Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zálohy ve vztahu k DPH


Ing. Filip Sinecký
14. 10. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Ne vždy mají podnikatelé při zaplacení zálohové faktury nárok na odpočet daně na vstupu. Naopak plátce DPH má vždy povinnost při přijetí zálohy daň odvést. Jak zálohy, ať už poskytnuté, či přijaté, správně zaúčtovat?


 
V rámci podnikatelského prostředí se téměř neustále podnikatelé (ať už plátci, či neplátci DPH) při své činnosti setkávají se zálohovými fakturami. Ne vždy však mají při jejich zaplacení nárok na odpočet daně na vstupu, ale naopak plátce DPH má vždy povinnost při přijetí záloh DPH odvést. Ovšem ne vždy tomu tak bylo, více se dozvíme v následujícím textu.
 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH), nezná termín „záloha“. Rozlišují se pouze platby (resp. úplaty) před a po uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Postupuje se proto podle tzv. obchodních zvyklostí, takže často jsou fakturovány i samotné zálohy, a to formou tzv. proforma (zálohových) faktur.
 
V ostatních zákonech nejsou zálohy rovněž definovány, třebaže se např. v obchodních smlouvách (zvláště o dílo a kupních) běžně vyskytují. Výslovnou zmínku o zálohách v obchodních závazkových vztazích najdeme pouze ve třech ustanoveních obchodního zákoníku:
  1. Smlouva o dílo
§ 546 odst. 2: „Sjednání a poskytnutí záloh na cenu za dílo se nedotýká účinků podle § 548 a 549.“ To znamená, že bez ohledu na výši zálohy je objednatel povinen zaplatit (doplatit) zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě a že nárok na cenu za dílo vzniká provedením díla (není-li dohodnuto jinak).
  1. Mandátní smlouva
§ 571 odst. 2: „Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv. Lze-li očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou mandatáři značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou zálohu.“
  1. Smlouva zasílatelská
§ 607 odst. 2: „Příkazce je povinen poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním závazku zasílatele, a to dříve, než zasílatel začne s jeho plněním.“ Touto smlouvou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu.
 
To ovšem rozhodně neznamená, že u ostatních smluvních typů nelze zálohu dohodnout. Obchodní právo je dnes již značně liberální, takže si smluvní strany mohou podle libosti tuto platební podmínku sjednat.

Také plátce vedoucí daňovou evidenci musí přiznat daň z přijaté zálohy

Příjemce zálohy vystaví zálohovou fakturu a doručí plátci, od kterého požaduje uhradit danou částku. Plátci, kterému je zálohová faktura určena, nevzniká po jejím přijetí automaticky nárok na odpočet daně na vstupu. Ten může nárokovat až po zaplacení zálohové částky. Příjemci zálohy ke dni obdržení platby vzniká povinnost přiznat daň na výstupu a vyhotovit daňový doklad.
 
Zálohová faktura je doklad sloužící jako pokyn k platbě dané částky předem. V praxi se často vystavuje na základě objednávky. Zálohové faktury se evidují většinou jen v operativní evidenci a účtují se až po zaplacení zálohy, tedy po obdržení platby.
 
Účetní jednotky (plátce DPH) přitom samozřejmě zajímá nejen správný režim z pohledu DPH, ale také jak to vše mají zaúčtovat v souladu s účetními předpisy. A to pochopitelně jak z pohledu dodavatele (resp. poskytovatele zdanitelného plnění), tak i odběratele (resp. příjemce zdanitelného plnění).
 
Protože závazné účetní právní předpisy (ani doporučující České účetní standardy pro podnikatele) tuto záležitost výslovně a jednoznačně neřeší, lze v souladu s obecnými účetními principy a metodami postupovat různými způsoby.
 
Nejčastěji se lze v praxi setkat s následujícími čtyřmi variantami:
  • využití pomocného účtu (395 – Vnitřní zúčtování),
  • DPH ze zálohy snižující závazek plynoucí ze zálohy (resp. u odběratele pohledávku plynoucí ze zálohy),
  • DPH ze zálohy coby samostatná pohledávka (resp. u odběratele samostatný závazek),
  • analytické účty k závazku plynoucímu ze zálohy (resp. u odběratele k pohledávce plynoucí ze zálohy).

Od ledna 2013 platí nově povinnost přiznání daně z přijaté zálohy i u plátců vedoucích daňovou evidenci.
 
Do konce roku 2012 platilo, že plátci, kteří nevedou účetnictví, nemusí odvádět DPH na výstupu ze záloh přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Od 1. 1. 2013 musí i plátci vedoucí daňovou evidenci vždy přiznat daň již z přijaté zálohy, přestože zdanitelné plnění nastane později.
 
Lhůta pro vystavení daňového dokladu k přijaté úplatě zůstala 15 dní ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, jak vyplývá z § 28 ZDPH.
 
Daň na výstupu jsou od letoška všichni plátci povinni přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty (včetně zálohy), a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Jedinou výjimkou je režim přenesení daňové povinnosti. Do konce roku 2012 bylo umožněno plátcům, kteří nevedli účetnictví, přiznat daň až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Jak již bylo řečeno, nelze účtovat o přijaté či vydané zálohové faktuře, o zálohách se účtuje až na základě uskutečnění platby.

Poskytnuté zálohy

Poskytnuté krátkodobé zálohy dodavatelům před poskytnutím plnění ze strany dodavatele se účtují na účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy. Mimo jiné se může jednat např. o zálohy na vodu, plyn, energie apod., další služby, zboží a jiné krátkodobé zálohy vyplývající z běžného ekonomického provozu.
 
O přijetí zálohové faktury odběratel neúčtuje. Provede platbu, a pokud příjemce platby je plátce DPH, který vede účetnictví, vystaví mu tento příjemce daňový doklad k přijaté úplatě. Platba zálohy se zaúčtuje na MD účtů 314 (343) a na stranu D účtu 221, eventuálně 211 v případě platby v hotovosti.
 
Dojde-li k časovému nesouladu mezi platbou zálohy a přijetím daňového dokladu, je potřeba účtovat rozděleně zálohy na bankovním výpise (314/221 celá částka) a následně odúčtovat na základě daňového dokladu DPH (343/314).

Přijaté zálohy

U přijatých záloh se jedná o DPH na výstupu, a proto se musí důsledně DPH z přijatých záloh v případě plátce DPH zahrnovat do přiznání k DPH. Jinak je účtování o přijatých zálohách obdobné jako v případě poskytnutých záloh.
 
O přijaté záloze se účtuje rovněž až v okamžiku přijetí platby, nikoli v okamžiku vystavení zálohové faktury. Příjemce úplaty vystaví daňový doklad k přijaté úplatě a následně po uskutečnění zdanitelného plnění vystaví daňový doklad k DUZP.
 
Příjemce zálohy v okamžiku přijetí zálohové platby vystaví daňový doklad k přijaté platbě a účtuje na stranu MD účtu 221, eventuálně 211 při platbách v hotovosti, a na stranu D účtu 324 (Přijaté provozní zálohy) spolu s účtem 343 DPH.
 
Jakmile se uskuteční zdanitelné plnění, příjemce úplaty vystaví daňový doklad. A bude-li bez doplatku, bude o něm účtovat na stranu MD účtu 324 a na stranu D výnosových účtů (např. 601, 602, 604).
 
Bude-li zde doplatek, lze ho účtovat na MD účtu 324 a na D účtů 60x, a na MD účtu 311 oproti straně D účtů 60x spolu s účtem DPH 343. Následnou úhradu doplatku pak zaúčtujeme na stranu MD účtu 221, eventuálně 211 a na D účtu 311.
 
Pokud by nastala situace, že by zaplacená záloha byla vyšší než celková částka za uskutečněné plnění, zaúčtuje se vrácená částka minusovým zápisem na účet 324 v případě přijaté zálohy, nebo na účet 314 v případě poskytnuté zálohy a na příslušný účet 343.
 
V případě, že záloha nebude vyúčtována do konce zdaňovacího období, je třeba provést odhad výše částky, která se bude vztahovat k uplynulému zdaňovacímu období a následně účtovat o dohadných položkách pasivních (u poskytnutých záloh) či o dohadných položkách aktivních (u přijatých záloh).
 
 
Související článek:
Konec nezdaňování záloh
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lenka
11. 10. 2018 12:03:47
Vystavím zálohovou fakturu plátci do EU, v den platby vyskočí kurz likvidace a Pohoda nabídne vystavení faktury, zde vyskočí zdanitelné plnění a to den úplaty. Jenže zboží odejde ze skladu třeba až za tři dny. Jaké je správný den zdanitelného plnění? Den úplaty nebo den, kdy bylo zboží vyskladněno?
Hlášení závadného obsahu

Markéta 29
13. 4. 2016 20:18:42
Dobrý den, v případě že jsme vysatavili zálohovou fakturu, která nám byla uhrazena na 3x, musím vystavit 3 daňové doklady nebo stačí jeden s datem poslední přijaté platby?Jedná se o příjem od fyzické osoby-neplátce DPH.Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Marie Kučerová
18. 1. 2016 22:38:33
Prosím, můžete mne poradit správný postup k vypořádání předem inkasované zálohy nájemného při převodu nemovitosti.
Vlastník nemovitosti A uzavřel nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti s firmou Z v roce 2014.
Nájemce Z uhradil na 12 měsícû předem 20 % měsíčního nájemného měsíčne pronajímatel fakturoval zbývajících 80 % nájemného + odpočet 20% inkasované zálohy.
Vlastník A uzavřel kupní smlouvu, nemovitost nabyl vlastník B ke dni 1.12.2015. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající vyplatí kupující inkasovanou zálohu předem od nájemce Z do 30. 6. 2016. Předem inkasovaná záloha od firmy Z byla s DPH. Bude vypiřádání předem inkasované zálohy od nájemce Z za období od 1.12.2015 do 30.6.2016 mezi A a B rovněž s DPH. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

marketa
22. 6. 2015 7:36:43
Jak mám zaúčtovat zaplacenou zálohu na energie, když vedu
daňovou evidenci? V hodně článcích je opometuta verze účtování pro daňovou evidenci.
Hlášení závadného obsahu

janina
28. 1. 2015 13:29:14
V lednu 2014 a únoru 2014 jsem dostala podporu v nezaměstnanosti a začala jsem znova pracovat od 1.3.2014, mám si podávat sama Daňové přiznání ? Děkuji Jana
Hlášení závadného obsahu

Klára Bogarová
Uživatel POHODA
16. 12. 2014 13:35:39
Dobrý den, prosím o radu. Účetní jednotka vedoucí daňovou evidenci se stala v říjnu 2014 plátcem DPH. V evidenci vede dosud nevyúčtovanou zálohu na služby z dubna 2014. Má být z této zálohy odvedeno DPH? vyúčtování proběhne až v roce 2015.
Hlášení závadného obsahu

agata
26. 9. 2014 16:56:22
Dobrý den, prosím o radu. Obdrželi jsme zálohovou fakturu, ta je zaúčtována s předkontací "bez". Úhrada této zálohy v bance je s předkontací 314/221. Daňový doklad k této zaplacené záloze, který jsme obdrželi nevím, jak zaúčtovat? - nyní mám 504/321, ale obávám se, že to není správně, protože zatím žádné zboží nemáme. Konta účtů mi po provedené kontrole sedí. Poraďte prosím, jak zaúčtovat správně daňový doklad k přijaté záloze? Celková hodnota zboží je 500 000,- Kč a záloha zatím zaplacena pouze ve výši 100 000,- a postupně bude hrazeno, teprve po zaplacení celé cílové částky bude zaslán doklad na 500 000,-.
Předem mnohokrát děkuji.
Hlášení závadného obsahu

analytici STORMWARE
3. 4. 2014 13:35:21
Z dotazu není zřejmé, zda evidujete vydanou zálohovou fakturu. Pokud ano a čekáte až si stáhnete výpis v určitém intervalu, daňový doklad k záloze můžete předem vystavit v agendě Interní doklady.

Jakmile provedete úhradu zálohové faktury v agendě Banka, daňový resp. interní doklad je možné dodatečně dopárovat k zálohové faktuře přes záložku Likvidace, z místní nabídky povelem Navázat na daňový doklad.

Dalším řešením je u zálohové faktury provést likvidaci bez vazby ze záložky Likvidace a vystavit daňový doklad. V tomto případě je třeba zdůraznit, že byste tak neměla přehled, k jakému bankovnímu dokladu patří úhrada zálohové faktury.

Ještě upozorňujeme, že likvidace bez vazby nemá vliv na účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

paja
31. 3. 2014 6:28:58
Jsem příjemce zálohy. Platby přes banku zaúčtovávám na základě výpisů z účtu, které si 1x za měsíc stáhnu z internetového bankovnictví a naimportuji do programu POHODA. Daňový doklad k přijaté záloze jde v programu POHODA vystavit až poté, co je zaúčtovaná platba. Protože výpis z banky mám až po skončení běžného měsíce, musím platbu zaúčtovat ručně, a pak na to pamatovat, až budu dělat import výpisu z účtu. To je dost nešikovné. Nešlo by v programu POHODA vystavit daňový doklad k záloze ještě předtím, než zaúčtuji platbu?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

Bc. Hana Harvanová
Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání a mzdy
www.hhucetnictvi.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru