Změny v oblasti povinné registrace k DPH od roku 2025


Ing. Michal Kadlec
17. 4. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud obrat za leden až prosinec překročí hranici 2 000 000 Kč, stáváme se plátcem DPH od 1. ledna následujícího roku.

Foto: Depositphotos

chystase
 

V oblasti daně z přidané hodnoty se od roku 2025 chystají změny. Ta asi největší se týká registrace plátců k DPH při překročení obratu – změní se způsob počítání obratu, bude zavedena další (druhá) hranice obratu a změní se i lhůty. Tyto a další změny jsme shrnuli do dnešního článku.


 
Od 1. 1. 2025 se chystá novela zákona o dani z přidané hodnoty, která kromě jiných změn přinese i povinné registrace plátců DPH při překročení určitého obratu. I když finální verze zákona ještě není schválena, a tudíž mohou nastat dílčí změny, základní princip počítání obratu by se už měnit neměl.

Daň z přidané hodnoty se v rámci Evropské unie řídí směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2/2/2011. Do našeho českého právního řádu je tato směrnice Rady transponována prostřednictvím zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Část zmiňované novely českého zákona o DPH reaguje právě na novelu dané směrnice (tak je tomu např. v otázce obratu pro plátce DPH).

Nyní jsme zvyklí počítat „tuzemský“ obrat za předchozích 12 bezprostředně předcházejících měsíců (nikoliv tedy pouze leden až prosinec, ale např. únor až březen, březen až únor apod.) a sledovat, zda jsme nepřekročili jeho hranici 2 000 000 Kč. Při překročení této hranice podáváme do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jsme obrat překročili, přihlášku k registraci k DPH a od prvního dne druhého měsíce po měsíci, ve kterém jsme překročili obrat, se stáváme plátci DPH.

Jak bude systém registrace a obratu fungovat od roku 2025?

1. změna – sledované měsíce

Obrat již nebudeme počítat za každých 12 bezprostředně předcházejících měsíců, ale budeme ho počítat od prvního dne kalendářního roku – tj. nově počítáme obrat za leden až prosinec.

2. změna – od kdy se staneme plátcem DPH

Pokud obrat za leden až prosinec překročí hranici 2 000 000 Kč (a současně nepřekročí obrat 2 536 500 Kč), stáváme se plátcem DPH od 1. ledna následujícího roku.

Pokud se však chceme stát plátcem DPH dříve, než až od 1. ledna následujícího roku, můžeme podat (do 10 pracovních dní od překročení hranice) přihlášku k registraci k DPH. V tom případě se staneme plátcem DPH dnem následujícím po překročení výše obratu 2 000 000 Kč.

Časové prodlevy ve zveřejňování seznamu plátců DPH však mohou způsobovat problémy, proto např. režim přenesení daňové povinnosti bude dle zákona možné použít pouze v případě, že o plátci, který poskytl nebo přijal zdanitelné plnění, byla ke dni uskutečnění tohoto plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je plátcem. Tento režim tedy nebude možné použít, dokud správce daně neobdrží, nezpracuje a nezveřejní přihlášku.

3. změna – další limit obratu

V případě, že jsme již překročili obrat 2 000 000 Kč, ale přihlášku jsme nepodali, se plátcem nestáváme až do 1. ledna následujícího roku. V případě, že bychom ale v daném kalendářním roce překročili i další „nový“ limit obratu, tj. částku 2 536 500 Kč, staneme se plátcem DPH od druhého dne po překročení tohoto druhého limitu.

Při přechodu ze „starého“ na „nový“ režim bude třeba sledovat přechodná ustanovení zákona o DPH (ve znění, ve kterém budou nakonec schválena).

Další změny plynoucí z novely zákona

Samotná novela zákona o DPH (podle verze, ve které nakonec bude schválena) by se měla týkat i řady dalších oblastí, např.:
 • přenesení daňové povinnosti bude kromě stavebních a montážních prací aplikováno i u některých úklidových služeb (všeobecný úklid budov, průmyslové úklidové služby, zametání a odklízení sněhu),
 • změny lhůty pro nárokování odpočtu (ze 3 let na 2 následující kalendářní roky),
 • nová povinnost vrátit odpočet daně z neuhrazených závazků po uplynutí 6 měsíců,
 • změny lhůty pro provádění oprav základu daně (prodloužení na 7 let, u přijetí úplaty zůstávají 3 roky),
 • změny pravidel pro místo plnění u virtuálního přístupu na kulturní, sportovní a podobné akce,
 • změny odpočtu DPH při registraci (rozšíření),
 • upřesnění evidence obchodního majetku – povinnou náležitostí kromě označení obchodního majetku bude i den, kdy se majetková hodnota stala obchodním majetkem,
 • změny v oblasti nedobytných pohledávek (výhodnější podmínky, zkrácení lhůty na 1 rok),
 • oprava chyby u sazby daně v zákoně pro tlakoměry a pulzní oxymetry (nově snížená sazba daně),
 • změny časového testu pro osvobození nemovitostí,
 • dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu – musí být výslovně uvedeno na daňovém dokladu, že se jedná o nový dopravní prostředek (pravidla v zákoně seskupena a přesunuta do jiného/jednoho paragrafu),
 • změny osvobození vzdělávacích služeb (rozšíření),
 • možná je i změna/zrušení (r. 2027) omezení odpočtu u aut (2 000 000 Kč),
 • situace, kdy plátce daně uvede plnění v dřívějším období a tím si sníží DPH, úrok z prodlení z tohoto důvodu se nepředepíše a nevymáhá, pokud nepřekročí částku 1 000 Kč, nebo
 • zahrnutí do obratu i dodání nemovité věci osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (podle § 62 zákona o DPH) – toto plnění je nově výslovně uvedeno mezi plněními, které do hodnoty obratu vstupují.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Díky životnímu pojištění můžete ušetřit na daních

21. 5. 2024 | Od 1. 1. 2024 lze díky životnímu pojištění odečíst od základu daně až 48 000 Kč ročně. Tento odpočet zahrnuje soukromé životní pojištění, penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče. Podmínky pro uplatnění daňového odpočtu zahrnují sjednání pojištění minimálně do věku 60 let, na dobu alespoň 10 let pro smlouvy od 2024 (nebo 5 let pro starší smlouvy), a pojištění musí být na riziko dožití či smrt nebo dožití. Příspěvky od zaměstnavatele do 50 000 Kč ročně jsou osvobozeny od odvodů. Při předčasném ukončení smlouvy musíte dodanit všechny ušetřené daně za posledních 10 let.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Finservis s.r.o.
Účetní a daňová kancelář pro malé a střední firmy a podnikatele
www.fins.cz

Sanace, izolace, injektáž
zděné a betonové konstrukce, stavební chemie
www.regiocz.cz

Kurzovní lístek

24,75 Kč
0,070 Kč
22,86 Kč
0,138 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme