Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zpětná registrace k DPH


Ing. Filip Sinecký
16. 3. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně od data, kdy se skutečně měla stát plátcem DPH.

Foto: Fotolia

 

Jak postupovat, když se zapomenete včas zaregistrovat k DPH? Můžete si zpětně nárokovat odpočet na tuto daň? Jaké sankce jsou spojeny s opožděným podáním přiznání? Na vše vám odpovíme v tomto článku.


 
Registrace k DPH se řídí primárně zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a doplňkově zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“). ZDPH dává základní možnosti registrace povinné nebo dobrovolné, a to jak pro plátce daně z přidané hodnoty, tak i pro identifikované osoby dle ZDPH.
 
V následujícím textu se budeme věnovat zejména části povinné registrace, a to navíc z hlediska zpětné registrace. Jak s tímto „prohřeškem“ naložit z pohledu daňových zákonů, když se plátce DPH zapomene včas zaregistrovat k této dani?
 
Nejprve si uvedeme některé pojmy ze ZDPH, abychom měli následně lehčí orientaci v daném textu:
 • Osoba povinná k dani (OPD) – obecně lze za OPD považovat každou fyzickou nebo právnickou osobu, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.

 • Ekonomická činnost – soustavná činnost podnikatele.

 • Tuzemsko – území České republiky, místo podnikání OPD tuzemské je adresa fyzické OPD, popřípadě místo jejího pobytu, u právnické osoby sídlo.

 • Jiný členský stát (JČS) – kterýkoli jiný členský stát Evropské unie, než je Česká republika.

 • Zahraniční OPD – nemá na území Evropské unie sídlo, místo podnikání ani místo pobytu, vyjma provozovny, kterou pro účely splnění podmínky zahraniční OPD v tuzemsku mít může.

 • Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě – osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH v JČS.

 • Identifikovaná osoba (IO) – OPD, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani:

  • pokud v tuzemsku pořizují zboží z JČS, které je předmětem daně,

  • OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, pokud přijme plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (služba, dodání zboží s instalací a montáží, dodání zboží soustavami – např. plyn apod.),

  • OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem a poskytne službu s místem plnění v JČS,

  • nově od roku 2015 taktéž OPD, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci tzv. „jednoho správního místa“ (více viz článek Zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 1. 2015).

 • Úplata – částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.

 • Obrat – souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o zdanitelné plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.
 
Identifikovanou osobou dle § 6l ZDPH se stane OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, a to ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, pokud od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, jako jsou služby, zboží s instalací a montáží, dodání zboží soustavami, nebo bude poskytovat službu s místem plnění v JČS.
 
Plátce dle § 6 ZDPH je OPD se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000 Kč, s výjimkou osoby uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH (např. lékaři). Plátcem se stane od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.
 
Osoba povinná k dani uvedená v § 6 ZDPH je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat 1.000.000 Kč. Obrat je zapotřebí testovat tzv. klouzavě za každých nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez ohledu na kalendářní rok.
 
Naopak pro přechod z kvartálního zdaňovacího období dle § 99a ZDPH na měsíční zdaňovací období se sleduje obrat 10.000.000 Kč, ale za bezprostředně předcházející kalendářní rok.

Překročení obratu a nesplnění registrační povinnosti

Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou registrační povinnost, bude zaregistrována zpětně od data, kdy se skutečně měla stát plátcem DPH. Takto to funguje až od 1. 1. 2013. Do té doby byl výklad takový, že nebyla umožněna zpětná registrace a registrovalo se až podáním řádné žádosti o registraci. Za promarněné období se obvykle vyměřovala sankce ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH v době, kdy už OPD měla být řádným plátcem.
 
Plátce tedy „po novu“ (od roku 2013) podá dodatečně opožděně řádná (nikoliv dodatečná) daňová přiznání za období, od kterého se stal plátcem ze zákona.
 
Příklad: Pokud OPD překročí obrat 1.000.000 Kč v měsíci květnu, je tím pádem povinna podat přihlášku dle § 94 ZDPH do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat, tedy do 15. 6. Plátcem se stává počínaje 1. 7.
 
V daných, opožděně podávaných, daňových přiznáních uvede nejen daň na výstupu, tedy svou povinnost, ale je mu současně umožněno uplatnit také nárok na odpočet daně na vstupu, pokud má k dispozici daňové doklady a současně splní zákonné podmínky nároku na odpočet dle § 72 a násl. ZDPH.
 
Současně s prvním přiznáním DPH má nárok na odpočet DPH u obchodního majetku dle § 79 odst. 1 ZDPH, což si popíšeme dále v textu.
 
S opožděným podáním řádných daňových přiznání jsou spojeny sankce, jako pokuta za opožděné tvrzení daně dle § 250 DŘ a úrok z prodlení dle § 252 DŘ.
 
S registrací k DPH plátci kromě povinností vzniká také nárok na odpočet DPH na vstupu. Ten může kromě stávajících plátců rovněž uplatnit osoba povinná k dani, která se stala plátcem a v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, nakoupila přijaté zdanitelné plnění, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku. Nárok na odpočet daně lze uplatnit způsobem, v rozsahu a za podmínek dle ustanovení § 72 až 78d ZDPH.
 
Obchodním majetkem se pro účely ZDPH rozumí hmotný majetek podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), odepisovaný nehmotný majetek dle ZDP, pozemek, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a technické zhodnocení podle ZDP.
 
Nárok na odpočet lze uplatnit u majetku pořízeného až 12 měsíců před registrací (např. u strojního zařízení, automobilů, vybavení do firmy apod.). Naopak nelze uplatnit u nakupovaných služeb, pokud nejsou součástí vstupní ceny pořizovaného hmotného či nehmotného odepisovaného majetku plátce.
 
K uplatnění odpočtu DPH na vstupu je zapotřebí, aby byly tyto vstupy použity pro účely uskutečňování ekonomických činností, u kterých má plátce DPH nárok na odpočet DPH na vstupu, a to na základě obdrženého daňového dokladu.


Související článek:
Jak, kdy a kde se registrovat k DPH?
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jiřina Novotná
Uživatel POHODA
29. 10. 2019 12:07:51
Dobrý den, jak postupovat při opravě vydaných faktur? Vytvořím opravné daňové doklady k již vytvořeným fakturám, kdy jsem nebyl plátce a to s DUZP, kterého se to týkalo? Nebo s DUZP nyní, když jsem změnu registrace zjistil? Děkuji
Dobrý den, jak postupovat při opravě vydaných faktur? Vytvořím opravné daňové doklady k již vytvořeným fakturám, kdy jsem nebyl plátce a to s DUZP, kterého se to týkalo? Nebo s DUZP nyní, když jsem změnu registrace zjistil? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Mira
3. 6. 2019 20:34:23
Dobry den,
jaka je pokuta nebo postup kdyz jsem se neprihlasila v čas jak identifikovana osob (nepovinná k dani)? (platby za rok 2018)
Dekuju!
Hlášení závadného obsahu

Petr
12. 10. 2017 13:00:59
Dobrý den,
není mi jasný výklad § 72 až 78d ZDPH, respektive § 79. Moje situace je následující: V polovině října 2016 jsem zakoupil vozidlo (je vedený na mé IČO). Nyní jsem zjistil, že jsem v květnu 2017 překročil stanovený limit pro nutnost registrace k DPH. Znamená to, že bych mohl daň za vozidlo dostat zpátky?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Pavlína Tothová
20. 5. 2016 10:08:05
Dobrý den, jak postupovat při opravě vydaných faktur? Vytvořím opravné daňové doklady k již vytvořeným fakturám, kdy jsem nebyl plátce a to s DUZP, kterého se to týkalo? Nebo s DUZP nyní, když jsem změnu registrace zjistil? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

beran
20. 8. 2015 14:08:35
Pořád je to 1 milión.
Hlášení závadného obsahu

Michal
20. 8. 2015 8:41:56
Zdravím, není obrat obrat, kdy je subjekt povinen k registraci od 1.1.2015 už jen 750 000, a ne 1 mil. Teda aspon v zákonu je 750 000... Jak to tedy je?
Hlášení závadného obsahu

Filip
7. 5. 2015 11:40:40
Dobrý den,podle odst. 1 § 79 ZDPH má nový plátce daně obecně nárok na odpočet DPH u zboží pořízeného v období 12 měsíců před datem registrace, které je k datu registrace jeho obchodním majetkem. To platí od 1.1.2009 i u zboží pořízeného v tomto 12 měsíčním období, které k datu registrace k datu registrace již není samostatně jeho obchodním majetkem, pokud se stalo součástí hmotného majetku či odepisovaného majetku, případně zásob, které k datu registrace jeho obchodním majetkem jsou.
Takže v principu ano, např. mobilní telefon, splňuje-li dané podmínky, tak ano.
Hlášení závadného obsahu

martinarie
7. 5. 2015 9:02:37
Dobrý den, prosím ještě o dovysvětlení pojmu "obchodní majetek", u kterého lze zpětně uplatnit DPH, pokud se plátcem stanu do 12 měsíců po jeho pořízení. Mám za to, že obchodním majetkem není jen hmotný majetek dle ZDP, jak odkazujete, ale že je to veškerý majetek, který firma má ve chvíli registrace, tj. i zásoby, mobilní telefon... prostě vše v jakékoliv hodnotě, nikoliv jen nad 40 tis. Kč. Můžete tento problém ještě dovysvětlit? Za duben budu podávat první přiznání k DPH, kde budu uplatňovat již nakoupené stroje s hodnotou pod 40 tis. a ráda bych věděla jak je to správně. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Romana Navrátilová
19. 3. 2015 14:24:38
Je s přihlášením k DPH spojena i kompletní kontrola účetnictví ze strany FÚ nebo postačí jen uzávěrka?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Svět hor
Prodejna outdoorového vybavení, oblečení, map a průvodců
www.svethor.cz

Business ekonomy, s.r.o.
účetní služby
www.businessekonomy.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru