze tedy uvažovat o zrušení registrace k DPH. Nicméně pokud náš obrat za kalendářní rok nepřeroste 10.000.000 Kč, je alespoň dobré v rámci daňového přiznání za prosinec zvolit pro další rok čtvrtletní plátcovství. Vyhneme se tak povinnosti podávat kontrolní hlášení měsíčně a snížíme riziko možných pokut, které se s kontrolním hlášením pojí.

Zrušení registrace plátce z moci úřední

O zrušení registrace můžeme požádat v případech, které jsme uvedli výše. Nicméně, může se stát, že nastane situace, kdy správce daně rozhodne o zrušení registrace z moci úřední. Pokud toto není v našem zájmu, je potřeba se vyhnout situacím v rámci našeho podnikání, resp. činnostem, které by k takovému rozhodnutí vedly.
 
Správce daně zruší registraci plátce, pokud:
 • plátce přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
 • plátce bez oznámení důvodů správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo
 • plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Dále správce daně zruší registraci plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a zároveň jsou splněny následující podmínky:
 • obrat plátce nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1.000.000 Kč,
 • plátce za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo
 • je plátce skupinou.
Proti těmto rozhodnutím se může plátce odvolat a odvolání má odkladný účinek. Registrace plátce je pak zrušena ke dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.
 
V případě, že se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, rozhodne správce daně o zrušení jeho registrace v případě, že tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
 
U skupiny správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství ve skupině. Naopak skupině lze zrušit registraci pouze k poslednímu dni kalendářního roku a skupina pak přestává být plátcem dnem zrušení registrace.

Povinnosti při zrušení registrace k DPH

Při podání daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období registrace, tj. období, do kterého spadá datum, od něhož poplatník přestává být plátcem DPH, je potřeba vypořádat závazky vůči finančnímu úřadu, což nám ukládá zákon o DPH v § 79a až § 79c. Vypořádání DPH provedeme na ř. 45 – Korekce odpočtů daně (vzor formuláře přiznání k DPH č. 19).
 
Plátce je povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem. Tato povinnost se však vztahuje pouze na majetek, u kterého byl v minulosti uplatněn nárok na odpočet nebo jeho část.
 
Ke dni zrušení registrace k DPH je potřeba provést inventuru majetku plátce a zjistit, zda u tohoto majetku byl uplatněn nárok na DPH.
 
Ve výši uplatněného odpočtu DPH provedeme snížení u následujícího obchodního majetku:
 • nedokončený majetek,
 • zásoby,
 • úplaty za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila – tedy u uplatněných daňových dokladů na přijatou platbu, resp. u záloh, které nebyly vyúčtovány.
Co se týká snížení nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku, použije se následující postup.
 
Korekci vypočteme jako součin roční částky odpočtu u příslušného majetku a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Tedy podle vzorce:
 
Korekce odpočtu = roční částka odpočtu × počet roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu
 
Roční částka odpočtu u jednotlivého majetku se vypočte následovně:
 • u majetku, kromě dále uvedeného, ve výši 1/5,
 • u staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a pozemků ve výši 1/10,
a to z následující hodnoty určené vzorcem:

daň na vstupu × (ukazatel nároku na odpočet daně k roku, v němž se provádí odpočet − ukazatel nároku na odpočet daně k roku, v němž byl původní odpočet uplatněn, nebo v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl).

 
Ukazatelem nároku na odpočet daně je:
 • 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet,
 • 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši,
 • poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76 zákona o DPH.
Úpravu odpočtu pak provedeme pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku je větší než deset procentních bodů. Vyjde-li nám hodnota kladná, plátce může úpravu provést, je-li hodnota záporná, je plátce povinen úpravu provést.

Příklad

Plátce pořídil v roce 2013 osobní automobil a uplatnil odpočet DPH ve výši 75.000 Kč. Plátce měl nárok na odpočet v plné výši.
 
Korekce odpočtu = roční částka odpočtu × 3 roky
(5 let jsou roky 2013-2017, zbývají tedy 3 roky: 2015, 2016, 2017)
 
Roční částka odpočtu = 75.000 × (0-1) × 1/5 = 15.000 Kč
 
Výše korekce odpočtu, kterou uvedeme na ř. 45 = 15.000 × 3 = 45.000 Kč.
 
Uveďme ještě případ, kdy plátce daně musí vypořádat odpočet u majetku, který pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace k DPH, a uplatnil nárok formou korekce při registraci DPH v prvním daňovém přiznání, které podával. V tomto případě použijeme namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.
 
Korekci vypočteme a použijeme obdobně také u majetku:
 • nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • nabytého při nabytí obchodního závodu,
 • který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
 • který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.
Pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomických činností po zemřelém plátci, vzniká mu povinnost snížit odpočet daně u majetku, který byl ke dni předcházejícímu přechodu daňové povinnosti zůstavitele obchodním majetkem plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet.
 
Naopak při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u výše uvedeného majetku v následujících případech:
 • při zrušení obchodní korporace bez likvidace,
 • v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,
 • při zrušení registrace právnické osoby, která byla plátcem, byla založena jedinou fyzickou osobou a v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,
 • při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,
 • při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže je plátcem, nebo
 • při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Turistická ubytovna TJ Slavoj Vám nabízí nejlevnější ubytování v místě
www.ubytovani-velke-pavlovice.cz

Setenta, s.r.o.
Zabýváme se správou nemovitostí
nemovitosti.nejedlik.eu

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,90 Kč
0,005 Kč
23,40 Kč
-0,026 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru